Consiliul de Stat

Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Buletinul Oficial nr. 49 din 28 iunie 1984.

În vigoare de la 30 iunie 1966 până la 31 ianuarie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 195/2002.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

Circulația pe drumurile publice de pe teritoriul Republicii Socialiste România este supusă normelor cuprinse în prezentul decret și în regulamentul de aplicare al acestuia.

Art. 2. -

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a securității circulației pe drumurile publice revine organelor miliției, care îndrumă, supraveghează și controlează circulația.

Toți ofițerii și subofițerii de miliție sînt obligați să intervină și să ia măsurile legale în cazul cînd constată încălcări ale normelor privind circulația pe drumurile publice.

Art. 3. -

Circulația pe drumurile publice din zona de frontieră și din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricții, se face cu respectarea indicatoarelor din acele zone.

Art. 4. -

Controlul circulației autovehiculelor aparținînd Ministerului Apărării Naționale, precum și cercetarea accidentelor de circulație în care au fost angajate asemenea autovehicule, se efectuează de organele miliției potrivit normelor prevăzute în instrucțiunile comune ale ministrului de interne și ministrului apărării naționale, care vor stabili și modul de participare la aceste activități a organelor anume desemnate ale Ministerului Apărării Naționale.

Art. 5. -

Orice măsură de restricție a circulației pe drumurile publice se poate lua numai cu acordul organelor miliției.

Art. 6. -

În sensul prezentului decret:

a) prin drum public se înțelege orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, amenajată pentru circulația vehiculelor și aflată în administrarea unui organ de stat, dacă este deschisă circulației publice.

Drumurile care nu sînt deschise circulației publice vor fi marcate, la intrare, cu inscripții vizibile din care să rezulte că este interzisă circulația publică;

b) prin parte carosabilă se înțelege partea drumului public folosită, în mod normal, pentru circulația vehiculelor;

c) prin bandă de circulație se înțelege oricare din subdiviziunile longitudinale ale părții carosabile, materializată sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o lățime corespunzătoare pentru trecerea cu ușurință a unui șir de vehicule;

d) prin intersecție se înțelege locul de întîlnire sau de încrucișare a două sau mai multe drumuri publice, oricare ar fi unghiul sau unghiurile axelor lor;

e) prin autovehicul se înțelege orice vehicul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii și care circulă în mod obișnuit pe drumurile publice, servind la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări; tramvaiul și troleibuzul sînt considerate autovehicule.

Vehiculul al cărui motor are o capacitate cilindrică pînă la 50 cmc inclusiv, și care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei și poate fi pus în mișcare cu ajutorul pedalelor, nu este considerat autovehicul;

f) prin conducător se înțelege persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, animale de tracțiune, de povară, de călărie ori turme;

g) prin circulație internațională sau trafic internațional se înțelege orice circulație care implică trecerea cel puțin a unei frontiere;

h) prin agent de circulație se înțelege ofițerul sau subofițerul de miliție însărcinat cu îndrumarea, supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice.

CAPITOLUL 2 Reguli de circulație

Art. 7. -

Orice vehicul care circulă pe drumul public trebuie să aibă un conducător. Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți, iar conducătorii celorlalte vehicule, cel puțin 14 ani împliniți.

Conducătorul de bicicletă sub vîrsta de 14 ani poate circula numai pe drumurile publice fără trafic intens.

Animalele izolate sau în turmă trebuie să fie însoțite pe drumurile publice de un număr corespunzător de conducători.

Art. 8. -

Conducătorii de vehicule, de animale izolate sau în turmă, pietonii, călătorii și orice alte persoane care folosesc drumurile publice trebuie să se comporte în așa fel încît să nu constituie un pericol sau o stînjenire pentru circulație. Aceștia trebuie să evite producerea de pagube materiale.

Art. 9. -

Orice conducător de vehicul trebuie să aibă cunoștințele și îndemînarea necesare conducerii și să fie apt pentru aceasta din punct de vedere medical. Conducătorii de autovehicule trebuie să posede și cunoștințele necesare acordării primului ajutor persoanelor rănite cu ocazia accidentelor de circulație.

Conducătorii de autovehicule vor fi verificați din punct de vedere medical, periodic sau ori de cîte ori se constată că prin modul de comportare ar periclita securitatea circulației.

Verificarea se dispune de organele miliției sau de unitățile socialiste deținătoare de autovehicule și se face potrivit normelor stabilite, în acest scop, de Ministerul Sănătății.

