Consiliul de Miniștri

Hotărârea nr. 1650/1968 privind construirea de locuințe în mediul urban din fondurile de stat centralizate

Modificări (1), Derogări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 1968 până la 18 mai 1971, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 585/1971.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Începînd din anul 1969 se va trece la realizarea de locuințe din fonduri de stat centralizate, diferențiate prin număr de camere, confort, dotare și preț, după cum urmează:

a) categoria I se va realiza conform prevederilor Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 127/1968, prețurile plafon din această hotărîre reducîndu-se cu 5%;

b) categoriile II, III și IV, precum și garsonierele se vor realiza cu suprafețele locuibile, spațiile auxiliare, dotările și în limitele de preț prevăzute în anexă.

Art. 2. -

Limitele de preț prevăzute în anexă sînt maxime. Ministerele, celelalte organe centrale interesate, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri ca, fără a diminua nivelul de confort stabilit pentru fiecare categorie, să reducă costul sub limitele de preț aprobate, prin îmbunătățirea organizării lucrărilor, scurtarea duratei de execuție, reducerea continuă a volumului de muncă în șantiere, folosirea materialelor locale, a elementelor prefabricate pe șantier și reducerea prețului unor materiale și elemente de construcții și instalații.

Art. 3. -

Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor elabora, prin organizațiile de proiectare, proiecte pentru locuințele ce se vor construi conform prezentei hotărîri, în vederea introducerii lor în planul de investiții pe anul 1969.

În acest scop se vor reanaliza și detaliile de sistematizare și studiile tehnico-economice aprobate sau în curs de elaborare, în vederea introducerii în ansambluri a noilor categorii de locuințe și măririi densității la hectar.

Art. 4. -

Banca de Investiții va finanța construcțiile de locuințe ce se vor executa în anul 1968, conform prevederilor prezentei hotărîri, inclusiv lucrările edilitare aferente, pe bază de proiecte de execuție parțiale cu devize pe categorii de lucrări și programe de lucru întocmite de constructor și acceptate de beneficiar.

Finanțarea acestor lucrări se va face în cadrul volumelor totale de investiții atribuite pentru construcții de locuințe și lucrări tehnico-edilitare pe anul 1968.

Art. 5. -

În orașele sau amplasamentele care nu au încă asigurate dotarea cu apă și canalizare, se vor adopta soluții parțiale, ieftine, care să poată fi racordate în viitor la rețelele generale ale localității.

Fondurile prevăzute în planul de stat pentru rețele de apă și canalizare vor fi folosite cu precădere pentru deservirea noilor ansambluri de locuințe.

Art. 6. -

Pe data prezentei hotărîri, începerea construcțiilor noi pentru frontul de lucru pe anul 1969 după proiectele de locuințe din categoria I sistează.

Comitetul de Stat al Planificării, ținînd seama de frontul de lucru existent și de numărul de locuințe din panouri mari produse în fabricile actuale de prefabricate, va stabili - în cadrul fondurilor prevăzute pe anii 1969-1970 - și va comunica comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București numărul și structura pe categorii a noilor tipuri de locuințe, acordînd pentru acești ani o pondere cît mai mare categoriilor III, IV și garsonierelor.

La repartizarea pe județe a numărului de locuințe și a fondurilor corespunzătoare va lua în considerare noile obiective productive ce se pun în funcțiune în acești ani și necesitățile cele mai urgente ale municipiilor și orașelor.

Numărul, structura și fondurile necesare se vor definitiva cu consultarea comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, odată cu propunerile de îmbunătățire a planului pe anul 1969.

Art. 7. -

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București - cu sprijinul Comitetului pentru Problemele Administrației Locale - și Ministerul Industriei Construcțiilor, vor lua măsuri pentru dezvoltarea capacității de producție - prin soluții simple, ușor de realizat și cu investiții reduse - la prefabricate în poligoane de șantier, la materiale de zidărie și alte materiale locale de construcții, precum și pentru sporirea capacității de execuție a organizațiilor de construcții. În acest scop, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri, vor prezenta Comitetului de Stat al Planificării propuneri privind fondurile de investiții și mijloacele necesare începerii acțiunii încă în cursul anului 1968.

Art. 8. -

Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, în colaborare cu Ministerul Minelor, va studia posibilitățile de ardere a cărbunilor și brichetelor în cazanele pentru încălzire centrale și va prezenta Consiliului de Miniștri, pînă la 30 iulie 1969, concluzii privind fabricarea în țară a unor astfel de cazane și instalații de ardere.

Art. 9. -

Ministerul Industriei Ușoare, în colaborare cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, va supune aprobării Consiliului de Miniștri, pînă la sfîrșitul anului 1968, măsurile necesare a fi luate pentru a se asigura producția anuală a 50.000 bucăți mașini electrice de gătit și 50.000 bucăți încălzitoare electrice de apă, pentru folosințe casnice.

