Consiliul de Stat

Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume*)

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (2), Doctrine (1)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 136 din 29 octombrie 1968.

În vigoare de la 29 octombrie 1968 până la 01 februarie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 41/2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 45/1968.

EXPUNERE DE MOTIVE

Reglementarea schimbării numelui pe cale administrativă, așa cum era prevăzută de Decretul nr. 273/1950, necesită îmbunătățiri în lumina activității practice și a dispozițiilor legale apărute ulterior; a rezultat de aci necesitatea emiterii unui nou act normativ care să legifereze toate situațiile privind schimbarea numelui pe cale administrativă, precum și alte situații referitoare la nume.

În articolul 17 din Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civilă se stabilește numai procedura de înregistrare a nașterii copilului găsit, fără a se reglementa și modul de stabilire a numelui. Pînă în prezent nici un act normativ nu cuprindea dispoziții cu privire la modul de stabilire a numelui copilului găsit, situație reglementată prin art. 2 al decretului, în sensul că numele se stabilește, prin decizie, de către comitetul executiv al consiliului popular în circumscripția căruia s-a găsit copilul.

Referitor la minoră, Decretul nr. 273/1950 reglementa numai schimbarea numelui, nu și a prenumelui acestora, iar practica a dovedit că este necesară o asemenea reglementare mai ales pentru copiii înfiați.

Pentru a ocroti interesele minorului, avînd în vedere importanța pe care o are numele ca element de individualizare a persoanei fizice, în decret s-a prevăzut că atunci cînd nu există înțelegere între părinți cu privire la numele ce urmează să fie stabilit pentru minor sau cînd cererea de schimbare a numelui este făcută de tutore, să se ceară încuviințarea autorității tutelare. Această procedură este prevăzută pentru persoana pusă sub interdicție.

În scopul rezolvării cu mai multă operativitate a cererilor de schimbare a numelui, s-a prevăzut o procedură mai ușoară în unele situații, cum este cazul persoanelor care au nume formate din expresii indecente, ridicole sau al căror nume a fost transformat prin traducere sau în alt mod.

Pentru punerea de acord cu dispozițiile Decretului nr. 278/1960 referitor la actele de stare civilă, decretul prevede că deciziile de schimbare a numelui se înscriu pe marginea actelor de stare civilă prin mențiune, producînd efecte juridice de la data înscrierii pe marginea actului de naștere. Această prevedere înlătură diferitele interpretări cu privire la data cînd o asemenea decizie produce efecte.

Cetățenii al căror nume de familie ori prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă sau scris cu ortografia altei limbi decît cea maternă, pot redobîndi la cerere numele de familie ori prenumele avut anterior, cu o procedură mai operativă, fiind suficientă în aceste cazuri numai aprobarea președintelui comitetului executiv al consiliului popular.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Numele cuprinde numele de familie și prenumele.

Art. 2. -

Numele de familie se dobîndește prin efectul filiației ori se modifică drept urmare a schimbării stării civile, în condițiile prevăzute de Codul familiei.

Prenumele se stabilește la data înregistrării nașterii, pe baza declarației de naștere făcută de cei care declară nașterea.

Numele de familie și prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, se stabilesc, prin decizie, de comitetul executiv al consiliului popular al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, în raza căruia a fost găsit copilul.

Art. 3. -

Numele se poate schimba pe cale administrativă.

CAPITOLUL II Schimbarea numelui

Art. 4. - Doctrină (1)

Cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea, în condițiile prezentului decret.

Art. 5. -

Persoana care solicită schimbarea numelui va depune, în acest scop, cerere la comitetul executiv al consiliului popular al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, unde domiciliază.

Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată și însoțită de următoarele acte:

- copii certificate ori legalizate de pe certificatele de stare civilă ale celui care solicită schimbarea numelui;

- un exemplar al Buletinului Oficial al Republicii Socialiste România, în care a fost publicată, potrivit art. 9, cererea de schimbare a numelui;

- actul de consimțămînt, dat în formă autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;

- copia deciziei de aprobare a autorității tutelare, în cazurile prevăzute de art. 6;

- orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Art. 6. -

Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinți sau, cu încuviințarea autorității tutelare, de tutore. Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.

În cazul cînd minorul a împlinit vîrsta de 14 ani, cererea va fi semnată și de acesta.

Pentru persoana pusă sub interdicție, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviințarea autorității tutelare.

Art. 7. -

Schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere odată cu schimbarea numelui de familie al părinților sau, pentru motive temeinice, și separat. Schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricînd.

Art. 8. -

În cazul cînd soții s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestui nume este necesar consimțămîntul celuilalt soț.

Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soți nu implică schimbarea numelui de familie al celuilalt soț.

