Consiliul de Stat

Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice*)

Modificări (...), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 29 din 31 mai 1966.

În vigoare de la 30 iunie 1966 până la 31 ianuarie 2003, fiind înlocuit prin Decret 328/1966(r1);
Publicare aplicabilă de la 30 iunie 1966 până la 14 mai 1970, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Buletinul Oficial nr. 46 din 15 mai 1970

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Acest decret a devenit Legea nr. 14/1966.

Publicat în Buletinul Oficial, partea I, nr. 28-29 din 31 mai 1966.

CAPITOLUL 1

Art. 1. -

Circulația pe drumurile publice de pe teritoriul R.S.R. este supusă normelor cuprinse în prezentul decret și în Regulamentul de aplicare al acestuia.

Art. 2. -

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a securității circulației pe drumurile publice revine organelor miliției, care îndrumează, supraveghează și controlează circulația.

Art. 3. -

Controlul circulației autovehiculelor aparținînd Ministerului Forțelor Armate, precum și cercetarea accidentelor de circulație în care au fost angajate asemenea autovehicule, se efectuează de organele miliției potrivit normelor prevăzute în instrucțiunile comune ale ministrului afacerilor interne și ministrului forțelor armate, care vor stabili și modul de participare la aceste activități a organelor anume desemnate ale Ministerului Forțelor Armate.

Art. 4. -

Orice măsură de restricție a circulației pe drumurile publice se poate lua numai cu acordul organelor miliției.

Art. 5. -

În sensul prezentului decret:

a) prin "drum public" se înțelege orice altă cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, amenajată pentru circulația vehiculelor și aflată în administrarea unui organ de stat, dacă este deschisă circulației publice.

Drumurile care nu sînt deschise circulației publice vor fi marcate, la intrare, cu inscripții vizibile din care să rezulte că este interzisă circulația publică;

b) prin "parte carosabilă" se înțelege partea drumului public folosită, în mod normal, pentru circulația vehiculelor;

c) prin "bandă de circulație" se înțelege oricare din subdiviziunile longitudinale ale părții carosabile, materializată sau nu prin marcaje rutiere, dacă are o lățime corespunzătoare pentru trecerea cu ușurință a unui șir de vehicule;

d) prin "intersecție" se înțelege locul de întîlnire sau de încrucișare a două sau mai multe drumuri publice, oricare ar fi unghiul sau unghiurile axelor lor;

e) prin "autovehicul" se înțelege orice vehicul prevăzut cu un dispozitiv mecanic de propulsie, care se deplasează prin mijloace proprii și care circulă în mod obișnuit pe drumurile publice, servind la transportul de persoane sau bunuri ori la efectuarea unor lucrări; tramvaiul și troleibuzul sînt considerate autovehicule.

Vehiculul al cărui motor are o capacitate cilindrică pînă la 50 cm cubi inclusiv, și care păstrează caracteristicile generale ale bicicletei și poate fi pus în mișcare cu ajutorul pedalelor, nu este considerat autovehicul;

f) prin "conducător" se înțelege persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul, animale de tracțiune, de povară, de călărie ori turme;

g) prin "circulație internațională" sau "trafic internațional" se înțelege orice circulație care implică trecerea cel puțin a unei frontiere;

h) prin "agent de circulație" se înțelege ofițerul sau subofițerul de miliție însărcinat cu îndrumarea, supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice.

CAPITOLUL 2

Art. 6. -

Orice vehicul care circulă pe drumul public trebuie să aibă un conducător.

Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți, iar conducătorii celorlalte vehicule cel puțin 14 ani împliniți.

Conducătorul de bicicletă sub vîrstă de 14 ani, poate circula numai pe drumurile publice fără trafic intens.

Animalele izolate sau în turmă trebuie să fie însoțite pe drumurile publice de un număr corespunzător de conducători.

Art. 7. -

Conducătorii de vehicule, de animale izolate sau în turmă, pietonii, călătorii și orice alte persoane care folosesc drumurile publice trebuie să se comporte în așa fel încît să nu constituie un pericol sau o stînjenire pentru circulație. Aceștia trebuie să evite producerea de pagube materiale.

