Act Internațional

Constituția Uniunii Poștale Universale din 10.07.1964

Modificări (...), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1966

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

PREAMBUL

În vederea dezvoltării comunicațiilor între popoare printr-o funcționare eficace a serviciilor poștale și pentru a contribui la atingerea țelurilor înalte de colaborare internațională în domeniile cultural, social și economic,

plenipotențiarii guvernelor țărilor contractante au adoptat, sub rezerva ratificării, prezenta Constituție.

TITLUL I Dispoziții organice

CAPITOLUL I Generalități

ARTICOLUL 1 Întinderea și scopul uniunii

1. Țările care adoptă prezenta Constituție formează, sub denumirea de Uniunea Poștală Universală, un singur teritoriu poștal pentru schimbul reciproc de trimiteri de obiecte de corespondență. Libertatea tranzitului este garantată pe întreg teritoriul uniunii.

2. Uniunea are ca scop să asigure organizarea și perfecționarea serviciilor poștale și să favorizeze, în acest domeniu, dezvoltarea colaborării internaționale.

3. Uniunea participă, în măsura posibilităților sale, la asistența tehnică poștală cerută de țările membre.

ARTICOLUL 2 Membrii uniunii

Sînt țări membre ale uniunii:

a) țările care au calitatea de membru la data intrării în vigoare a prezentei Constituții;

b) țările care au devenit membre conform articolului 11.

ARTICOLUL 3 Rețeaua uniunii

Uniunea are în rețeaua sa:

a) teritoriile țărilor membre;

b) birourile poștale stabilite de țările membre pe teritoriile necuprinse în uniune;

c) teritoriile care, fără a fi membre ale uniunii sînt cuprinse în aceasta deoarece depind, din punct de vedere poștal, de țările membre.

ARTICOLUL 4 Relații excepționale

Administrațiile poștale care deservesc teritorii necuprinse în uniune sînt obligate să fie intermediarele celorlalte administrații. Dispozițiile convenției și ale regulamentului său sînt aplicabile acestor relații excepționale.

ARTICOLUL 5 Sediul uniunii

Sediul uniunii și al organelor sale permanente este fixat la Berna.

ARTICOLUL 6 Limba oficială a uniunii

Limba oficială a uniunii este limba franceză.

ARTICOLUL 7 Moneda-tip

Francul luat ca unitate monetară în actele uniunii este francul-aur cu 100 centime, în greutate de 10/31 grame și cu un titlu de 0,900.

ARTICOLUL 8 Uniunile restrînse. Aranjamente speciale

1. Țările membre sau administrațiile lor poștale pot stabili, dacă legislația acestor țări nu se opune, uniuni restrînse și pot să adopte aranjamente speciale privind serviciul poștal internațional, cu condiția totuși de a nu introduce dispoziții mai puțin favorabile pentru public decît acelea care sînt prevăzute prin actele uniunii la care țările membre interesate sînt părți.

2. Uniunile restrînse pot să trimită observatori la congresele, conferințele și reuniunile uniunii, la Consiliul executiv, precum și la Comisia consultativă de studii poștale.

3. Uniunea poate trimite observatori la congresele, conferințele și reuniunile uniunilor restrînse.

ARTICOLUL 9 Relațiile cu Organizația Națiunilor Unite

Relațiile între uniune și Organizația Națiunilor Unite sînt reglementate prin acordurile ale căror texte sînt anexate la prezenta Constituție*).

*) Textele acordurilor cu Organizația Națiunilor Unite nu se anexează, întrucît nu se referă la relațiile dintre țările membre și Uniunea Poștală Universală.

ARTICOLUL 10 Relațiile cu organizațiile internaționale

În scopul asigurării unei cooperări strînse în domeniul poștal internațional, uniunea poate colabora cu organizațiile internaționale care au interese și activități conexe.

CAPITOLUL II Aderarea sau admiterea în Uniune. Ieșirea din uniune

ARTICOLUL 11 Aderarea sau admiterea în uniune. Procedura

1. Orice membru al Organizației Națiunilor Unite poate adera la uniune.

2. Orice țară suverană care nu este membră a Organizației Națiunilor Unite poate cere admiterea sa în calitate de țară membră a uniunii.

3. Aderarea sau cererea de admitere la uniune, trebuie să comporte o declarație formală de aderare la Constituție și la actele obligatorii ale uniunii. Ea este adresată pe cale diplomatică guvernului Confederației Elvețiene și de către acesta țărilor membre.

4. Țara care nu este membră a Organizației Națiunilor Unite este considerată ca admisă în calitate de țară membră dacă cererea sa este aprobată de cel puțin două treimi din țările membre ale uniunii. Țările membre care n-au răspuns în termen de patru luni sînt considerate că s-au abținut.

5. Aderarea sau admiterea în calitate de membru este notificată de guvernul Confederației Elvețiene guvernelor țărilor membre. Ea are efect cu începere de la data acestei notificări.

ARTICOLUL 12 Ieșirea din uniune. Procedura

1. Fiecare țară membră are facultatea de a se retrage din uniune prin denunțarea Constituției comunicată pe cale diplomatică guvernului Confederației Elvețiene și de acesta guvernelor țărilor membre.

