Eurocontrol

Convenția internațională eurocontrol privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960 (amendată prin Protocolul semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981)

Modificări (1), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iunie 1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

VERSIUNEA OFICIALĂ A PREVEDERILOR CONVENȚIEI EXISTENTE ȘI A

AMENDAMENTELOR ACESTEIA CUPRINSE ÎN PROTOCOL*)

*) Traducere.

ARTICOLUL 1

1. Părțile contractante sunt de acord să-și întărească cooperarea și să dezvolte acțiunile comune în domeniul navigației aeriene, ținând seama de necesitățile de apărare și asigurând libertate maximă tuturor utilizatorilor spațiului aerian în conformitate cu nivelul de securitate cerut.

În consecință, au convenit:

a) să stabilească obiective comune pe termen lung în domeniul navigației aeriene și, în acest cadru, să instituie un plan comun pe termen mediu pentru serviciile și mijloacele de trafic aerian;

b) să elaboreze planuri comune pentru pregătirea la un nivel avansat, pentru măsurile procedurale și pentru programele de cercetare și dezvoltare privind mijloacele și serviciile necesare asigurării siguranței, eficienței și fluidității traficului aerian;

c) să fie de acord asupra altor măsuri necesare pentru asigurarea siguranței și regularității fluxului de trafic aerian;

d) să constituie un fond de experiență comun privind aspectele operaționale, tehnice și financiare ale navigației aeriene;

e) să-și coordoneze activitățile privind gestionarea fluxului de trafic aerian, stabilind un sistem internațional de gestionare a fluxului de trafic aerian, cu scopul de a asigura cea mai eficientă utilizare a spațiului aerian.

2. În acest scop, prin prezenta se înființează Organizația Europeană pentru Securitatea Navigației Aeriene (EUROCONTROL), denumită în continuare Organizație, care va acționa în cooperare cu autoritățile naționale civile și militare. Organizația va cuprinde două organe:

- Comisia permanentă pentru siguranța navigației aeriene, denumită în continuare Comisie, care va constitui organul răspunzător de formularea politicii generale a Organizației;

- Agenția pentru siguranța navigației aeriene, denumită în continuare Agenție, al cărei statut se află în anexa nr. 1 la prezenta convenție. Agenția va fi organul răspunzător de performanța sarcinilor prevăzute de prezenta convenție sau încredințate de Comisie spre a fi executate.

3. Sediul Organizației va fi la Bruxelles.

ARTICOLUL 2

1. Organizația își asumă următoarele sarcini:

a) să analizeze necesitățile viitoare ale traficului aerian și noile tehnici necesare pentru îndeplinirea acestor necesități;

b) să elaboreze și să adopte obiective comune pe termen lung în domeniul navigației aeriene;

c) să coordoneze planurile naționale pe termen mediu pentru stabilirea unui plan comun pe termen mediu privind serviciile și mijloacele de trafic aerian în cadrul obiectivelor pe termen lung menționate anterior la lit. b);

d) să promoveze o politică comună pentru sistemele de navigație aeriană de la sol și de la bordul aeronavelor, precum și pentru pregătirea personalului din serviciile de trafic aerian;

e) să studieze și să promoveze măsuri pentru creșterea profitabilității și a eficienței în domeniul navigației aeriene;

f) să promoveze și să efectueze studii, testări și încercări privind navigația aeriană; să adune și să distribuie rezultatele studiilor, ale testărilor și ale încercărilor efectuate de către părțile contractante în domeniul navigației aeriene;

g) să coordoneze programele de cercetare și de dezvoltare ale părților contractante privind noile tehnici din domeniul navigației aeriene;

h) să examineze problemele din domeniul navigației aeriene, studiate de Organizația Internațională a Aviației Civile și de alte organizații internaționale interesate de aviația civilă;

i) să studieze amendamentele aduse Planurilor de navigație aeriană regională, care urmează a fi înaintate Organizației Internaționale a Aviației Civile;

j) să aducă la îndeplinire orice alte sarcini care i s-ar putea încredința conform art. 1 paragraful 1 lit. c);

k) să ajute părțile contractante și statele nemembre interesate în instituirea și operarea sistemului de gestionare a fluxului de trafic aerian;

l) să stabilească și să colecteze tarifele percepute utilizatorilor de servicii de trafic aerian, în conformitate cu Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, și în numele părților contractante și al statelor nemembre care se constituie părți la acel acord.

