Venituri neimpozabile | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe profit - Calculul rezultatului fiscal -
Art. 23. -
Venituri neimpozabile Jurisprudență, Reviste (9)

La calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt neimpozabile:

a) dividendele primite de la o persoană juridică română; Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (2)

b) dividende primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terț, astfel cum acesta este definit la art. 24 alin. (5) lit. c), cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține la persoana juridică străină din statul terț, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile aplicabile, pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4)

c) valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dețin titluri de participare. Acestea sunt impozabile la data cesionării, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului social sau lichidării persoanei juridice la care se dețin titlurile de participare, cu excepția celor aferente titlurilor de participare pentru care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la lit. i) și j); Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (5)

d) veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi și/sau penalități pentru care nu s-a acordat deducere, precum și veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorării capitalului social la persoana juridică la care se dețin titlurile de participare; Jurisprudență, Reviste (9)

e) veniturile din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară; Reviste (3)

f) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiții imobiliare/active biologice, după caz; Reviste (3)

g) veniturile reprezentând creșteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu descreșterile anterioare aferente aceleiași imobilizări; Reviste (3)

h) veniturile prevăzute expres în acorduri și memorandumuri ca fiind neimpozabile aprobate prin acte normative; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

i) veniturile din evaluarea/reevaluarea/vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/reevaluării/vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intră sub incidența acestor prevederi veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri; Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

j) veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operațiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operațiunii de lichidare; Reviste (2)

k) sumele colectate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor; Reviste (2)

l) veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora; Reviste (3)

m) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului; Reviste (3)

n) veniturile înregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat străin, în condițiile în care se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin respectiv, iar convenția respectivă prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri metoda scutirii; Reviste (2)

o) sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturile acționarilor/asociaților, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii. Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelații - Horatiu Sasu
Începând cu 2016 nu mai avem, sub aspectul considerării ca venituri neimpozabile, condiționarea potrivit căreia persoana juridică plătitoare de impozit pe profit care primește dividende de la o persoană juridică ROMÂNĂ trebuie să dețină, la persoana juridică română plătitoare de dividende, la data înregistrării dividendelor potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende. [ Mai mult... ]

Evitarea confuziilor - Horatiu Sasu
Într-un plan separat de regimul de venit neimpozabil la calculul impozitului pe PROFIT al dividendelor pentru cel care le primește este regimul impozitului pe DIVIDENDE. Astfel:
a) dividendele sun impozabile cu 5% (art. 43 alin. (2) Cod fiscal), impozit reținut la sursă de către persoana care plătește dividendele (art. 43 alin. (1) Cod fiscal)
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Reguli speciale de impozitare
Anul fiscal
Cota de impozitare
Regimul special pentru contribuabilii care desfășoară activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor
Reguli generale
Deduceri pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare
Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară
Scutirea de impozit a profitului reinvestit
Venituri neimpozabile
Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Cheltuieli
Provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve
Cheltuieli cu dobânzile și diferențe de curs valutar
Amortizarea fiscală
Contracte de leasing
Contracte de fiducie
Pierderi fiscale
Regimul fiscal care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parțiale, transferurilor de active și achizițiilor de titluri de participare între persoane juridice române
Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parțiale, transferurilor de active și schimburilor de acțiuni între societăți din România și societăți din alte state membre ale Uniunii Europene
Reviste:
Cod fiscal 2017: Lista celor 20 de venituri neimpozabile luate în calcul la stabilirea rezultatului fiscal
Cod fiscal 2017: Lista celor 20 de venituri neimpozabile luate în calcul la stabilirea rezultatului fiscal
Determinarea rezultatului fiscal
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal - 2016
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 44/2018
Prietenii Fiscalității nr. 18/2019
Prietenii Fiscalității nr. 22/2019
Prietenii Contabilității - Bazele contabilității nr. 43/2018
Prietenii Fiscalității nr. 43/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 44/2019
;
se încarcă...