Permisul de conducere al persoanei care, la aceste verificări, este găsită inaptă pentru a conduce autovehicule, va fi retras de organul miliției în evidența căruia se află conducătorul și nu va putea fi redobîndit decît după încetarea motivului pentru care a fost retras.

Art. 10. -

Mijloacele de semnalizare rutieră folosite în circulația pe drumurile publice sînt:

a) indicatoarele;

b) marcajele;

c) semnalele luminoase;

d) semnalele agentului de circulație;

e) semnalele conducătorilor de vehicule.

Mijloacele de semnalizare rutieră prevăzute la alin. 1 lit. a)-c), precum și orice alte dispozitive sau lucrări care servesc la semnalizarea pe drumurile publice, se execută și se întrețin de organele de stat care, potrivit legii, administrează drumurile publice, instalîndu-se și aplicîndu-se cu acordul organelor de specialitate ale miliției.

Indicatoarele de reglementare a priorității și semnalele cu lumini alternativ intermitente și avertizare sonoră de la trecerile la nivel cu calea ferată se instalează de organele de stat care administrează calea ferată, iar semafoarele pentru dirijarea circulației, de către comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare.

Art. 11. -

Persoanele care folosesc drumurile publice se vor conforma regulilor de circulație, semnificației fiecărui mijloc de semnalizare rutieră, semnalelor agentului de circulație și ale conducătorilor de vehicule. Semnalele sau indicațiile agenților de circulație vor fi respectate cu precădere, atît față de semnificația oricărui mijloc de semnalizare rutieră, cît și față de regulile de circulație.

În cazul în care într-o intersecție este instalat un semafor cu semnale luminoase și un indicator de reglementare a priorității, semnificația indicatorului va fi respectată numai dacă semnalele luminoase ale semaforului nu funcționează.

Art. 12. -

La semnalul agenților de circulație care însoțesc coloane oficiale de autovehicule, conducătorii de vehicule sînt obligați să oprească vehiculele în afara părții carosabile sau cît mai aproape de bordură ori acostament, pînă la trecerea coloanei.

Art. 13. -

Vehiculele circulă pe partea dreaptă a drumului public în direcția de mers, iar pietonii pe partea stîngă.

Pe drumurile publice care au trotuare sau poteci amenajate în afara părții carosabile, pietonii circulă numai pe acestea.

Circulația vehiculelor pe benzi se face cu respectarea semnificației marcajelor rutiere și a regiunilor speciale stabilite.

Vehiculele cu tracțiune animală, cele trase sau împinse cu mîna, precum și animalele izolate sau în turmă, vor fi conduse cît mai aproape de marginea din dreapta a drumului public.

Vehiculele cu tracțiune animală, cele trase sau împinse cu mîna, precum și animalele izolate sau în turmă, nu pot fi conduse pe drumurile naționale. Dacă nu este posibilă folosirea altor căi de acces, conducerea lor se va face potrivit alineatului precedent.

Art. 14. -

Schimbarea direcției de mers sau depășirea se execută numai după o prealabilă semnalizare. Conducătorii vehiculelor care schimbă direcția de mers sau se angajează în depășire, precum și cei ce urmează a fi depășiți, vor lua toate măsurile de precauție pentru a nu periclita circulația celor care folosesc drumul public.

Art. 15. -

Orice conducător care se apropie de o intersecție a drumurilor publice ori de o trecere la nivel trebuie să-și mărească atenția pentru a evita orice accident.

Prioritate de trecere la intersecție au vehiculele ce vin din dreapta conducătorului care se pregătește să intre în intersecție, cu excepția cazurilor cînd semne rutiere ori reguli speciale indică altfel.

Art. 16. -

Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă în permanență controlul asupra vitezei autovehiculelor și să se conformeze restricțiilor de viteză.

Art. 17. -

Oprirea sau staționarea pe drumul public este permisă numai în condiții în care nu prezintă pericol sau stînjenire pentru circulație.

Art. 18. -

Pentru conducătorii de autovehicule care au mai puțin de 1 an practică de conducere se vor stabili reguli suplimentare de circulație prin regulament aprobat de Consiliul de Miniștri.

Conducătorilor prevăzuți la alineatul precedent, cetățeni români, li se interzice trecerea frontierei de stat spre a merge în străinătate, conducînd un autovehicul.

