Consiliul de Miniștri

Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 28 din 31 mai 1966.

În vigoare de la 30 iunie 1966 până la 31 ianuarie 2003, fiind înlocuit prin Regulament 1966(r1);
Publicare aplicabilă de la 30 iunie 1966 până la 14 mai 1970, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 47 din 15 mai 1970

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Publicat în Buletinul Oficial, partea I, nr. 28-29 din 31 mai 1966.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Dispozițiile prezentului regulament se aplică circulației pe drumurile publice.

Pe drumurile care nu sunt deschise circulației publice, fiind folosite numai de vehicule ce deservesc în mod obișnuit o anume organizație socialistă, se aplică, dacă este cazul, reguli stabilite de conducerea acelei organizații. La intrarea pe aceste drumuri organizațiile socialiste care le administrează vor instala, în loc vizibil, un panou cu inscripția "Drum interzis circulației publice".

Art. 2. -

Organele miliției și comitetele executive ale sfaturilor populare vor întreprinde acțiuni continue de popularizare a regulilor de circulație.

Organele miliției, prin intermediul presei, radioteleviziunii și cinematografiei, vor da îndrumări practice pentru circulația pe drumurile publice în condiții speciale, cu arătarea consecințelor nerespectării regulilor de circulație în aceste cazuri.

Art. 3. -

Instituțiile medicale cărora li se trimit spre verificare conducători de autovehicule pentru a le constata aptitudinea de a conduce, sunt obligate să comunice, de îndată, rezultatul examenului medical, organului miliției în circumscripția căruia își are sediul instituția medicală și să consemneze constatarea în tichetul de evidență aflat asupra conducătorului de autovehicul.

Art. 4. -

Este interzisă crearea de restricții pentru circulația vehiculelor sau a pietonilor prin executarea de lucrări, depozitarea de materiale ori lăsarea de obiecte, pe partea carosabilă a drumurilor publice sau pe trotuare, fără acordul prealabil al organelor miliției. Nu este considerată producătoare de restricții lăsarea unor materiale sau obiecte pe trotuare în cazul când, prin aceasta, pietonii nu sunt obligați să folosească partea carosabilă a drumului public.

Obstacolele producătoare de restricții pentru circulația pe drumurile publice trebuie semnalizate de cei care le lucrează, ziua cu mijloace de avertizare corespunzătoare ("Lucrări" sau "Alte pericole"), iar noaptea și prin lumini roșii, vizibile din ambele sensuri de circulație de la cel puțin 50 m.

Art. 5. -

Organele căilor ferate, de acord cu organele de stat care administrează drumurile și cu organele miliției, vor stabili, în raport cu intensitatea circulației și cu condițiile de vizibilitate, trecerile la nivel peste linia ferată care necesită să fie prevăzute cu bariere sau cu semnalizare optică ori acustică.

La trecerile la nivel peste liniile ferate fără bariere, organele căilor ferate, împreună cu organele de stat care administrează drumurile publice, precum și cu organizațiile socialiste care dețin terenurile învecinate, vor lua măsuri pentru înlăturarea obstacolelor ce împiedică vizibilitatea căii ferate de la locul unde conducătorii vehiculelor sunt obligați să oprească potrivit prezentului regulament.

În cazul când trecerile la nivel peste liniile ferate fără bariere, nu se pot asigura condițiile prevăzute în alineatul precedent, organele de stat care administrează drumurile publice, împreună cu organele căilor ferate și cu acordul organelor miliției, vor lua măsuri, după caz, pentru:

- mutarea trecerii la nivel pe alt amplasament cu vizibilitate;

- desființarea trecerii la nivel cu abaterea circulației rutiere pe altă trecere la nivel învecinată, cu vizibilitate asigurată sau având barieră păzită;

- instalarea de pază sau dispozitive automate, în ordinea urgenței stabilite de aceste organe.

Art. 6. -

Stațiile de tramvaie, troleibuze sau autobuze, precum și traseele acestor autovehicule, se stabilesc de întreprinderile de transport în comun, cu acordul organelor miliției.

Dacă în localități, traseele tramvaielor, troleibuzelor sau autobuzelor trec peste calea ferată la același nivel, în amândouă părțile înainte de trecere trebuie să existe stații de oprire.

Art. 7. -

Este interzisă organizarea de concursuri sau antrenamente ori a altor manifestații sportive pe drumurile publice, fără acordul prealabil al organelor miliției.

Art. 8. -

Este interzisă lăsarea pe drumurile publice a animalelor nesupravegheate.

CAPITOLUL II Reguli privind circulația pe drumurile publice

Secțiunea I Semnele și semnalele folosite pentru asigurarea
securității circulației*)

*) Anexa la Decretul nr. 328/1966 care cuprinde semnalizarea rutieră este reprodusă la sfârșitul volumului.

Art. 9. -

Persoanele care folosesc drumurile publice în orice calitate trebuie să se conformeze semnelor și semnalelor folosite pentru asigurarea securității circulației.

A. Indicatoare pentru circulație.

Art. 10. -

Indicatoarele pentru circulația pe drumurile publice sunt:

a) de avertizare (pentru locuri periculoase);

b) de dirijare (reglementare) care pot fi pentru:

- prioritate la intersecții;

- interzicere sau restricție;

- sens obligatoriu.

c) de orientare și diverse, care pot fi pentru:

- presemnalizare;

- orientare;

- diverse

B. Marcaje

Art. 11. -

Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

a) marcaje longitudinale, care pot fi:

- centrale, care separă sensurile de circulație;

- pentru delimitarea benzilor de circulație;

- pentru puncte periculoase.

b) marcaje transversale, care pot fi:

- pentru oprire;

- de traversare pentru pietoni;

- de traversare pentru bicicliști;

- pentru spații interzise.

c) alte marcaje, care pot fi:

1. laterale

- pe parapete;

- pe stâlpi de dirijare;

- pe ziduri;

- pe bordurile trotuarelor sau insulelor;

- pe stâlpii electrici sau de telecomunicații ori pe pomi;

2. diverse

- pentru delimitarea căii (părții carosabile);

- prin inscripții pentru: semnalizarea direcției prin săgeți; oprire prin cuvântul "STOP"; stații de oprire a autobuzelor, troleibuzelor și taxiurilor, marcate printr-o linie continuă sau prin inscripțiile "TAXI", "Buz";

- pentru parcare (staționare) care pot fi: transversal, înclinat, paralel sau în axa drumului public;

- pentru trecerile la nivel.

C. Semnalele semaforului electric și ale lămpii cu lumină galbenă intermitentă

Art. 12. -

Semnalele semaforului electric pentru dirijarea circulației la intersecții sunt următoarele:

a) lumina verde, care înseamnă că vehiculele pot să treacă, iar pietonii să traverseze strada;

b) lumina galbenă, care înseamnă că vehiculele nu pot să intre în intersecție și pietonii să traverseze strada.

Vehiculul sau pietonul surprins de lumina galbenă în intersecție, continuă să circule.

În cazul străzilor cu refugii, pietonii care la apariția luminii galbene nu au trecut de jumătatea străzii, sunt obligați să aștepte pe refugiu și să continue traversarea numai la lumina verde.

În cazul când lumina galbenă apare după lumina verde, iar vehiculele se află atât de aproape de semnal încât nu pot să oprească în condiții de siguranță suficiente înainte de a fi depășit semnalul, acestea au dreptul să treacă;

c) lumina roșie, care înseamnă că vehiculele nu au dreptul să treacă și pietonul să traverseze strada.

Art. 13. -

Semnalul cu lumină galbenă intermitentă de la intersecții obligă pe conducătorii vehiculelor de a reduce viteza până la limita evitării oricărui pericol și de a asigura că intrarea lor în intersecție nu stânjenește circulația.

Art. 14. -

Autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvării și ale miliției pot trece prin intersecție, în cazul când există spațiul necesar, indiferent de semnalul semaforului electric, dar numai când se deplasează la locul unei calamități, pentru salvarea de vieți omenești sau pentru alte evenimente deosebite, care impun aceasta.

La apropierea de intersecții, conducătorii acestor autovehicule sunt obligați să dea semnale sonore și să micșoreze viteza până la limita care asigură evitarea accidentelor.

În situațiile de mai sus, conducătorii autovehiculelor respective nu sunt scutiți de răspundere pentru accidentele comise din vina lor.

D. Semnalele făcute de agentul de circulație

Art. 15. -

Agentul de circulație indică semnalul "Stop";

- pentru vehiculele și pietonii venind din față: cu brațul stâng ridicat vertical și palma mâinii înainte;

- pentru vehiculele și pietonii venind din spate: cu brațul drept întins orizontal și palma mâinii înainte.

Aceste semnale pot fi întrebuințate simultan.

În acest caz brațul stâng ridicat vertical cu palma mâinii înainte și brațul drept întins orizontal cu palma mâinii înainte indică semnalul "Stop" pentru vehiculele și pietonii venind din fața sau spatele agentului de circulație și semnalul "liber" de a intra și trece prin intersecție, respectiv de a traversa strada, pentru vehiculele și pietonii venind din părțile laterale.

Agentul de circulație poate face semn cu mâna pentru ca vehiculele să avanseze, să treacă prin fața sau spatele său, prin partea sa stângă sau dreaptă ori ca pietonii să traverseze strada.

Semnalele vor fi făcute în așa fel încât să se evite aglomerările la intersecții.

Art. 16. -

Semnalele sau indicațiile agenților de circulație vor fi respectate cu precădere, atât față de celelalte semne și semnale, cât și față de regulile privind dirijarea circulației.

Agenții de circulație pot face semne sau da indicații în condițiile alineatului precedent, numai în măsura în care buna desfășurare a circulației impune aceasta.

Art. 17. -

Agenții de circulație care fac semnale vehiculelor în mers trebuie să fie echipați și plasați în așa fel încât să fie văzuți și ușor de recunoscut, atât ziua cât și noaptea, atât ziua cât și noaptea, de toți cei care folosesc drumul public.

E. Semnalele conducătorilor de vehicule

Art. 18. -

Pentru a preveni un pericol sau a nu stânjeni circulația, conducătorii vehiculelor semnalizează cu mijloacele de avertizare sonoră, cu luminile farurilor, cu semnalizatoarele luminoase sau cu brațul.

Semnalizarea cu mijloacele de mai sus nu scutește pe conducătorii vehiculelor de obligația micșorării vitezei și a luării tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor.

Art. 19. -

Semnalizările cu mijloacele de avertizare sonoră nu pot fi folosite în zonele de acțiune a indicatorului "Claxonarea interzisă" precum și în localitățile unde acest mod de semnalizare este interzis prin decizii ale comitetelor executive ale sfaturilor populare iar în celelalte localități între orele 22-6.

Se exceptează de la prevederile alineatului precedent autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvării și ale miliției care se deplasează la intervenții, precum și autovehiculele care se află în una din situațiile prevăzute la art. 67.

Pentru prevenirea pietonilor și a conducătorilor de vehicule inclusiv a bicicliștilor, mijloacele de avertizare sonoră se folosesc numai la o distanță de cel puțin 30 m de aceștia.

Este interzisă folosirea în mod abuziv a mijloacelor de avertizare sonoră.

Art. 20. -

La întâlnirea autovehiculelor care circulă noaptea în sens contrar pe drumurile neluminate, este obligatorie folosirea fazei scurte (lumina de întâlnire). Faza scurtă se folosește concomitent cu reducerea vitezei, la o distanță de cel puțin 200 m de autovehiculul din față.

Semnalizarea cu lumina farurilor, prin schimbarea fazei scurte cu faza lungă, este permisă numai la intersecțiile din localități.

Art. 21. -

Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să semnalizeze la schimbarea direcției de mers și la depășire numai cu luminile intermitente ale semnalizatoarelor, în raport cu schimbarea direcției de mers. Oprirea se semnalizează cu lumina roșie a lanternelor din spate.

Este interzisă folosirea luminilor roșii în fața autovehiculelor precum și a luminilor albe în spatele acestora, cu excepția luminilor proiectate pentru luminarea numărului de înmatriculare și a celor destinate, prin construcție, a fi folosită la mersul înapoi.

Art. 22. -

Conducătorii motocicletelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală sau a celor trase ori împinse cu mâna, precum și a vehiculelor care nu circulă în mod obișnuit pe drumurile publice, vor semnaliza cu brațul întins orizontal intenția lor de a schimba direcția de mers sau de a depăși, corespunzător manevrei pe care urmează să o execute. Oprirea acestor vehicule, cu excepția motocicletelor, va fi semnalizată prin balansarea brațului conducătorului în plan vertical.

Art. 23. -

Intenția de a schimba direcția de mers sau de a depăși se semnalizează, indiferent de mijlocul de semnalizare folosit, cu cel puțin 50 metri în localități și 100 metri în afara localităților, înainte de schimbarea direcției de mers sau de depășire.

