Consiliul de Stat

Decretul nr. 295/1968 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Securității Statului*)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 43 din 04 aprilie 1968.

În vigoare de la 04 aprilie 1968 până la 18 aprilie 1972, fiind abrogat și înlocuit prin Decret 130/1972.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 24/1968.

EXPUNERE DE MOTIVE

În condițiile perioadei de desăvîrșire a construcției socialiste și de dezvoltare continuă a democrației noastre, Comitetul Central al Partidului Comunist Român a stabilit măsuri menite să ducă la perfecționarea activității aparatului securității statului și îmbunătățirea structurii sale organizatorice.

Pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român s-a propus înființarea Consiliului Securității Statului ca organ central al administrației de stat, avînd sarcina înfăptuirii politicii partidului și statului în domeniul apărării securității statului.

Înființarea Consiliului Securității Statului ca organ central al administrației de stat va avea drept rezultat întărirea răspunderii acestui consiliu față de conducerea partidului și guvernului.

Decretul alăturat prevede ca principală atribuție a Consiliului Securității Statului aceea de a apăra securitatea statului, în scopul prevenirii, descoperirii și lichidării oricăror acțiuni dușmănoase îndreptate împotriva orînduirii sociale și de stat, contribuind prin aceasta la asigurarea muncii pașnice de construcție socialistă a poporului român.

Consiliul Securității Statului are, de asemenea, ca atribuții luarea de măsuri pentru apărarea secretului de stat, verificarea, potrivit legii, în cadrul organizațiilor socialiste, a modului de aplicare a acestor măsuri, contribuind la educarea cetățenilor în spiritul vigilenței.

Pornind de la prevederile constituționale referitoare la inviolabilitatea domiciliului, decretul de față stabilește cu precizie cazurile și condițiile în care organele Consiliului Securității Statului au dreptul să intre în locuința unor persoane fizice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale. Astfel, aceste organe pot intra în locuința unor persoane fizice, la solicitarea sau cu consimțămîntul acestora, fără încuviințare sau autorizație numai în caz de infracțiuni flagrante, iar, în toate celelalte cazuri, numai cu autorizația procurorului, dată în condițiile prevăzute de lege.

De asemenea, decretul reglementează condițiile în care aceste organe pot intra în incinta organizațiilor socialiste, pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu.

Aceste prevederi sînt menite să întărească exercitarea de către organele de stat a îndatoririlor ce le revin în apărarea intereselor statului și a intereselor legitime ale tuturor cetățenilor, în conformitate cu legile în vigoare, în spiritul întăririi legalității socialiste.

Consiliul Securității Statului își desfășoară întreaga activitate sub conducerea și îndrumarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri.

Conducerea organelor de securitate se va exercita de către Consiliul Securității Statului, ca organ deliberativ compus din 11 pînă la 15 persoane, care își desfășoară întreaga activitate potrivit principiului muncii și conducerii colective.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Se înființează Consiliul Securității Statului, organ central al administrației de stat, care are sarcina de a înfăptui politica partidului și statului în domeniul apărării securității statului.

Consiliul Securității Statului are misiunea de a preveni, descoperi și lichida uneltirile și acțiunile dușmănoase îndreptate împotriva orînduirii sociale și de stat, contribuind prin aceasta la asigurarea muncii pașnice de construcție socialistă a poporului român.

Art. 2. -

Consiliul Securității Statului își desfășoară activitatea pe baza legilor în vigoare, sub conducerea și îndrumarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri.

Consiliul Securității Statului răspunde față de conducerea partidului și statului pentru întreaga activitate pe care o desfășoară organele securității statului.

Art. 3. -

În îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, Consiliul Securității Statului colaborează cu ministerele, celelalte organe ale administrației de stat și se sprijină pe concursul larg al cetățenilor și al colectivelor de oameni ai muncii.

Consiliul Securității Statului și organele sale teritoriale cooperează cu Ministerul Afacerilor Interne și cu organele teritoriale ale acestuia pentru realizarea unor sarcini privind securitatea statului.

CAPITOLUL II Atribuții

Art. 4. -

Consiliul Securității Statului are următoarele atribuții:

a) organizează și desfășoară activitatea de apărare a securității statului în scopul prevenirii, descoperirii și lichidării:

- acțiunilor de sabotaj, diversiune, subminare a economiei naționale și a altor infracțiuni contra securității statului;

- acțiunilor întreprinse de serviciile de spionaj străine și agenturile acestora împotriva statului român, cît și de culegere a informațiilor ce constituie secrete de stat sau nu sînt destinate publicității, din domeniul politic, militar, economic și tehnico-științific;

b) organizează și desfășoară activitatea, de informații și contrainformații militare, în scopul prevenirii, descoperirii și lichidării acțiunilor serviciilor de spionaj străine îndreptate împotriva capacității de apărare a țării, și a forțelor armate ale Republicii Socialiste România;

c) organizează activitatea de informații pentru cunoașterea acțiunilor îndreptate împotriva statului român;

d) organizează și desfășoară activitatea de contrainformații radio pe teritoriul Republicii Socialiste România;

e) ia măsuri pentru apărarea secretului de stat, verifică potrivit legii, în cadrul organizațiilor socialiste, modul de aplicare a dispozițiilor legale privind apărarea secretului de stat, contribuie la educarea cetățenilor în spiritul vigilenței;

f) organizează și îndrumează, potrivit legii, activitatea de anchetă penală pe care o desfășoară ofițerii securității statului; organizează locurile de arest pentru infractorii care au comis fapte ce intră în competența de urmărire penală a organelor securității statului, împotriva cărora s-a luat măsura reținerii sau arestării preventive;

g) asigură securitatea personală a conducătorilor de partid și de stat;

