Consiliul de Stat

Decretul nr. 972/1968 privind însemnele Republicii Socialiste România*)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 noiembrie 1968 până la 11 mai 1990, fiind abrogat prin Decret-lege 149/1990 și înlocuit de Lege 102/1992;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 42/1968.

EXPUNERE DE MOTIVE

Constituția Republicii Socialiste România stabilește, în titlul VIII, însemnele statului român, consacrînd normele generale cu privire la stema, sigiliul, drapelul și imnul de stat ale Republicii Socialiste România.

Deoarece nu exista însă un act normativ special care să dezvolte prevederile constituționale, au apărut interpretări greșite ale acestora, folosiri incorecte sau neunitare ale însemnelor statului.

Pentru a stabili un cadru precis de folosire a însemnelor Republicii Socialiste România și a înlătura dificultățile datorate lipsei unui act normativ special în această materie, s-a adoptat alăturatul decret care, dezvoltînd prevederile constituționale, reglementează modul și locurile unde se expune stema, modul, locurile și ocaziile cînd se arborează drapelul de stat, categoriile de acte pe care se aplică sigiliul statului și competențele de aplicare a acestuia, precum și ocaziile și modalitățile în care se poate sau trebuie să fie intonat imnul de stat.

Decretul cuprinde în anexă modelele oficiale ale stemei și drapelului de stat.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

CAPITOLUL I Însemnele Republicii Socialiste România

Art. 1. -

Însemnele Republicii Socialiste România sînt:

a) Stema Republicii Socialiste România;

b) Sigiliul statului;

c) Drapelul Republicii Socialiste România;

d) Imnul de stat al Republicii Socialiste România.

Art. 2. -

Însemnele Republicii Socialiste România simbolizează statul socialist român, suveran, independent și unitar.

CAPITOLUL II Stema Republicii Socialiste România

Art. 3. -

Modelul de stemă a Republicii Socialiste România, culorile și intensitatea lor, precum și modul de înscriere a titulaturii țării pe panglica tricoloră, sînt prevăzute în anexa nr. 1 a prezentului decret.

Art. 4. -

Stema Republicii Socialiste România poate fi confecționată din materiale plastice, textile, lemnoase, metalice sau reprodusă în alb-negru, ori în culori, după necesitate, prin imprimare pe diferite materiale.

Art. 5. -

Stema Republicii Socialiste România va fi așezată în edificiile organelor, instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, ale organizațiilor cooperatiste și altor organizații obștești, ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentanțelor comerciale ale Republicii Socialiste România în străinătate, precum și în saloanele tuturor navelor sub pavilion românesc.

Art. 6. -

Stema Republicii Socialiste România va fi reprodusă pe sigiliile organizațiilor socialiste de stat stabilite prin legi, decrete sau hotărîri ale Consiliului de Miniștri, pe imprimatele și plăcile indicatoare ale edificiilor acestora, pe bancnote și pe alte semne monetare emise în Republica Socialistă România, precum și pe emblemele și pe unele accesorii ale uniformelor militare, stabilite potrivit dispozițiilor legale.

CAPITOLUL III Sigiliul statului

Art. 7. -

Sigiliul statului este însemnul de stat prin care se garantează autenticitatea actelor statului.

Art. 8. -

Pe sigiliul statului este reprezentată stema țării, în jurul căreia este scris "Republica Socialistă România".

Art. 9. -

Sigiliul statului se păstrează la Ministerul Afacerilor Externe și este aplicat, potrivit dispozițiilor ministrului afacerilor externe sau ale persoanelor împuternicite de către acesta, pe actele internaționale încheiate de Republica Socialistă România.

CAPITOLUL IV Drapelul Republicii Socialiste România

Art. 10. -

Drapelul Republicii Socialiste România are culorile roșu, galben și albastru, așezate vertical cu albastru lîngă lance. În mijloc este așezată stema Republicii Socialiste România.

Art. 11. -

Modelul drapelului Republicii Socialiste România și intensitatea culorilor acestuia sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 a prezentului decret.

Art. 12. -

Drapelul Republicii Socialiste România are formă dreptunghiulară. Lățimea drapelului este egală cu 2/3 din lungimea acestuia, iar dimensiunile fîșiilor de culoare roșie, galbenă și albastră sînt egale. Steaua se află pe culoarea galbenă, în mijlocul drapelului. Înălțimea stemei este egală cu 2/5 din lățimea drapelului.