Art. 24. -

Semnalizările cu mijloace de avertizare sonoră sau cu luminile se fac în mod obligatoriu ori de câte ori este necesar pentru evitarea unui pericol imediat.

Secțiunea a II-a Reguli privind circulația vehiculelor de orice fel

A. Poziții în timpul mersului

Art. 25. -

Toate vehiculele, inclusiv cele trase sau împinse cu mâna, vor fi conduse pe partea dreaptă a drumului public în direcția de mers.

Art. 26. -

Pe drumurile publice pe care sunt aplicate marcaje longitudinale, conducătorul de vehicul nu va trece peste liniile de interzicere sau continue (simple sau duble) și nici peste marcajele pentru puncte periculoase. Aceeași obligație revine conducătorului de vehicul și atunci când pe drumurile publice sunt aplicate marcaje transversale pentru spații interzise.

Liniile discontinue (întrerupte) au caracter orientativ putându-se trece peste ele numai când conducătorul de vehicul schimbă banda de circulație sau direcția de mers și după ce a semnalizat intenția efectuării acestor manevre și s-a asigurat că nu periclitează circulația celorlalți conducători care îl preced sau îl urmează, ori cu care se va încrucișa.

În cazul când sensul de circulație este separat de o linie continuă și una discontinuă, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificația liniei celei mai apropiate de vehicul în direcția de mers.

Art. 27. -

Circulația vehiculelor pe drumurile publice cu mai multe benzi pe același sens se desfășoară astfel:

- pe banda de lângă bordură sau acostament vor circula vehiculele destinate transportului în comun și cele care se deplasează cu viteză redusă;

- pe celelalte benzi vor fi conduse vehiculele care, potrivit legii, pot circula cu viteze superioare.

Faptul că vehiculele de pe o bandă circulă mai repede decât vehiculele de pe celelalte benzi, nu este considerat ca fiind o depășire în sensul art. 32.

Art. 28. -

La intersecțiile cu marcaje, conducătorii de vehicule se vor încadra pe benzile corespunzătoare direcției de mers voite, cu cel puțin 50 metri înainte de intersecție, având obligația de a respecta semnificațiile indicatoarelor și marcajelor pentru semnalizarea direcției de mers.

La intersecțiile fără marcaje, conducătorii vehiculelor ocupă în mers, la o distanță de cel puțin 50 metri de intersecție, următoarele poziții:

a) cei care vor să schimbe direcția de mers spre dreapta, rândul din dreapta;

b) cei care vor să schimbe direcția de mers spre stânga sau vor să meargă înainte, rândul din stânga.

Dacă în intersecție circulă și tramvaie, iar spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două rânduri, toți conducătorii de vehicule, indiferent de direcția de mers voită, vor circula pe un singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.

Art. 29. -

Schimbarea direcției de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisă în locurile unde sunt instalate indicatoare cu această semnificație.

Art. 30. -

Dacă la apropierea de intersecție sunt instalate semne care indică o anumită direcție de mers, vehiculele vor putea fi conduse numai în direcția sau direcțiile indicate de acestea.

Art. 31. -

Este interzisă circulația vehiculelor pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare prin care se interzice accesul.

B. Depășirea

Art. 32. -

Vehiculele se depășesc numai pe partea stângă, cu excepția vehiculelor a căror conducători semnalizează intenția de a schimba direcția de mers la stânga a tramvaielor, care se depășesc pe partea dreaptă.

Tramvaiele în mers pot fi depășite și pe stânga, atunci când drumul public este cu sens unic sau când între șina din dreapta și marginea trotuarului nu există loc pentru depășire.

Cel ce efectuează depășirea este obligat:

a) să semnalizeze intenția de a se angaja în depășire și să se angajeze în depășire numai după ce s-a convins că aceasta se poate face fără pericol;

b) să păstreze în timpul depășirii o distanță laterală suficientă față de vehiculul depășit;

c) să reintre în partea dreaptă a drumului după ce se va asigura că aceasta se poate face fără pericol pentru vehiculul depășit.

Conducătorul vehiculului ce urmează a fi depășit trebuie să creeze condiții pentru depășire, fiind obligat să ia următoarele măsuri:

a) să nu mărească viteza cu care circulă, atunci când i se semnalizează că urmează a fi depășit;

b) să se angajeze cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului.

Art. 33. -

Depășirea este interzisă:

a) în intersecții cu circulația nedirijată;

b) în apropierea vîrfurilor de pantă, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;

c) în curbe unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;

d) pe poduri; prin excepție, vehiculele cu tracțiune animală, motocicletele fără ataș și bicicletele pot fi depășite pe podurile metalice, de beton sau din zidărie de piatră care are o lungime de peste 20 m și o lățime de cel puțin 7 m;

e) la treceri pentru pietoni semnalate cu indicator sau marcaj;

f) la treceri la nivel peste calea ferată și la mai puțin de 50 m de acestea;

g) în stații de tramvai, când tramvaiul este oprit sau dacă acesta se găsește la mai puțin de 50 m de stație; tramvaiul poate fi depășit în stațiile prevăzute cu refugii pentru pietoni;

h) în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;

i) în zonele de acțiune ale indicatoarelor: "Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă", "Depășirea este interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri";

j) în situația când vehiculul ce ar urma să fie depășit este angajat în depășirea altui vehicul oprit sau în mers (triplare), dacă prin această manevră se trece pe axa care desparte cele două sensuri de circulație ale drumului;

k) în situația în care se apropie din sens opus un alt vehicul și când pentru realizarea depășirii ar fi necesar să se treacă peste axa care desparte cele două sensuri de circulație ale drumului.

C. Prioritate de trecere

Art. 34. -

Când două vehicule se apropie simultan de o intersecție venind de pe drumuri publice pe care nu sunt instalate indicatoare de prioritate la intersecții, vehiculul ce vine dinspre dreapta are prioritate de trecere.

Are, de asemenea, prioritate de trecere vehiculul care circulă pe un sector de drum public la începutul căruia este instalat indicatorul "Drum cu prioritate", ori "Prioritate față de circulația din sens invers" sau care intră într-o intersecție la începutul căreia este plantat indicatorul "Intersecție cu drum fără prioritate".

Organele de stat care administrează drumurile publice ce se intersectează cu sectoare de drum cu prioritate, sunt obligate să instaleze, înainte de intersecție, unul din indicatoarele "Cedează trecerea" sau "Oprire la intersecție".

Vehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvării și ale miliției, în cazurile când se deplasează la intervenții, celelalte vehicule își vor micșora viteza și vor circula cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, până sunt depășite.

Nu au prioritate de trecere:

a) vehiculele care urmează să intre într-o intersecție venind de pe un drum public pe care este instalat vreun indicator de prioritate, față de vehiculele care circulă dinspre dreapta;

b) vehiculele care circulă pe drumul public pe care este instalat unul din indicatoarele "Cedează trecerea" sau "Oprire la intersecție";

c) vehiculele care întâlnesc indicatorul "Oprire la intersecție";

d) vehiculele care coboară o pantă față de vehiculele care urcă;

e) vehiculele care circulă pe partea dreaptă într-o intersecție cu sens giratoriu, față de vehiculele care circulă din partea stângă;

f) vehiculele care se pun în mișcare, care ies din garaje, curți sau ganguri, față de vehiculele care circulă pe drumul public, indiferent de direcția de mers a acestora.

D. Întoarcerea și mersul înapoi

Art. 35. -

Pentru a putea întoarce vehiculul înapoi de pe un sens de circulație pe celălalt sens, prin manevrare înainte și înapoi sau printr-un viraj, conducătorul este obligat să oprească, să semnalizeze și să se asigure că din spate și din față nu circulă în acel moment nici un vehicul.

Nu se execută această manevră:

a) în locurile unde este instalat indicatorul "Întoarcerea interzisă";

b) la trecerile pentru pietoni;

c) în curbe cu vizibilitate redusă;

d) în locurile unde soliditatea drumului nu este verificată (marginile prăpăstiilor, malurile șanțurilor etc.);

e) pe poduri și sub poduri;

f) la trecerile peste calea ferată și la o distanță mai mică de 50 m de trecerea peste calea ferată;

g) în vârfuri de pantă și pe o distanță de 50 m de o parte și alta a vârfului de pantă;

h) în intersecții și la o distanță mai mică de 50 m de cel mai apropiat colț de intersecție;

i) la mai puțin de 50 m de stațiile de tramvai, troleibuz sau autobuz;

j) pe timp de ceață și în orice împrejurare când vizibilitatea este redusă sub 100 m, dacă conducătorul vehiculului nu este pilotat de altă persoană.

Este interzis mersul autovehiculelor înapoi pe o distanță mai mare de 50 m sau la ieșirea din garaje, curți ori ganguri.

În cazul în care vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculele pot fi manevrate înapoi atunci când conducătorii acestora sunt pilotați de alte persoane.

E. Trecerile peste calea ferată

Art. 36. -

La trecerile la nivel nepăzite, peste calea ferată, conducătorii de vehicule sunt obligați să oprească, putându-se angaja în trecere numai după ce s-au asigurat că nu există nici un pericol; vehiculele vor fi oprite în locul unde se asigură o vizibilitate maximă, fără a depăși indicatorul de atenție în cruce, ori linia transversală continuă pentru oprire.

Art. 37. -

Este interzisă trecerea cu vehicule peste calea ferată prin locuri păzite, atunci când barierele sau semibarierele sunt închise.

F. Oprirea, staționarea și parcarea

Art. 38. -

Oprirea și staționarea vehiculelor sunt permise numai pe partea dreaptă a străzii sau drumului, în direcția mersului și cât mai aproape de trotuar, iar în lipsa trotuarului cât mai aproape de marginea drumului.

Oprirea poate dura cel mult cinci minute; peste această durată se consideră staționare.

La semnele sau semnalele care indică oprire la intersecție, oprirea se face în așa fel încât vehiculul să nu depășească limita stabilită prin semnul sau semnalul respectiv, iar unde nu există semne sau semnale, oprirea se face la cel puțin 5 m de colțul intersecției, respectându-se și celelalte reguli de circulație la intersecții.

În stațiile de tramvai fără locuri de refugiu pentru pietoni, conducătorii vehiculelor sunt obligați să oprească la o distanță de cel puțin 5 m de ultimul vagon. Vehiculele vor fi puse în mișcare numai după ce s-au închis ușile tramvaiului.

Art. 39. -

Oprirea este interzisă:

a) la mai puțin de 50 m de indicatorul "Oprire interzisă" pe partea pe care este instalat;

b) în intersecțiile cu calea ferată;

c) pe poduri și sub poduri;

d) în curbe cu vizibilitate redusă;

e) în locuri pentru trecerea pietonilor unde există indicatorul "Trecere pentru pietoni" sau marcajul de traversare pentru pietoni;

f) în locuri cu sens giratoriu;

g) la o distanță mai mică de 5 m de intersecțiile drumurilor publice sau mai mică de 20 m de indicatorul stației de tramvai, troleibuz sau autobuz;

h) pe porțiunile drumurilor sau străzilor unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;

i) în dreptul altui vehicul care se află oprit pe drumul public, dacă prin aceasta se stânjenește circulația a două vehicule venind din sensuri opuse;

j) pe porțiunile drumului public unde depășirea este interzisă prin indicator;

k) în locurile unde s-ar împiedica vizibilitatea indicatoarelor de circulație;

l) pe sectoarele de drum unde se găsesc instalate indicatoarele "Drum îngust", "Prioritate pentru circulația din sens invers" sau "Prioritate față de circulația din sens invers":

Restricțiile prevăzute în prezentul articol, cu excepția celei de la litera k, nu sunt aplicabile vehiculelor destinate stingerii incendiilor, celor ale salvării și ale miliției, atunci când sunt în misiune.

Art. 40. -

Staționarea este interzisă:

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea;

b) la mai puțin de 50 m de indicatorul "Staționarea interzisă", pe partea pe care este instalat;

c) la intrarea în sediile instituțiilor sau întreprinderilor, cu excepția vehiculelor în care se încarcă sau din care se descarcă mărfuri:

d) pe drumurile publice care au lățime mai mică de 6 m;

e) la o distanță mai mică de 50 m de trecerile peste calea ferată;

f) pe partea carosabilă a drumurilor naționale. Vehiculele pot staționa în afara părții carosabile sau în locuri special amenajate; în cazul în care nu este posibilă scoaterea vehiculelor în afara părții carosabile, acestea vor staționa cât mai aproape de marginea acostamentului;

g) în pantă.

Restricțiile prevăzute în prezentul articol nu sunt aplicabile vehiculelor destinate stingerii incendiilor, celor ale salvării și ale miliției, atunci când sunt în misiune.

