Stabilirea plăților anticipate de impozit | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Venitul net anual impozabil -
Art. 121. -
Stabilirea plăților anticipate de impozit Modificări (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 104 alin. (3), precum și din silvicultură și piscicultură, cu excepția veniturilor din arendare, sunt obligați să efectueze în cursul anului plăți anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă. Jurisprudență

(2) Nu se datorează plăți anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, prevăzute la cap. II - Venituri din activități independente și cap. VII - Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de impozit pe venit.

(3) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (4), contribuabilii au obligația efectuării plăților anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferența dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent și suma reprezentând plăți anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declarațiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăți anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului urmând să fie supus impozitării potrivit deciziei de impunere emise pe baza declarației privind venitul realizat. Plățile anticipate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

a) pe baza declarației privind venitul estimat/norma de venit și a contractului încheiat între părți; sau Jurisprudență

b) pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 68, potrivit opțiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinței bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

(4) Plățile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectuează potrivit deciziei de impunere. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(5) Termenele și procedura de emitere a deciziilor de plăți anticipate se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.A.F. Jurisprudență

(6) Pentru stabilirea plăților anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situațiile în care a fost depusă o declarație privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declarația privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăților anticipate se utilizează cota de impozit prevăzută la art. 64. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Plățile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părți în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 88 alin. (2), precum și pentru veniturile din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final.

(8) În situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți în care chiria este exprimată în lei, plățile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 88 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(9) În situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) și în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plățile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final. Puneri în aplicare (3), Reviste (1)

(10) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent o declarație, însoțită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăților anticipate. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(11) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (10) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Rectificarea impozitului
Obligațiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăților imobiliare
Definirea veniturilor din alte surse
Calculul impozitului și termenul de plată
Declararea, stabilirea și plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
Definirea și impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată
Stabilirea venitului net anual impozabil
Stabilirea câștigului net anual impozabil
Declarații privind venitul estimat/norma de venit
Stabilirea plăților anticipate de impozit
Declarația privind venitul realizat
Stabilirea și plata impozitului anual datorat
Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deținute în comun
Reguli privind asocierile fără personalitate juridică
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități independente
Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente
Reguli de stabilire a bazei de calcul al veniturilor impozabile pentru persoanele fizice rezidente într un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European
Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente
Venituri obținute din străinătate
Evitarea dublei impuneri prin metoda creditului fiscal sau metoda scutirii
Reviste:
Noutăți privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, CASS și CAS
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal - 2016
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 20 martie 2019 - "Completarea și depunerea declarației unice pentru declararea impozitului pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019"
Sesiune de asistență din 17 ianuarie 2018 - Depunerea Declarației 600
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 19.04.2017 - 24.05.2017 - Competarea și depunerea Declarației privind veniturile realizate din Romania (formularul 200)
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 31 august 2016 - Declararea și impozitarea veniturilor obținute din cedarea folosinței bunurilor (închiriere)
17. Avocat. Calculul indemnizației de sarcină și lăuzie. Plata contribuției la sistemul public de pensii
Sesiuni de îndrumare și asistență contribuabili din 04 și 11 ianuarie 2017 - Depunerea declarației privind venitul estimat/norma de venit - formular 220
;
se încarcă...