Autovehiculele, cu excepția tramvaielor și troleibuzelor, conduse de persoane care au mai puțin de 1 an practică de conducere, vor purta un semn distinctiv.

CAPITOLUL 3 Înmatricularea autovehiculelor și radierea acestora
din evidența circulației

Art. 19. -

Orice autovehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculat și să poarte număr de înmatriculare.

Autovehiculele se înmatriculează la organele miliției, cu excepția celor ce aparțin Ministerului Apărării Naționale, care se înmatriculează la acest minister, și a tramvaielor și troleibuzelor, care se înmatriculează la întreprinderile de transport care le dețin.

Pentru fiecare autovehicul înmatriculat se va elibera un certificat de înmatriculare în care este prevăzut și numărul de înmatriculare atribuit.

Art. 20. -

Autovehiculele pot circula, pînă la înmatriculare, pe baza unei autorizații speciale eliberate de organul competent și cu numărul de ordine provizoriu atribuit de același organ.

Art. 21. -

Autovehiculele se radiază din evidența organelor la care sînt înmatriculate, în condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

CAPITOLUL 4 Permisul de conducere

Art. 22. -

Dreptul de a conduce un autovehicul pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere. Permisul conferă titularului dreptul de a conduce pe drumurile publice autovehicule din categoria sau categoriile pentru care a fost eliberat.

Permisul de conducere se obține pe bază de examen și se eliberează de organele miliției.

Persoana care solicită organelor miliției să fie examinată în vederea obținerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vîrstă, de sănătate și de pregătire teoretică și practică pentru conducerea unui autovehicul.

Nu poate fi admisă la examenul pentru obținerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată definitiv pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tîlhărie, ultraj cu violență ori pentru infracțiune de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii publice. Jurisprudență

De asemenea, nu poate fi admisă la examen persoana care, deși aptă de muncă, nu desfășoară, potrivit legii, o activitate utilă societății, ducînd o viață parazitară.

În cazuri întemeiate, cu recomandarea organului de conducere colectivă din unitatea în care își desfășoară activitatea, organele miliției pot aproba prezentarea la examen, pentru obținerea permisului de conducere, persoanei care a fost condamnată pentru vreuna dintre infracțiunile prevăzute în alin. 4, dacă a trecut un an de la executarea pedepsei.

Persoana prevăzută la alin. 5 se poate prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere, cu recomandarea organului de conducere colectivă din unitatea în care își desfășoară activitatea, dacă a trecut un an de la data încadrării în muncă.

Art. 23. -

Tractoriștii rutieri se pregătesc în școli sau cursuri de mecanizatori agricoli sau de tractoriști rutieri, organizate de organele centrale care au în subordine unități deținătoare de tractoare rutiere.

Conducătorii de tramvaie sau de troleibuze se pregătesc în școli organizate de comitetele executive ale consiliilor populare.

În programul de învățămînt al școlilor sau cursurilor prevăzute în prezentul articol se vor include materii și lecții care să asigure cunoașterea normelor privind circulația pe drumurile publice.

Art. 24. -

Organele miliției vor controla modul în care se face pregătirea conducătorilor de autovehicule în școlile și cursurile prevăzute în art. 23, în ce privește însușirea normelor de circulație și starea tehnică a autovehiculelor folosite pentru practica de conducere.

Art. 25. -

Taxele de examen în vederea obținerii permisului de conducere, categoriile de persoane obligate la plata acestor taxe, precum și cazurile în care se acordă scutiri de taxe, se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

CAPITOLUL 5 Starea tehnică a vehiculelor și controlul acesteia

Art. 26. -

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare asigurării securității circulației. În acest scop, deținătorii de vehicule le vor întreține în stare bună de funcționare.

Art. 27. -

Deținătorii de autovehicule sînt obligați să efectueze periodic, potrivit legii, verificarea tehnică a autovehiculelor care circulă pe drumurile publice.

Îndeplinirea obligației prevăzute în alin. 1 se dovedește actul eliberat de unitatea socialistă autorizată de organele miliției să efectueze verificarea tehnică sau cu talonul de evidență a reviziilor tehnice pentru autovehiculele deținute de unitățile socialiste.

Art. 28. -

Organele miliției vor controla starea tehnică a vehiculelor și nu vor permite circulația acelora care au defecțiuni tehnice de natură să pericliteze securitatea circulației rutiere.

Aceeași obligație revine și unităților socialiste pentru vehiculele pe care le dețin.

Certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor găsite cu defecțiuni tehnice vor fi retrase, pînă cînd deținătorii vor remedia deficiențele constatate.

Art. 29. -

Organele miliției controlează la autobaze, garaje, depouri de tramvaie și troleibuze modul în care șefii de transporturi, garaje sau depouri ori persoanele care ocupă alte asemenea funcții își îndeplinesc obligațiile ce le revin cu privire la asigurarea condițiilor tehnice cerute pentru punerea în circulație a autovehiculelor.

CAPITOLUL 6 Circulația autovehiculelor în trafic internațional

Art. 30. -

Autovehiculele înmatriculate în Republica Socialistă România vor putea trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internațională și dacă conducătorii lor posedă permis de conducere, național sau internațional, conform modelului stabilit în Convenția internațională asupra circulației rutiere, la care Republica Socialistă România este parte.

Art. 31. -

Circulația pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate în alte state este permisă dacă îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internațională.

Autovehiculele înmatriculate în alte state, al căror certificat de înmatriculare nu îndeplinește condițiile prevăzute de Convenția internațională asupra circulației rutiere, la care Republica Socialistă România este parte, pot circula pe drumurile publice dacă certificatul lor de înmatriculare este vizat de miliția județeană în raza căreia se află punctul de frontieră prin care au intrat în țară. În acest scop, autovehiculele pot circula de la punctul de frontieră pînă la sediul miliției județene, fără această viză.

Art. 32. -

Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în Republica Socialistă România, pot conduce autovehiculele pe drumurile publice dacă posedă permis de conducere, național sau internațional, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv după modelul stabilit în Convenția internațională asupra circulației rutiere, la care Republica Socialistă România este parte, de asociații afiliate la Federația Internațională a Automobilului ori la Alianța Internațională de Turism, sau care este recunoscut valabil pe bază de reciprocitate.

Art. 33. -

Persoanele care domiciliază sau își stabilesc domiciliul ori reședința în Republica Socialistă România și dețin autovehicule înmatriculate în alte state sînt obligate ca, în termen de 30 zile, să-și înmatriculeze autovehiculele sau, după caz, să-și preschimbe permisele de conducere. Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimbă de organele miliției.

Termenul prevăzut la alineatul precedent se socotește:

a) pentru persoanele care domiciliază în Republica Socialistă România, de la data intrării autovehiculelor sau a acestor persoane în țară;

b) pentru persoanele care își stabilesc domiciliul ori reședința în Republica Socialistă România, de la data stabilirii domiciliului ori reședinței.

Art. 34. -

Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, ale corespondenților de presă străini, precum și ale reprezentanților organizațiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizații străine, cu statut diplomatic, eliberate de autorități competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în Republica Socialistă România, pe bază de reciprocitate.

CAPITOLUL 7 Infracțiuni și pedepse

Art. 35. -

Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

Art. 36. - Jurisprudență

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte autovehiculul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Cu aceeași pedeapsă se sancționează persoana care conduce pe drumurile publice un autovehicul după ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reținut în vederea anulării, ori ca urmare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehiculele. Jurisprudență

Încredințarea unui autovehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care se află într-una dintre situațiile prevăzute în alineatele precedente și care conduce autovehiculul pe drumurile publice se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

Art. 37. - Jurisprudență

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sînge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală sau care se află în stare de ebrietate se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alineatul precedent conduce un autovehicul care transportă persoane în comun ori transportă materii ce pot produce pericol public, pedeapsa este închisoarea de la 2 ani la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 38. -

Părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor miliției de către oricare dintre conducătorii vehiculelor angajați într-un accident de circulație de pe urma căruia a rezultat moartea, vătămarea integrității corporale ori a sănătății vreunei persoane, sau dacă accidentul constituie infracțiune ori s-a produs ca urmare a unei infracțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență

Pot părăsi locul accidentului, fără încuviințarea prevăzută la alineatul precedent:

a) conducătorii vehiculelor aparținînd salvării, pompierilor, organelor operative ale miliției sau securității, cînd se află în misiune în vederea unei intervenții ce nu suferă amînare;

b) conducătorii vehiculelor care, în lipsa altor mijloace de transport, ei însăși transportă persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură a da asistență medicală necesară, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului.