Pot fi încheiate acorduri speciale de către Organizație și statele nemembre interesate de participarea la îndeplinirea unor astfel de sarcini.

2. La cererea uneia sau a mai multora dintre părțile contractante, Organizației i se pot încredința următoarele sarcini:

a) să ajute părțile contractante la îndeplinirea sarcinilor specifice de navigație aeriană, cum sunt proiectarea și instalarea mijloacelor și serviciilor de trafic aerian;

b) să asigure și să pună în funcțiune, parțial sau în totalitate, servicii și mijloace de trafic aerian în numele unor astfel de părți contractante;

c) să ajute astfel de părți contractante la calcularea și colectarea tarifelor care sunt percepute de acestea utilizatorilor serviciilor de navigație aeriană și care nu sunt acoperite de Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană.

Îndeplinirea unor astfel de sarcini va fi guvernată, în fiecare caz, de un acord special între Organizație și părțile interesate.

3. Organizației i se mai pot încredința, la cererea uneia sau a mai multora dintre statele nemembre, următoarele sarcini:

a) să ajute astfel de state la gestionarea fluxului de trafic aerian și la planificarea și asigurarea serviciilor și echipamentului de navigație aeriană;

b) să ajute astfel de state la calcularea și colectarea tarifelor care nu sunt acoperite de Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană și care sunt percepute de acestea utilizatorilor de servicii de navigație aeriană.

Îndeplinirea unor astfel de sarcini va fi, în fiecare caz, guvernată de acorduri speciale între Organizație și statele interesate.

ARTICOLUL 3

1. Prezenta convenție va fi aplicată serviciilor de navigație aeriană de rută și serviciilor de trafic aerian de aerodrom respective în regiunile de informare a zborurilor, enumerate în anexa nr. 2.

2. Orice amendament pe care o parte contractantă dorește să îl aducă regiunilor sale de informare a zborurilor, enumerate în anexa nr. 2, va fi supus acordului unanim al Comisiei, dacă ar avea ca rezultat o modificare a limitelor generale ale spațiului aerian acoperit de convenție. Orice amendament care nu are ca rezultat o astfel de modificare va fi adus la cunoștință Organizației de către partea contractantă interesată.

3. Pentru scopurile prezentei convenții, expresia trafic aerian va cuprinde aeronavele civile și cele militare, vama și aeronavele poliției care se conformează procedurilor Organizației Internaționale a Aviației Civile.

ARTICOLUL 4

Organizația va avea personalitate juridică. Pe teritoriul părților contractante ea va avea capacitatea juridică deplină la care au dreptul, prin legile naționale, organismele încorporate; printre altele, va avea dreptul să achiziționeze sau să transfere proprietățile imobiliare sau mobiliare și să acționeze în justiție. Dacă nu sunt alte prevederi în prezenta convenție sau în statutul anexat acesteia, Organizația va fi reprezentată de Agenție, care va acționa în numele ei. Agenția va administra proprietatea Organizației.

ARTICOLUL 5

1. Comisia va fi compusă din reprezentanți ai părților contractante. Fiecare parte contractantă poate numi mai mulți delegați cu scopul, în mod deosebit, de a permite reprezentarea atât a intereselor aviației civile, cât și pe cele ale apărării naționale, dar va avea dreptul la un singur vot.

2. Pentru scopurile art. 2 paragraful 1 lit. l), Comisia va fi lărgită pentru a include reprezentanți ai statelor nemembre și care se constituie părți la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană. Comisia lărgită va lua decizii în conformitate cu prevederile acordului amintit.

