Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din activități independente -
Art. 68. -
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate Jurisprudență, Reviste (13)

(1) Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepția situațiilor în care sunt aplicabile prevederile art. 69 și 70. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(2) Venitul brut cuprinde: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității; Jurisprudență, Reviste (1)

b) veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;

c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității; Jurisprudență

d) veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;

f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

(3) Nu sunt considerate venituri brute: Reviste (1)

a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia; Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice; Jurisprudență, Reviste (1)

c) sumele primite ca despăgubiri; Jurisprudență

d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări și mecenat, conform legii, sau donații. Reviste (1)

(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de natura acestora, sunt: Jurisprudență

a) să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente; Jurisprudență, Comentarii expert (5)

b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; Jurisprudență

c) să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit cap. III - Venituri din salarii și asimilate salariilor, cu excepțiile prevăzute de prezentul capitol; Comentarii expert (1)

d) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz; Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

e) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiții în mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (20); Jurisprudență

f) să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru: Jurisprudență

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;

3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;

4. asigurarea de risc profesional;

g) să fie efectuate pentru salariați pe perioada delegării/detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizațiile plătite acestora, precum și cheltuielile de transport și cazare; Comentarii expert (6)

h) să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care își desfășoară activitatea individual și/sau într-o formă de asociere, în țară și în străinătate, în scopul desfășurării activității, reprezentând cheltuieli de cazare și transport, altele decât cele prevăzute la alin. (7) lit. k);

i) să reprezinte contribuții profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii; Modificări (1)

j) să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare; Comentarii expert (1)

k) să reprezinte prețul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz, pentru activele neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile deductibile fiind înregistrate la momentul înstrăinării acestora. Modificări (1)

(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6); Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6); Jurisprudență, Reviste (1)

c) cheltuielile sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinațiile prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, după caz; Reviste (2), Comentarii expert (1)

d) scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislației în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depășit de valabilitate potrivit legii; Referințe (1), Comentarii expert (1)

e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

f) cheltuielile reprezentând voucherele de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii;

g) contribuțiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană; Comentarii expert (3)

h) primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană; Modificări (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât și în scopul personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activității independente; Jurisprudență

j) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;

k) cheltuielile reprezentând contribuții obligatorii datorate pentru salariați, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale, potrivit legii; Modificări (1), Jurisprudență

l) cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual și/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75; Modificări (1), Reviste (1)

m) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, potrivit legii;

n) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice și juridice, altele decât instituțiile care desfășoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfășurarea activității, pe baza contractului încheiat între părți, în limita nivelului dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului și, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 27 alin. (7) lit. b);

o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de leasing; Comentarii expert (1)

p) cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 euro anual; Jurisprudență

q) cheltuielile reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(6) Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile: Jurisprudență, Reviste (2)

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; Jurisprudență, Comentarii expert (2)

b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate; Jurisprudență

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate; Jurisprudență

d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. g) și cele efectuate pentru persoanele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III - Venitul din salarii și asimilate salariilor; Modificări (2)

e) donații de orice fel; Derogări (1)

f) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități; Jurisprudență, Reviste (1)

g) ratele aferente creditelor angajate; Jurisprudență

h) cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; Jurisprudență

i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare;

j) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;

k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosință, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilește prin normele metodologice date în aplicarea art. 68;

l) alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.

(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

(9) Modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Atenționare - Horatiu Sasu
Organul fiscal, față de elementele precizate în lege, poate constata că un contract de leasing operațional este în realitate un contract de leasing financiar, cu consecințele fiscale aferente (în special în ceea ce privește amortizarea – în cazul contractului de leasing financiar utilizatorul este tratat, din punct de vedere fiscal, ca fiind proprietar și astfel el amortizează bunul – putând alege metoda de amortizare cea mai convenabilă pentru el, iar din punct de vedere fiscal deducând cheltuielile cu amortizarea și cheltuielile cu dobânda aferentă leasingului, pe când în cazul leasingului operațional locatorul are calitatea de proprietar, iar utilizatorul nu are posibilitatea de alegere a modului de trecere pe cheltuieli deductibile a cheltuielilor aferente leasingului, el considerând cheltuieli deductibile cheltuielile cu rata de leasing) și, din acest motiv, și această soluție trebuie temeinic argumentată (H. Sasu, L. Țâțu, D. Pătroi, Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, Ed. C. H. Beck, București, 2008, pag. 31). [ Mai mult... ]

Cheltuieli deductibile sau nu: cheltuielile ocazionate de participarea la congrese și alte întruniri cu caracter profesional - Horatiu Sasu
„Caracterul profesional” se apreciază de la caz la caz. În plus, aceste cheltuieli trebuie să fie aferente obiectului de activitate și în scopul realizării veniturilor.
Exemplu: Reprezintă cheltuială deductibilă participarea unei PFA/ÎI/ÎF cu obiect de creștere a animalelor la un congres de profil (chiar internațional).
[ Mai mult... ]

Cheltuieli deductibile: cheltuielile cu achiziționarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și mărfuri - Horatiu Sasu
Acestea se pot înregistra:
[ Mai mult... ]

Cheltuieli deductibile: cheltuielile cu lucrările executate și serviciile prestate de terți - Horatiu Sasu
Acestea trebuie să urmeze TOATE principiile deductibilității enumerate la acest alineat (4) pe care îl adnotăm.
Exemplu: nu va fi deductibilă cheltuiala cu repararea mobilierului de birou care nu aparține PFA Ionescu Petre, ci familiei Ionescu Petre. În schimb, este deductibilă reparația, indiferent de nivelul cheltuielii, pentru repararea/recondiționarea mobilierului cumpărat anterior de către PFA Ionescu de la familia Ionescu (a se revedea punctul anterior).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Contribuabili
Sfera de cuprindere a impozitului
Scutiri
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
Venituri neimpozabile
Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operațiunea de fiducie
Cotele de impozitare
Perioada impozabilă
Stabilirea deducerilor personale și a sumelor fixe
Definirea veniturilor din activități independente
Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate
Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit
Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală
Opțiunea de a stabili venitul net anual, utilizându se datele din contabilitate
Reținerea la sursă a impozitului reprezentând plăți anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
Opțiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală
Plăți anticipate ale impozitului pe veniturile din activități independente
Recalcularea și impozitarea venitului net din activități independente
Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor
Deducere personală
Determinarea impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor
Reviste:
Sesiune de asistență din 20 iunie 2018 - Completarea Declarației Unice pentru veniturile din activități independente realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018
MOTIVAREA PERSONALULUI: Programele de formare profesionale și cheltuielile sociale
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Prietenii Fiscalității nr. 50/2018
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 19.04.2017 - 24.05.2017 - Competarea și depunerea Declarației privind veniturile realizate din Romania (formularul 200)
CAS și CASS: Fiscul a stabilit declarațiile pentru persoane fizice
Declarația 600. Obligațiile de plată CAS și CASS pentru venituri din activități independente și alte surse
DECLARAȚIA 600: Calcule privind CAS și CASS pentru persoanele care au realizat în 2017 venituri extra salariale
Declarația unică 212 - date privind contribuția de asigurări sociale (CAS)
Care sunt implicațiile fiscale ale sediului permanent, conform Noului Cod fiscal?
;
se încarcă...