Consiliul de Stat

Decretul nr. 1063/1968 privind încheierea de contracte între unii studenți și rectorul instituției de învățămînt superior*)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 noiembrie 1968 până la 25 decembrie 1978, fiind abrogat prin Lege 28/1978.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 52/1968.

EXPUNERE DE MOTIVE

Sarcina de bază a învățămîntului superior este de a forma specialiști de înaltă calificare necesari în diferite domenii ale vieții sociale și de a contribui la progresul științei, tehnicii și culturii.

Gratuitatea învățămîntului superior pentru toți cetățenii țării, asigurarea pentru studenți a unor condiții optime de studiu și viață - concretizate în faptul că peste 63% primesc burse de stat, locuiesc în cămine și iau masa la cantine pentru a căror construire, întreținere și administrare se cheltuiesc importante mijloace din bugetul statului - sînt de natură să oblige pe toți studenții la o activitate susținută, iar după absolvire, la o muncă rodnică, în măsură să justifice eforturile făcute de stat pentru pregătirea lor.

În vederea asigurării prezentării la locul de muncă ce li se repartizează după absolvire, Legea nr. 11/1968 privind învățămîntul în Republica Socialistă România prevede, începînd cu anul universitar 1968/1969, pentru studenții înmatriculați în anul 1, obligativitatea încheierii unui contract. Acesta urmează a cuprinde obligația pentru stat de a asigura studentului condiții adecvate de învățămînt, iar pentru student, obligația de a respecta normele de activitate și comportare universitară, precum și de a efectua stagiul de muncă în posturile în care sînt repartizați.

Pentru satisfacerea nevoilor de cadre cu calificare superioară, prin decretul alăturat s-a stabilit că se vor încheia contracte și cu studenții din anul II și următorii, din anul universitar 1968/1969, cu excepția celor care se găsesc în ultimul an de studii.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Studenții instituțiilor de învățămînt superior înscriși la învățămîntul de zi în anul universitar 1968/1969, în anii II și următorii, cu excepția celor din ultimul an de studiu, vor încheia cu rectorul instituției de învățămînt superior, ca împuternicit al statului, un contract, în condițiile prevăzute de Legea nr. 11/1968 privind învățămîntul în Republica Socialistă România.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 9 noiembrie 1968.

Nr. 1063.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...