Art. 39. -

Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă, cu știință, a atribuțiilor de verificare tehnică a autovehiculelor, de către cei care au asemenea îndatoriri, în cazul în care s-a produs un accident de circulație ca urmare a defecțiunilor tehnice ale autovehiculului, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Săvîrșirea din culpă a faptelor prevăzute la alin. 1 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

CAPITOLUL 8 Măsuri administrative

Art. 40. -

Exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se suspendă pe timp de 1-3 luni, în cazul săvîrșirii uneia din următoarele contravenții:

a) conducerea autovehiculului sub influența băuturilor alcoolice;

b) conducerea autovehiculului cu defecțiuni tehnice la sistemul de frînare sau la mecanismul de direcție;

c) parcarea, în mod repetat, a autovehiculelor aparținînd unităților socialiste în alte locuri decît cele stabilite;

d) încălcarea normelor legale referitoare la prioritatea de trecere;

e) încălcarea normelor legale referitoare la depășire;

f) nerespectarea semnificației semnalului de culoare roșie a semaforului electric;

g) încălcarea normelor legale privind trecerea la nivel cu calea ferată;

h) încălcarea normelor referitoare la folosirea, pe timp de noapte, a luminilor de drum la întîlnirea cu alt vehicul care circulă din sens opus;

i) neoprirea la semnalul regulamentar al ofițerilor sau subofițerilor de miliție, în scopul sustragerii de la control.

De asemenea, exercitarea dreptului de a conduce autovehicule se poate suspenda, pe timpul prevăzut la alin. 1, în cazul depășirii, în mod repetat, cu mai mult de 20 km/h, a vitezei maxime legale.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule operează din momentul reținerii permisului de conducere de către ofițerul sau subofițerul de miliție.

Art. 41. -

Organele miliției pot anula permisul de conducere dacă titularul acestuia săvîrșește, în interval de 6 luni de la restituire, una din faptele prevăzute la art. 40, care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

Art. 42. -

Organele miliției anulează permisul de conducere în cazul cînd titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă:

a) pentru infracțiunile de ucidere sau vătămare gravă a integrității corporale ori a sănătății uneia sau a mai multor persoane, sau pentru distrugerea unuia sau mai multor autovehicule, săvîrșite din culpă, ca urmare a nerespectării regulilor de circulație;

b) pentru infracțiunea de conducere a autovehiculului în stare de ebrietate ori cu o îmbibație alcoolică în sînge ce depășește limita legală, sau de sustragere de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei;

c) la interzicerea de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicule.

Permisul de conducere se poate anula și în cazul cînd titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă pentru vreuna din infracțiunile prevăzute în art. 22 alin. 4, cu excepția celor de la art. 37, precum și pentru orice altă infracțiune, dacă la săvîrșirea ei făptuitorul s-a folosit de un autovehicul, în calitate de conducător. Jurisprudență

În cazurile prevăzute în alin. 1 lit. a) și b), permisul de conducere va fi reținut, în vederea anulării, odată cu constatarea săvîrșirii infracțiunii, iar în cazurile prevăzute în alin. 1 lit. c) și alin. 2, după rămînerea definitivă a hotărîrii judecătorești de condamnare.

Art. 43. - Jurisprudență

Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute de prezentul decret, se hotărăște de șeful miliției județene sau al miliției municipiului București ori de locțiitorul acestuia, în raza căreia titularul permisului a săvîrșit fapta.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și stabilirea duratei suspendării se aprobă de organele prevăzute la alin. 1, la propunerea ofițerului sau subofițerului de miliție care a constatat contravenția ce atrage, potrivit legii, măsura suspendării.

Procedura reținerii și a restituirii permisului de conducere în caz de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice se stabilește prin regulament aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Art. 44. -

Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat se poate prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis, cu recomandarea organelor de conducere colectivă din unitatea în care își desfășoară activitatea, dacă îndeplinește următoarele condiții:

a) a trecut un an de la data anulării permisului de conducere, iar în cazul celor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau prin muncă corecțională, dacă au trecut 6 luni de la data executării pedepsei;

b) paguba cauzată prin infracțiune a fost reparată în întregime ori, în cazul cînd acoperirea prejudiciului se face prin plăți periodice, dacă acestea sînt efectuate la zi;

c) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicul a expirat sau a fost revocată.

Dacă permisul de conducere a fost anulat ca urmare a comiterii uneia din infracțiunile prevăzute de art. 42 alin. 1 lit. a) și b) și alin. 2, prezentarea la examen pentru obținerea unui nou permis de conducere se poate face, cu îndeplinirea condițiilor de la alin. 1, numai cu aprobarea organelor miliției.

