Art 12 Autorități și competențe | Lege 241/2006

Acesta este un fragment din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Autorități și competențe -
Art. 12. -
Reviste (1)

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz, privitoare la:

a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a programelor multianuale de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile legii;

b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico- edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

d) asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea gestionării în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv înființării și exploatării în comun a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare și pentru realizarea investițiilor în infrastructura aferentă acestora, inclusiv prin accesarea fondurilor publice alocate programelor de investiții aflate în derulare;

e) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului, precum și încredințarea exploatării bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de alimentare cu apă și canalizare;

f) participarea cu capital social sau cu bunuri la înființarea societăților comerciale mixte pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și/sau furnizarea/prestarea serviciului;

g) contractarea sau garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții aferente sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, precum extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;

h) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza normelor-cadru și a regulamentelor-cadru elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

i) aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor în vigoare elaborată de A.N.R.S.C., în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local și/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile;

j) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora și pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului;

k) elaborarea și aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului;

l) elaborarea și aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în cazul în care finanțarea proiectelor de investiții în infrastructura de apă se asigură, integral sau în parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile;

m) stabilirea de măsuri de protecție socială pentru plata serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru persoanele din locuințele/gospodăriile populației la care este depășită rata de suportabilitate, în condițiile legii. Modificări (1), Reviste (1)

(2) Împotriva hotărârilor sau dispozițiilor autorităților administrației publice locale, adoptate în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 241/2006:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Autorități și competențe
Art 10 Autorități și competențe
Art 11 Autorități și competențe
Art 12 Autorități și competențe
Art 13 Autorități și competențe
Art 14 Autorități și competențe
Art 15 Autorități și competențe
Art 16 Autorități și competențe
Art 17 Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 18 Gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
Art 19 Gestiunea directă
Art 20 Gestiunea delegată
Art 21 Gestiunea delegată
Art 22 Gestiunea delegată
Reviste:
Primăriile vor putea acorda ajutoare pentru plata apei și a canalizării. Ce condiții trebuie îndeplinite?
;
se încarcă...