Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 37/2015 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 697 din 15 septembrie 2015.

În vigoare de la 15 septembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere exigența creării unui cadru legislativ clar și previzibil în materie de cetățenie, în așa fel încât Comisia pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie să asigure îndeplinirea în mod eficient a normelor legale,

luând în considerare necesitatea unei reglementări clare a sferei persoanelor care pot solicita redobândirea cetățeniei române în condițiile art. 11 din lege, precum și a unor aspecte din procedura de acordare a cetățeniei române,

având în vedere necesitatea modificării cadrului legislativ pentru a introduce anumite facilități în ceea ce privește acordarea cetățeniei române cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie care au contribuit în mod semnificativ la păstrarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești sau care pot contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin performanțe deosebite în domeniul sportului, nereglementarea acestor situații conducând la împiedicarea utilizării potențialului de imagine pe care l-ar reprezenta acordarea cetățeniei române acestor persoane, astfel de facilități la dobândirea cetățeniei române venind în întâmpinarea unui interes deosebit al României,

ținând seama că este necesară o intervenție legislativă de urgență pentru adaptarea termenelor în cadrul procedurii de dobândire/redobândire a cetățeniei române, în vederea eficientizării acestui proces, precum și pentru flexibilizarea procedurii, prin posibilitatea depunerii jurământului în țară sau în fața altor persoane desemnate prin lege, neadoptarea de urgență a acestor soluții putând avea un impact semnificativ asupra posibilității efective a persoanelor care solicită acordarea, dar mai cu seamă redobândirea cetățeniei române, de a finaliza procedura administrativă în cadrul termenelor actuale de completare a dosarului și de depunere a jurământului de credință față de România,

întrucât un număr mare de persoane care redobândesc cetățenia română în condițiile art. 11 din lege solicită în prezent depunerea jurământului de credință în România, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, deși prin cerere au solicitat menținerea domiciliului în străinătate, devine necesară introducerea posibilității legale ca acești solicitanți să poată depune jurământul de credință și în țară,

având în vedere că volumul ridicat de activitate al Comisiei pentru cetățenie reclamă clarificarea referitoare la calitatea de membru a președintelui Comisiei, pentru a se crea posibilitatea analizării dosarelor în limita unui cvorum minimal de numai 3 membri, măsură menită a crește ritmul de soluționare a cererilor; totodată, raportat la volumul de activitate este necesară asigurarea celerității procedurii de depunere a jurământului, în fața și a altor persoane decât cele desemnate prin prevederile actuale ale legii, și anume în fața președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie ori a unuia dintre cei 2 vicepreședinți ai autorității delegați în acest sens, astfel, numărul total al cererilor de acordare și redobândire a cetățeniei române a crescut substanțial în anul 2015, până la sfârșitul lunii august fiind înregistrat un număr dublu de cereri comparativ cu întregul an 2014,

având în vedere efectele soluțiilor dispuse în procesele penale asupra modului de rezolvare a cererilor de către Comisia pentru cetățenie, apare ca necesară instituirea posibilității suspendării procedurii de acordare a cetățeniei române până la finalizarea definitivă a procesului,

în considerarea faptului că pierderea cetățeniei române prin renunțare are loc la data eliberării adeverinței de renunțare, astfel că în lipsa unei cereri în acest sens a solicitantului formulată într-un termen rezonabil și pentru evitarea producerii unor cazuri de apatridie este necesară stabilirea unui termen pentru ca solicitantul să se prezinte pentru eliberarea acesteia, în caz contrar ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie fiind lipsit de efecte juridice față de persoana în cauză, această măsură asigurând administrarea în bune condiții din partea Autorității Naționale pentru Cetățenie și a Ministerului Afacerilor Externe a solicitărilor de renunțare la cetățenia română,

luând în considerare faptul că neadoptarea de urgență a soluțiilor propuse în prezenta ordonanță de urgență ar avea un impact semnificativ asupra procesului de dobândire/redobândire a cetățeniei române,

în considerarea faptului că operarea modificărilor necesare în cadrul legislativ vizează interesul public și constituie o situație de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 și 82, cu următorul cuprins:

"

Art. 81. -

Cetățenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin care a contribuit în mod deosebit la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e).

