Consiliul de Stat

Decretul nr. 534/1966 cu privire la primirea, examinarea și rezolvarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerile cetățenilor*)

Modificări (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iunie 1966 până la 26 martie 1978, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 1/1978.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 21/1966.

EXPUNERE DE MOTIVE

Reglementarea rezolvării sesizărilor și reclamațiilor adresate organelor de stat - potrivit Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 4012/1953 și instrucțiunilor de aplicare aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 4013/1953 - a avut un rol pozitiv în atragerea oamenilor muncii la rezolvarea treburilor obștești și de stat, la întărirea legalității, la perfecționarea metodelor de muncă ale aparatului de stat. Totodată însă, practica de pînă acum a scos la iveală necesitatea îmbunătățirii modului de organizare a primirii, examinării și rezolvării diferitelor forme în care se realizează dreptul de petiționare al cetățenilor, care a fost consacrat în noua noastră Constituție ca un drept fundamental al acestora.

În acest scop, prezentul decret cuprinde, față de reglementarea amintită, o serie de elemente noi.

Astfel, dispozițiile privitoare la reclamații și sesizări sînt întregite și cu reguli ce se referă la cereri și propuneri, a căror rezolvare nu era organizată.

De asemenea, norme speciale privesc întărirea răspunderii conducerilor organelor de stat în asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, atît în faza primirii și rezolvării cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor, cît și în cea de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite ca urmare a constatărilor făcute cu ocazia cercetării acestora, precum și în ce privește controlul sistematic al acestei activități, căreia să i se asigure astfel eficiența practică.

Totodată se mai prevede dezbaterea în adunări sau consfătuiri cu salariații a problemelor deosebite rezultate din cercetarea reclamațiilor, sesizărilor sau propunerilor, în scopul rezolvării temeinice a acestora, care să ducă la îmbunătățirea activității lor.

În vederea examinării și rezolvării operative a petițiilor cetățenilor s-a prevăzut ca acestea să fie soluționate în cel mai scurt timp, fără a se depăși anumite termene.

Decretul prevede, de asemenea, organizarea audiențelor la organele centrale de stat, comitetele executive ale sfaturilor populare și celelalte organe de stat - avînd ca scop înlesnirea primirii unui număr cît mai mare de cetățeni de către cadrele de conducere - precum și înființarea unor organe speciale însărcinate cu rezolvarea justă și la timp a reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor.

În scopul îmbunătățirii continue a activității de rezolvare a cererilor și reclamațiilor privind drepturi și interese personale ale cetățenilor, precum și a sesizărilor și propunerilor referitoare la interese obștești, al întăririi răspunderii conducerilor organelor de stat în asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor și al stimulării inițiativei acestora în rezolvarea problemelor economice, sociale și culturale;

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

CAPITOLUL I Dispoziții generale Reviste (1)

Art. 1. -

În Republica Socialistă România dreptul de petiționare al cetățenilor, garantat de Constituție, se exercită prin cereri, reclamații, sesizări și propuneri adresate organelor puterii de stat, ale administrației de stat, organelor judecătorești, organelor procuraturii, instituțiilor, întreprinderilor și oricăror organizații economice de stat, denumite în cuprinsul prezentului decret organe de stat.

Art. 2. -

Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile adresate organelor de stat se rezolvă potrivit prevederilor prezentului decret, în măsura în care prin dispoziții legale nu este stabilită o altă reglementare.

Art. 3. -

Răspunderea pentru organizarea, îndrumarea și controlul modului de primire, examinare și rezolvare a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor revine conducerii fiecărui organ de stat.

CAPITOLUL II Rezolvarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor

Art. 4. -

Organele de stat sînt obligate să primească și, în limita competenței lor, să rezolve cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile cetățenilor.

Organul de stat în atribuția căruia nu intră în mod direct rezolvarea cererii, reclamației, sesizării sau propunerii ce-i este adresată, o va transmite în original, în termen de cel mult 3 zile, organului care, potrivit atribuțiilor sale, trebuia s-o rezolve, fiind obligat să înștiințeze despre aceasta pe petiționar în același termen.

Art. 5. -

Organele de stat sînt obligate să aducă la cunoștința celor interesați condițiile legale ce trebuie să îndeplinească cererile a căror rezolvare intră în competența lor.

Cererile vor fi însoțite de actele necesare rezolvării lor.

Art. 6. -

Cererile, reclamațiile, sesizările și propunerile vor fi rezolvate și răspunsul se va comunica petiționarului în cel mai scurt timp, de către organul de stat în atribuțiile căruia intră în mod direct rezolvarea acestora, fără a se depăși de la înregistrare următoarele termene:

1) pentru cereri, 20 zile, de către toate organele de stat;

2) pentru reclamații, sesizări și propuneri:

a) 40 zile, de către organele centrale de stat;

b) 30 zile, de către comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța, precum și de către celelalte organe de stat cu competență regională;

c) 20 zile, de către toate celelalte comitete executive ale sfaturilor populare, precum și de către organele de stat, altele decît cele prevăzute la literele a și b.

Pentru cazuri deosebite care necesită o cercetare mai îndelungată, termenele prevăzute mai sus vor putea fi prelungite cu cel mult 20 zile, cu aprobarea conducerii organului care le rezolvă. În cazul în care cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea este primită spre rezolvare de la organul ierarhic superior, se va comunica acestuia motivul prelungirii termenului.

În mod excepțional, pentru anumite cereri și reclamații ce nu pot fi rezolvate în cadrul termenelor prevăzute în prezentul articol, conducătorii organelor centrale de stat pot aproba termene mai mari, în funcție de timpul efectiv necesar rezolvării.

