Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Impozitul pe profit - Impozitul pe dividende -
Art. 43. -
Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(1) O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol. Derogări (1), Jurisprudență

(2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică română care primește dividendele îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (4). Modificări (1), Reviste (1)

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv. Jurisprudență

(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română:

a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative; Reviste (1)

b) organelor administrației publice care exercită, prin lege, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului/unității administrativ-teritoriale la acea persoană juridică română.

(6) Începând cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%.

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelația cu Legea societăților - Horatiu Sasu
Fosta Curte Supremă de Justiție a statuat într-o decizie care își păstrează actualitatea că acordarea beneficiilor cuvenite asociaților presupune individualizarea acestora ca urmare a repartizării pe care o hotărăște anual adunarea generală a societății comerciale în cauză. Incertitudinea dividendelor reflectă existența sau lipsa profitului realizat prin activitatea statutară. Cuantumul dividendelor se calculează în raport cu totalul beneficiilor. Noțiunea de dividend, în sensul legii fiscale include orice distribuire în bani sau în natură, în favoarea asociaților din profitul stabilit pe baza bilanțului contabil anual și a contului profit și pierderi (Curtea Supremă de Justiție, secția comercială, dec. nr. 191 din 20 februarie 1996 în Culegere de decizii pe anul 1996, pag. 218). Așadar, dividendele se vor plăti numai din beneficiile reale (art. 67 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990). Prin beneficii reale susceptibile de a fi împărțite acționarilor se înțelege excedentul activului asupra pasivului, după deducerea cheltuielilor și a cotelor destinate fondului de rezervă și amortizare. Distribuirea de dividende, în absența unor beneficii reale, constituie o faptă ilicită, sancționată de art. 272^1 pct. 2 din legea societăților nr. 31/1990. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parțiale, transferurilor de active și schimburilor de acțiuni între societăți din România și societăți din alte state membre ale Uniunii Europene
Asocieri cu sau fără personalitate juridică
Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înființate potrivit legislației europene, și persoanelor juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
Rezultatul fiscal al unui sediu permanent
Rezultatul fiscal al persoanei juridice străine care își desfășoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România
Veniturile unei persoane juridice străine obținute din transferul proprietăților imobiliare situate în România sau al oricăror drepturi legate de aceste proprietăți, veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România și veniturile din vânzarea cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română
Evitarea dublei impuneri
Pierderi fiscale externe
Declararea și plata impozitului pe profit
Depunerea declarației de impozit pe profit
Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende
Pierderi fiscale din perioadele de scutire
Reguli specifice
Reguli pentru contribuabilii instituții de credit care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară
Definiția microîntreprinderii
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Aria de cuprindere a impozitului
Anul fiscal
Cotele de impozitare
Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului
Baza impozabilă
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2017
Dividendele, diamante prețuite sau zirconii prespălate, pot intra în calcul la pensia de întreținere a minorului vs. interpretări legale
Codul fiscal român, "instrument" de valorificare a conceptelor de dreptul (fiscal) al UE/[The Romanian fiscal code, "instrument" for the use of the concepts of (fiscal) law of the EU]
Prietenii Fiscalității nr. 4/2020
Dividende și contribuții deductibile la fondurile de pensii ocupaționale
;
se încarcă...