3. În cazul existenței unor prevederi în această privință, în alte acorduri încheiate între Organizație și statele nemembre, conform art. 2 paragraful 1, în special pentru gestionarea fluxului de trafic aerian, Comisia va fi lărgită și va lua decizii în conformitate cu prevederile din acele acorduri.

ARTICOLUL 6

1. Pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de Organizație prin art. 2 paragraful 1, Comisia va lua următoarele măsuri:

a) în ceea ce privește părțile contractante:

- va lua o decizie:

. în cazurile menționate în art. 2 paragraful 1 lit. b) și c);
. în cazurile menționate în art. 2 paragraful 1 lit. a) și d)-k), ori de câte ori Comisia consideră că este necesar ca părțile contractante să se implice într-o acțiune comună; în aceste cazuri poate, de asemenea, să emită o recomandare părților contractante;

b) în ceea ce privește Agenția:

- va aproba programul anual de lucru, iar programele de investiții și de lucru care se prelungesc pe mai mulți ani vor fi supuse de către Agenție spre aprobare, pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor menționate în art. 2 paragraful 1, precum și bugetul și raportul de activitate; va da directive Agenției, oricând va considera că este necesar, pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate acesteia;

- va lua toate măsurile necesare pentru exercitarea funcției de supraveghere, stabilite prin prezenta convenție și prin Statutul Agenției;

- va acorda Agenției o dispensă privind administrarea bugetului.

2. Pe lângă acestea, Comisia:

a) va aproba Regulamentul personalului și Regulamentul financiar, precum și măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea art. 7 paragraful 2 și a art. 19 paragraful 3 din Statutul Agenției;

b) va numi pe membrii comisiei de control pe o perioadă de 5 ani, pentru aplicarea art. 22 paragraful 1 din Statutul Agenției.

3. Comisia va autoriza începerea de către Agenție a negocierilor privind acordurile speciale menționate în art. 2 și va aproba aceste acorduri negociate de Agenție.

4. Acțiunile în justiție din partea Organizației pot fi inițiate de Comisie în fața tribunalului de arbitraj menționat în art. 31.

ARTICOLUL 7

1. Deciziile vor fi luate de către Comisie prin votul unanim al părților contractante și vor avea un caracter obligatoriu pentru părțile contractante. Totuși, în cazul în care o parte contractantă va aduce la cunoștință Comisiei că anumite motive naționale superioare o împiedică să acționeze conform deciziei unanime luate în legătură cu problemele menționate în art. 2 paragraful 1 lit. b) și c), aceasta poate obține derogare de la acea decizie, cu condiția să comunice Comisiei motivele derogării. În interval de 6 luni de la notificare, Comisia fie că-și va revizui decizia anterioară, fie că va hotărî dacă trebuie să aplice anumite condiții sau limite la derogare. În oricare dintre cazuri, hotărârea Comisiei va necesita votul unanim al părților contractante.

2. Comisia va decide asupra măsurilor menționate în art. 6 paragraful 2 lit. a), art. 6 paragraful 3 și art. 11 paragraful 3, prin unanimitate de voturi.

3. În afară de cazul în care se prevede altfel, directivele și măsurile pentru situațiile prevăzute în art. 6 paragraful 1 lit. b) și în art. 6 paragraful 4 vor necesita o majoritate de voturi în Comisie, înțelegându-se că:

- acele voturi vor fi supuse evaluării prevăzute în art. 8 de mai jos;

- acele voturi trebuie să reprezinte majoritatea părților contractante care votează.

4. Măsurile menționate în art. 6 paragraful 2 lit. b) vor fi luate de către Comisie în conformitate cu paragraful 3 de mai sus, cu condiția ca majoritatea, calculată corespunzător, să nu fie sub 70% din numărul total de voturi.