Art. 8. - Jurisprudență

Orice conducător de vehicul trebuie să aibă cunoștințele și îndemînarea necesare conducerii și să fie apt pentru aceasta din punct de vedere medical. Conducătorii de autovehicule trebuie să posede și cunoștințe necesare acordării primului ajutor persoanelor rănite cu ocazia accidentelor de circulație.

Conducătorii de autovehicule vor fi verificați din punct de vedere medical, periodic sau ori de cîte ori se constată că prin modul de comportare ar periclita securitatea circulației.

Verificarea se dispune de organele miliției sau de organele socialiste deținătoare de autovehicule și se face potrivit normelor stabilite, în acest scop, de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale.

Permisul de conducere al persoanei care, la aceste verificări, este găsită inaptă pentru a conduce autovehicule, va fi retras de organele miliției ori de comitetele executive ale sfaturilor populare în evidența cărora se află conducătorul și nu va putea fi redobîndit decît după încetarea motivului pentru care a fost retras.

Art. 9. -

Semnele și semnalele folosite pentru asigurarea securității circulației pe drumurile publice sînt:

a) indicatoarele pentru circulație;

b) marcajele;

c) semnalele semaforului electric;

d) semnalele lămpii electrice cu lumină galbenă intermitentă;

e) semnalele făcute de agentul de circulație;

f) semnalele făcute de conducătorul de vehicul.

Mijloacele de semnalizare rutieră prevăzute la literele a-d și orice alte dispozitive sau lucrări care servesc la semnalizarea rutieră se execută și se întrețin de organele de stat care administrează drumurile publice potrivit normelor legale în vigoare, instalîndu-se după indicațiile organelor miliției.

Indicatorul în cruce, de atenție la trecerile la nivel fără bariere, se instalează de organele de stat care administrează linia ferată, iar semafoarele electrice și lămpile electrice cu lumină galbenă intermitentă, se instalează de comitetele executive ale sfaturilor populare.

Art. 10. -

Persoanele care folosesc drumurile publice, în orice calitate, se vor conforma regulilor de circulație, semnelor și semnalelor folosite pentru asigurarea securității circulației. Semnalele sau indicațiile agenților de circulație vor fi respectate cu precădere, atît față de celelalte semne și semnale, cît și față de regulile privind dirijarea circulației.

Art. 11. -

Vehiculele circulă pe partea dreaptă a drumului public în direcția de mers, iar pietonii pe partea stîngă.

Pe drumurile publice care au trotuare sau poteci amenajate în afara părții carosabile, pietonii circulă numai pe acestea.

Circulația vehiculelor pe benzi se face cu respectarea semnificației marcajelor rutiere și a regiunilor speciale stabilite. Jurisprudență

Vehiculele cu tracțiune animală, cele trase sau împinse cu mîna, precum și animalele izolate sau în turmă, vor fi conduse cît mai aproape de marginea din dreapta a drumului public.

Vehiculele cu tracțiune animală, cele trase sau împinse cu mîna, precum și animalele izolate sau în turmă, nu pot fi conduse pe drumurile naționale.

Dacă nu este posibilă folosirea altor căi de acces, conducerea lor se va face potrivit alineatului precedent.

Art. 12. -

Schimbarea direcției de mers sau depășirea se execută numai după o prealabilă semnalizare. Conducătorii vehiculelor care schimbă direcția de mers sau se angajează în depășire, precum și cei ce urmează a fi depășiți, vor lua toate măsurile de precauție pentru a nu periclita circulația celor care folosesc drumul public.

Art. 13. - Jurisprudență

Orice conducător care se apropie de o intersecție a drumurilor publice ori de o trecere la nivel trebuie să-și mărească atenția pentru a evita orice accident.

Prioritate de trecere la intersecție au vehiculele ce vin din dreapta conducătorului care se pregătește să intre în intersecție, cu excepția cazurilor cînd semne rutiere ori reguli speciale indică altfel.

Art. 14. - Jurisprudență

Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă în permanență controlul asupra vitezei autovehiculelor și să se conformeze restricțiilor de viteză.