Art. 41. -

Conducătorii care părăsesc autovehiculele staționate sunt obligați să le asigure cu frâna de mână, să scoată cheia din contact, să introducă maneta schimbătorului într-una din viteze sau în marșarier și să încuie ușile, cu excepția cazurilor când aceste măsuri nu sunt posibile datorită particularităților de construcție a autovehiculului.

Art. 42. -

Oricărui vehicul care staționează pe timp de noapte pe partea carosabilă a unui drum public, acolo unde staționarea este permisă, trebuie să i se semnalizeze prezența prin aprinderea lanternelor de poziție cât și prin lumina roșie din spate, dacă locul de staționare este neluminat. Nu este permisă staționarea pe drumurile publice, în timpul nopții, a tractoarelor, a remorcilor, a vehiculelor cu tracțiune animală, ori a celor trase sau împinse cu mâna.

Art. 43. -

Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare sau marcaje. În aceste locuri vehiculele vor trebui așezate unul lângă altul, conducătorii lor având obligația să respecte și celelalte reguli stabilite pentru staționare.

Secțiunea a III-a Reguli speciale privind circulația autovehiculelor

Art. 44. -

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai dacă sunt înmatriculate potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

Conducătorii de autovehicule trebuie să posede permis de conducere, valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

Art. 45. -

Conducătorii de autovehicule sunt obligați:

1. înainte de plecare în cursă:

a) să verifice starea tehnică a autovehiculului, în special sistemele de transmisie, direcție, frânare, rulare, lumini și semnalizare. Dacă autovehiculul nu îndeplinește condițiile tehnice, conducătorul sau nu va pleca în cursă;

b) la ieșirea din garaj și la schimbul pe traseu, să semneze de primirea autovehiculului, dacă corespunde din punct de vedere tehnic pentru a putea circula;

2. în timpul conducerii, să aibă asupra lor:

a) permisul de conducere cu tichetul de evidență a contravențiilor;

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

c) foaia de parcurs, respectiv ordinul de serviciu;

3. să nu conducă autovehiculul când se găsesc sub influența băuturilor alcoolice;

4. să nu transporte persoane în stare de ebrietate pe motociclete sau în cabină, ori în caroseria autovehiculelor destinate transportului de mărfuri;

5. să transporte ofițerii sau subofițerii de miliție, la cererea acestora, pentru prinderea persoanelor urmărite care încearcă să dispară, pentru conducerea la punctele de prim ajutor a persoanelor care necesită asistență medicală și pentru deplasarea la locurile unde s-au produs accidente de circulație sau calamități.

Ofițerul sau subofițerul de miliție care folosește un autovehicul în situațiile de mai sus este obligat să prezinte legitimația de serviciu, iar după terminarea misiunii, să consemneze în foaia de parcurs sau în ordinul de serviciu distanța parcursă, timpul cât a durat deplasarea, cu indicarea descifrabilă a numelui sau, a organului miliției din care face parte și a numărului legitimației sale de serviciu. Când autovehiculul nu aparține unei organizații socialiste, ofițerul sau subofițerul care îl folosește va prezenta conducătorului auto legitimația de serviciu;

6. să oprească imediat autovehicul;

a) la semnalul ofițerilor sau subofițerilor de miliție;

b) la semnalul agenților căilor ferate postați la trecerile la nivel;

c) la semnalul conducătorilor de coloane, inclusiv cele militare;

d) la semnalul orbilor care traversează strada (semnal dat prin ridicarea bastonului alb);

7. să oprească imediat când sunt angajați într-un accident și să dea concursul ori de câte ori trec pe lângă locul unui accident, în scopul acordării primului ajutor și transportării persoanelor accidentate la cea mai apropiată unitate militară;

8. să nu schimbe poziția autovehicului angajat în accident până la sosirea organelor miliției și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului.

În cazul când din accident au rezultat răniri de persoane, le vor acorda primul ajutor, iar dacă nu este posibilă transportarea acestora la cea mai apropiată unitate sanitară cu alte mijloace de transport, le vor transporta ei înșiși, după după care se vor întoarce imediat la locul accidentului.

Dacă în accident este angajat un autovehicul destinat stingerii incendiilor, al salvării, sau al organelor operative din Ministerul Afacerilor Interne, care se deplasează la intervenții, conducătorul acestuia va lăsa la locul accidentului un membru din echipaj, pentru a păzi să nu fie distruse urmele și va anunța organul miliției cel mai apropiat, urmând că cercetările să se facă ulterior;

9. să sesizeze organul miliției cel mai apropiat, imediat ce iau cunoștință despre producerea vreunui accident, precum și despre apariția poleiului de drumul public pe care au circulat, a obstacolelor sau surpărilor de natură a pune în pericol securitatea circulației;

10. să prezinte la cererea ofițerilor sau subofițerilor de miliție, pentru control, permisul de conducere cu tichetului de evidență a contravențiilor, certificatul de înmatriculare a autovehiculului, precum și documentele referitoare la natura și greutatea bunurilor transportate;

Certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor aparținând Ministerului Forțelor Armate și documentele referitoare la natura și greutatea bunurilor transportate cu aceste autovehicule sunt exceptate de la controlul ofițerilor sau subofițerilor de miliție;

11. să nu transporte persoane în caroseria autobasculantelor, pe autocisterne, pe părțile laterale ale caroseriei, sau care stau în picioare în caroseria autocamioanelor, pe scări, precum și în remorci, cu excepția remorcilor de la tractoare special amenajate pentru transportul persoanelor;

12. să nu transporte pe motociclete obiecte voluminoase, iar când conduc motociclete sau scutere, fără ataș, cu capacitate cilindrică mai mare de 98 cmc, atât conducătorii acestora cât și însoțitorii lor să poarte pe cap casca de protecție pentru motocicliști;

13. să nu transporte în cabinele autovehiculelor, în autoturisme sau pe motociclete mai multe persoane decât numărul locurilor stabilite în certificatul de înmatriculare.

Copiii în vârsta până la 7 ani, ținuți în brațe, nu se socotesc în numărul persoanelor care pot fi transportate în cabinele autovehiculelor, în autoturisme sau în atașul motocicletelor;

14. să nu încredințeze conducerea autovehiculului persoanelor care nu au permis de conducere sau care posedă permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv;

15. să nu încredințeze spre folosință altei persoane permisul sau de conducere;

16. să nu deschidă ușile autovehiculului în timpul mersului și să pornească de pe loc cu ușile închise și asigurate.

În timpul opririi sau staționării pe drumurile publice, deschiderea ușilor autovehiculului este permisă numai dacă aceasta nu prezintă pericol pentru circulație;

17. să nu angajeze discuții care i-ar putea distrage de la conducerea atentă a autovehicului;

18. să nu intre pe drumurile publice modernizate, cu autovehicule care au pe roți sau caroserie noroi, var etc. ce se depun pe partea carosabilă, ori cu autovehicule din care se scurg sau cad produse petroliere sau materiale de construcții;

19. să curețe tăblițele cu numărul de înmatriculare, astfel încât acesta să fie vizibil tot timpul cât autovehiculul circulă pe drumurile publice;

20. să conducă în așa fel autovehiculul încât să nu stropească pietonii, clădirile și celelalte vehicule atunci când pe drumurile publice există apă sau noroi;

21. să nu lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă;

22. să nu circule, fără motiv întemeiat, cu viteză redusă, stânjenind prin aceasta circulația normală a celorlalte autovehicule; în cazul când împrejurările o impun a se circula cu viteză redusă, să circule cât mai aproape de partea dreaptă a drumului public;

23. să nu circule cu o viteză inferioară celei prescrise indicatorul "Viteză minimă obligatorie" pe sectoarele de drum unde acționează acest indicator;

24. să păstreze, față de autovehiculul din față să, o distanță corespunzătoare pentru a putea evita lovirea în cazul când acel autovehicul încetinește viteza sau oprește brusc;

25. să conducă cu atenție sporită când întâlnesc autovehicule purtând inscripția "Școală" sau un semn distinctiv în formă de disc galben în centrul căruia se află semnul exclamării;

26. să acorde prioritate pietonilor la trecerile prevăzute cu indicatoare sau marcate cu linii transversale pentru trecerea acestora;

27. să se prezinte la verificare medicală atunci când sunt trimiși de organele miliției ori de organizațiile socialiste unde sunt angajați.

Dispozițiile prezentului articol se aplică și conducătorilor de autovehicule proprietate personală, cu excepția dispozițiilor de la pct. 1 lit b și de la pct. 2 lit. c.

Art. 46. -

Conducătorii tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor au, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 45, și următoarele obligații:

a) să nu deschidă ușile pentru urcarea și coborârea pasagerilor decât în state, cu excepția cazurilor de necesitate;

b) să nu permită în timpul mersului accesul nici unei persoane în cabina de conducere, când aceasta este separată de restul autovehiculului;

c) să nu pornească din stație înainte de urcarea și coborârea călătorilor:

Art. 47. -

La stațiile de alimentare, conducătorii autovehiculelor sunt obligați:

a) să dea întâietate autosanitarelor, autovehiculelor destinate stingerii incendiilor ale miliției, poștei și celor care transportă încărcături alterabile;

b) să oprească funcționarea motorului când sunt în așteptare în fața dispozitivului de alimentare;

c) să nu plece de lângă autovehicul;

d) să nu fumeze pe locul unde este amplasată stația,

e) să nu regleze și nici să repare motorul la o distanță mai mică de 50 metri de stație;

f) să oprească imediat motorul și să îndepărteze autovehiculul la o distanță de cel puțin 50 m de stație dacă se produc rateurile. Conducătorii celorlalte autovehicule care se găsesc în stație sunt obligați să dea ajutor la îndepărtarea autovehiculului.

B. Viteza de circulație a autovehiculelor

Art. 48. -

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice fără a se depăși vitezele maxime prevăzute mai jos:

Felul autovehicului În localități În afara localităților
- Autobuze 60 km/oră 100 km/oră
- Autobuze ale ONT Carpați 40 km/oră 80 km/oră
- Autocamioane, microbuze, autocamionete, autofurgonete 40 km/oră 70 km/oră
- Autobuze, autospeciale, autocamioane cu remorci sau care transportă persoane, motociclete 40 km/oră 60 km/oră
- Autovehicule care transportă materiale ușor inflamabile sau explozibile 30 km/oră 40 km/oră
- Tramvaie, troleibuze 40 km/oră 40 km/oră
- Tractoare rutiere 20 km/oră 30 km/oră

Conducătorii autovehiculelor din categoria acelora cu viteză maximă inferioară sunt obligați să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pentru că celelalte autovehicule să poată folosi viteza maximă admisă.

Art. 49. -

Conducătorii autovehiculelor sunt obligați să se conformeze restricțiilor impuse de indicatorul "Limitare de viteză" pe sectoarele de drum unde acționează, iar în următoarele situații să reducă viteza până la limita evitării oricărui pericol:

a) la trecerea prin intersecțiile cu circulație nedirijată;

b) pe poduri;

c) la curbe periculoase sau lipsite de vizibilitate;

d) la trecerile la nivel peste calea ferată, prevăzute cu bariere sau semibariere;

e) la trecerea pe lângă grupuri și coloane, indiferent dacă acestea se află în mers sau staționează;

f) la trecerea pe lângă animale;

g) în piețe aglomerate;

h) când se circulă din direcție opusă tramvaielor, troleibuzelor și autobuzelor oprite în stații;

i) la trecerea prin dreptul stațiilor de tramvai;

j) la depășirea troleibuzelor și autobuzelor oprite în stații;

k) pe timp de ceață, ploi torențiale și ninsori abundente;

l) pe drumuri cu denivelări, pe cele alunecoase, cu polei sau zăpadă;

m) în apropierea locurilor frecventate de copii (școli și terenuri de joc) unde este instalat indicatorul "Copii";

n) la trecerile pentru pietoni prevăzute cu indicator sau marcate;

o) în locurile unde sunt instalate indicatoare "Atenție la animale";

p) la schimbarea direcției de mers prin viraje.

Art. 50. -

Autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvării și ale miliției, când se deplasează la intervenții, pot circula cu viteză impusă de necesități, conducătorii acestor autovehicule având obligația să ia toate măsurile pentru prevenirea accidentelor.

C. Remorcarea

Art. 51. -

Autovehiculele rămase în până și remorcile pot fi trase numai cu bară metalică, în lungime de cel mult 4 m.

Prin "remorcă" se înțelege orice vehicul destinat prin construcție a fi atașat unui autovehicul.

Art. 52. -

În cazul remorcării autovehiculelor:

a) la volanul autovehiculului remorcat trebuie să se găsească un conducător cu permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul respectiv;

b) la pornire, depășire, schimbare de direcție prin viraj și la oprire, conducătorul autovehicului trăgător este obligat să avertizeze, prin mijloace de semnalizare corespunzătoare, pe conducătorul autovehiculului remorcat.