Art. 10. -

Direcția Generală pentru Metrologie, Standarde și Invenții va completa sau modifica, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri, standardele de stat cu aplicabilitate în domeniul construcției de locuințe.

În acest scop, Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare va transmite Direcției Generale pentru Metrologie, Standarde și Invenții, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărîri, propunerile de completări sau modificări ale standardelor de stat respective.

Art. 11. -

Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și Comitetul de Stat al Planificării, în colaborare cu ministerele și celelalte organe centrale interesate, vor studia diversificarea clădirilor social-culturale, administrative și de deservire pe 3-4 categorii de confort și preț, în raport cu caracterul localității și al zonei pe care o deservesc, cu importanța lor și amplasamentul în localitate, urmărind ieftinirea costului și asigurarea unui nivel corespunzător de funcționalitate și vor prezenta propuneri Consiliului de Miniștri:

- pentru clădiri turistice de cazare, cabane, hoteluri și clădiri administrative, în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărîri;

- pentru clădiri din domeniul sănătății, învățămîntului, culturii și pentru spații comerciale, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotărîri.

Pînă la aprobarea noilor categorii de clădiri social-culturale, administrative și de deservire se interzice începerea execuției unor noi obiective din acest domeniu.

Art. 12. -

Ministerul Economiei Forestiere va studia și organiza producția de mobilier simplu, ieftin și adaptat, dimensional categoriilor de locuințe aprobate prin prezenta hotărîre și categoriilor de construcții social-culturale, administrative și de deservire.

Art. 13. -

Prevederile art. 5 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 127/1968, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei hotărîri, se abrogă.

p. Președintele Consiliului de Miniștri,
ILIE VERDEȚ

București, 29 iulie 1968.

Nr. 1650.

ANEXĂ

TABLOU
cuprinzînd suprafețele apartamentelor, dotările și limitele de prețuri pentru diferitele categorii de locuințe și mărimi de apartamente
SPECIFICAȚIA U/M Categoria II Categoria III Categoria IV Garsoniere Observații
1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam. 1 cam. 2 cam. 3 cam. 4 cam.
Suprafețe și spații auxiliare Camere mp. - - -
Bucătărie cu loc de dormit mp. - - - - - - - - -
Cameră cu loc de gătit mp. - - - - 10-11
Bucătărie mp. 3-4 3-4 3-4 - - - - - -
Total mp. 14-16 27-30 36-39 45-48 13-15 24-26 33-35 42-45 12-14 22-24 30-32 38-41 10-11
Încăpere sanitară mp. Comună pe palier
Cămară mp. - - - - - - - - -
Debara mp. - - - - - - - - -
Logii, balcoane mp. - - - - - - - - - -
Suprafață utilă pe apartament mp. 19-22 35-41 45-52 58-64 17-19 28-31 38-41 49-53 15-17 26-30 34-38 43-46 10-11
Spații comune Subsol tehnic - - - - - - - - - - - - - -
Spălătorie - - - - - - - - - - - - - -
Uscătorie - - - - - - - - - -
Obiecte sanitare W.C. cu apă - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comun pe palier
Lavoar - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - În cameră
Spălător - 1 1 1 1 - - - - - - - - -
Chiuvetă - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 -
Duș - Duș cu cuvă Duș cu cuvă sau cadă baie 1* 1* 1* 1* Sifon pardoseală pt. duș Comun *) Posibil fără cuvă
Cadă baie și duș - - - - - -
Instalații electrice interioare Nr. prize pe total apart. 2 camere buc. 6 4 3 1
din care: cu contact de protecție buc. 1 1 1 -
Locuri lampă pe total apart. cu 2 camere buc. 6 4 3 1
Tablou / apartament buc. 1 1* 1* Tablou comun* *) Circuit comun: lumină + prize
Antenă radio Tv. - - telefon - - - - - - - - - - - - - -
Prețuri pe apartament P + 9 ... 10 inclusiv ascensor mii lei - - -
P + 4 mii lei 19-22 36-40 44-50 54-60 16-18 23-31 36-40 46-50 14-16 23-25 29-33 36-40 11,5-12,5
P + 3 mii lei - - - - - - - - - - - - -
P + 2 încălzire centrală mii lei - - - - - - - - - - - - -
P + 2 sobe mii lei - - - - - - - - - - - - -
P + 1 încălzire centrală mii lei - - - - - - - - 14-16 23-25 29-33 36-40 -
P + 1 sobe mii lei - - - - - - - - 14-16 23-25 27-31 34-38 - Sobele necuprinse

LEGENDĂ

Suprafață facultativă în cadrul suprafeței totale indicate în tablou.

NOTĂ:

Prețurile de mai sus nu cuprind cheltuielile suplimentare prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 127/1968. Limitele de preț se aplică independent de suprafețele locuibile, în măsura în care acestea se încadrează în limitele de suprafață din tablou.

La locuințele încălzite cu sobe se prevede și depozit pentru combustibil solid.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...