2. Ieșirea din uniune devine efectivă la expirarea unui an de la data primirii de către guvernul Confederației Elvețiene a denunțării prevăzute la § 1.

CAPITOLUL III Organizarea uniunii

ARTICOLUL 13 Organele uniunii

1. Organele uniunii sînt: congresul, conferințele administrative, Consiliul executiv, Comisia consultativă de studii poștale, comisiile speciale și Biroul internațional.

2. Organele permanente ale uniunii sînt: Consiliul executiv, Comisia consultativă de studii poștale și Biroul internațional.

ARTICOLUL 14 Congresul

1. Congresul este organul suprem al uniunii.

2. Congresul se compune din reprezentanții țărilor membre.

ARTICOLUL 15 Congresele extraordinare

Un congres extraordinar poate fi convocat la cererea sau cu asentimentul a cel puțin două treimi din numărul țărilor membre ale uniunii.

ARTICOLUL 16 Conferințele administrative

Conferințe însărcinate cu examinarea problemelor cu caracter administrativ pot fi convocate la cererea sau cu asentimentul a cel puțin două treimi din numărul administrațiilor poștale ale țărilor membre.

ARTICOLUL 17 Consiliul executiv

1. Între două congrese, Consiliul executiv (C.E.) asigură continuitatea lucrărilor uniunii în conformitate cu dispozițiile actelor uniunii.

2. Membrii Consiliului executiv își exercită funcțiile în numele și în interesul uniunii.

ARTICOLUL 18 Comisia consultativă de studii poștale

Comisia consultativă de studii poștale (C.C.E.P.) este însărcinată să efectueze studii și să emită avize în probleme tehnice, de exploatare și economice care interesează serviciul poștal.

ARTICOLUL 19 Comisiile speciale

Un congres sau o conferință administrativă poate însărcina comisii speciale cu studierea uneia sau mai multor chestiuni determinate.

ARTICOLUL 20 Biroul internațional

Un oficiu central, care funcționează la sediul uniunii sub denumirea de Birou internațional al Uniunii Poștale Universale, condus de un director general și plasat sub înalta supraveghere a guvernului Confederației Elvețiene, servește de organ de legătură, de informare și de consultare administrațiilor poștale.

CAPITOLUL IV Finanțele uniunii

ARTICOLUL 21 Cheltuielile uniunii. Contribuțiile țărilor membre

1. Fiecare congres hotărăște suma maximă pe care o pot atinge anual cheltuielile obișnuite ale uniunii.

2. Suma maximă a cheltuielilor obișnuite prevăzută la § 1 poate fi depășită dacă circumstanțele o cer, sub rezerva respectării dispozițiilor respective, din Regulamentul general.

3. Cheltuielile extraordinare ale uniunii sînt cele ocazionate de întrunirea unui congres, a unei conferințe administrative sau a unei comisii speciale, precum și de lucrările speciale încredințate Biroului internațional.

4. Cheltuielile ordinare, incluzînd eventual și cheltuielile menționate la § 2, precum și cheltuielile extraordinare ale uniunii, sînt suportate în comun de către țările membre care, în acest scop, sînt repartizate de congres într-un anumit număr de clase de contribuție.

5. În caz de aderare sau de admitere în uniune, în conformitate cu articolul 11, guvernul Confederației Elvețiene determină, de comun acord cu guvernul țării interesate, clasa de contribuție în care aceasta trebuie să fie încadrată din punct de vedere al repartizării cheltuielilor uniunii.

TITLUL II Actele uniunii

CAPITOLUL I Generalități

ARTICOLUL 22 Actele uniunii

1. Constituția este actul fundamental al uniunii. Ea conține regulile organice ale uniunii.

2. Regulamentul general comportă dispozițiile care asigură aplicarea Constituției și funcționarea uniunii. El este obligatoriu pentru toate țările membre.

3. Convenția poștală universală și regulamentul său de executare conțin reglementările comune aplicabile în serviciul poștal internațional și dispozițiile privind serviciile obiectelor de corespondență. Aceste acte sînt. obligatorii pentru toate țările membre.

4. Aranjamentele uniunii și regulamentele lor de executare reglementează celelalte servicii poștale, altele decît schimbul obiectelor de corespondență, între țările membre care sînt părți la aceste acte. Ele nu sînt obligatorii decît pentru aceste țări.

5. Regulamentele de executare, care conțin măsurile de aplicare necesare executării convenției și aranjamentelor, sînt aprobate de către administrațiile poștale ale țărilor membre interesate.

6. Eventualele protocoale finale anexate la actele uniunii indicate la § 4 și 5 conțin rezervele la aceste acte.

ARTICOLUL 23 Aplicarea actelor uniunii pe teritoriile ale căror relații
internaționale sînt asigurate de o țară membră

1. Orice țară poate declara în orice moment că acceptarea de către ea a actelor uniunii se referă la toate teritoriile cărora le asigură relațiile internaționale sau numai la unele dintre ele.