Remorcarea a două sau mai multe autovehicule este interzisă.

Art. 53. -

Remorcile pot fi tractate în următoarele condiții:

a) autovehiculul trăgător, cu excepția autoturismului, trebuie să aibă montat, deasupra cabinei, la mijloc, un semn în formă de triunghi echilateral cu latura de 25 cm, de culoare galbenă, în chenar roșu, care va fi luminat în timpul nopții;

b) remorcă trebuie să fie prevăzută cu sistem de frânare, iar în spate cu același sistem de semnalizare și luminare că și autovehiculul trăgător.

Autovehiculului care tractează i se pot atașa cel mult două remorci, cu excepția autoturismului căruia i se poate așa numai o remorcă ușoară.

Prin "remorcă ușoară" se înțelege orice remorcă a cărei greutate maximă autorizată nu depășească 750 kg.

Art. 54. -

Semiremorca trebuie să aibă sistem de frânare, iar în spate sistem de semnalizare și luminare, care să îndeplinească condițiile tehnice prevăzute în prezentul regulament.

Prin "semiremorcă" se înțelege o remorcă fără osia din față, cuplată astfel încât o parte apreciabilă a greutății ei și a încărcăturii se sprijină pe vehiculul motor.

Secțiunea a IV-a Circulația vehiculelor cu tracțiune animală, a celor impuse sau
trase cu mâna și a animalelor

Art. 55. -

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu tracțiune animală, precum și a celui tras sau împins cu mâna, nu poate fi încredințată minorilor care nu au 14 ani împliniți și nici persoanelor surde sau debile mintal. Animalele izolate sau în turmă trebuie să fie însoțite, pe drumurile publice, de un număr corespunzător de conducători.

Art. 56. -

Este interzis conducătorilor vehiculelor cu tracțiune animală, celor trase sau împinse cu mâna, precum și persoanelor care conduc pe drumurile publice animale izolate sau în turmă:

a) să circule pe drumurile naționale în cazul când în afara părții carosabile există spațiu pentru circulația acestora sau drumuri laterale;

b) să conducă în timp ce se găsesc sub influența băuturilor alcoolice;

c) să circule pe timp de noapte ori ziua când este ceață, fără felinar aprins; acesta va fi așezat pe partea stângă a vehiculului, astfel că lumina să fie vizibilă din ambele sensuri ale circulației, iar conducătorii de animale ii vor ține în mâna;

d) să schimbe direcția de mers fără a semnaliza cu mâna și a se asigura că, din față sau spate, nu circulă în imediata lor apropiere un vehicul;

e) să părăsească vehiculul sau animalele în timpul mersului sau staționării:

Art. 57. -

Conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală le este interzis:

a) să circule pe timp de noapte fără felinar aprins și "ochi de pisică" (catadioptru) montat pe partea din spate a vehiculului;

b) să doarmă în timpul mersului sau staționării cu animalele înhămate;

c) să circule cu mânji sau alte animale neînhămate, care însoțesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de partea dreaptă a vehiculului;

d) să intre cu vehiculul murdar de noroi pe drumurile modernizate sau pietruite;

e) să conducă vehicule cu roți pneumatice, dacă aceste vehicule nu sunt prevăzute cu frâne.

Art. 58. -

Dacă în afara părții carosabile nu există spațiu pentru circulația animalelor izolate sau în turmă, acestea vor fi conduse cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, în așa fel încât să nu stânjenească circulația vehiculelor.

Art. 59. -

Dacă turmele sau grupuri mai mici de animale nu pot fi conduse decît pe trasee în care se includ și drumuri modernizate, se vor lua măsuri ca, pe cât posibil, acestea să fie transportate în vehicule special amenajate.

Art. 60. -

Conducătorii organizațiilor socialiste, care folosesc vehicule cu tracțiune animală sau sunt deținătoare de animale, sunt obligați să ia măsuri de instruire a persoanelor care conduc pe drumurile publice vehiculele sau animalele respective, în scopul respectării dispozițiilor prezentului regulament și al prevenirii accidentelor. Aceleași persoane vor lua măsuri de a dota cu felinare și cu "ochi de pisică" (catadioptru) toate vehiculele cu tracțiune animală pe care le folosesc în circulația pe drumurile publice.

Secțiunea a V-a Circulația bicicletelor

Art. 61. -

Circulația cu bicicleta pe drumurile publice cu trafic intens este permisă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 14 ani. Organele miliției vor stabili, prin instrucțiuni, drumurile publice cu trafic intens.

Bicicliștii trebuie să circule numai pe pistele special destinate circulației bicicletelor când pe traseul urmat întâlnesc indicatorul "Pista obligatorie pentru biciclete".

Art. 62. -

Se interzice bicicliștilor:

a) să circule cu bicicleta fără a fi echipată cu frână eficace, sonerie, o lumina albă îndreptată înainte, precum și o lumina roșie sau un dispozitiv reflectant (ochi de pisică) îndreptate spre înapoi;

b) să învețe să conducă bicicleta pe drumuri publice cu circulație intensă;

c) să circule pe trotuare sau pe mijlocul părții carosabile, pe aleile pentru pietoni din parcuri și grădini publice;

d) să circule câte doi sau mai mult în același rând, în afara competițiilor sportive organizate;

e) să circule luând mâinile de pe ghidon sau picioarele de pe pedale;

f) să se țină cu mâna de autovehicule în mers sau să circule în spatele acestora la o distanță mai mică de 25 m;

g) să transporte alte persoane pe biciclete prevăzute cu un singur loc, cu excepția transportului copiilor până la 7 ani, dacă bicicleta este prevăzută în acest scop cu un suport așezat în față;

h) să circule în timp ce se găsesc sub influența băuturilor alcoolice.

Secțiunea a VI-a Circulația pietonilor și călătorilor

Art. 63. -

Pietonii sunt obligați:

a) să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor publice;

b) să circule numai pe partea stângă a drumurilor publice dacă acestea nu au trotuare sau poteci;

c) să nu circule pe sectoarele de drum public la începutul cărora este instalat indicatorul "Accesul interzis pietonilor";

d) să traverseze drumurile publice numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor, iar în orașe unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la colțul străzilor, după ce s-au asigurat că nu există vreun pericol. Traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora;

e) să circule cu cărucioarele și săniuțele cu copii numai pe trotuare sau poteci.

Sunt interzise manifestările distractive (hore, dansuri) sau plimbările și staționările pietonilor în grup, pe partea carosabilă a drumurilor publice.

Art. 64. -

Călătorii sunt obligați:

a) să nu urce, să nu coboare și să nu deschidă ușile autovehiculului, în timpul mersului;

b) să nu călătorească pe scările sau pe părțile laterale ale caroseriei tramvaielor, troleibuzelor, autobuzelor sau ale altor mijloace de transport ori stand în picioare în caroseria autocamioanelor sau remorcilor;

c) să nu distragă prin discuții atenția conducătorilor autovehiculelor de transport în comun.

Secțiunea a VII-a Circulația coloanelor

Art. 65. -

Conducătorii coloanelor sunt obligați:

a) să formeze coloane de cel mult patru persoane în rând, cu excepția manifestațiilor sau defilărilor;

b) să nu admită mersul în cadență la trecerea peste poduri;

c) să aibă în flancul stâng, în rândurile din față și din spate ale coloanei, ziua stegulețe roșii, iar pe timp de noapte sau ceață, felinare cu lumină roșie.

Copiii în coloană vor circula câte doi în rând și vor traversa strada sau drumul sub supraveghere.

Secțiunea a VIII-a Alte reguli privind securitatea circulației

Art. 66. -

Organele de stat care administrează drumurile publice sunt obligate să ia măsurile necesare pentru securitatea circulației pe timp de ninsoare sau polei, ori în alte situații asemănătoare.

Art. 67. -

Pe timp de ceață sau în alte condiții atmosferice care împiedică vizibilitatea peste 20 m, autovehiculele de orice fel, în mers și în staționare, vor fi luminate și în timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt obligați să dea semnale sonore și să răspundă în același fel la semnalele date de conducătorii autovehiculelor care se apropie. În asemenea condiții semnalele sonore pot fi folosite și în localitățile, locurile sau în timpul în care claxonatul este interzis.

Art. 68. -

Transportul încărcăturilor ușor inflamabile, explozivilor, substanțelor radioactive sau puternic otrăvitoare ori al altor încărcături periculoase se va face în condițiile stabilite prin norme speciale, iar dacă nu există asemenea norme, în condițiile stabilite prin prezentul regulament.

Art. 69. -

Se interzice transportul încărcăturilor ușor inflamabile, în remorci și în caroseria autobasculantelor.

Prin excepție, produsele petroliere pot fi transportate în remorci cisterne, iar buteliile de aragaz în remorci special amenajate.

Art. 70. -

În cazul încărcăturilor ușor inflamabile, explozivilor sau altor încărcături periculoase, șefii de garaje, înlocuitorii acestora și conducătorii de vehicule sunt obligați să verifice, înainte de plecare în cursă, existența și buna funcționare a mijloacelor de stingere a incendiilor, prevăzute pentru transportul acestor încărcături.

Conducătorii vehiculelor cu care se transportă încărcături periculoase au obligația să respecte indicațiile stabilite la punctele de primire a acestor încărcături, în legătură cu încărcarea, transportul și descărcarea.

Art. 71. -

Este interzis ca în autovehiculele care transportă încărcături periculoase să se afle pasageri, sau încărcături neprevăzute în foaia de parcurs.

Încărcătura periculoasă trebuie să fie însoțită pe tot parcursul de cel puțin o persoană care să-i cunoască bine caracteristicile.

Dacă din cauza deteriorării ambalajului în timpul transportului sau din alte cauze, substanțele ușor inflamabile sau alte substanțe periculoase se împrăștie pe drum, conducătorii vehiculului este obligat să oprească imediat ce observă aceasta și, împreună cu persoana care îl însoțește, să avertizeze pe cei din jur de pericol și să ia măsurile necesare pentru izolare, anunțând de cele întâmplate cel mai apropiat organ al miliției.

Art. 72. -

Conducătorilor de vehicule cu care se transportă încărcături periculoase le este interzis:

a) să provoace șocuri vehiculului condus;

b) să fumeze în timpul transportului sau să aprindă focuri la opriri ori staționări, la o distanță mai mică de 50 m de vehicul;

c) să lase vehiculul și încărcătura fără supraveghere;

d) să lase vehiculul încărcat în garaj;

e) să păstreze în vehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecționate în acest scop;

f) să remorcheze autovehiculele rămase în pană;

g) să staționeze pe partea carosabilă a drumurilor publice, pe timp de noapte;

Art. 73. -

În cazul când se fac transporturi de persoane în autocamioane, în alte vehicule care prin construcție nu sunt destinate transportului de persoane sau în remorcile tractoarelor, se vor lua următoarele măsuri:

a) caroseria va fi prevăzută cu bănci sau scaune, bine fixate, mai jos de nivelul obloanelor cu cel puțin 15 cm;

b) părțile laterale vor fi fixate cu siguranțe;

c) transportul copiilor în caroserie va fi admis numai cu însoțitori (1 la 10 copii);

d) se va menționa în foaia de parcurs sub semnătură și pe răspunderea celui care încuviințează transportul, că autovehiculul sau remorcă poate transporta persoane.

Încuviințarea se dă de șeful de garaj sau de conducătorul organizației socialiste respective.

Pe lângă foaia de parcurs, conducătorul autocamionul va avea asupra sa un tabel în care vor fi trecute nominal persoanele care se transportă și în care se va menționa data transportului și itinerariul.

Art. 74. -

Numărul persoanelor care pot fi transportate în caroseria autocamioanelor sau în remorcile tractoarelor este limitat, în funcție de tonajul acestora, după cum urmează:

- 0,5 t - 6 persoane
- 0,7 t - 0,8 t - 10 persoane
- 1,5 t - 16 persoane
- 3 t - 24 persoane
- 4-5 t - 30 persoane
- 6-7 t - 40 persoane
- 8 t - 46 persoane

Art. 75. -

În caroseria autocamioanelor care transportă mărfuri, se pot transporta împreună cu încărcătura, numai încărcătorii sau însoțitorii mărfurilor, prevăzuți în foaia de parcurs, cu obligația ca aceștia, să nu călătorească deasupra încărcăturii sau în picioare.

CAPITOLUL III Obligațiile deținătorilor de autovehicule

Art. 76. -

Deținătorii de autovehicule sunt obligați să le înmatriculeze înainte de a le pune în circulație și să ceară radierea lor din evidența organelor miliției, potrivit prevederilor prezentului regulament.