Art. 7. -

Reclamațiile, sesizările și propunerile care se referă la probleme de importanță deosebită se vor examina și rezolva direct de către conducerea organului de stat competent. În același mod se va proceda și în cazurile cînd s-au primit mai multe reclamații, sesizări sau propuneri cu privire la aceeași problemă și din același loc de muncă.

Art. 8. -

Reclamațiile și sesizările referitoare la activitatea celor ce fac parte din conducerea unui organ de stat se cercetează și se rezolvă de către organul ierarhic superior acestuia. Este interzisă cercetarea reclamațiilor și sesizărilor de către persoane a căror activitate formează obiectul reclamației sau sesizării, ori de către cei aflați în subordinea acestora.

Art. 9. -

Persoanele cărora li s-au încredințat spre cercetare cereri, reclamații sau sesizări, vor invita, ori de cîte ori va fi necesar, pe petiționar pentru a da lămuriri. Atunci cînd cercetările se fac la fața locului, petiționarul va fi invitat în mod obligatoriu.

Art. 10. -

Conducerile organelor de stat sînt obligate să asigure aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite ca urmare a constatărilor făcute cu ocazia cercetării cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor.

Art. 11. -

Conducerile organelor de stat vor lua măsuri pentru dezbaterea în adunări sau consfătuiri cu salariații din aceste organe, a problemelor deosebite rezultate din cercetarea reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor, în scopul de a se trage concluzii care să ducă la îmbunătățirea muncii.

Art. 12. -

Organele de stat sînt obligate să examineze, cu respectarea prevederilor prezentului decret, reclamațiile, sesizările și propunerile făcute prin presă, comunicînd redacțiilor respective în timpul cel mai scurt rezultatul cercetărilor și măsurile luate.

Art. 13. -

Conducerile organelor de stat vor analiza semestrial activitatea de rezolvare a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor, principalele probleme ridicate prin acestea, precum și cauzele care au determinat reclamații și sesizări, luînd măsurile necesare și informînd totodată organele ierarhic superioare.

Conducerile organelor centrale de stat, precum și comitetele executive ale sfaturilor populare, vor exercita un control sistematic asupra activității de rezolvare a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor, desfășurate de către organele pe care le îndrumă.

CAPITOLUL III Primirea cetățenilor în audiență

Art. 14. -

Conducerile organelor de stat sînt obligate să organizeze și să asigure primirea în audiență, la zile și ore precise, a cetățenilor care doresc să prezinte personal, verbal sau în scris, cereri, reclamații, sesizări sau propuneri.

Organele centrale de stat vor organiza audiențele, înlesnind primirea unui număr cît mai mare de cetățeni de către persoane din conducerea acestor organe.

Comitetele executive ale sfaturilor populare vor organiza primirea în audiență de către președinți, vicepreședinți și secretari, asigurîndu-se accesul zilnic al cetățenilor care vor să prezinte personal cererile, reclamațiile, sesizările sau propunerile lor.

Conducătorii instituțiilor, întreprinderilor și oricăror organizații economice de stat vor ține seama ca primirea în audiență să se facă, pe cît posibil, în timpul liber al cetățenilor.

Conducerile organelor de stat sînt obligate să invite în audiență pe cetățenii care au ridicat probleme deosebite prin petițiile lor, pentru a se informa asupra tuturor aspectelor problemei, în vederea unei rezolvări temeinice a acesteia.

Art. 15. -

Normele privitoare la primirea, examinarea și rezolvarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor se aplică și în cazurile cînd acestea au fost făcute cu prilejul primirii cetățenilor în audiență.

CAPITOLUL IV Organizarea primirii, evidenței și urmăririi rezolvării cererilor,
reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor

Art. 16. -

Organele de stat au obligația de a asigura, prin aparatul de specialitate, primirea, evidența și urmărirea rezolvării cererilor ce le sînt adresate, precum și comunicarea rezolvării ce li s-a dat.

Art. 17. -

În cadrul organelor centrale de stat, al comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, ale orașelor București și Constanța, raionale, ale raioanelor de oraș și orașelor regionale, va funcționa, în raport cu volumul activității lor, cîte un oficiu sau birou pentru primirea, evidența și urmărirea rezolvării reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor. Oficiul sau biroul este subordonat direct conducerii organului de stat în cadrul căruia funcționează.

Prin exercitarea atribuțiilor lor, birourile și oficiile trebuie să contribuie la rezolvarea justă și la timp a reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor.

Birourile și oficiile pentru primirea, evidența și urmărirea rezolvării reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor vor fi încadrate cu personal calificat, în vederea îndeplinirii în bune condiții a sarcinilor ce le revin.

La organele de stat unde nu se organizează oficii și birouri, reclamațiile, sesizările și propunerile se primesc de conducerea fiecărui organ sau de persoanele desemnate de către aceasta.

Art. 18. -

În cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniștri se organizează o direcție pentru scrisori și audiențe, în vederea primirii, examinării, îndrumării și urmăririi rezolvării cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor cetățenilor.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 19. -

Se recomandă organelor centrale ale organizațiilor cooperatiste și celorlalte organizații obștești să organizeze, corespunzător specificului activității lor, primirea, examinarea și rezolvarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor, orientîndu-se și după prevederile prezentului decret.

Art. 20. -

Cei vinovați de întîrzieri nejustificate, de atitudine neatentă, birocratică, de încălcare a legilor ori de rea intenție în rezolvarea cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor, sau care vor lua măsuri împotriva petiționarilor, înăbușind astfel critica de jos, vor răspunde, după caz, disciplinar, material sau penal, potrivit dispozițiilor legale.

Președintele Consiliului de Stat,
CHIVU STOICA

București, 23 iunie 1966.

Nr. 534.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Evoluții și tendințe privind sistemul, sistematizarea și izvoarele dreptului român contemporan
;
se încarcă...