h) asigură, la nevoie, participarea trupelor de securitate la menținerea ordinii publice; asigură cu trupe de securitate paza obiectivelor speciale, stabilite prin dispoziții legale;

i) organizează, conduce și îndrumează pregătirea militară, profesională de specialitate și politică a militarilor din aparatul Consiliului Securității Statului, activi și de rezervă;

j) realizează încadrarea organelor de securitate, a unităților militare de trupe și a instituțiilor de învățămînt subordonate, cu personal militar activ și de rezervă, angajează personal civil;

k) asigură, pe baza planului de stat, dotarea cu materiale și mijloace tehnice necesare și stabilește normele de dotare și consum pentru armament, muniție și tehnica de luptă, precum și pentru materialele și mijloacele tehnice specifice activității Consiliului Securității Statului;

l) planifică și coordonează activitatea de asigurare materială și financiară a organelor și unităților din subordinea sa;

m) exercită orice alte atribuții date prin lege.

Art. 5. -

În exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, organele Consiliului Securității Statului au următoarele drepturi și obligații:

a) să acorde sprijin persoanelor cu funcții ce implică exercițiul autorității de stat, dacă acestea întîmpină rezistență fizică în executarea sarcinilor de serviciu;

b) să legitimeze și să stabilească identitatea persoanelor care au încălcat dispozițiile legale sau sînt suspecte de activitate contra securității statului. Măsura legitimării se ia de ofițeri și subofițeri, care prezintă legitimația de serviciu;

c) să intre, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, în incinta organizațiilor socialiste.

Efectuarea de percheziții sau alte acte de urmărire penală se pot face cu consimțămîntul conducerii organizației socialiste sau cu autorizație legală.

În caz de infracțiuni flagrante, consimțămîntul sau autorizația nu sînt necesare;

d) în îndeplinirea atribuțiilor legale, să intre în locuința unor persoane fizice:

- la solicitarea sau cu consimțămîntul acestora;

- fără încuviințarea sau autorizația legală, în caz de infracțiuni flagrante;

- în toate celelalte cazuri, numai cu autorizația procurorului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Ofițerii și subofițerii din aparatul Consiliului Securității Statului sînt obligați să intervină, chiar în afara orelor de program și a atribuțiilor lor de serviciu, cînd iau cunoștință de existența unor acțiuni îndreptate împotriva securității statului.

Art. 7. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale, președintele Consiliului Securității Statului emite, pe baza și în vederea executării legii, regulamente, instrucțiuni, ordine, precum și alte acte prevăzute de lege.

CAPITOLUL III Organizare și funcționare

Art. 8. -

Consiliul Securității Statului este format din 11 pînă la 15 persoane, în componența căruia intră președintele, prim-vicepreședintele, vicepreședinții și membrii.

Componența Consiliului Securității Statului se aprobă de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și de Consiliul de Miniștri.

Președintele Consiliului Securității Statului este membru al guvernului. Prim-vicepreședintele și vicepreședinții au rang de prim-adjunct și, respectiv, adjuncți ai ministrului.

Art. 9. -

Consiliul Securității Statului lucrează ca organ deliberativ și își desfășoară întreaga activitate potrivit principiului muncii și conducerii colective. Consiliul lucrează în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi și ia hotărîri cu jumătate plus unu din numărul total al membrilor ce-l compun.

În cazul cînd președintele Consiliului Securității Statului nu este de acord cu hotărîrea luată, informează, de îndată, despre aceasta, conducerea partidului și guvernului.

Președintele coordonează și îndrumează întreaga activitate a Consiliului Securității Statului.

Repartizarea sarcinilor prim-vicepreședintelui, vicepreședinților și membrilor se face de Consiliul Securității Statului.

Membrii consiliului răspund în fața Consiliului Securității Statului și a președintelui pentru îndeplinirea însărcinărilor ce le sînt date.

Consiliul Securității Statului, în întregul său, și fiecare membru în parte, răspund în fața Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri pentru întreaga activitate ce o desfășoară organele securității statului.

Art. 10. -

Consiliul Securității Statului are în subordine inspectorate de securitate județene, trupe de securitate și instituții de învățămînt.

Efectivele Consiliului Securității Statului, precum și structura organizatorică a aparatului său central, se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 11. -

Personalul ce încadrează unitățile din subordinea Consiliului Securității Statului se compune din militari și angajați civili.

Militarii din unitățile subordonate Consiliului Securității Statului au drepturile și obligațiile prevăzute de normele legale în vigoare pentru militarii forțelor armate ale Republicii Socialiste România.

Prevederile statutelor corpului ofițerilor, corpului maiștrilor militari și corpului subofițerilor forțelor armate ale Republicii Socialiste România se aplică și ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile subordonate Consiliului Securității Statului.

În cadrul unităților centrale și teritoriale din subordinea Consiliului Securității Statului se organizează consilii de onoare pentru ofițeri, maiștri militari și subofițeri.

Angajații civili sînt supuși dispozițiilor Codului muncii și prevederilor legilor speciale.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 12. -

Consiliul Securității Statului asigură, potrivit legii, asistență medicală, socială, drepturile de pensie și asigurări sociale ale personalului, precum și ale familiilor și urmașilor acestuia.

Art. 13. -

Sarcinile privind securitatea statului, prevăzute de actele normative în vigoare pentru Ministerul Afacerilor Interne, trec asupra Consiliului Securității Statului.

Obligațiile, drepturile și alte norme cu privire la personal, stabilite prin acte normative referitoare la Ministerul Afacerilor Interne, se aplică în mod corespunzător și personalului Consiliului Securității Statului.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 3 aprilie 1968.

Nr. 295.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...