Deținătorii de autovehicule sunt obligați să monteze pe autovehiculele care circulă pe drumurile publice tăblițe purtând numărul de înmatriculare, confecționate și plasate potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

Deținătorii autovehiculelor accidentate sunt obligați să ceară organului miliției cel mai apropiat autorizația de a efectua reparațiile necesare, pe care o vor prezenta responsabilului de atelier sau persoanei care urmează să efectueze reparația.

Art. 77. -

Organizațiile socialiste deținătoare de autovehicule sunt obligate:

a) să verifice starea tehnică a autovehiculelor, să facă mențiune în foaia de parcurs că acestea se găsesc în bună stare de funcționare și să nu permită ieșirea în circulație a acelora care nu îndeplinesc condițiile tehnice;

b) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru fiecare autovehicul care pleacă în curs;

c) să nu permită conducerea autovehiculelor de către persoane care nu posedă permis de conducere sau care posedă permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul respectiv, ori talonul de ajutor de șofer corespunzător;

d) să nu permită conducătorilor de autovehicule să plece în cursă sub influența băuturilor alcoolice sau în stare de oboseală accentuată;

e) să atragă atenția conducătorilor de autovehicule asupra particularităților de conducere a acestora, iar în caz de polei, ceață sau alte asemenea situații, asupra modului în care trebuie să circule, făcând mențiune despre aceasta în foaia de parcurs;

f) la întoarcere, să țină seama de observațiile făcute de agenții de circulație sau de conducătorii de autovehicule în foaia de parcurs și să ridice de la aceștia cheia de contact, certificatul de înmatriculare și foaia de parcurs în care se va menționa ora sosirii din cursă;

g) să anunțe imediat organele miliției despre orice accident săvârșit de conducătorii de autovehicule sau când în foaia de parcurs se constată modificări, ștersături ori adăugiri și când conducătorii de autovehicule se întorc din cursă sub influența băuturilor alcoolice,

h) să ia măsuri pentru ridicarea continuă a calificării conducătorilor de autovehicule, organizând cursuri de pregătire profesională în unitățile respective, în vederea însușirii regulilor de circulație pe drumurile publice și a celor de folosire tehnică a autovehiculelor și pentru prevenirea accidentelor de circulație;

i) să ia măsuri ca toți conducătorii de autovehicule să aibă permisul de conducere vizat de organele miliției regionale în raza căreia domiciliază;

j) să ia măsuri ca, la intrările și ieșirile din garaje și depouri, să se instaleze indicatoare de prevenire.

CAPITOLUL IV Condițiile tehnice pentru admiterea în circulație
a autovehiculelor și remorcilor

Art. 78. -

Autovehiculele și remorcile care circulă pe drumurile publice trebuie să fie în stare bună de funcționare și să îndeplinească condițiile tehnice minime prevăzute în prezentul capitol.

Secțiunea I Mecanismul de frânare

Art. 79. -

Orice autovehicul va fi echipat cu două sisteme de frânare: frâna de serviciu și frâna de ajutor.

Ambele sisteme trebuie să fie perfect reglate și să acționeze eficace și rapid, independent unul de altul.

Art. 80. -

Motocicletele, inclusiv scuterele, cu sau fără ataș, vor fi echipate cu două dispozitive de frânare, cu comandă de picior și mâna, care să permită controlul mișcării și oprirea sigură, rapidă și eficace a acestora.

Art. 81. -

Remorcile și semiremorcile cu greutate maximă autorizată mai mare de 750 kg, vor fi prevăzute cu:

a) o instalație de frânare care să acționeze sigur, rapid și eficace pe toate rotile, comandată de la frâna de serviciu a autovehiculului trăgător:

Când greutatea maximă autorizată a remorcii nu depășește 3.500 kg. dispozitivul sau de frânare poate fi acționat și prin apropierea remorcii de autovehiculul trăgător (frânare prin inerție).

Dispozițiile alineatului precedent sunt aplicabile și remorcilor a căror greutate maximă autorizată nu depășește 750 kg. însă este mai mare decât jumătate din greutatea proprie a autovehiculului trăgător;

b) un dispozitiv care să permită frânarea (imobilizarea) roților, când remorcile sau semiremorcile sunt decuplate de autovehiculul trăgător.

Secțiunea a II-a Sistemul de lumini

Art. 82. -

Autovehiculele vor fi prevăzute în față cu:

a) cel puțin două faruri cu lumini albe sau galbene selective cu două faze: faza lungă (lumina de drum), care să poată lumina în mod eficace drumul noaptea, pe timp senin, pe o distanță minimă de 100 m și faza scurtă (lumina de întâlnire), care să poată lumina drumul, în aceleași condiții, pe o distanță minimă de 30 m, fără să împiedice vederea celorlalte persoane care folosesc drumul;

b) două lanterne de poziție cu lumini albe vizibile noaptea, pe timp senin, de la o distanță de 150 m, fără să împiedice vederea celorlalte persoane care folosesc drumul;

c) două semnalizatoare cu lumină intermitentă, albă sau portocalie, pentru semnalizarea schimbării direcției de mers.

Sursele de lumină pentru semnalizarea schimbării direcției de mers pot fi situate și pe părțile laterale, de o parte și de alta a autovehicului. În acest caz, ele pot fi:

a) braț mobil care depășește lateral gabaritul autovehicului, având o lumina portocalie, continuă, când se află în poziție orizontală;

b) poziție fixă, cu lumină portocalie intermitentă.

Motocicletele, inclusiv scuterele, vor avea în față un far cu două faze și cu lanternă de poziție în far, iar cele cu ataș și o lanternă cu lumina albă, de poziție, cu caracteristicile prevăzute la alineatul 1, montată la extremitatea atașului.

Art. 83. -

Autovehiculele (cu excepția motocicletelor), remorcile și semiremorcile vor fi prevăzute în spate cu:

a) două lanterne de poziție, cu lumini roșii, vizibile noaptea, pe timp senin, de la o distanță de cel puțin 150 m, care să se aprindă concomitent cu lanternele de poziție, luminile de drum și de întâlnire din față;

b) două lanterne stop cu lumini roșii, care să se aprindă atunci când intră în acțiune frâna de serviciu, iar intensitatea lor luminoasă să fie mai mare decât a luminilor de la lanternele de poziție;

c) o lanternă cu lumină albă proiectată pe numărul de înmatriculare, care să permită citirea numărului noaptea, pe timp senin, de la distanță minimă de 20 m;

d) două lanterne cu lumină intermitentă, roșie sau portocalie, pentru semnalizarea direcției de mers, în cazul când autovehiculul nu este prevăzut cu semnalizatoare laterale de schimbare a direcției.

Motocicletele, inclusiv scuterele, vor avea în spate o lanternă cu două compartimente, unul cu lumina roșie, care să se aprindă atunci când intră în acțiune frâna, iar al doilea cu lumina roșie de poziție și proiecție albă pentru luminarea numărului de înmatriculare. Motocicletele cu ataș vor avea și o lanternă cu lumina roșie de poziție, montată în spate, la extremitatea atașului.

Secțiunea a III-a Alte condiții

Art. 84. -

Autovehiculele vor fi prevăzute cu un mecanism de direcție care să permită o manevrare ușoară, rapidă și sigură, cu jocul volanului de cel mult 15 grade. Piulițele de la articulațiile mecanismului de direcție trebuie să fie asigurate cu splinturi, iar celelalte piese să fie bine fixate și fără uzuri pronunțate.

Art. 85. -

Potrivit categoriei și construcției lor, autovehiculele vor fi prevăzute cu oglinda retrovizoare, avertizor sonor, dispozitiv pentru amortizarea zgomotului produs de evacuarea gazelor, geamuri la parbriz și la ușile laterale, care să permit vizibilitatea, ștergătoare de parbriz în stare de funcționare, închizătoare de uși, precum și siguranța la obloanele laterale care să nu permită deschiderea acestora în timpul mersului.

La tramvaie, troleibuze și autobuze una din oglinzile retrovizoare va fi astfel instalată încât să permită conducătorului să supravegheze de la locul sau ușile de urcare și coborâre. Aceste autovehicule vor fi dotate cu mijloace pentru stingerea incendiilor (extinctoare etc.).

Art. 86. -

Autovehiculele care transportă încărcături ușor inflamabile sau periculoase trebuie să mai îndeplinească următoarele condiții:

a) eșapamentul să fie montat în partea din față și să fie prevăzut cu parascântei și cu apărătoare metalică;

b) să fie prevăzute cu mijloace corespunzătoare pentru stingerea incendiilor (două extinctoare, o ladă sau un sac cu nisip, o pătură groasă și lopeți pentru împrăștierea nisipului):

c) pe părțile laterale, în față și în spate, să fie prevăzute cu tăblițe având inscripția "Pericol de foc", înscrisă vizibil cu litere în mărime de cel puțin 10 cm, iar de o parte și de alta a cabinei să aibă un fanion din pânză de culoare neagră, în interiorul căruia să fie înscrisă cu alb litera "P", în mărime de 20 cm, sau să aibă fixate în față și în spate plăci dreptunghiulare negre cu inscripția "P" în alb, înălțimea literei fiind de 20 cm;

d) robinetele autocisternelor să fie bine închise și prevăzute cu un dispozitiv care să înlăture posibilitatea deschiderii lor în timpul mersului.

Art. 87. -

Gabaritul autovehiculelor și al remorcilor cu sau fără încărcătura nu poate depăși lungimea, lățimea, înălțimea și greutatea pe osie, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Dacă încărcătura depășește în lungime partea din spate a caroseriei sau a peridocului, va fi semnalizată ziua cu un steguleț roșu, iar noaptea cu o lanternă sau altă sursă de lumină roșie, ori cu un steguleț alb, care vor fi fixate în partea din urma a încărcăturii.

În situații speciale când este necesar să se transporte încărcături sau utilaje autopropulsate care depășesc gabaritul și tonajul permis, se va cere avizul Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și autorizația Direcției Generale a Miliției. Când asemenea transporturi urmează să se efectueze în cadrul aceleiași regiuni, se va cere avizul organelor care administrează drumurile de pe traseu și autorizația miliției regionale, respectiv a Direcției Miliției Capitalei.

În autorizație se vor specifica condițiile în care se poate efectua transportul.

În cazul când pe traseele pe care circulă, vehiculele întâlnesc pe unele sectoare de drum public indicatoare ce interzic accesul pentru gabarite sau greutăți depășite, conducătorii lor, în lipsa avizului și autorizării cerute la alineatul 3 al prezentului articol, vor respecta semnificația acestora.

Art. 88. -

Dacă în urma unei defecțiuni survenite pe parcurs, autovehiculele nu mai îndeplinesc condițiile tehnice prevăzute în prezentul capitol, conducătorii lor sunt obligați să ia toate măsurile pentru înlăturarea deficiențelor, iar dacă aceasta nu se poate realiza pe loc, vor merge la garaj sau la punctul cel mai apropiat de reparare, cu o viteză care să asigure evitarea oricărui accident.

Dacă defecțiunile survenite nu permit deplasarea autovehiculelor la garaj sau la cel mai apropiat punct de reparare, conducătorii lor sunt obligați să le scoată din partea carosabilă, iar dacă aceasta nu este posibil să le deplaseze cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public, semnalizînd prezența lor prin aprinderea lanternelor de poziție (și prin lumina roșie din spate, dacă locul respectiv nu este luminat).

Orice conducător de vehicul este obligat să ajute pe conducătorii autovehiculelor rămase în pană, la scoaterea acestora din partea carosabilă a drumului public.

În cazul când defecțiunea privește sistemul de iluminat, conducătorii autovehiculelor rămase în pană sunt obligați să asigure funcționarea cel puțin a farului din partea stângă a autovehicului.

Dacă sistemul de iluminat nu funcționează, autovehiculele nu vor circula în timpul nopții sau pe ceață, poziția lor fiind semnalizată prin instalarea în față și în spate a câte unui triunghi reflectorizant.

Art. 89. -

Organele miliției controlează starea tehnică a autovehiculelor înmatriculate, atât pe drumurile publice, cât și la la autobazele, garajele și depourile organizațiilor socialiste. În cazul când constată că autovehiculele care circulă pe drumurile publice nu corespund condițiilor tehnice prevăzute în prezentul capitol, organele miliției vor retrage certificatele de înmatriculare până când deținătorii vor remedia deficiențele constatate.

Organele miliției au dreptul să controleze la întreprinderile și atelierele de reparații auto starea tehnică a autovehiculelor, prin verificarea calității reparațiilor executate la sistemele și instalațiile care afectează securitatea circulației.

CAPITOLUL V Înmatricularea autovehiculelor și radierea lor

Secțiunea I Înmatricularea autovehiculelor

Art. 90. -

Autovehiculele cu o capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv, se înmatriculează la organele miliției raionale sau orășenești, pe raza căreia își au domiciliul (sediul) deținătorii.