5. Recomandările Comisiei vor necesita voturile majorității părților contractante.

ARTICOLUL 8

1. Evaluarea numărului de voturi la care s-a făcut referire în art. 7 va fi stabilită în conformitate cu următorul tabel:

Contribuția anuală a unei părți contractante
sub formă de procent din contribuțiile anuale totale ale tuturor părților contractante
Numărul de voturi
Sub 1 % ................. 1
De la 1 la sub 2 % ................. 2
De la 2 la sub 3 % ................. 3
De la 3 la sub 4 1/2 % ................. 4
De la 4 1/2 la sub 6 % ................. 5
De la 6 la sub 7 1/2 % ................. 6
De la 7 1/2 la sub 9 % ................. 7
De la 9 la sub 11 % ................. 8
De la 11 la sub 13 % ................. 9
De la 13 la sub 15 % ................. 10
De la 15 la sub 18 % ................. 11
De la 18 la sub 21 % ................. 12
De la 21 la sub 24 % ................. 13
De la 24 la sub 27 % ................. 14
De la 27 la sub 30 % ................. 15
30 % ................. 16

2. Numărul de voturi va fi inițial stabilit cu începere de la data intrării în vigoare a Protocolului deschis pentru semnare la Bruxelles în anul 1981, prin referire la tabelul de mai sus și în conformitate cu regula din art. 19 al Statutului Agenției, pentru determinarea contribuțiilor anuale ale părților contractante la bugetul Organizației.

3. În cazul aderării unui stat, numărul de voturi ale părților contractante va fi restabilit în conformitate cu aceeași procedură.

4. Numărul de voturi va fi restabilit în fiecare an, în conformitate cu prevederile precedente.

ARTICOLUL 9

1. Comisia își va stabili regulile procedurale, care vor fi adoptate în unanimitate.

2. Aceste reguli vor include, între altele, regulile privind biroul președintelui, pentru stabilirea grupurilor de lucru și a limbilor în care se va lucra în cadrul Comisiei.

ARTICOLUL 10

Personalul și dotarea materială necesare pentru desfășurarea activității Comisiei vor fi asigurate de către Agenție.

ARTICOLUL 11

1. Comisia va menține cu statele respective și cu organizațiile internaționale relațiile necesare pentru realizarea scopurilor Organizației.

2. Comisia va fi singura împuternicită, în mod deosebit și fără a prejudicia prevederile art. 6 paragraful 3 și ale art. 13 să încheie, în numele Organizației, cu organizațiile internaționale, cu părțile contractante sau cu alte state acele acorduri care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Organizației, prevăzute în art. 2.

3. La propunerea Agenției, Comisia poate delega Agenția să ia decizii pentru a începe negocieri și a încheia acorduri necesare pentru îndeplinirea sarcinilor menționate în art. 2.

ARTICOLUL 12

Acordurile dintre Organizație și una sau mai multe părți contractante, sau cu unul sau mai multe state membre, sau cu o organizație internațională, privind sarcinile menționate în art. 2, vor stipula sarcinile respective, drepturile și obligațiile părților, precum și aranjamentele financiare și vor stabili măsurile ce trebuie luate. Astfel de acorduri vor fi negociate de către Agenție în conformitate cu prevederile art. 6 paragraful 3 și ale art. 11 paragraful 3.

ARTICOLUL 13

În sfera directivelor date de Comisie, Agenția poate stabili acele relații, considerate esențiale pentru coordonarea traficului aerian și pentru funcționarea serviciilor Agenției, cu serviciile tehnice corespunzătoare, publice sau private, ale părților contractante, ale statelor noncontractante sau ale organizațiilor internaționale. În acest scop contractele de natură pur administrativă, tehnică sau comercială, în măsura în care sunt necesare pentru funcționarea Agenției, pot fi încheiate de Agenție, în numele Organizației, cu condiția ca Agenția să informeze Comisia asupra lor.