CAPITOLUL 9 Alte dispoziții pentru buna desfășurare a circulației

Art. 45. -

Ministerul de Interne și comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București vor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulație în rîndul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice și, în acest scop, vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.

Presa, radioteleviziunea și cinematografia vor sprijini acțiunile Ministerului de Interne și ale comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București în legătură cu popularizarea regulilor de circulație pe drumurile publice.

Ministerul Educației și Învățămîntului va lua măsuri pentru predarea în școli a unor lecții avînd ca obiect cunoașterea și respectarea de către elevi a regulilor de circulație.

Unitățile socialiste sînt obligate să ia măsuri pentru ridicarea continuă a calificării conducătorilor de autovehicule pe care i-au angajat, în vederea însușirii și respectării de către aceștia a dispozițiilor legale ce reglementează circulația pe drumurile publice.

Art. 46. -

Unitățile socialiste și persoanele fizice vor dota autovehiculele pe care dețin cu truse medicale de prim-ajutor, conform modelului stabilit de Ministerul Sănătății pentru fiecare categorie de autovehicule în parte.

Art. 47. -

Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare vor întocmi periodic buletine informative asupra stării vremii și a drumurilor publice, care vor fi difuzate prin grija Radioteleviziunii Române în vederea prevenirii accidentelor de circulație.

Art. 48. -

În îndeplinirea sarcinii de supraveghere a circulației pe drumurile publice, organele miliției se pot sprijini pe concursul voluntar al unor conducători de autovehicule.

Art. 49. -

Din totalul sumelor încasate drept taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule și pentru eliberarea permiselor de conducere, precum și din amenzile pentru contravenții la regimul circulației pe drumurile publice, 50% se face venit la bugetul statului, iar 50% se vărsa la bugetele consiliilor populare județene și al municipiului București, pentru a fi folosite la executarea de amenajări pe drumurile publice și la lucrări de îmbunătățire a mijloacelor de semnalizare rutieră.

Art. 50. -

Unitățile care întocmesc proiecte de sistematizare a localităților și de construcție a microraioanelor sau cartierelor vor ține seama la proiectare de normativul elaborat de Ministerul de Interne, împreună cu Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, în vederea asigurării construirii și amenajării de locuri de parcare și garare, corespunzătoare sporirii continue a parcului de autovehicule, precum și a asigurării, în perspectivă, a tuturor condițiilor de bună desfășurare a circulației pe drumurile publice.

Art. 51. -

Semnele distinctive care se pot înscrie pe autovehicule se stabilesc de Ministerul de Interne.

CAPITOLUL 10 Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 52. - Respingeri de neconstituționalitate (2)

Îmbibația alcoolică în sînge atrage răspunderea penală a conducătorilor de autovehicule cînd este de cel puțin 10/00. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 53. -

Modelele indicatoarelor, marcajelor și semnalelor luminoase, precum și semnalele agentului de circulație, sînt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.

Art. 54. -

Carnetele de conducere, precum și permisele și autorizațiile de circulație eliberate de organele competente, potrivit dispozițiilor Decretului nr. 832/1962, rămîn valabile pînă la înlocuirea lor cu permise de conducere și certificate de înmatriculare în termenele ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 57.

Carnetele de conducere, precum și permisele și autorizațiile de circulație, nu sînt valabile în circulația internațională, urmînd ca, pînă la înlocuirea lor, persoanele care vor să circule pe teritoriul altor state să obțină, în acest scop, permis de conducere internațional eliberat de Automobil Clubul Român.

Art. 55. -

Dotarea cu truse medicale de prim-ajutor se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret, pentru autovehiculele de transport în comun, și în termen de 1 an de la aceeași dată, pentru celelalte autovehicule.

Art. 56. -

Procesele penale în curs de urmărire sau de judecată pentru fapte dezincriminate prin acest decret încetează, iar cei aflați în curs de executare a pedepsei vor fi eliberați de îndată.

Art. 57. -

Modul de aplicare a prezentului decret se va stabili prin regulament aprobat de Consiliul de Miniștri.

Art. 58. -

Prezentul decret intră în vigoare după 30 de zile de la publicare. Pe aceeași dată, Decretul nr. 832/1962 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentului decret, se abrogă.

ANEXA

MIJLOACE DE SEMNALIZARE RUTIERĂ

A) INDICATOARE

b) INDICATOARE DE REGLEMENTARE

c) INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI INFORMARE

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...