Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 93/1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice
Număr celex: 31999L0093

Modificări (1), Referințe (1), Reviste (3)

În vigoare de la 19 ianuarie 2000 până la 30 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 325, 23.10.1998, p. 5.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

(2) JO C 40, 15.2.1999, p. 29.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

(3) JO C 93, 6.4.1999, p. 33.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (4),

(4) Avizul Parlamentului European din 13 ianuarie 1999 (JO C 104, 14.4.1999, p. 49), Poziția comună a Consiliului din 28 iunie 1999 (JO C 243, 27.8.1999, p. 33) și Decizia Parlamentului European din 27 octombrie 1999 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 30 noiembrie 1999.

întrucât:

(1) La 16 aprilie 1997, Comisia a prezentat Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor o comunicare privind o inițiativă europeană în domeniul comerțului electronic.

(2) La 8 octombrie 1997, Comisia a prezentat Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor o comunicare privind asigurarea securității și a încrederii în comunicarea electronică - având în vedere un cadru european pentru semnături digitale și codare.

(3) La 1 decembrie 1997, Consiliul a invitat Comisia să prezinte, cât de repede cu putință, o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind semnăturile digitale.

(4) Comunicarea și comerțul electronic necesită "semnături electronice" și servicii aferente care să permită autentificarea datelor; normele divergente în ceea ce privește recunoașterea semnăturilor electronice și acreditarea prestatorilor de servicii de certificare în statele membre pot constitui un obstacol considerabil în calea utilizării comunicațiilor electronice și a comerțului electronic; pe de altă parte, stabilirea unui cadru comunitar clar privind condițiile aplicabile semnăturilor electronice ar contribui la sporirea încrederii în noile tehnologii și la acceptarea generală a acestora; legislațiile statelor membre nu trebuie să împiedice libera circulație a mărfurilor și a serviciilor pe piața internă.

(5) Trebuie promovată interoperabilitatea produselor de semnătură electronică; în conformitate cu articolul 14 din tratat, piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor este asigurată; trebuie respectate cerințe esențiale speciale privind produsele de semnătură electronică în vederea asigurării liberei circulații pe piața internă și a sporirii încrederii în semnăturile electronice, fără să se aducă atingere Regulamentului (CE) nr. 3381/94 al Consiliului din 19 decembrie 1994 de stabilire a unui regim comunitar de control al exportului de bunuri cu dublă utilizare (5) sau Deciziei 94/942/PESC a Consiliului din 19 decembrie 1994 privind acțiunea comună adoptată de Consiliu cu privire la controlul exportului de bunuri cu dublă utilizare (6).

(5) Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 837/95.

(6) Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1999/193/PESC.

(6) Prezenta directivă nu armonizează furnizarea de servicii în ceea ce privește caracterul confidențial al informațiilor în cazul în care fac obiectul unor dispoziții de drept intern privind ordinea publică sau siguranța publică.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...