Art. 15. -

Oprirea sau staționarea pe drumul public este permisă numai în condiții în care nu prezintă pericol sau stînjenire pentru circulație.

Art. 16. -

Autovehiculele, cu excepția tramvaielor și troleibuzelor, conduse de persoane care au mai puțin de un an practică de conducere, vor purta un semn distinctiv.

CAPITOLUL 3

Art. 17. -

Orice autovehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculat și să poarte număr de înmatriculare.

Autovehiculele se înmatriculează la organele miliției, cu excepția celor ce aparțin Ministerului Forțelor Armate, care se înmatriculează la acest minister, și a tramvaielor și troleibuzelor, care se înmatriculează la întreprinderile de transport care le dețin.

Pentru fiecare autovehicul înmatriculat se va elibera un certificat de înmatriculare în care este prevăzut și numărul de înmatriculare atribuit.

Art. 18. -

Autovehiculele pot circula, pînă la înmatriculare, pe baza unei autorizații speciale eliberată de organul competent și cu numărul de ordine provizoriu atribuit de același organ.

Art. 19. -

Autovehiculele se radiază din evidența organelor la care sînt înmatriculate, în condițiile stabilite prin Regulamentul de aplicare a prezentului decret.

Art. 20. -

Autovehiculele pot fi conduse pe drumurile publice numai de către persoane care posedă permis de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul condus.

Permisul de conducere se eliberează de organele miliției, cu excepția permisului pentru conducerea tramvaielor sau troleibuzelor, care se eliberează de comitetele executive ale sfaturilor populare.

Art. 21. -

Pregătirea conducătorilor de autovehicule, cu excepția tractoriștilor rutieri și conducătorilor de tramvaie sau troleibuze, se face:

a) în școli de conducători de autovehicule pentru profesioniști și în școli de conducători de autovehicule pentru amatori, organizate de Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene.

Școlile de conducători de autovehicule pentru amatori vor fi organizate pe regimul mijloacelor speciale extrabugetare, iar cheltuielile de întreținere, funcționare și dotare cu autovehicule se vor acoperi în întregime din taxele ce se vor încasa de la elevi;

b) prin cursuri practice de conducere și de cunoaștere a regulilor de circulație, organizate în ultimii doi ani de studii la facultățile și secțiile facultăților din cadrul unităților de învățămînt superior care pregătesc specialiști în proiectarea, întreținerea sau exploatarea autovehiculelor, ori în ultimul an de studii la școlile tehnice și de maiștri auto;

c) în școli sau cursuri de conducători de autovehicule, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, care vor funcționa potrivit normelor stabilite de aceste ministere.

În programul școlilor și cursurilor prevăzute în prezentul articol vor fi incluse și lecții de inițiere în acordarea primului ajutor în caz de accidente soldate cu răniri de persoane, după tematica întocmită de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale.

Art. 22. -

Tractoriștii rutieri se pregătesc în școli sau cursuri de mecanizatori agricoli sau de tractoriști rutieri, organizate de organele centrale care au în subordine organizații deținătoare de tractoare rutiere.

Conducătorii de tramvaie sau de troleibuze se pregătesc în școli organizate de comitetele executive ale sfaturilor populare.

În programul de învățămînt al școlilor sau cursurilor prevăzute în prezentul articol se vor include materii și lecții care să asigure cunoașterea normelor privind circulația pe drumurile publice.

Art. 23. -

Organele miliției vor controla modul în care se face pregătirea conducătorilor de autovehicule în școlile și cursurile prevăzute în art. 21 lit. a și b și art. 22, în ce privește însușirea normelor de circulație și starea tehnică a autovehiculelor folosite pentru practica de conducere.

Art. 24. -

Absolvenții școlilor și cursurilor de conducători de autovehicule obțin permisul de conducere pe bază de examen.

Art. 25. -

Direcția Generală a Miliției și direcțiile milițiilor regionale, iar pentru orașul București Direcția Miliției Capitalei, au dreptul să aprobe, de la caz la caz, prezentarea la examen în vederea obținerii permisului de conducere a persoanelor care nu au absolvit o școală sau un curs de conducători de autovehicule.