Autovehiculele cu capacitate cilindrică mai mare de 69 cmc se înmatriculează la direcția miliției regiunii pe raza căreia își au domiciliul (sediul) deținătorii, iar pentru orașul și regiunea București la Direcția Miliției Capitalei.

Tramvaiele și troleibuzele se înmatriculează la întreprinderile care le dețin, iar autovehiculele aparținând Ministerului Forțelor Armate se înmatriculează la acest minister.

Art. 91. -

Organele miliției eliberează pentru fiecare autovehicul înmatriculat un certificat de înmatriculare.

Conținutul și forma certificatului de înmatriculare se stabilesc de Direcția Generală a Miliției. El va cuprinde cel puțin denumirea organului care l-a emis, numărul de înmatriculare a autovehiculului, marca și tipul autovehiculului, numărul motorului, data primei puneri în circulație a autovehiculului, denumirea sau numele și prenumele precum și domiciliul (sediul) deținătorului.

Art. 92. -

Schimbarea domiciliului (sediului) deținătorului unui autovehicul pe raza aceluiași organ al miliției care a făcut înmatricularea, trebuie anunțată acestuia în termen de 20 zile.

Înlocuirea motorului la autovehiculele proprietate personală se poate face numai cu anunțarea prealabilă a organelor miliției care le-au înmatriculat.

Art. 93. Înmatricularea autovehiculelor și eliberarea certificatelor de înmatriculare se face pe baza actelor de proveniență sau proprietate și a verificării tehnice. La înmatricularea autovehiculelor proprietate personală se depune și dovada de plată a taxelor legale.

La înmatricularea autovehiculelor noi nu se face verificarea tehnică.

Pentru autovehiculele care au capacitate cilindrică până la 98 cmc inclusiv, nu se percep taxe de înmatriculare.

Art. 94. -

Autovehiculele aparținând misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, precum și reprezentanților organizațiilor economice, culturale sau a altor asemenea organizații străine cu statut diplomatic care își desfășoară activitatea în Republica Socialistă România, se înmatriculează și se radiază de către Direcția Miliției Capitalei, la cererea Ministerului Afacerilor Externe.

La cererea de înmatriculare a autovehiculelor aparținând celor prevăzuți la alineatul precedent se vor anexa:

a) unul din actele prevăzute mai jos:

- certificatul de trecere prin vamă eliberat de Federația Internațională Automobilistică sau de Alianța Internațională de Turism;

- chitanța de import eliberată de una din vămile române, persoanelor care se bucura de scutire a taxelor vamale;

- declarația vamală de import eliberată de aceleași vămi, persoanelor cărora li se acorda creditare de taxe vamale;

b) un formular-tip, completat de deținătorul autovehiculului, cuprinzând toate datele tehnice ale acestuia;

c) chitanța de plată taxelor de timbru pentru înmatricularea autovehiculelor, afară de cazurile când pe baza de reciprocitate se acorda scutire de plată acestor taxe pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare și membrii acestora;

d) polița de asigurare pentru daune provocate terților.

Certificatele de înmatriculare a autovehiculelor prevăzute în prezentul articol se vizează, anual, de Direcția Miliției Capitalei.

Art. 95. -

Pentru autovehiculele noi, se pot elibera autorizații de circulație provizorii, pe rute determinate, valabile timp de 15 zile. Aceste autorizații se vor elibera de către organul miliției pe raza căruia se află întreprinderea constructoare, magazinul de desfacere a autovehiculelor sau oficiul vamal, potrivit competenței stabilite în art. 90.

În cazuri temeinic justificate, valabilitatea autorizațiilor de circulație provizorii poate fi prelungită.

Art. 96. -

Organizațiile care au ca obiect fabricarea, montarea, repararea sau comercializarea autovehiculelor, pot obține autorizații de circulație de garaj, pe rute determinate, a căror valabilitate expiră la data de 31 decembrie a anului în cursul căruia au fost eliberate.

Autorizațiile de circulație de garaj se folosesc exclusiv la proba autovehiculelor pe o distanță ce nu poate depăși 50 km de la sediul întreprinderii și nu dau dreptul la transportul de persoane sau bunuri.

Art. 97. -

Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare sau a autorizației de garaj trebuie declarată organului de miliție raional sau orășenesc cel mai apropiat, în termen de 48 ore de la constatarea faptului.

Duplicatele certificatelor de înmatriculare sau ale autorizațiilor de garaj se eliberează de către organele miliției care au emis originalul, după verificarea împrejurărilor în care acestea au fost pierdute, furate sau distruse, și după publicarea pierderii în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Până la emiterea duplicatului, autovehiculul va circula pe baza unei autorizații de circulație provizorii.

Secțiunea a II-a Numerele de înmatriculare a autovehiculelor

Art. 98. -

La înmatriculare, organele miliției atribuie autovehiculelor numărul de înmatriculare, cu indicativul regiunii respective, format din litere majuscule, după cum urmează:

Argeș - AG
Bacău - BC
Banat - Bt
Brașov - BV
București, inclusiv orașul București - B
Cluj - CJ
Crișana - CR
Dobrogea - DB
Galați - GL
Hunedoara - HD
Iași - IS
Maramureș - MR
Mureș-Autonomă Maghiară - MS
Oltenia - OL
Ploiești - PL
Suceava - SV

Numărul de înmatriculare și indicativul se scriu pe tăblițe cu cifre și litere ieșite în relief prin turnare sau presare și vor fi vopsite în negru pe fond alb.

Locul de plasare, forma și dimensiunile tăblițelor cu numărul de înmatriculare se stabilesc de Direcția Generală a Miliției.

Art. 99. -

Remorca, iar în cazul tractării a două remorci, ultima, va purta la spate numărul de înmatriculare și indicativul autovehiculului trăgător

Art. 100. -

Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor prevăzute în art. 94 vor fi însoțite, după caz, de inițialele CD, CO sau TC.

Tăblițele cu inițialele CD vor avea formă ovală, cu diametrul mare de 250 mm și cel mic de 160 mm, iar cele cu inițialele CO și TC vor avea forma dreptunghiulară, cu baza de 180 mm și înălțimea de 160 mm.

Inițialele CD, CO și TC vor fi scrise cu caractere latine, de tipar, vor avea înălțimea de 40 mm, lățimea de 30 mm, iar grosimea scrisului de 10 mm, și vor fi turnate în partea de sus a ovalului sau dreptunghiului.

Inițialele CD și TC se vopsesc în roșu, iar inițialele CO în albastru, pe fond alb.

Numerele vor fi scrise cu cifre arabe, drepte, plasate în partea de jos a ovalului sau dreptunghiului și vor avea înălțimea de 65 mm, lățimea de 35 mm, iar grosimea scrisului de 10 mm.

Cifrele se separă între ele printr-un spațiu de 10 mm și se vopsesc în negru pe fond alb.

Inițialele CD, CO și TC se separă de cifre printr-un spațiu de 20 mm.

Art. 101. -

Este interzis a se înscrie pe autovehicule semne distinctive, cu excepția celor stabilite de Direcția Generală a Miliției la propunerea organizațiilor socialiste interesate.

Art. 102. -

Numerele de înmatriculare, indicativul, locul de plasare, forma și dimensiunile tăblițelor cu numerele de înmatriculare, ale autovehiculelor aparținând Ministerului Forțelor Armate, precum și semnele distinctive ce se înscriu pe autovehiculele respective, se stabilesc și se atribuie de acest minister.

Secțiunea a III-a Radierea autovehiculelor din evidența circulației

Art. 103. -

Deținătorul de autovehicule înmatriculate sunt obligați să ceară radierea acestora din evidența organelor miliției în următoarele cazuri:

a) la trecerea autovehicului în patrimoniul altui proprietar ori în administrarea, respectiv, folosința, altei organizații;

b) la schimbarea domiciliului (sediului) deținătorului pe raza altui organ al miliției decât acela la care se află înmatriculat autovehiculul;

c) la scoaterea definitiva din Republica Socialistă România, pe baza aprobării de export date de către organele vamale romane, a autovehiculelor care au fost înmatriculate potrivit art. 94 din regulament;

d) în cazul când autovehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice;

e) în caz de transformare a autovehiculului prin carosare.

Cererea de radiere, împreună cu certificatul de înmatriculare, se depun la organul miliției care a înmatriculat autovehiculul, în termen de 10 zile de la data când a survenit unul din cazurile prevăzute la literele a-e.

Autovehiculele proprietate personală pot fi radiate și în cazul când deținătorii lor nu vor să le mai mențină în circulație.

Art. 104. -

În cazul prevăzut la litera b a articolului precedent, organele miliției pot elibera deținătorilor de autovehicule care au depus cererea de radiere și certificatul de înmatriculare, autorizații de circulație provizorii valabile timp de 15 zile.

CAPITOLUL VI Permisul de conducere

Art. 105. -

Permisul de conducere valabil pentru autovehicule cu capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv, se eliberează de organul miliției raional sau orășenesc, iar pentru autovehicule cu capacitate cilindrică mai mare de 60 cmc de miliția regiunii, respectiv Direcția Miliției Capitalei, pe raza cărora solicitanții își au domiciliul.

Permisul de conducere pentru tramvaie și troleibuze se eliberează de comitetul executiv al sfatului popular care are în subordine întreprinderea care deține aceste mijloace de transport.

Art. 106. -

Conținutul și forma permisului de conducere pentru autovehicule cu capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv, pentru tractoare rutiere, precum și pentru tramvaie și troleibuze, se stabilesc de Direcția Generală a Miliției.

Art. 107. -

Permisul de conducere eliberat de direcțiile milițiilor regionale, respectiv de Direcția Miliției Capitalei, pentru alte autovehicule decât cele prevăzute la articolul precedent, va fi de culoare roz, cu dimensiunile de 74 X 105 mm și va cuprinde: titlul documentului în limbile română și franceză, semnul distinctiv al Republicii Socialiste România în circulația internațională înscris în oval, denumirea organului care l-a emis, numele, prenumele, data și locul nașterii, precum și domiciliul, fotografia și semnătura titularului, data eliberării, termenul de valabilitate și numărul permisului, categoria de autovehicule pentru care permisul este valabil, semnătura organului emitent, rubrici pentru schimbarea domiciliului și pentru alte mențiuni.

Permisul este valabil pentru una sau mai multe din următoarele categorii de autovehicule:

Categoria A. Motociclete cu sau fără ataș, cu capacitate cilindrică mai mare de 69 cmc, autovehicule pentru infirmi, autovehicule cu trei roți a căror greutate proprie nu depășește 400 kg;

Categoria B. Autovehicule destinate transportului de persoane cu cel mult 8 locuri pe scaune, în afara de locul conducătorului, sau destinate transportului de mărfuri și având o greutate maximă autorizată de cel mult 3.500 kg. Autovehiculelor din această categorie li se poate atașa o remorcă ușoară;

Categoria C. Autovehicule destinate transportului de mărfuri sau materiale și a căror greutate maximă autorizată depășește 3.500 kg. Autovehiculelor din această categorie li se poate atașa o remorcă ușoară;

Categoria D. Autovehicule destinate transportului de persoane cu mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara de locul conducătorului. Autovehiculelor din această categorie li se poate atașa o remorcă ușoară;

Categoria E. Autovehicule din categoriile B, C sau D, pentru care conducătorul are permis, cu remorci altele decât ușoare.

Termenul "greutate maximă autorizată" înseamnă greutatea autovehiculului gata de drum și a încărcăturii maxime.

Permisul de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A dă dreptul și la conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv.

Posesorii permiselor de conducere valabile pentru autovehicule din categoria C pot conduce și și tractoare rutiere.

Autovehiculele din categoriile D și E, precum și tractoarele rutiere aparținând Ministerului Forțelor Armate sau Ministerului Afacerilor Interne, pot fi conduse și de persoane care posedă permis de conducere valabil pentru alte categorii de autovehicule, în condițiile prevăzute în instrucțiunile comune ale conducătorilor acestor ministere.

Art. 108. -

Permisul de conducere se obține pe baza de examen.

Pentru admiterea la examen, persoana care solicită permis de conducere trebuie să prezinte următoarele acte.

a) copie legalizată de pe certificatul de naștere, din care să rezulte că are vârsta de 18 ani împliniți;

b) certificat medical (fișa medicală), din care să rezulte că este aptă pentru conducerea autovehiculelor;

c) certificat de absolvire a unei școli de conducători de autovehicule sau a unui curs practic de conducere și cunoaștere a regulilor de circulație, urmat în cadrul facultăților sau secțiilor facultăților din cadrul instituțiilor de învățământ superior care pregatesc specialiști în proiectarea, întreținerea sau exploatarea autovehiculelor, ori în cadrul unor școli tehnice și de maiștri auto sau, după caz, a unei școli sau curs de mecanizatori agricoli sau tractoriști rutieri, ori a unei școli de conducători de tramvaie sau troleibuze. Persoanelor care se prezintă la examen în vederea obținerii permisului de conducere pentru autovehicule cu o capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv nu li se cere să prezinte certificat de absolvire a unei școli sau curs.

