Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării | Lege 32/1968

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor
stabilite pe bază de tarif și a confiscării

Art. 31. - Jurisprudență

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Partea vătămată poate face plîngere numai în ceea ce privește despăgubirea stabilită pe bază de tarif, iar cel căruia îi aparțin lucrurile confiscate, altul decît contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării.

Plîngerea suspenda executarea. Plîngerea persoanelor prevăzute în alineatul 2 suspendă executarea numai în ceea ce privește despăgubirea sau măsura confiscării.

Art. 32. -

Dacă agentul constatator a aplicat sancțiunea, a stabilit despăgubirea sau a dispus confiscarea, plîngerea se soluționează după cum urmează:

a) în cazul contravențiilor prevăzute în actele normative emise de Consiliul de Miniștri, plîngerea se soluționează de către conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către un alt angajat, ierarhic superior agentului constatator, împuternicit de conducătorul acestui organ.

Dacă contravenția a fost constatată de conducătorul organului, plîngerea se soluționează de către conducătorul organului ierarhic superior.

În cazul în care procesul-verbal a fost întocmit de primar, plîngerea se soluționează de comitetul executiv al consiliului popular.

Dacă procesal-verbal a fost întocmit de șeful de serviciu sau secție al unei organizații socialiste, ori de cei asimilați acestora, plîngerea se soluționează de conducătorul organizației în care a fost săvîrșită contravenția:

b) în cazul contravențiilor prevăzute în actele normative emise de organele locale, plîngerea se soluționează de primarul comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București, pe al cărui teritoriu a fost săvîrșită fapta.

Dispozițiile lit. a alin. 3 se aplică în mod corespunzător.

Art. 33. -

Dacă un alt organ decît agentul constatator a aplicat sancțiunea, a stabilit despăgubirea sau a dispus confiscarea, plângerea se soluționează de organul prevăzut în actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției. Dacă actul normativ nu prevede un asemenea organ, plîngerea se soluționează de organul ierarhic superior celui care a aplicat sancțiunea.

Art. 34. - Jurisprudență

În cazul contravențiilor pentru care actul normativ prevede o amendă de peste 1.000 lei, sau dacă despăgubirea stabilită pe bază de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depășește 1.000 lei, plîngerea se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvîrșită contravenția.

Art. 35. -

În cazul amenzii aplicate unei persoane juridice, plîngerea acesteia se rezolvă de organul indicat în legea sau decretul care prevede sancționarea persoanei juridice. Dacă legea sau decretul nu indică un asemenea organ, plîngerea se rezolvă de conducătorul organului central al administrației de stat în a cărui ramură sau domeniu de activitate s-a comis contravenția ori de un angajat, avînd cel puțin funcția de director, împuternicit de conducătorul organului central.

Art. 36. - Reviste (1)

Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator și va fi însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției.

Plîngerea cît și celelalte acte de procedură privind soluționarea acesteia sînt scutite de taxa de timbru.

Art. 37. -

Plîngerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată organului în drept să o soluționeze, care citează pe cel care a făcut plîngerea, precum și orice altă persoană în măsură să contribuie la rezolvarea justă a acesteia. Agentul constatator și organul care a aplicat sancțiunea nu se citează.

Art. 38. -

Organul care soluționează plîngerea, după ce constată că aceasta a fost introdusă în termen ascultă pe cel cere a făcut-o și celelalte persoane citate, dacă aceștia s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare verificării legalității și temeiniciei procesului-verbal și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii stabilite pe bază de tarif, precum și asupra măsurii confiscării, printr-o încheiere motivată care are caracterul unui act jurisdicțional sau, după caz, prin hotărîre judecătorească, în termen de cel mult 30 zile de la data înregistrării plîngerii.

Încheierea prin care s-a soluționat plîngerea și hotărîrea judecătorească sînt definitive și executorii.

Art. 39. -

În caz de anulare a procesului-verbal, lucrurile confiscate, cu excepția celor a căror deținere sau circulație este interzisă, se restituie celui în drept.

Dacă lucrurile prevăzute în alineatul 1 au fost valorificate, se va dispune să se achite celui în drept o despăgubire bănească egală cu suma realizată prin valorificare.

Art. 40. -

Punerea în executare a amenzii se face:

a) de către organul care a aplicat amenda, ori de cîte ori procesul-verbal de constatare a contravenției a rămas definitiv prin neexercitarea căii de atac în termenul prevăzut de lege;

b) de către organul care a soluționat plîngerea, în celelalte cazuri.

În vederea executării amenzii, organele prevăzute în alineatul precedent vor comunica din oficiu, organului financiar al comitetului executiv al consiliului popular al localității în care domiciliază sau își are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contravenției sau, după caz, o copie a încheierii ori a dispozitivului hotărîrii judecătorești de soluționare a plîngerii. Executarea se face asupra veniturilor sau celorlalte bunuri ale contravenientului, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale.

Fiecare dintre actele prevăzute în alineatul 2 constituie titlu executor.

Art. 41. -

În scopul executării despăgubirii stabilite pe bază de tarif, actele prevăzute în art. 40 alin. 2 se comunică și părții vătămate, care va proceda potrivit dispozițiilor legale privitoare la executarea silită a creanțelor, dispozițiile art. 40 alin. ultim fiind aplicabile.

Art. 42. -

Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 43. -

Avertismentul se adresează oral ori de cîte ori contravenientul este prezent la constatarea contravenției și sancțiunea este aplicată de agentul constatator.

În celelalte cazuri, avertismentul se socotește executat prin comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenției cu rezoluția corespunzătoare, iar dacă sancțiunea a fost aplicată de organul care a soluționat plîngerea, prin încunoștințare scrisă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 32/1968:
Dispoziții generale
Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii
Căile de atac și executarea sancțiunilor, a despăgubirilor stabilite pe bază de tarif și a confiscării
Dispoziții speciale și tranzitorii
Reviste:
6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
;
se încarcă...