Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 25/1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement
Număr celex: 31994L0025

Modificări (1)

În vigoare de la 30 iunie 1994 până la 17 ianuarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 123, 15.5.1992.

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

(2) JO C 313, 30.11.1992.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzute la articolul 189b din tratat (3),

(3) Avizul Parlamentului European din 18 noiembrie 1992 (JO C 337, 21.12.1992). Poziția comună a Consiliului din 16 noiembrie 1993 (JO C 137, 19.5.1994). Decizia Parlamentului European din 9 martie 1994 (JO C 91, 28.03.1994).

întrucât piața internă cuprinde un spațiu fără frontiere interioare în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor;

întrucât actele cu putere de lege și actele administrative în vigoare în diferite state membre privind caracteristicile siguranței ambarcațiunilor de agrement au un conținut și un domeniu de aplicare diferit; întrucât astfel de disparități sunt de natură să creeze obstacole în efectuarea schimburilor și condiții de concurență inegale pe piața internă;

întrucât armonizarea legislațiilor interne este singurul mod de a elimina aceste obstacole pentru desfășurarea liberului schimb; întrucât acest obiectiv nu poate fi atins de o manieră satisfăcătoare de statele membre individuale; întrucât prezenta directivă nu stabilește decât cerințele indispensabile liberei circulații a ambarcațiunilor de agrement;

întrucât prezenta directivă nu se aplică decât ambarcațiunilor de agrement cu o lungime minimă de 2,5 metri și cu o lungime maximă de 24 de metri, aceasta din urmă fiind derivată din standardele ISO;

întrucât, în măsura în care nu poate fi realizată prin recunoașterea reciprocă a echivalenței între toate statele membre, eliminarea obstacolelor tehnice în domeniul ambarcațiunilor de agrement și a elementelor sau pieselor de echipament trebuie să urmeze noua abordare prevăzută de Rezoluția Consiliului din 7 mai 1985 (4), care impune stabilirea cerințelor esențiale privind siguranța și alte aspecte care prezintă importanță pentru bunăstarea generală; întrucât articolul 100a alineatul (3) din tratat prevede că, în propunerile sale în materie de sănătate, siguranță, protecția mediului și protecția consumatorilor, Comisia ia drept bază un nivel de protecție ridicat; întrucât cerințele esențiale constituie criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ambarcațiunile de agrement, ambarcațiunile parțial terminate, precum și elementele sau piesele de echipament, înainte și după instalarea lor;

(4) JO C 136, 4.6.1985.

întrucât, în consecință, prezenta directivă nu stabilește decât cerințe esențiale; întrucât, pentru a facilita proba conformității cu cerințele esențiale, este necesar să se elaboreze standarde armonizate pe plan european pentru ambarcațiunile de agrement, precum și pentru piesele sau elementele de echipament; întrucât aceste standarde armonizate pe plan european sunt elaborate de către organisme private și trebuie să-și păstreze statutul de dispoziții care nu sunt imperative; întrucât, în acest scop, Comitetul European pentru Standardizare (CEN) și Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (Cenelec) sunt considerate ca fiind organismele competente pentru adoptarea standardelor armonizate conform orientărilor generale de cooperare între Comisie și cele două organisme, semnate pe data de 13 noiembrie 1984; întrucât, în sensul prezentei directive, un standard armonizat este o specificație tehnică (standard european sau document de armonizare) adoptat de unul dintre aceste organisme sau de ambele, prin mandatul Comisiei, conform Directivei 83/189/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (5), precum și în virtutea orientărilor generale mai sus menționate;

(5) Directiva 83/189/CEE, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 88/182/CEE.

întrucât, având în vedere natura riscurilor inerente ale utilizării ambarcațiunilor de agrement și a elementelor și pieselor lor de echipament, este necesară elaborarea procedurilor de evaluare a conformității cu cerințele esențiale ale directivei; întrucât aceste proceduri trebuie să fie concepute în funcție de gradul de risc pe care pot să-l prezinte ambarcațiunile de agrement, precum și elementele sau piesele lor de echipament; întrucât, în consecință, fiecare categorie de conformitate trebuie să fie completată printr-o procedură adecvată sau prin alegerea între mai multe proceduri echivalente; întrucât procedurile reținute corespund Deciziei 93/465/CEE a Consiliului din 22 iulie 1993 privind modulele referitoare la diferitele faze de proceduri de evaluare a conformității și a normelor de aplicare și utilizare a marcajului de conformitate "CE", destinate utilizării în directivele de armonizare tehnică;

întrucât Consiliul a prevăzut aplicarea marcajului "CE" fie de producător, fie de un mandatar stabilit în Comunitate; întrucât acest marcaj semnifică conformitatea ambarcațiunii de agrement, precum și a elementelor și pieselor de echipament cu toate cerințele esențiale și procedurile de evaluare prevăzute de către dreptul comunitar aplicabil pentru produs;

întrucât, în conformitate cu articolul 100a alineatul (5) din tratat, statele membre trebuie să ia măsuri provizorii de natură să limiteze sau să interzică introducerea pe piață și utilizarea ambarcațiunilor de agrement sau a elementelor sau pieselor de echipament, în cazul în care acestea prezintă un risc deosebit pentru siguranța persoanelor și, după caz, a animalelor domestice sau a bunurilor, cu condiția ca aceste dispoziții să fie supuse unei proceduri comunitare de control;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...