Venituri din alte surse | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit -
CAPITOLUL X
Venituri din alte surse Reviste (1)

Art. 114. - Definirea veniturilor din alte surse Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (21), Comentarii expert (1)

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) -h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri: Jurisprudență, Reviste (1)

a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, potrivit cap. III - Venituri din salarii și asimilate salariilor; Jurisprudență, Reviste (2)

b) câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;

c) venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale; Jurisprudență

d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial; Jurisprudență

e) venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată. Fac excepție veniturile realizate din exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;

f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din: Reviste (1)

1. exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat;

g) veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II - Venituri din activități independente și cap. VII - Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; Puneri în aplicare (1), Reviste (3), Comentarii expert (2)

h) bunurile și/sau serviciile primite de un participant la persoana juridică, acordate/furnizate de către persoana juridică în folosul personal al acestuia; Reviste (9)

i) suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii; Reviste (4)

j) distribuirea de titluri de participare, definite la art. 7, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, altele decât cele prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. f);

k) dobânda penalizatoare plătită în condițiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanților, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Reviste (2)

l) veniturile obținute de cedent ca urmare a cesiunii de creanță, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanța respectivă, inclusiv în cazul drepturilor de creanțe salariale obținute în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, din patrimoniul personal, altele decât cele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) -h) și art. 62. Reviste (4)

(3) Contribuabilii care obțin venituri din alte surse nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

Art. 115. - Calculul impozitului și termenul de plată Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k), precum și în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114. Modificări (3), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final. Jurisprudență

(3) Impozitul astfel reținut se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. Modificări (1)

Art. 116. - Declararea, stabilirea și plata impozitului pentru unele venituri din alte surse Reviste (6)

(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k), precum și în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114, au obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Modificări (6), Reviste (1)

(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către organul fiscal competent, pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra: Modificări (2)

a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației privind venitul realizat, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l); Modificări (3)

b) venitului impozabil determinat ca diferență între veniturile și cheltuielile aferente tuturor operațiunilor efectuate în cursul anului fiscal, în cazul veniturilor din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l). Reviste (1)

(3) În cazul veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l), veniturile reprezintă sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură, iar cheltuielile reprezintă plățile efectuate, în cursul unui an fiscal, din toate operațiunile respective, evidențiate în baza documentelor justificative. Reviste (1)

La stabilirea veniturilor realizate/cheltuielilor efectuate ca urmare a cesiunii de creanță aferente unui împrumut sau în cazul realizării venitului din creanța respectivă, încasările și plățile de principal efectuate în cursul anului fiscal nu vor fi luate în calcul.

(4) Impozitul reprezintă impozit final. Contribuabilii nu au obligația să efectueze plăți anticipate în cursul anului fiscal în contul impozitului anual datorat. Modificări (1)

(5) Organul fiscal competent emite decizia de impunere, la termenul și în forma stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F. Modificări (3), Reviste (1)

(6) Impozitul de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătește în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează și nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanțelor bugetare.

(7) Contribuabilii prevăzuți la alin. (1) nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

Art. 117. - Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată Jurisprudență, Reviste (2)

Orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 16% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Convenție civilă. Aspect favorabil contribuabililor: lipsa de claritate a termenilor (I) - Horatiu Sasu
Normele la acest articol menționează că ”în veniturile din activitățile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activități independente" și cap. VII "Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură" din titlul IV al Codului fiscal.
Nu se definește caracterul de continuitate, ceea ce lasă loc interpretărilor – atât favorabile cât și defavorabile.
[ Mai mult... ]

Convenție civilă. Aspect favorabil contribuabililor: lipsa de claritate a termenilor (II) - Horatiu Sasu
Din 2016 Codul de procedură fiscală a introdus o regulă nouă: acolo unde dispozițiile legale nu sunt clare, totul se interpretează în favoarea contribuabilului (art. 13 alin. (6) Codul de procedură fiscală).
Nu sunt clar explicate dispozițiile privind continuitatea (de aceea am apelat la explicațiile din dicționare și am arătat aspectele favorabile contribuabilului), iar în caz de litigiu generat de convenții civile succesive despărțite de anumite intervale, chiar între aceleași părți, situația se intepretează în favoarea contribuabilului, ca neavând caracter de continuitate.
[ Mai mult... ]

Despre contribuția la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile primite în temeiul Legii nr. 341/2004 - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 17.02.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.14/17.02.2020 în dosarul nr.2931/1/2019 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosarul nr. 2688/113/2018 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții generale
Venituri din activități independente
Venituri din salarii și asimilate salariilor
Venituri din cedarea folosinței bunurilor
Venituri din investiții
Venituri din pensii
Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
Venituri din premii și din jocuri de noroc
Venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Venituri din alte surse
Venitul net anual impozabil
Proprietatea comună și asociațiile fără personalitate juridică
Aspecte fiscale internaționale
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri cu reținere la sursă
Dispoziții tranzitorii și finale
Dispoziții generale
Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj
Contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
Reviste:
Blockchainul, criptomonedele și evaziunea fiscală
ATENTIE! Până mâine trebuie depusă declarația 200 privind veniturile realizate din România!
Sesiune de asistență din 20 iunie 2018 - Completarea Declarației Unice pentru veniturile din activități independente realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018
Prietenii Fiscalității nr. 39/2019
Prietenii Fiscalității nr. 14/2020
Cum se reflectă în contabilitate parfumurile, ceasurile de lux și obiectele de artă achiziționate pentru asociați?
ATENȚIE! Formularul 205 trebuie depus până pe 28 februarie. Cine are această obligație?
DECLARAȚIA 600: Calcule privind CAS și CASS pentru persoanele care au realizat în 2017 venituri extra salariale
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2018
Modificări importante aduse la Codul fiscal
;
se încarcă...