ARTICOLUL 14

1. Caracterul de interes public se va recunoaște, atunci când este necesar, în conformitate cu legea națională și cu consecințele care pot rezulta din prevederile legale privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce privește achiziționarea de bunuri imobiliare necesare pentru amplasarea instalațiilor Organizației, aceasta necesitând acordul guvernului implicat. Procedura de expropriere în interes public poate fi inițiată de către autoritățile competente ale statului în cauză, în conformitate cu legile naționale, cu scopul de a dobândi astfel de bunuri, în lipsa unui acord de prietenie.

2. Pe teritoriul părților contractante, unde nu există procedura menționată în paragraful anterior, Organizația poate beneficia de acele proceduri de achiziționare obligatorie, care pot fi folosite în beneficiul aviației și al telecomunicațiilor civile.

3. Părțile contractante recunosc dreptul Organizației de a beneficia, în cazul oricăror instalații și servicii înființate de aceasta pe teritoriile respective, de aplicarea legii naționale privind restricțiile în interes public ce pot exista asupra drepturilor deținătorilor de proprietăți imobiliare ce pot prezenta interes public pentru serviciile naționale și, în special, de dreptul de a trece, în interes public, prin proprietatea cuiva.

4. Organizația va suporta cheltuielile implicate de aplicarea prevederilor acestui articol, inclusiv compensarea ce trebuie plătită în conformitate cu legea statului pe teritoriul căruia se află proprietatea.

ARTICOLUL 15

În cazul în care Organizația își execută sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), Agenția va aplica regulamentul în vigoare pe teritoriile părților contractante și în spațiul aerian în care li s-a încredințat acestora asigurarea serviciilor de trafic aerian, prin acorduri internaționale în care se constituie părți contractante.

ARTICOLUL 16

În cazul în care Organizația își execută sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), Agenția, în limitele puterii conferite asupra serviciilor de trafic aerian, va da toate instrucțiunile necesare comandanților de aeronavă. Comandanții de aeronavă vor fi obligați să se conformeze acestor instrucțiuni, exceptând cazurile de forță majoră prevăzute în regulamentul menționat în articolul precedent.

ARTICOLUL 17

În cazul în care Organizația își execută sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), încălcările regulamentului traficului aerian, comise în spațiul aerian în care Agenției i s-a încredințat asigurarea serviciilor de trafic aerian, vor fi înregistrate sub formă de rapoarte întocmite de către persoane special autorizate de Agenție în acest scop, fără a prejudicia dreptul, prevăzut prin legea națională, persoanelor autorizate de către părțile contractante de a raporta încălcările de aceeași natură. Rapoartele menționate mai sus vor avea aceeași putere în tribunalele naționale ca cele întocmite de persoane oficiale naționale, calificate pentru a raporta încălcări de aceeași natură.

ARTICOLUL 18

1. Circulația publicațiilor și a altui material informativ trimis Organizației sau trimis de aceasta și privind activitățile ei oficiale nu va fi restricționată în nici un mod.

2. Pentru comunicările oficiale și transferul tuturor documentelor ei, Organizația se va bucura de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat fiecărei părți contractante în organizații internaționale de același fel.

ARTICOLUL 19

1. Organizația va fi exonerată, în statul în care se află sediul ei și în teritoriile părților contractante, de toate taxele vamale, de taxele și tarifele privind înființarea ei, dizolvarea sau lichidarea bunurilor ei.

2. Organizația va fi exonerată de orice taxe vamale, taxe și tarife impuse de achiziționarea bunurilor imobiliare necesare pentru îndeplinirea misiunii ei.

3. Organizația va fi exonerată de toate taxele ce se pot aplica în mod direct acesteia, proprietății, bunurilor și veniturilor sale.

4. Organizația va fi exonerată de orice taxe fiscale, sub incidența cărora se poate afla Organizația în urma acordării unor împrumuturi.

5. Organizația va fi exonerată de orice taxe de natură excepțională sau discriminatorie.

6. Exonerările prevăzute în acest articol nu se aplică taxelor și tarifelor percepute ca plată a serviciilor de uz public.