Art. 9. -

Cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, prin grija și pe cheltuiala solicitantului, în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

Cererea de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, este scutită de publicare. Scutirea de publicare se aprobă de către șefii organelor locale ale miliției. Doctrină (1)

Art. 10. - Reviste (2)

Orice persoană interesată poate face opoziție la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Opoziția se face în scris, va fi motivată și se depune la comitetul executiv al consiliului popular unde a fost înregistrată cererea de schimbare a numelui, potrivit art. 5.

Opozițiile depuse după expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent nu se iau în considerare.

Art. 11. -

Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele prevăzute la art. 5 și cu opozițiile, dacă s-au făcut, se trimit de către comitetul executiv al consiliului popular, spre rezolvare, Inspectoratului General al Miliției, prin organele locale ale miliției.

Art. 12. -

Inspectoratul General al Miliției, verificînd dacă sînt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și apreciind temeinicia cererii, precum și a opozițiilor făcute, va da o decizie motivată, după caz, de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 80 de zile de la primirea dosarului.

Art. 13. -

Decizia prin care s-a admis schimbarea numelui se trimite, în copie, în numărul de exemplare necesare pentru a se face comunicările prevăzute de art. 14, comitetului executiv al consiliului popular la care a fost înregistrată cererea, care va încunoștința de îndată pe solicitant și după depunerea de către acesta a dovezii de plata taxei de timbru prevăzute de lege, îi va elibera o copie a deciziei de admitere a schimbării numelui. Dacă cel în cauză nu a depus dovada de plata taxei de timbru în termen de 60 de zile de la data luării la cunoștință, comitetul executiv al consiliului popular va restitui organului emitent copia deciziei de admitere a schimbării numelui.

Este scutită de plata taxei de timbru cererea prin care se solicită schimbarea numelui pentru motivele menționate la art. 9 alin. 2. Scutirea de plata taxei de timbru se menționează în decizia de schimbare a numelui.

Art. 14. -

Schimbarea numelui se înscrie, prin mențiune, pe marginea actelor de naștere și, după caz, și de căsătorie.

Pentru înscrierea mențiunii de schimbare a numelui pe actele de stare civilă prevăzute de lege, comitetul executiv al consiliului popular la care s-a înregistrat cererea va trimite, din oficiu, comitetelor executive ale consiliilor populare care au în păstrare actele de stare civilă, cîte o copie de pe decizia de schimbare a numelui.

Art. 15. -

Decizia de schimbare a numelui produce efecte juridice de la data înscrierii mențiunii corespunzătoare pe marginea actului de naștere. De la această dată solicitantul va purta numai numele obținut prin decizie.

Art. 16. -

Dovada schimbării numelui se face cu decizia de admitere a schimbării numelui dată de Inspectoratul General al Miliției sau cu certificatul eliberat pe baza deciziei de admitere a schimbării numelui.

Art. 17. -

Decizia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de către Inspectoratul General al Miliției.

Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare. Competența de rezolvare a acestei contestații aparține Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 18. -

Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o nouă cerere, dacă în susținerea ei au intervenit motive noi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziții, se poate face o nouă cerere numai după încetarea temeiurilor care au determinat admiterea opoziției, în cazul cînd se solicită același nume.

CAPITOLUL III Alte dispoziții

Art. 19. -

Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decît cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin mențiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atît la rubricile privind pe titular, cît și la cele privind pe părinții săi.

Cererea se depune la comitetul executiv al consiliului popular în păstrarea căruia se află registrele de stare civilă și se aprobă de președintele acestui comitet executiv. Pe baza acestei aprobări se efectuează mențiune pe marginea actelor de stare civilă respective.

Cererea făcută în condițiile prezentului articol se poate depune de petiționar și la comitetul executiv al consiliului popular al locului de domiciliu, care o va trimite spre rezolvare organului competent și care va comunica petiționarului rezultatul primit.

Efectele aprobării date în condițiile prevăzute la alin. 1 și 2 din prezentul articol se extind asupra copiilor minori, iar cînd soții au nume de familie comun, și asupra celuilalt soț, în ambele situații dacă acesta din urmă își dă consimțămîntul. Cînd soții nu se înțeleg în ce privește extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelară.

Înscrierile făcute în temeiul prezentului articol se comunică organului local al miliției în raza căruia domiciliază cei în cauză.

În caz de respingere a cererii, petiționarul poate face plîngere la judecătoria locului său de domiciliu, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

În caz de admitere a cererii, orice persoană interesată poate face contestație la judecătoria locului său de domiciliu, în termen de un an de la admiterea cererii.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 20. -

Cererile de schimbare a numelui privind persoanele fără cetățenie domiciliate în Republica Socialistă România se rezolvă în aceleași condiții ca și cele ale cetățenilor români.

Art. 21. -

Decretul nr. 273/1950 referitor la schimbarea numelui sau prenumelui, publicat în Buletinul Oficial nr. 124 din 30 decembrie 1950 și articolul 37 din Decretul nr. 278/1960 cu privire la actele de stare civilă, publicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 28 iulie 1960, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului decret, se abrogă.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 23 octombrie 1968.

Nr. 975.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...