Înmatricularea autovehiculelor și radierea lor | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Înmatricularea autovehiculelor și radierea lor

Secțiunea I Înmatricularea autovehiculelor

Art. 90. -

Autovehiculele cu o capacitate cilindrică până la 69 cmc inclusiv, se înmatriculează la organele miliției raionale sau orășenești, pe raza căreia își au domiciliul (sediul) deținătorii.

Autovehiculele cu capacitate cilindrică mai mare de 69 cmc se înmatriculează la direcția miliției regiunii pe raza căreia își au domiciliul (sediul) deținătorii, iar pentru orașul și regiunea București la Direcția Miliției Capitalei.

Tramvaiele și troleibuzele se înmatriculează la întreprinderile care le dețin, iar autovehiculele aparținând Ministerului Forțelor Armate se înmatriculează la acest minister.

Art. 91. -

Organele miliției eliberează pentru fiecare autovehicul înmatriculat un certificat de înmatriculare.

Conținutul și forma certificatului de înmatriculare se stabilesc de Direcția Generală a Miliției. El va cuprinde cel puțin denumirea organului care l-a emis, numărul de înmatriculare a autovehiculului, marca și tipul autovehiculului, numărul motorului, data primei puneri în circulație a autovehiculului, denumirea sau numele și prenumele precum și domiciliul (sediul) deținătorului.

Art. 92. -

Schimbarea domiciliului (sediului) deținătorului unui autovehicul pe raza aceluiași organ al miliției care a făcut înmatricularea, trebuie anunțată acestuia în termen de 20 zile.

Înlocuirea motorului la autovehiculele proprietate personală se poate face numai cu anunțarea prealabilă a organelor miliției care le-au înmatriculat.

Art. 93. Înmatricularea autovehiculelor și eliberarea certificatelor de înmatriculare se face pe baza actelor de proveniență sau proprietate și a verificării tehnice. La înmatricularea autovehiculelor proprietate personală se depune și dovada de plată a taxelor legale.

La înmatricularea autovehiculelor noi nu se face verificarea tehnică.

Pentru autovehiculele care au capacitate cilindrică până la 98 cmc inclusiv, nu se percep taxe de înmatriculare.

Art. 94. -

Autovehiculele aparținând misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, precum și reprezentanților organizațiilor economice, culturale sau a altor asemenea organizații străine cu statut diplomatic care își desfășoară activitatea în Republica Socialistă România, se înmatriculează și se radiază de către Direcția Miliției Capitalei, la cererea Ministerului Afacerilor Externe.

La cererea de înmatriculare a autovehiculelor aparținând celor prevăzuți la alineatul precedent se vor anexa:

a) unul din actele prevăzute mai jos:

- certificatul de trecere prin vamă eliberat de Federația Internațională Automobilistică sau de Alianța Internațională de Turism;

- chitanța de import eliberată de una din vămile române, persoanelor care se bucura de scutire a taxelor vamale;

- declarația vamală de import eliberată de aceleași vămi, persoanelor cărora li se acorda creditare de taxe vamale;

b) un formular-tip, completat de deținătorul autovehiculului, cuprinzând toate datele tehnice ale acestuia;

c) chitanța de plată taxelor de timbru pentru înmatricularea autovehiculelor, afară de cazurile când pe baza de reciprocitate se acorda scutire de plată acestor taxe pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare și membrii acestora;

d) polița de asigurare pentru daune provocate terților.

Certificatele de înmatriculare a autovehiculelor prevăzute în prezentul articol se vizează, anual, de Direcția Miliției Capitalei.

Art. 95. -

Pentru autovehiculele noi, se pot elibera autorizații de circulație provizorii, pe rute determinate, valabile timp de 15 zile. Aceste autorizații se vor elibera de către organul miliției pe raza căruia se află întreprinderea constructoare, magazinul de desfacere a autovehiculelor sau oficiul vamal, potrivit competenței stabilite în art. 90.

În cazuri temeinic justificate, valabilitatea autorizațiilor de circulație provizorii poate fi prelungită.

Art. 96. -

Organizațiile care au ca obiect fabricarea, montarea, repararea sau comercializarea autovehiculelor, pot obține autorizații de circulație de garaj, pe rute determinate, a căror valabilitate expiră la data de 31 decembrie a anului în cursul căruia au fost eliberate.

Autorizațiile de circulație de garaj se folosesc exclusiv la proba autovehiculelor pe o distanță ce nu poate depăși 50 km de la sediul întreprinderii și nu dau dreptul la transportul de persoane sau bunuri.

Art. 97. -

Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare sau a autorizației de garaj trebuie declarată organului de miliție raional sau orășenesc cel mai apropiat, în termen de 48 ore de la constatarea faptului.

Duplicatele certificatelor de înmatriculare sau ale autorizațiilor de garaj se eliberează de către organele miliției care au emis originalul, după verificarea împrejurărilor în care acestea au fost pierdute, furate sau distruse, și după publicarea pierderii în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România. Până la emiterea duplicatului, autovehiculul va circula pe baza unei autorizații de circulație provizorii.