Art. 26. -

Taxele de examen în vederea obținerii permisului de conducere, categoriile de persoane obligate la plata acestor taxe, precum și cazurile în care se acordă scutiri de taxe, se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentului decret.

CAPITOLUL 4 Starea tehnică a vehiculelor și controlul acesteia

Art. 27. -

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare asigurării securității circulației. În acest scop deținătorii de vehicule le vor întreține în stare bună de funcționare.

Art. 28. -

Organele miliției vor controla starea tehnică a vehiculelor și nu vor permite circulația acelora care au defecțiuni tehnice de natură să pericliteze securitatea circulației rutiere.

Aceeași obligație revine și organizațiilor socialiste pentru vehiculele ce le dețin.

Certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor găsite cu defecțiuni tehnice vor fi retrase, pînă cînd deținătorii vor remedia deficiențele constatate.

Art. 29. -

Organele miliției controlează la autobaze, garaje, depouri de tramvaie și troleibuze, modul în care șefii de transporturi, garaje sau depouri ori persoanele care ocupă alte asemenea funcții, își îndeplinesc obligațiile ce le revin cu privire la asigurarea condițiilor tehnice cerute pentru punerea în circulație a autovehiculelor.

CAPITOLUL 5 Circulația autovehiculelor în trafic internațional

Art. 30. -

Autovehiculele înmatriculate în R.S.R. vor putea trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internațională și dacă conducătorii lor posedă permis de conducere național sau internațional, conform modelului stabilit în convenția internațională asupra circulației rutiere la care R.S.R. este parte.

Art. 31. -

Circulația pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate în alte state este permisă dacă îndeplinesc condițiile cerute pentru a fi admise în circulația internațională.

Autovehiculele înmatriculate în alte state, al căror certificat de înmatriculare nu îndeplinește condițiile prevăzute de convenția internațională asupra circulației rutiere la care R.S.R. este parte, pot circula pe drumurile publice dacă certificatul lor de înmatriculare este vizat de direcția miliției regiunii pe raza căreia se află punctul de frontieră prin care au intrat în țară. În acest scop, autovehiculele pot circula de la punctul de frontieră pînă la sediul miliției regionale, fără această viză.

Art. 32. -

Persoanele care domiciliază în alte state, venite temporar în R.S.R., pot conduce autovehiculele pe drumurile publice dacă posedă permis de conducere, național sau internațional, eliberat de autoritatea competentă din statul respectiv după modelul stabilit în convenția internațională asupra circulației rutiere la care R.S.R. este parte, de asociații afiliate la F.I.A. ori la Alianța Internațională de Turism, sau care este recunoscut valabil pe bază de reciprocitate.

Art. 33. -

Persoanele care domiciliază sau își stabilesc domiciliul ori reședința în R.S.R. și dețin autovehicule înmatriculate în alte state sînt obligate ca, în termen de 30 zile, să-și înmatriculeze autovehiculele sau, după caz, să-și preschimbe permisele de conducere. Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimbă de organele miliției.

Termenul prevăzut la alineatul precedent se socotește:

a) pentru persoanele care domiciliază în R.S.R., de la data intrării autovehiculelor sau a acestor persoane în țară; Jurisprudență

b) pentru persoanele care își stabilesc domiciliul ori reședința în R.S.R., de la data stabilirii domiciliului ori reședinței.

Art. 34. -

Permisele de conducere ale membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, ale corespondenților de presă străini, precum și ale reprezentanților organizațiilor economice, culturale sau altor asemenea organizații străine, cu statut diplomatic, eliberate de autorități competente din alte state, vor fi recunoscute ca valabile în R.S.R., pe bază de reciprocitate.