Cînd drapelul este folosit pentru pavoazare, raportul dintre lățime și lungime poate fi și altul, în funcție de condițiile în care este arborat.

În acest caz, stema va fi astfel plasată în mijlocul fîșiei galbene încît inscripția să apară orizontal față de baza poziției în care este arborat drapelul.

Art. 13. -

Drapelul Republicii Socialiste România se arborează:

1. În mod permanent:

a) pe edificiile unde își au sediul Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri;

b) pe edificiile punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat și pe edificiile posturilor de vamă de frontieră;

c) ca pavilion - la pupa - indicînd naționalitatea navelor, pe navele și ambarcațiunile comerciale care au naționalitatea Republicii Socialiste România, conform dispozițiilor legale în vigoare;

d) pe aeronavele aviației civile ale Republicii Socialiste România;

e) pe navele militare, în afară de pavilioanele speciale militare, conform prevederilor regulamentelor militare.

2. În mod temporar:

a) pe edificiile unde au loc ședințele Marii Adunări Naționale, atunci cînd acestea se desfășoară în afara sediului Marii Adunări Naționale;

b) pe edificiile unde au loc sesiunile consiliilor populare, pe durata sesiunilor;

c) pe edificiile unde își au sediile organele centrale și locale ale administrației de stat, instituțiile, întreprinderile și organizațiile economice de stat, cooperatiste și celelalte organizații obștești, cu prilejul sărbătorilor de 1 Mai, 23 August și 30 Decembrie;

d) la catargul din prova al navelor comerciale maritime și fluviale, precum și pe alte mijloace de transport pe care se află, în calitate de persoane oficiale, președintele Consiliului de Stat, președintele Consiliului de Miniștri, președintele Marii Adunări Naționale sau alte persoane care reprezintă aceste organe, cu avizul prealabil al acestora;

e) pe stadioane, hipodromuri și alte baze sportive, cu ocazia desfășurării campionatelor naționale și a competițiilor sportive cu caracter internațional;

f) la aeroporturi, gări, parcuri și pe străzi, cu ocazia vizitelor întreprinse în Republica Socialistă România de șefi de state și guverne precum și de alte personalități oficiale, în condițiuni de reciprocitate, cu aprobarea Consiliului de Miniștri;

g) pe case de locuit și pe străzi, în zilele prevăzute la pct. 2 lit. c;

h) cu prilejul demonstrațiilor oamenilor muncii și al altor manifestări publice;

i) în alte cazuri, ce se vor stabili de Consiliul de Miniștri.

Art. 14. -

Drapelul Republicii Socialiste România se va putea arbora pe edificiile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Socialiste România din străinătate și la reședința șefilor de misiuni diplomatice și oficii consulare, iar pe mijloacele de transport ale acestora, sub formă de fanion, potrivit normelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu uzanțele diplomatice internaționale, legile și uzanțele țărilor de reședință.

Art. 15. -

Drapelul Republicii Socialiste România se va putea arbora de către organizațiile socialiste, în zilele de ceremonii sau alte solemnități organizate de acestea, pe edificiile sau locurile unde se desfășoară ceremoniile sau solemnitățile respective.

Art. 16. -

Cu aprobarea Consiliului de Miniștri, drapelul Republicii Socialiste România în bernă, la jumătatea lancei, se va arbora în caz de deces al unor persoane oficiale, pentru care se hotărăște de către organele competente organizarea de funeralii naționale, locurile prevăzute la art. 13 pct. 1 lit. a-e și pct. 2 lit. a-d și art. 14.

Art. 17. -

Drapelul Republicii Socialiste România în bernă se arborează pe edificiul Consiliului de Stat în caz de deces al unui șef de stat cu care Republica Socialistă România are relații diplomatice.

Cu aprobarea Consiliului de Miniștri, drapelul în bernă va fi arborat, în astfel de împrejurări, și pe edificiile organelor centrale și locale ale administrației de stat și ale altor instituții, ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, organizațiilor cooperatiste și celorlalte organizații obștești.

Drapelul Republicii Socialiste România în bernă se arborează pe edificiile Consiliului de Stat și Ministerului Afacerilor Externe în caz de deces al unui șef de misiune diplomatică acreditat pe lîngă Consiliul de Stat, în ziua funeraliilor sau în ziua în care se efectuează transportul defunctului în țara acreditantă.