Absolvenții școlilor de conducători de autovehicule amatori au dreptul să se prezinte la examen, în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B sau numai pentru una din aceste categorii.

Absolvenții școlilor de conducători de autovehicule profesioniști, ai școlilor tehnice și de maiștri auto, precum și ai cursurilor de conducere auto organizate în cadrul facultăților sau secțiilor din cadrul facultăților care pregatesc specialiști în proiectarea, întreținerea și exploatarea autovehiculelor, au dreptul să se prezinte la examen în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A, B și C, ori numai pentru una sau unele din aceste categorii, precum și pentru categoria E.

Absolvenții școlilor sau cursurilor de mecanizatori agricoli sau tractoriști rutieri se pot prezenta la examen în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru tractoare rutiere.

Absolvenții școlilor de conducători de tramvaie sau troleibuze, se pot prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere valabil pentru tramvaie, respectiv troleibuze.

Inginerii, tehnicienii, maiștrii și șefii de garaje, care lucrează în unitățile cu specific auto, se pot prezenta la examen, chiar dacă nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile B și C sau numai pentru categoria C, la propunerea organului central în subordinea căruia se află unitățile respective, cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și cu aprobarea Direcției Generale a Miliției.

Direcția Generală a Miliției și direcțiile milițiilor regionale, iar pentru orașul București, Direcția Miliției Capitalei, pot aproba de la caz la caz, prezentarea la examen și a altor persoane care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A și B, sau numai pentru una din aceste categorii.

Membrii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare se vor prezenta la examen, în condițiile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 109. -

Persoanele care solicită permis de conducere vor fi examinate la proba de cunoaștere a regulilor de circulație, a semnelor și semnalelor folosite pentru asigurarea siguranței circulației pe drumurile publice, la mecanica auto, precum și la una din următoarele probe practice de conducere, după caz:

A) la proba de conducere a motocicletei fără ataș, în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A.

Infirmii vor fi examinați la proba de conducere a autovehiculului adaptat infirmității lor;

b) la proba de conducere a unui autoturism, în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B;

c) la proba de conducere a unui autocamion în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria C;

d) la proba de conducere a unui autovehicul cu remorcă a cărei greutate maximă autorizată este mai mare de 850 kg, în vederea obținerii dreptului de a conduce autovehicule din categoria E;

e) la proba de conducere a unui tractor rutier, în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru tractoare rutiere;

f) la proba de conducere a tramvaiului, în vederea obținerii permisului de conducere pentru tramvaie, respectiv la proba de conducere a troleibuzului în vederea permisului de conducere pentru troleibuze.

Persoanele care solicită permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B sau numai pentru una din aceste categorii, ori pentru autovehicule cu o capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv, nu vor fi examinate la mecanica auto.

Cei care solicită permis de conducere valabil simultan pentru autovehicule din categoriile A, B, C și E sau pentru două din aceste categorii, vor fi examinați pentru fiecare din probele practice de conducere, corespunzătoare categoriei de autovehicule pentru care solicită permisul.

Art. 110. -

Absolvenții școlilor de conducători de autovehicule profesioniști vor fi examinat în vederea obținerii permisului de conducere de către comisii formate din delegați ai direcțiilor milițiilor regionale, respectiv ai Direcției Miliției Capitalei, ai Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și ai Ministerului Forțelor Armate, președinții comisiilor fiind delegații organelor miliției.

Comisia de examinare a absolvenților școlilor de conducători de tramvaie sau troleibuze va fi formată din delegați ai comitetului executiv al sfatului popular și un delegat al organului regional de miliție, respectiv al Direcției Miliției Capitalei, președinte al comisiei fiind un delegat al comitetului executiv al sfatului popular.

Persoanele care solicită permis de conducere pentru autovehicule cu capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv, vor fi examinate de un ofițer sau subofițer de miliție numit de șeful miliției raionale sau orășenești.

Comisiile de examinare pentru alte categorii de candidați decât cei prevăzuți la alineatele precedente vor fi formate din ofițeri sau subofițeri de miliție numiți de Direcția circulației din Direcția Generală a Miliției, de direcția miliției regiunii, Direcția Miliției Capitalei ori de șefii serviciilor de circulație.

Din comisia pentru examinarea candidaților prezentați de Ministerul Forțelor Armate poate face parte și un delegat al acestui minister.

Art. 111. -

Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul admis, amânat sau respins.

Vor fi amînați candidații care nu reușesc la prima examinare.

În caz de amânare, candidații vor fi programați pentru reexaminare în termen de 10 până la 30 de zile de la data primei examinări, la proba sau probele la care au fost amînați.

Candidații care nu reușesc la reexaminare vor fi declarați respinși.

Vor fi respinși și candidații care nu se prezintă la reexaminare în termen de 90 de zile de la data fixată pentru această.

Art. 112. -

Pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule amatori se vor percepe următoarele taxe:

a) 50 lei în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A;

b) 100 lei în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B sau numai din categoria B.

Pentru examinarea persoanelor care au obținut aprobare potrivit art. 108 alineatul penultim, de a se prezenta la examen fără a fi absolvit o școală de conducători de autovehicule, se vor percepe următoarele taxe:

a) 300 lei în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A;

b) 500 lei în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B;

c) 600 lei în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B.

Taxele se achita anticipat la casieriile Băncii Naționale Republicii Socialiste România sau la unitățile C.E.C. și dau dreptul persoanelor care le-au achitat să se prezinte atât la examinare, cât și la reexaminare.

Art. 113. -

Sunt scutiți de plata taxelor prevăzute în articolul precedent:

a) infirmii, pentru obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoria A, adaptate infirmității lor;

b) membrii misiunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă România, pe baza de reciprocitate.

Art. 114. -

Posesorii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria C pot obține, la cerere, și dreptul de a conduce autovehicule din categoria D. Acest drept se acorda după o activitate efectivă de conducător auto de 5 ani în ultimii 6 ani, fără o întrerupere mai mare de 3 luni, pe un autovehicul din categoria C. În calculul vechimii se include și timpul lucrat efectiv în calitate de conducător de troleibuz.

Posesorii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile B și C sau numai C, pot obține, la propunerea motivată a organizațiilor socialiste ai căror angajați sunt, dreptul de a conduce și autovehicule din categoria E, în urma examinării lor de către organele miliției la proba de conducere a unui autovehicul din categoria E.

Art. 115. -

Autovehiculele, inclusiv tramvaiele și troleibuzele, destinate pregătirii pentru proba practica de conducere, pot circula numai pe traseele stabilite de organele miliției,

Folosirea pe drumurile publice a autovehiculelor prevăzute în alineatul precedent este permisă numai sub supravegherea instructorilor autorizați în acest scop de către școlile sau facultățile care organizează pregătirea conducătorilor de autovehicule.

Pot fi autorizați ca instructori posesorii de permise de conducere valabile pentru categoria de autovehicule necesare pregătirii elevilor sau studenților, având un stagiu de cel puțin 5 ani în practica de conducere.

În timpul exercitării atribuțiilor instructorii sunt obligați să aibă asupra lor permisul de conducere și autorizația de instructor.

Răspunderea pentru încălcarea regulilor de circulație de către elevi sau studenți, revine atât acestora, cât și instructorului obligat a-i supraveghea.

Art. 116. -

Autovehiculele, cu excepția motocicletelor, destinate pregătirii elevilor și studenților pentru proba practica de conducere vor fi prevăzute cu dublă comandă (ambreiaj și frână) și vor avea în față și în spate inscripția "Școală".

Art. 117. -

În timpul stagiului de practica, absolvenții școlilor de conducători de autovehicule profesioniști au dreptul să conducă autovehicule din categoria celor pentru care au fost școlarizați și examinați, pe baza talonului de ajutor de șofer, dar numai dacă sunt însoțiți și supravegheați permanent de conducătorul titular al autovehiculului.

Talonul de ajutor de șofer se eliberează de organele miliției și este valabil timp de 90 de zile de la data eliberării, după această dată fiind considerat nul de drept.

Răspunderea pentru nerespectarea condiției prevăzute în alineatul 1, precum și pentru încălcarea regulilor de circulație de către ajutorul de șofer, revine atât acestuia, cât și conducătorului titular obligat să-l însoțească și să-l supravegheze permanent.

Art. 118. -

Posesorii permisului de conducere eliberat de organele miliției regionale, respectiv Direcției Miliției Capitalei, sunt obligați ca, la schimbarea domiciliului dintr-o regiune în alta, să se prezinte pentru a fi luați în evidență la direcția miliției regiunii, respectiv la Direcția Miliției Capitalei, pe raza căreia și-au stabilit domiciliul.

Art. 119. -

Pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere trebuie declarată, în termen de 48 de ore de la constatarea faptului, miliției raionale sau orășenești cea mai apropiată.

Art. 120. -

Direcția miliției regionale, respectiv Direcția Miliției Capitalei sau, după caz, miliția raională sau orășenească pe raza căreia domiciliază titularul permisului de conducere, pot elibera un duplicat al acestuia, pe baza comunicării primite de la organul miliției căruia i s-a declarat pierderea, furtul sau distrugerea originalului și după publicarea pierderii în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.

Duplicatele permiselor de conducere pentru tramvaie și troleibuze se eliberează de comitetele executive ale sfaturilor populare care au eliberat originalul, în condițiile prevăzute la alineatul 1.

Art. 121. -

Persoana care obține un duplicat al permisului de conducere, iar ulterior reintră în posesia originalului, este obligată să depună originalul în termen de 48 de ore la organul miliției, respectiv la comitetul executiv al sfatului popular, care a eliberat duplicatul.

CAPITOLUL VII Circulația autovehiculelor în trafic internațional

Art. 122. -

Autovehiculele înmatriculate în Republica Socialistă România, care circulă în trafic internațional, vor purta la spate, lângă tăblița cu numărul de înmatriculare, o tăbliță în formă ovală cu lungimea de 175 mm și lățimea de 115 mm, în care se va înscrie litera "R" în relief, cu negru pe fond alb. Litera "R" va avea înălțimea de 80 mm și grosimea scrisului de 10 mm și va fi plasate la mijlocul tăbliței ovale.

Art. 123. -

Permisul de conducere eliberat de organele miliției potrivit art. 107 este valabil în circulația internațională pe teritoriul statelor care au aderat la Convenția internațională asupra circulației rutiere, la care Republica Socialistă România este parte.

Permisul de conducere eliberat de organele miliției pentru conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv, nu este valabil în circulația internațională. Pentru a circula pe teritoriul altor state, posesorul unui asemenea permis trebuie să posede un permis internațional de conducere eliberat de Asociația Automobiliștilor din Republica Socialistă România.

Dispoziția de la alineatul precedent se aplică tuturor posesorilor de permise de conducere care vor să circule pe teritoriul statelor care nu au aderat la Convenția internațională asupra circulației rutiere, la care Republica Socialistă România este parte sau al statelor cu care Republica Socialistă România nu are convenții de reciprocitate.

CAPITOLUL VIII Constatarea și sancționarea contravențiilor

Art. 124. -

Încălcarea dispozițiilor din prezentul regulament arătate mai jos, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) contravențiile la art. 12 lit. b și c, art. 13, 16, 45 pct. 19, 22, 23, art. 55, 61,63, 64, cu amendă de la 40 la 100 lei sau cu avertisment;

b) contravențiile la art. 8, 19, 38, 39, 40, 41, 43, 45 pct. 2, 13, 16, 17, 18, 20, 24, 26 și 27, art. 46, 47, 49, 56 lit. a și e, art. 58, 62 cu excepția dispoziției de la litera 1, art. 65, 67, 118, 119, 140 și 143, cu amendă de la 40 la 150 lei; în cazul contravențiilor la art. 56 lit. a și e, art. 58, 62, cu excepția dispoziției de la lit. 1, și art. 65 se aplică amendă sau avertisment;

c) contravențiile la art. 4, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 45, pct. 1, art. 57, 60, 76 alin. 2, art. 77 lit. b, e-j, art. 78, 87 alin. 2, art. 101 și art. 117 alin. 1, cu amendă de la 50 la 200 lei;

d) contravențiile la art. 7, 22, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 42, 48, 51, 52, 56 lit. b, c și d, art. 62 lit. i, art. 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 92, 96, 97 alin. 1, art. 98 alin. 2, art. 99, 103 și art. 115 alin. 1, 2 și 4, cu amendă de la 100 la 250 lei;

e) contravențiile la art. 31, 45 pct. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 21, art. 53, 54, 87 alin. 3 și 5, art. 88, 115 alin. 3, art. 116, 121, 141 și 142, cu amendă de la 150 la 300 lei;

f) contravențiile la art. 45 pct. 3, 14 și 15, cu amendă de la 300 la 500 lei.