CAPITOLUL 6 Infracțiuni și pedepse

Art. 35. -

Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, se pedepsește cu închisoare corecțională de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 200 la 2000 lei. Jurisprudență, Reviste (1)

Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, se pedepsește cu închisoare corecțională de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 36. - Jurisprudență

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător categoriei din care face parte acel autovehicul, se pedepsește cu închisoare corecțională de la o lună la un an sau cu amendă de la 100 la 1000 lei. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 37. - Jurisprudență

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sînge o îmbibație alcoolică ce depășeste limita legală sau care se află în stare de ebrietate, se pedepsește cu închisoare corecțională de la 3 luni la 2 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă autovehiculul servește pentru transportul de persoane în comun sau dacă transportă materiale care pot produce pericol public, pedeapsa este închisoarea corecțională de la 6 luni la 3 ani.

Sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, se pedepsește cu închisoare corecțională de la 3 luni la 2 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 38. - Jurisprudență

Fapta de a se îndepărta de la locul accidentului pentru a se sustrage identificării sau stabilirii situației de fapt, săvîrșită de conducătorul oricărui vehicul care a provocat ori a participat la producerea unui accident, se pedepsește cu închisoare corecțională de la o lună la un an. Jurisprudență

Obligația de a nu se îndepărta de la locul accidentului nu o au conducătorii vehiculelor salvării, pompierilor sau organelor operative din Ministerul Afacerilor Interne, cînd aceștia se află în misiune.

CAPITOLUL 7 Sancțiuni administrative

Art. 39. -

Contravențiile la regimul circulației pe drumurile publice, săvîrșite de persoane fizice, se sancționează cu amendă de la 40 la 500 lei.

Art. 40. - Jurisprudență

Organele miliției sau, după caz, comitetele executive ale sfaturilor populare care au în subordine întreprinderi de transport în comun cu tramvaie sau troleibuze, anulează permisul de conducere în cazul cînd titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă:

a) pentru infracțiunile de omor sau vătămare foarte gravă a integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, sau pentru distrugerea unuia sau mai multor autovehicule, săvîrșite prin imprudență, ca urmare a nerespectării regulilor de circulație;

b) pentru infracțiunea de conducere a autovehiculului în stare de ebrietate ori cu îmbibație alcoolică în sînge ce depășește limita legală, sau de sustragere de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei;

c) la interdicția de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicule.

Permisul de conducere se poate anula și în cazul cînd titularul acestuia a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească definitivă pentru orice altă infracțiune dacă aceasta privește circulația pe drumurile publice sau dacă la săvîrșirea ei făptuitorul s-a folosit de un autovehicul, în calitate de conducător.

În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. a și b permisul de conducere va fi reținut, în vederea anulării, odată cu constatarea săvîrșirii infracțiunii, iar în cazurile prevăzute la alin. 1 lit. c și alin. 2, după rămînerea definitivă a hotărîrii judecătorești de condamnare.

Art. 41. -

Organele care au anulat permisul de conducere pot elibera fostului titular al acestuia un nou permis, numai dacă:

a) a săvîrșit pentru prima dată infracțiunea care a atras anularea;

b) paguba cauzată prin infracțiune a fost reparată în întregime ori în cazul cînd acoperirea prejudiciului se face periodic, dacă este la curent cu plata sumelor datorate;

c) au trecut cel puțin 6 luni de la data anulării;

d) interdicția de a exercita profesia sau ocupația de conducător de autovehicul a expirat sau a fost revocată.

Art. 42. -

Permisul de conducere al persoanei care a fost sancționată în mod repetat pentru săvîrșirea unor contravenții va fi reținut pe o durată de cel mult 3 luni, în condițiile stabilite prin Regulamentul de aplicare a prezentului decret.

CAPITOLUL 8 Alte dispoziții pentru buna desfășurare a circulației

Art. 43. -

Ministerul Afacerilor Interne și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța, vor lua măsuri pentru popularizarea regulilor de circulație în rîndurile tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice și în acest scop, vor prevedea, în planurile anuale, fondurile necesare.

Presa, radio-televiziunea și cinematografia vor sprijini acțiunile Ministerului Afacerilor Interne și ale comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale și ale orașelor București și Constanța, în legătură cu popularizarea regulilor de circulație pe drumurile publice.

Ministerul Învățămîntului va lua măsuri pentru predarea în școli a unor lecții avînd ca obiect cunoașterea și respectarea de către elevi a regulilor de circulație.