În caz de deces al unui însărcinat cu afaceri străine, drapelul Republicii Socialiste România se arborează în ziua funeraliilor sau în ziua în care se efectuează transportul defunctului în țara acreditantă, pe edificiul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 18. -

În cazul în care nu există condiții tehnice pentru arborarea drapelului în bernă, ca și în cazurile cînd drapelul este purtat în marș cu prilejul funeraliilor, doliul va fi indicat printr-o eșarfă neagră din material textil, legată de partea de sus a lancei. Lungimea eșarfei va fi egală cu lățimea drapelului de care este legată.

Art. 19. -

Se înfășoară în drapel sicriul cu corpul neînsuflețit al persoanelor pentru care se organizează funeralii naționale. În acest caz, culoarea albastră a drapelului va fi așezată spre capul corpului neînsuflețit, în așa fel încît stema Republicii Socialiste România de pe drapel să apară la mijlocul și deasupra sicriului.

Art. 20. -

În zilele de sărbătoare prevăzute la art. 13 pct. 2 lit. c nu se va arbora drapelul în bernă.

Art. 21. -

Drapelul Republicii Socialiste România va ocupa întotdeauna locul de onoare, avînd precădere asupra celorlalte de stat, în cazul în care pe teritoriul Republicii Socialiste România se arborează odată cu drapelul Republicii Socialiste România și unu sau mai multe drapele de stat străine.

Cînd drapelul Republicii Socialiste România se arborează alături de un singur drapel de stat străin, drapelul Republicii Socialiste România va fi așezat în stînga, iar drapelul de stat străin în dreapta, privind drapelele din față.

Cînd drapelul Republicii Socialiste România se arborează împreună cu mai multe drapele de stat străine, drapelul Republicii Socialiste România va ocupa întotdeauna locul din mijloc. Cînd numărul drapelelor este par, în care caz două drapele formează mijlocul grupului de drapele, drapelul Republicii Socialiste România va fi așezat în stînga drapelului împreună cu care formează mijlocul grupului, privind drapelele din față.

CAPITOLUL V Imnul de stat

Art. 22. -

Imnul de stat al Republicii Socialiste România se aprobă de către Marea Adunare Națională.

Art. 23. -

Imnul de stat poate fi intonat în următoarele cazuri:

- la deschiderea și închiderea diferitelor ceremonii de stat oficiale;

- la ceremoniile militare, în conformitate cu prevederile regulamentelor militare;

- la închiderea emisiunilor posturilor de radiodifuziune;

- cu prilejul ceremoniilor oficiale cu caracter internațional;

- cu prilejui înhumării unor persoane pentru care se organizează funeralii naționale;

- la serbările și manifestările cu caracter patriotic din școli, instituții de învățămînt superior, instituții, întreprinderi și organizații economice de stat, cooperatiste și celelalte organizații obștești, precum și din unitățile militare;

- cu prilejul festivităților de deschidere a competițiilor sportive la care participă echipe naționale ale Republicii Socialiste România, precum și cu prilejul premierilor la întîlniri sportive cu caracter internațional;

- în alte cazuri, stabilite de Consiliul de Miniștri.

Art. 24. -

La intonarea imnului de stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul unor solemnități, asistența va sta în picioare, bărbații se vor descoperi, militarii de toate gradele vor saluta conform regulamentelor militare, iar pionierii vor saluta cu salutul pionieresc.

Art. 25. -

Imnul de stat al Republicii Socialiste România se va cînta în întregime cînd se intonează vocal.

Fanfarele sau formațiile instrumentale vor putea intona parțial imnul de stat al Republicii Socialiste România.

Cînd imnul de stat al Republicii Socialiste România va fi intonat împreună cu unu sau mai multe imnuri naționale ale altor state, ordinea în care sînt executate va fi stabilită de către Protocolul de Stat, ținînd seama de uzanțele internaționale.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 23 octombrie 1968.

Nr. 972.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

LEGENDĂ: L LUNGIMEA DRAPELULUI 1
I LĂŢIMEA DRAPELULUI 2/3 L
C COTA FIECĂREI CULORI 1/3 L
S ÎNĂLŢIMEA STEMEI 2/5 I

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...