Secțiunea a II-a Numerele de înmatriculare a autovehiculelor

Art. 98. -

La înmatriculare, organele miliției atribuie autovehiculelor numărul de înmatriculare, cu indicativul regiunii respective, format din litere majuscule, după cum urmează:

Argeș - AG
Bacău - BC
Banat - Bt
Brașov - BV
București, inclusiv orașul București - B
Cluj - CJ
Crișana - CR
Dobrogea - DB
Galați - GL
Hunedoara - HD
Iași - IS
Maramureș - MR
Mureș-Autonomă Maghiară - MS
Oltenia - OL
Ploiești - PL
Suceava - SV

Numărul de înmatriculare și indicativul se scriu pe tăblițe cu cifre și litere ieșite în relief prin turnare sau presare și vor fi vopsite în negru pe fond alb.

Locul de plasare, forma și dimensiunile tăblițelor cu numărul de înmatriculare se stabilesc de Direcția Generală a Miliției.

Art. 99. -

Remorca, iar în cazul tractării a două remorci, ultima, va purta la spate numărul de înmatriculare și indicativul autovehiculului trăgător

Art. 100. -

Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor prevăzute în art. 94 vor fi însoțite, după caz, de inițialele CD, CO sau TC.

Tăblițele cu inițialele CD vor avea formă ovală, cu diametrul mare de 250 mm și cel mic de 160 mm, iar cele cu inițialele CO și TC vor avea forma dreptunghiulară, cu baza de 180 mm și înălțimea de 160 mm.

Inițialele CD, CO și TC vor fi scrise cu caractere latine, de tipar, vor avea înălțimea de 40 mm, lățimea de 30 mm, iar grosimea scrisului de 10 mm, și vor fi turnate în partea de sus a ovalului sau dreptunghiului.

Inițialele CD și TC se vopsesc în roșu, iar inițialele CO în albastru, pe fond alb.

Numerele vor fi scrise cu cifre arabe, drepte, plasate în partea de jos a ovalului sau dreptunghiului și vor avea înălțimea de 65 mm, lățimea de 35 mm, iar grosimea scrisului de 10 mm.

Cifrele se separă între ele printr-un spațiu de 10 mm și se vopsesc în negru pe fond alb.

Inițialele CD, CO și TC se separă de cifre printr-un spațiu de 20 mm.

Art. 101. -

Este interzis a se înscrie pe autovehicule semne distinctive, cu excepția celor stabilite de Direcția Generală a Miliției la propunerea organizațiilor socialiste interesate.

Art. 102. -

Numerele de înmatriculare, indicativul, locul de plasare, forma și dimensiunile tăblițelor cu numerele de înmatriculare, ale autovehiculelor aparținând Ministerului Forțelor Armate, precum și semnele distinctive ce se înscriu pe autovehiculele respective, se stabilesc și se atribuie de acest minister.

Secțiunea a III-a Radierea autovehiculelor din evidența circulației

Art. 103. -

Deținătorul de autovehicule înmatriculate sunt obligați să ceară radierea acestora din evidența organelor miliției în următoarele cazuri:

a) la trecerea autovehicului în patrimoniul altui proprietar ori în administrarea, respectiv, folosința, altei organizații;

b) la schimbarea domiciliului (sediului) deținătorului pe raza altui organ al miliției decât acela la care se află înmatriculat autovehiculul;

c) la scoaterea definitiva din Republica Socialistă România, pe baza aprobării de export date de către organele vamale romane, a autovehiculelor care au fost înmatriculate potrivit art. 94 din regulament;

d) în cazul când autovehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice;

e) în caz de transformare a autovehiculului prin carosare.

Cererea de radiere, împreună cu certificatul de înmatriculare, se depun la organul miliției care a înmatriculat autovehiculul, în termen de 10 zile de la data când a survenit unul din cazurile prevăzute la literele a-e.

Autovehiculele proprietate personală pot fi radiate și în cazul când deținătorii lor nu vor să le mai mențină în circulație.

Art. 104. -

În cazul prevăzut la litera b a articolului precedent, organele miliției pot elibera deținătorilor de autovehicule care au depus cererea de radiere și certificatul de înmatriculare, autorizații de circulație provizorii valabile timp de 15 zile.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulație pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector din 31.05.1966 *). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament:
Dispoziții generale
Reguli privind circulația pe drumurile publice
Obligațiile deținătorilor de autovehicule
Condițiile tehnice pentru admiterea în circulație a autovehiculelor și remorcilor
Înmatricularea autovehiculelor și radierea lor
Permisul de conducere
Circulația autovehiculelor în trafic internațional
Constatarea și sancționarea contravențiilor
Concursul voluntar al unor conducători de autovehicule pentru combaterea încălcării regulilor de circulație
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...