Organizațiile socialiste sînt obligate să ia măsuri pentru ridicarea continuă a calificării conducătorilor de autovehicule pe care i-au angajat, în vederea însușirii și respectării de către aceștia a dispozițiilor legale ce reglementează circulația pe drumurile publice.

Art. 44. -

Organizațiile socialiste și persoanele fizice vor dota autovehiculele ce le dețin cu truse medicale de prim ajutor, conform modelului stabilit de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale pentru fiecare categorie de autovehicule în parte.

Art. 45. -

Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și Comitetul de Stat al Apelor vor întocmi periodic buletine informative asupra stării vremii și a drumurilor publice, care vor fi difuzate prin grija Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune, în vederea prevenirii accidentelor de circulație.

Art. 46. -

În îndeplinirea sarcinii de supraveghere a circulației pe drumurile publice, organele miliției se pot sprijini pe concursul voluntar al unor conducători de autovehicule.

Art. 47. -

Taxele de examinare a conducătorilor de autovehicule, de eliberare a permiselor de conducere și amenzile pentru contravenții la regimul circulației pe drumurile publice se achită la casieriile Băncii Naționale a R.S.R. sau la unitățile C.E.C., în contul de venituri al Ministerului Afacerilor Interne, de unde se face venit la bugetul statului, titlul XIII, paragraful 31.

Art. 48. -

Organizațiile care întocmesc proiecte de sistematizare a localităților și de construcție a microraioanelor sau cartierelor vor ține seama la proiectare de normativul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, în vederea asigurării construirii și amenajării de locuri de parcare și garare, corespunzătoare sporirii continue a parcului de autovehicule, precum și a asigurării, în perspectivă, a tuturor condițiilor de bună desfășurare a circulației pe drumurile publice.

Art. 49. -

Semnele distinctive care se pot înscrie pe autovehicule se stabilesc de Ministerul Afacerilor Interne.

CAPITOLUL 9 Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 50. -

Îmbibația alcoolică în sînge atrage răspunderea penală a conducătorilor de autovehicule cînd este de cel puțin 10/00.

Art. 51. -

Modelul indicatoarelor pentru circulație, marcajelor, semaforului electric, al lămpii electrice cu lumină galbenă intermitentă și semnalele făcute de agenții de circulație sînt cele prevăzute în anexa prezentului decret.

Art. 52. -

Carnetele de conducere, precum și permisele și autorizațiile de circulație eliberate de organele competente, potrivit dispozițiilor Decretului nr. 832/1962, rămîn valabile pînă la înlocuirea lor cu permise de conducere și certificate de înmatriculare în termenele ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 55.

Carnetele de conducere, precum și permisele și autorizațiile de circulație nu sînt valabile în circulația internațională, urmînd ca, pînă la înlocuirea lor, persoanele care vor să circule pe teritoriul altor state să obțină, în acest scop, permis de conducere internațional eliberat de Asociația Automobiliștilor.

Art. 53. -

Dotarea cu truse medicale de prim ajutor se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului decret, pentru autovehiculele de transport în comun, și în termen de un an de la aceeași dată, pentru celelalte autovehicule.

Art. 54. -

Procesele penale în curs de urmărire sau de judecată pentru faptele dezincriminate prin acest decret încetează, iar cei aflați în curs de executare vor fi eliberați de îndată.

Art. 55. -

Modul de aplicare a prezentului decret se va stabili prin Regulament aprobat de Consiliul de Miniștri.

Art. 56. -

Prezentul decret intră în vigoare după 30 de zile de la publicare. Pe aceeași dată, Decretul nr. 832 privind circulația pe drumurile publice, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 9 noiembrie 1962, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrarii prevederilor prezentului decret, se abrogă.

ANEXA

MIJLOACE DE SEMNALIZARE RUTIERĂ

A) INDICATOARE

b) INDICATOARE DE REGLEMENTARE

c) INDICATOARE DE ORIENTARE ȘI INFORMARE

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Infracțiuni rutiere. Gradul de pericol social al unei infracțiuni. Apreciere
Conducerea autovehiculului pe drumurile publice. Stare de ebrietate
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
;
se încarcă...