Aplicarea și modificarea Codului fiscal | Codul Fiscal

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
CAPITOLUL II
Aplicarea și modificarea Codului fiscal Jurisprudență

Art. 3. - Principiile fiscalității Jurisprudență, Reviste (2)

Impozitele și taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii: Jurisprudență

a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiții egale investitorilor, capitalului român și străin; Jurisprudență, Comentarii expert (9)

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea și sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceștia să poată urmări și înțelege sarcina fiscală ce le revine, precum și să poată determina influența deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; Jurisprudență, Comentarii expert (3)

c) justețea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcție de mărimea veniturilor sau a proprietăților acestuia; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

d) eficiența impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului impozitelor, taxelor și contribuțiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt economic, cât și în cele de criză; Jurisprudență

e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii. Comentarii expert (3)

Art. 4. - Modificarea și completarea Codului fiscal Derogări (22), Jurisprudență, Reviste (5)

(1) Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an. Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația în care modificările și/sau completările se adoptă prin ordonanțe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puțin de 15 zile de la data publicării, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2). Derogări (4), Reviste (1)

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României.

Art. 5. - Norme metodologice, instrucțiuni și ordine Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Ministerul Finanțelor Publice are atribuția elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(2) În înțelesul prezentului cod, prin norme se înțelege norme metodologice, instrucțiuni și ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Ordinele și instrucțiunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se emit de ministrul finanțelor publice și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, cu excepția bugetelor locale, se emit de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele și instrucțiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor și taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Referințe (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(5) Sub sancțiunea nulității absolute, instituțiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanțelor Publice, nu pot elabora și emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu excepția celor prevăzute în prezentul cod. Reviste (3)

(6) Anual, Ministerul Finanțelor Publice colectează și sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului cod și publică această colecție oficială. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 6. - Aplicarea unitară a legislației Puneri în aplicare (2), Jurisprudență

Aplicarea unitară a prezentului cod și a legislației subsecvente acestuia se asigură prin Comisia fiscală centrală constituită potrivit Codului de procedură fiscală. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul fiscal din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Aplicarea principiului în hotărâri de referință ale Curții de Justiție a Uniunii Europene - Horatiu Sasu
Principiul neutralității fiscale a fost aplicat și explicat în numeroase hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, printre care cele de referință din:
a) cauza Collée - Hotărârea din 27 septembrie 2007, C-146/05 (sintetizată în comentariile la art. 294 alin. (2) lit. a) Cod Fiscal);
[ Mai mult... ]

Aplicarea principiului neutralității fiscale în caz de tergiversare a rambursării TVA de către ANAF - Horatiu Sasu
ANAF este obligată la dobânzi atunci când tergiversează rambursarea TVA, chiar și când inițiază un control fiscal. Astfel, în cazul unui contribuabil din Bulgaria, Curtea de Justiție Uniunii Europene a decis că „În lumina PRINCIPIULUI NEUTRALITĂ?II FISCALE, articolul 183 din Directiva 2006/112, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/138, trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementări naționale potrivit căreia termenul normal de rambursare a excedentului de taxa pe valoarea adăugată, la expirarea căruia sunt datorate dobânzi de întârziere aferente sumei care trebuie restituită, este prelungit în cazul inițierii unui control fiscal, aceasta prelungire având drept consecință faptul ca dobânzile sunt datorate doar de la data finalizării controlului” (Cauza C-107/10). Argumentul a fost că articolul 183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2006/138/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006, coroborat cu principiul protecției încrederii legitime trebuie interpretat in sensul că se opune unei reglementări naționale care prevede cu efect retroactiv prelungirea termenului în care trebuie efectuată rambursarea excedentului de taxă pe valoarea adăugată, în măsura în care reglementarea menționată privează persoana impozabilă de dreptul pe care îl avea anterior intrării in vigoare a acestei reglementări, de a obține dobânzi de întârziere aferente sumei care trebuia să îi fie rambursată.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis o decizie pentru un caz din Bulgaria, dar, așa cum am spus, deciziile sunt obligatorii, pentru cazuri similare, în toate statele membre ale Uniunii Europene.
[ Mai mult... ]

Certitudinea impunerii și „in dubio contra fiscum” - Horatiu Sasu
Cazul care urmează a fost soluționat la momentul în care autoritățile fiscale române:
• impuneau contribuabililor persoane fizice să achite TVA pentru construcțiile vândute (în contextul în care anterior vânzarea de locuințe proprietate personală era scutită de TVA, iar multe persoane fizice au construit un număr mare locuințe proprietate personală ca și persoane fizice, chiar ansambluri de locuințe, pe care apoi le-au vândut altor persoane), dar
[ Mai mult... ]

Certitudinea impunerii și securitatea juridică. O aplicare favorabilă contribuabilului - Horatiu Sasu
În contextul în care, începând cu 2010, ANAF dispunea recuperarea retroactivă a TVA (pentru perioada 2005-2010), în baza unor reglementări apărute în 2010, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a arătat tranșant: “Principiile securității juridice și protecției încrederii legitime nu se opun ca o administrație fiscală națională să decidă, în urma unui control fiscal, să supună anumite operațiuni taxei pe valoarea adăugată și să impună plata unor majorări, CU CONDIȚIA ca această decizie să se întemeieze pe reguli clare și precise, iar practica acestei administrații să nu fi fost de natură să creeze în percepția unui operator economic prudent și avizat o încredere rezonabilă în neaplicarea acestei taxe unor astfel de operațiuni, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere” (CJUE, Cauza C-183/14 - Salomie și Oltean). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul Fiscal:
Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal
Aplicarea și modificarea Codului fiscal
Definiții
Reguli de aplicare generală
Dispoziții generale
Calculul rezultatului fiscal
Aspecte fiscale internaționale
Plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale
Impozitul pe dividende
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții generale
Venituri din activități independente
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Declarația de impunere pe formular 112
CCR: Despre o categorie de venituri care, la calculul rezultatului fiscal, sunt neimpozabile
Codul fiscal român, "instrument" de valorificare a conceptelor de dreptul (fiscal) al UE/[The Romanian fiscal code, "instrument" for the use of the concepts of (fiscal) law of the EU]
OFICIAL: A fost publicată legea privind scutirea de impozit a pensiilor sub 2000 de lei
O.G. nr. 4/2017: Metodologia de calcul pentru CAS și CASS, în cazul contractelor de muncă cu timp parțial, în 5 puncte
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 08.02 - 15.02 2017 - TRECEREA DE LA IMPOZITUL PE PROFIT LA IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR ÎN ANUL 2017
Cum se aplică dobânzile și majorările de întârziere
Amânarea termenelor, de declarare și de plată, a impozitului pe clădirile persoanelor fizice
;
se încarcă...