2. Declarația prevăzută la § 1 trebuie să fie adresată guvernului:

a) țării în care are loc congresul, dacă este făcută în momentul semnării actului sau actelor despre care este vorba;

b) Confederației Elvețiene, în toate celelalte cazuri.

3. Orice țară membră poate oricînd să adreseze guvernului Confederației Elvețiene o notificare în vederea denunțării aplicării actelor uniunii pentru care a făcut declarația prevăzută la § 1. Această notificare are efect după un an de la data primirii ei de către guvernul Confederației Elvețiene.

4. Declarațiile și notificările prevăzute la § 1 și 3 sînt comunicate țărilor membre de către guvernul țării care le-a primit.

5. Paragrafele de la 1-4 nu se aplică teritoriilor care posedă calitatea de membru al uniunii și ale căror relații internaționale sînt asigurate de una dintre țările membre.

ARTICOLUL 24 Legislațiile naționale

Stipulațiile actelor uniunii nu aduc atingere legislației fiecărei țări membre, în tot ceea ce nu este în mod expres prevăzut prin aceste acte.

CAPITOLUL II Acceptarea și denunțarea actelor uniunii

ARTICOLUL 25 Semnarea, ratificarea și alte moduri de aprobare a actelor uniunii

1. Semnarea actelor uniunii de către plenipotențiari are loc la terminarea Congresului.

2. Constituția este ratificată cît mai curînd posibil de către țările semnatare.

3. Aprobarea actelor uniunii, altele decît Constituția, se face în conformitate cu reglementările constituționale ale fiecărei țări semnatare.

4. Dacă o țară nu ratifică Constituția sau nu aprobă celelalte acte semnate de ea, Constituția și celelalte acte nu sînt mai puțin valabile pentru țările care le-au ratificat sau aprobat.

ARTICOLUL 26 Notificarea ratificărilor și a celorlalte moduri
de aprobare a actelor uniunii

Instrumentele de ratificare a Constituției și eventual de aprobare a celorlalte acte ale uniunii sînt adresate în cel mai scurt timp guvernului Confederației Elvețiene și de către acesta din urmă, guvernelor țărilor membre.

ARTICOLUL 27 Aderarea la aranjamente

1. Țările membre pot oricînd să adere la unul sau mai multe dintre aranjamentele prevăzute la articolul 22 § 4.

2. Aderarea țărilor membre la aranjamente este notificată conform articolului 11 § 3.

ARTICOLUL 28 Denunțarea unui aranjament

Fiecare țară membră are facultatea să înceteze participarea sa la unul sau mai multe aranjamente, în condițiile stipulate la articolul 12.

CAPITOLUL III Modificarea actelor uniunii

ARTICOLUL 29 Prezentarea propunerilor

1. Administrația poștală a unei țări membre are dreptul de a prezenta, fie la congres, fie între două congrese, propuneri cu privire la actele uniunii la care țara sa este parte.

2. Totuși, propunerile care privesc Constituția și regulamentul general nu pot fi supuse decît congresului.

ARTICOLUL 30 Modificarea Constituției

1. Pentru a fi adoptate, propunerile supuse congresului și referitoare la prezenta Constituție trebuie să fie aprobate de cel puțin două treimi din numărul țărilor membre ale uniunii.

2. Modificările adoptate de către un congres fac obiectul unui protocol adițional și, în afara unei decizii contrarii acestui congres, intră în vigoare în același timp cu actele reînnoite în cursul aceluiași congres. Ele sînt ratificate cît mai curînd posibil de către țările membre, iar instrumentele acestei ratificări sînt tratate conform articolului 26.

ARTICOLUL 31 Modificarea convenției, a regulamentului general și a aranjamentelor

1. Convenția, regulamentul general și aranjamentele fixează condițiile prin care se realizează aprobarea propunerilor care se referă la ele.

2. Actele menționate la § 1 intră în vigoare simultan și au aceeași durată. Din ziua fixată de către congres pentru intrarea în vigoare a acestor acte, actele corespunzătoare ale congresului precedent, sînt abrogate.

CAPITOLUL IV Reglementarea diferendelor

ARTICOLUL 32 Arbitrajele

În caz de diferend între două sau mai multe administrații poștale ale țărilor membre cu privire la interpretarea actelor uniunii sau asupra responsabilității care derivă, pentru o administrație poștală, din aplicarea acestor acte, chestiunea în litigiu se rezolvă pe cale arbitrală.

TITLUL III Dispoziții finale

ARTICOLUL 33 Punerea în aplicare și durata Constituției

Prezenta Constituție va intra în vigoare la 1 ianuarie 1966 și va rămîne în vigoare un timp nedeterminat.

Drept pentru care plenipotențiarii guvernelor țărilor contractante au semnat prezenta Constituție într-un exemplar, care va fi depus la arhivele guvernului țării în care se află sediul uniunii. O copie va fi remisă fiecărei părți de către guvernul țării în care a avut loc congresul.

Întocmită la Viena la 10 iulie 1964.

PROTOCOL
FINAL AL CONSTITUȚIEI UNIUNII POȘTALE UNIVERSALE

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...