Art. 82. -

Cetățenia română poate fi acordată, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin care poate contribui în mod semnificativ la promovarea imaginii României prin performanțe deosebite în domeniul sportului, cu posibilitatea stabilirii domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă sunt întrunite următoarele condiții:

a) solicitantul va reprezenta România în loturile naționale, în conformitate cu reglementările statutare ale federației sportive internaționale la care România este afiliată;

b) solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e) și își exprimă atașamentul față de România și față de sistemul de valori specific societății românești."

2. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care minorul a dobândit cetățenia română în condițiile alin. (1) sau (2) și nu a fost inclus în certificatul de cetățenie al părintelui sau nu i s-a eliberat certificat de cetățenie potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (7) sau (11), părinții sau, după caz, părintele, cetățeni români, pot solicita transcrierea ori înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

3. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetățenia română, cu posibilitatea păstrării cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e)."

4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Cererile de acordare a cetățeniei române întemeiate pe dispozițiile art. 81 pot fi depuse și la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul pe teritoriul căruia solicitantul își are domiciliul. În acest caz, cererea va fi trimisă, de îndată, Comisiei pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, însoțită de un punct de vedere emis de misiunea diplomatică sau oficiul consular cu privire la îndeplinirea condiției ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești. În situația în care cererea a fost depusă la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, Comisia pentru cetățenie va solicita Ministerului Afacerilor Externe punctul de vedere cu privire la îndeplinirea condiției ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești."

5. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

"

Art. 131. -

(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 82, prin derogare de la prevederile art. 12, acordarea cetățeniei române se face prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Tineretului și Sportului.

(2) Cererea de acordare a cetățeniei române întemeiată pe dispozițiile art. 82 se depune la Ministerul Tineretului și Sportului, în calitate de unică autoritate publică care formulează propuneri privind acordarea cetățeniei române în baza acestui articol.

(3) Ministerul Tineretului și Sportului va înainta Comisiei pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie cererea însoțită de actele doveditoare și de propunerea privind acordarea cetățeniei române, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e).

(4) Pe baza raportului Comisiei pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, care constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e), Ministerul Tineretului și Sportului propune Guvernului acordarea cetățeniei române.

(5) În cazul în care Comisia pentru cetățenie constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) și e), președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie respinge, prin ordin, cererea de acordare a cetățeniei. Ordinul va fi comunicat, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și Ministerului Tineretului și Sportului.

(6) Cetățenia română se dobândește la data depunerii jurământului de credință față de România. Prevederile art. 20 referitoare la depunerea jurământului de credință sunt aplicabile în mod corespunzător.

(7) Nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a obținut cetățenia română în condițiile art. 82, a jurământului de credință, în termenul prevăzut de lege, atrage încetarea efectelor hotărârii prevăzute la alin. (1). Constatarea încetării efectelor hotărârii de acordare a cetățeniei române se face de către președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie."

6. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Comisia are activitate permanentă, este formată din 21 de membri, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, din care unul are calitatea de președinte. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfășoară în prezența a cel puțin 3 membri și sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta."

7. La articolul 15, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) În cazul cererilor de acordare a cetățeniei române formulate potrivit art. 81, Comisia, printr-un raport motivat, elaborat cu luarea în considerare a punctului de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, precum și a celorlalte documente necesare soluționării cererii, prevăzute de lege, constată îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea cetățeniei române prevăzute la art. 81."

8. La articolul 16 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) completarea dosarului, în termen de cel mult 4 luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluționării cererii, sub sancțiunea respingerii cererii ca nesusținută;

c) fixarea primului termen, la care Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei române potrivit art. 11, la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii."

9. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

"

Art. 161. -

În situația în care persoana care a solicitat acordarea sau redobândirea cetățeniei române este cercetată într-o cauză penală, Comisia, dacă nu există alte motive pentru respingerea cererii, poate dispune suspendarea procedurii de acordare sau redobândire a cetățeniei române până la finalizarea acelei cauze."

10. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 20. -

(1) Cetățenia română se acordă sau se redobândește la data depunerii jurământului de credință.

(2) În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau redobândire a cetățeniei române sau, după caz, de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii Guvernului de acordare a cetățeniei române, persoanele cărora li s-a acordat sau care au redobândit cetățenia română vor depune jurământul de credință față de România.

(3) În cazuri temeinic justificate, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit o singură dată, dacă cererea de prelungire însoțită de documente doveditoare este formulată înainte de împlinirea acestuia.

(4) Cererea de prelungire prevăzută la alin. (3) se aprobă de către președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie sau, după caz, de șeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular.

(5) Jurământul de credință se depune în ședință solemnă în fața ministrului justiției sau a președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie ori a unuia dintre cei 2 vicepreședinți ai autorității delegați în acest sens și are următorul conținut: «Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr drepturile și interesele naționale, să respect Constituția și legile României.»

(6) După depunerea jurământului, Comisia eliberează certificatul de cetățenie română, care va fi întocmit în două exemplare, semnate de președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, dintre care un exemplar va fi înmânat titularului. Ambele exemplare ale certificatului conțin elemente de siguranță și au aplicate fotografii ale titularului.

(7) În situația în care copiii minori dobândesc cetățenia română odată cu părinții sau cu unul dintre ei, aceștia vor fi înscriși în certificatul de cetățenie al părinților și nu depun jurământul.

(8) Persoana care a obținut cetățenia română în condițiile prevăzute la art. 10 și 11, cu menținerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credință, în termenul prevăzut de lege, în fața șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din țara în care domiciliază. În acest caz, certificatul de cetățenie română va fi eliberat de șeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv. Șeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate delega aceste atribuții unui alt membru al personalului diplomatic sau consular.

(9) Persoana care a obținut cetățenia română în condițiile prevăzute la art. 10 și 11, cu menținerea domiciliului în străinătate, poate depune jurământul de credință și în condițiile prevăzute la alin. (5), în termenul prevăzut de lege, cu acordul șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din țara în care domiciliază.

(10) Prevederile alin. (8) și (9) se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor care au obținut cetățenia română în condițiile prevăzute la art. 81.

(11) În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluționare a cererii și până la data dobândirii de către părinți a cetățeniei române, acesta va depune jurământul și i se va elibera certificat de cetățenie distinct."

11. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 22. -

(1) Dovada cetățeniei române se face cu cartea de identitate sau, după caz, cu buletinul de identitate, cu pașaportul, cu titlul de călătorie fără mențiunea «identitate incertă», cu certificatul prevăzut la art. 20 alin. (6) sau cu documentele prevăzute la art. 23.

(2) Cetățenia copilului până la vârsta de 14 ani se dovedește cu pașaportul, cu titlul de călătorie fără mențiunea «identitate incertă» sau cu certificatul său de naștere, însoțit de buletinul ori cartea de identitate, după caz, sau pașaportul oricăruia dintre părinți, ori cu documentele prevăzute la art. 23."

12. La articolul 31, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:

"

(9) Neprezentarea în vederea eliberării adeverinței de renunțare la cetățenia română, în termen de 6 luni de la data comunicării ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de aprobare a cererii de renunțare la cetățenia română, atrage încetarea efectelor ordinului față de persoana în cauză.

(10) Constatarea încetării efectelor ordinului de aprobare a renunțării la cetățenia română față de persoanele care nu s-au prezentat în vederea eliberării adeverinței de renunțare la cetățenia română în termenul prevăzut la alin. (9) se face de către președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, la sesizarea direcției de specialitate din cadrul autorității sau, după caz, de șeful misiunii diplomatice ori al oficiului consular."

Art. II. -

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, persoanele cărora, prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, li s-a aprobat cererea de renunțare la cetățenia română până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență pot solicita, în condițiile legii, eliberarea adeverinței de renunțare la cetățenia română, sub efectul prevăzut la art. 31 alin. (9) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezența ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc
Ministrul tineretului și sportului,
Gabriela Szabo

București, 9 septembrie 2015.

Nr. 37.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...