Art. 125. -

Exercitarea de presiuni asupra șefilor de transporturi, autobaze, garaje, depouri, coloane ori conducătorilor de autovehicule, spre a-i determina să nu respecte normele prevăzute în prezentul regulament, a căror încălcare constituie contravenție, se sancționează cu amendă prevăzute pentru contravenția respectiva dacă aceasta a fost săvârșită.

Art. 126. -

Se sancționează cu amendă de la 250 la 400 lei fapta responsabililor de ateliere, sau a oricărei persoane de a repara sau încuviința repararea autovehiculelor având urme de accidente, fără a li se prezenta autorizația eliberată în acest scop de organele miliției.

Art. 127. -

Pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor deținătorilor de autovehicule, în cazul în care aceștia sunt organizații socialiste, răspunderea revine, după caz, șefilor de transporturi, autobaze, garaje, depouri sau coloane.

În lipsa acestora, precum și pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor organizațiilor socialiste, altele decât acelea care decurg din calitatea lor de deținătoare de autovehicule, răspunderea revine angajaților desemnați în scris de conducătorii organizațiilor socialiste.

Dacă asemenea angajați nu au fost desemnați în scris, răspunderea revine conducătorului organizației socialiste.

Art. 128. -

Pentru nerespectarea dispozițiilor de la articolele 53, 54, 69, 73, 74, 75, 96 și 99 din prezentul regulament, răspunderea revine atât conducătorului, cât și deținătorului de autovehicule.

Art. 129. -

În cazul când faptele prevăzute în prezentul capitol, sancționate contravențional, sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiuni, ele se pedepsesc în conformitate cu legea penală.

Art. 130. -

Constatarea contravențiilor la dispozițiile prezentului regulament se face atât de agenții de circulație, cât și de alți ofițeri și subofițeri de miliție anume desemnați de directorul general al miliției.

Procesele verbale de constatare a contravențiilor, întocmite de agenții de circulație, cu excepția celor încheiate împotriva militarilor în termen, țin loc și de încheiere de aplicare a sancțiunii și vor cuprinde atât amenda aplicată, cât și somația de plată.

Procesele verbale de constatare a contravențiilor întocmite de ofițerii și subofițerii de miliție anume desemnați, se rezolva, după caz, de conducerea: Direcției circulației din Direcția Generală a Miliției, direcției miliției regiunii, respectiv a Direcției Miliției Capitalei, a Serviciului circulație din Direcția Miliției Capitalei, a miliției raionului sau orașului. În cazul când aproba procesele verbale, aceste organe aplică și amendă printr-o încheiere motivată.

Art. 131. -

Contravenienții la dispozițiile art. 12 lit. b și c, art. 13, 16, 19-43, 45-49, 51-58, 61-65, 67, 69-75, 88, 96-99, 103, 115, 118, 119 și 126 pot achita pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârșită.

În acest caz, orice urmărire în ceea ce privește amenda încetează.

Plata amenzii se face contra chitanță, fără a se întocmi proces-verbal.

Art. 132. -

Împotriva încheierii de aplicare a sancțiunii, contravenientul poate face plângere, în termen de 15 zile, la tribunalul popular în circumscripția căruia domiciliază.

Plângerea se depune fie direct la tribunal, fie la organul de miliție din care face parte ofițerul sau subofițerul care a constatat contravenția.

Organul miliției la care s-a depus plângerea, este obligat să o trimită de urgenta, și nu mai târziu de 5 zile, tribunalului popular competent.

Art. 133. -

Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute de Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, se hotărăște de conducerea direcției miliției regionale sau Direcției Miliției Capitalei, în circumscripția căreia titularul permisului a comis infracțiunea; anularea permiselor de conducere pentru tramvaie ori troleibuze se hotărăște de comitetul executiv al sfatului popular care are în subordine întreprinderea deținătoare a acestor mijloace de transport.

Art. 134. -

Persoanele cărora li s-a anulat permisul de conducere și care îndeplinesc condițiile prevăzute de Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice, se pot adresa pentru obținerea unui nou permis, direcției miliției regionale, respectiv Direcției Miliției Capitalei în circumscripția căreia au avut domiciliul la data anulării permisului, ori după caz, comitetul executiv al sfatului popular care are în subordine întreprinderea de transport deținătoare de tramvaie sau troleibuze.

Art. 135. -

Organele miliției vor reține permisul de conducere în cazul încălcării uneia din dispozițiile prevăzute la art. 20, 21 alin. 1, art. 32, 33, 36, 37 și 45 pct. 3 și 14, dacă în ultimii trei ani titularul permisului a mai fost sancționat de două ori pentru contravenții la oricare din aceste dispoziții. Reținerea permisului de conducere se face după rămânerea definitiva a sancțiunii aplicate pentru cea de-a treia contravenție.

Durata de reținere a permisului în cazurile prevăzute în prezentul articol nu poate depăși trei luni de la data reținerii acestuia și se dispune de conducerea direcției miliției regionale, respectiv a Direcției Miliției Capitalei, în raza căreia domiciliază posesorul permisului.

La expirarea duratei de reținere a permisului de conducere, acesta se restituie titularului, împreună cu un nou tichet de evidență.

În vederea aplicării dispozițiilor cuprinse în prezentul articol, organele miliției vor înmâna fiecărui conducător de autovehicul, odată cu eliberarea permisului de conducere, un tichet de evidență în care vor fi consemnate sancțiunile aplicate pentru contravențiile enumerate mai sus. Evidența acestor sancțiuni se ține și la organul miliției în fișa personală a conducătorului de autovehicul, pe baza comunicărilor făcute de cei care le-au aplicat.

Ofițerii și subofițerii de miliție care constată contravențiile prevăzute la alin. 1 le consemnează în tichetul de evidență a contravențiilor. În cazul când sancțiunea contravențională a fost anulată de instanța judecătorească, mențiunea anulării va fi consemnată în tichetul de evidență și în fișa personală a conducătorului de autovehicul pe baza hotărârii judecătorești prezentată de posesorul permisului de conducere. În cazul când procesul verbal de constatarea contravențiilor a fost anulat de organele prevăzute la art. 130 alin. ultim, mențiunea anulării va fi consemnată în tichetul de evidență și în fișa personală a conducătorului de autovehicul pe baza comunicării făcute de organul care a anulat procesul verbal de contravenție.

CAPITOLUL IX Concursul voluntar al unor conducători de autovehicule
pentru combaterea încălcării regulilor de circulație

Art. 136. -

În acțiunea de combatere a încălcării regulilor de circulație, organele miliției se pot sprijini pe concursul voluntar al conducătorilor de autovehicule, care datorită conduitei lor exemplare, se bucura de prestigiu în rândul celorlalți conducători de autovehicule.

Pot fi antrenați pe bază de consimțământ în acțiunea de combatere a încălcării regulilor de circulație, conducătorii de autovehicule care au o vechime în profesie de cel puțin 5 ani.

Direcțiile milițiilor regionale și Direcția Miliției Capitalei eliberează conducătorilor de autovehicule care își oferă concursul pentru combaterea încălcării regulilor de circulație, autorizații care să ateste această calitate.

Art. 137. -

Conducătorii de autovehicule autorizați să dea concurs organelor miliției au îndatorirea:

- să atragă atenția conducătorilor de autovehicule sau pietonilor care manifesta tendința de încălcare a regulilor de circulație, asupra pericolului care-l prezintă comportarea lor pentru securitatea circulației;

- să sesizeze cel mai apropiat organ al miliției despre abaterile de la regulile de circulație săvârșite de conducătorii de vehicule, pe care le-au observat personal;

- la solicitarea organelor miliției, să dea concurs la paza locurilor unde s-au produs accidente de circulație și la descongestionarea drumului public;

- să dea concurs organelor miliției la identificarea conducătorilor de autovehicule care au comis accidente și au părăsit locul faptei;

- să înștiințeze cel mai apropiat organ al miliției, despre conducătorii de vehicule pe care i-au observat consumând băuturi alcoolice sau conducând sub influența alcoolului ori în stare de ebrietate;

- să contribuie la educarea conducătorilor de autovehicule din unitatea în care funcționează, în spiritul respectării regulilor de circulație.

Art. 138. -

Conducătorilor de autovehicule care se evidențiază în activitatea de sprijinire a organelor miliției pentru combaterea încălcărilor regulilor de circulație, li se pot acorda stimulente materiale, de către conducerile direcțiilor milițiilor regionale, respectiv Direcției Miliției Capitalei.

CAPITOLUL X Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 139. -

Dispozițiile speciale care se referă la autovehiculele destinate stingerii incendiilor (pompierilor), cele ale salvării și miliției, sunt aplicabile în cazul când aceste autovehicule pot fi recunoscute de la distanța printr-un semn distinctiv propriu ori prin construcție, precum și prin semnalul optic sau sonor de avertizare pe care-l folosesc.

Art. 140. -

Autovehiculele conduse de persoane care au practica de conducere mai puțin de 1 an, vor fi prevăzute cu un semn distinctiv în formă de disc, în centrul căruia se află semnul exclamării (Atenție).

Discul va fi de culoare galbenă cu diametrul de 100 mm, iar semnul exclamării de culoare neagră cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm.

La autoturisme, discurile vor fi plasate în interior, unul la colțul din dreapta jos al parbrizului și celălalt la partea dreaptă a geamului din spate.

La celelalte autovehicule, discul din față va fi plasat în cabină în partea dreaptă a parbrizului, iar cel din spate lângă numărul de înmatriculare; la autovehiculele pe două sau trei roți, discul se instalează lângă numărul de înmatriculare din spate.

Art. 141. -

Posesorii permiselor de conducere valabile numai pentru autovehiculele din categoria B nu pot fi angajați să conducă autovehicule aparținând organizațiilor socialiste.

Art. 142. -

Șefii de garaje, de depouri, de coloane auto sau alți angajați care îndeplinesc atribuțiile de serviciu ale acestora, pot fi numiți în aceste funcții numai cu avizul organelor miliției și în urma examinării lor asupra cunoașterii atribuțiilor ce le revin potrivit prezentului regulament și altor norme legale.

Comisia de examinare va fi formată dintr-un ofițer de miliție, ca președinte, și câte un delegat al organizației socialiste interesate și al Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, respectiv al întreprinderii deținătoare de tramvaie sau troleibuze.

Art. 143. -

Permisul de conducere al conducătorilor de autovehicule decedați va fi predat organului de miliție cel mai apropiat, în termen de 10 zile, de către persoana care îl deține.

Art. 144. -

Persoanelor reușite la examenul de conducător de autovehicul, precum și celor care solicită înmatricularea autovehiculelor după intrarea în vigoare a prezentului regulament, li se vor elibera carnete de conducere, respectiv permise de circulație, până la tipărirea noilor permise de conducere și certificate de înmatriculare.

Art. 145. -

Înlocuirea carnetelor de conducere, autorizațiilor de circulație și a permiselor de circulație cu permise de conducere și certificate de înmatriculare, se va face treptat, în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Înlăuntrul acestui termen și în măsura în care nu au fost înlocuite, carnetele de conducere, autorizațiile de circulație și permisele de circulație, eliberate potrivit dispozițiilor Decretului nr. 832/1962, rămân valabile.

Până la înlocuirea carnetelor de conducere cu permise de conducere și înmânarea tichetelor de evidență, dispozițiile de la art. 135 se aplică pe baza evidenței contravențiilor ce se consemnează în carnetul de conducere.

Art. 146. -

Carnetele de conducere vor fi înlocuite cu permise de conducere în felul următor:

- carnetul de conducere de gradul I, cu permis de conducere valabil pentru autovehiculele din categoria A;

- carnetul de conducere de gradul II, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B;

- carnetul de conducere de gradul I și II, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B;

- carnetul de conducere de gradul III, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoria C;

- carnetul de conducere de gradul II și III, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;

- carnetul de conducere de gradul I, II și III, cu permis de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A, B și C.

Persoanelor care, la înlocuirea carnetului de conducere, îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 114, li se vor elibera permise de conducere valabile și pentru autovehicule din categoria D;

- carnetul de conducere pentru tractoare rutiere, cu permis de conducere valabil pentru tractoare rutiere.

Autorizațiile de circulație vor fi înlocuite cu permisele de conducere și cu certificatele de înmatriculare prevăzute la art. 106, respectiv arat. 91.

Art. 147. -

Pierderea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau a autorizației de garaj, se publică în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Permisele de conducere, certificatele de înmatriculare sau autorizațiile de garaj declarate pierdute, sunt nule.

Art. 148. -

La înlocuirea carnetelor de conducere gradul II și III sau gradul III, posesorilor acestor carnete li se poate acorda dreptul de a conduce autovehicule din categoria E, la propunerea motivată a organizației socialiste la care sunt angajați.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...