ARTICOLUL 20

1. Organizația va fi exonerată de toate taxele vamale și taxele sau tarifele cu efect echivalent, altele decât tarifele pentru servicii prestate, și va fi scutită de prohibiția importului și exportului sau de restricții privind materialele, echipamentul, piesele și alte articole importate pentru folosirea lor oficială de către Organizație și destinate clădirilor și instalațiilor Organizației sau funcționării ei.

2. Bunurile astfel importate nu pot fi vândute, împrumutate sau transferate nici contra cost, nici gratuit, pe teritoriul părții contractante unde au fost introduse, cu excepția condițiilor fixate de guvernul părții contractante interesate.

3. Pot fi luate orice măsuri de control considerate a fi urgente pentru a se verifica dacă materialele, echipamentul, piesele și alte articole menționate în paragraful 1 și importate spre a fi expediate Organizației au fost realmente livrate acelei Organizații și sunt realmente folosite pentru clădirile și instalațiile oficiale sau pentru funcționarea sa.

4. În plus, Organizația va fi exonerată de toate taxele vamale și scutită de orice prohibiție sau restricție de import sau export al publicațiilor ce fac obiectul art. 25 din statutul anexat la prezenta convenție.

ARTICOLUL 21

1. Organizația poate deține orice valută și poate avea cont în orice valută, în măsura în care este necesar pentru executarea tranzacțiilor impuse de scopul său.

2. Părțile contractante se angajează să dea Organizației autorizările necesare pentru toate transferurile de fonduri, conform condițiilor prevăzute de regulamentele naționale și de acordurile internaționale, după cum este cazul, determinate de înființarea Organizației și de activitatea acesteia, inclusiv emiterea și efectuarea de împrumuturi, după ce emiterea acestor împrumuturi va fi autorizată de către guvernul părții contractante interesate.

ARTICOLUL 22

1. Agenția poate apela la serviciile persoanelor calificate care sunt cetățeni ai părților contractante.

2. Personalul Organizației și membrii familiilor acestuia se vor bucura de scutirea de măsurile ce restrâng imigrarea și înregistrarea străinilor, scutire acordată membrilor organizațiilor internaționale de același fel.

3.

a) Părțile contractante, pe timp de criză internațională, vor acorda personalului Organizației și membrilor familiilor acestuia aceleași facilități de repatriere ca personalului altor organizații internaționale;

b) prevederile de la lit. a) nu vor afecta obligațiile personalului față de Organizație.

4. Nu se va face nici o excepție de la prevederile paragrafelor 1 și 2 ale acestui articol, cu excepția motivelor de ordine, securitate și sănătate publică.

5. Privind personalul Organizației:

a) acesta va beneficia de scutire de taxe vamale și de tarife, altele decât cele pentru serviciile prestate, în cazul importării bunurilor personale, mobile și alte obiecte de menaj, care nu sunt noi, pe care le aduce din străinătate când își stabilește pentru prima dată reședința pe teritoriul respectiv și în cazul reexportării acelorași bunuri personale, când își încetează misiunea;

b) acesta poate, la preluarea misiunii lui pe teritoriul oricărei părți contractante, să importe automobilul personal cu scutire de taxe vamale și, în continuare, dar nu mai târziu de data expirării misiunii lui, poate reexporta acel vehicul cu scutire de taxe vamale, supunându-se totuși, în oricare dintre aceste două situații, oricăror condiții considerate necesare în fiecare caz individual de către guvernul părții contractante interesate;

c) acesta va beneficia de dreptul inviolabilității tuturor documentelor și a hârtiilor oficiale.

6. Părțile contractante nu vor fi obligate să acorde facilitățile prevăzute în paragraful 5 lit. a) și b) de mai sus celor care au cetățenia țării lor.

7. În plus față de privilegiile, scutirile de taxe și de facilitățile acordate personalului Organizației, directorul general al Agenției se va bucura de imunitate juridică în ceea ce privește acțiunile, cuvintele spuse sau scrise de el în exercitarea funcției; această imunitate nu se va aplica în cazul provocării unui accident rutier sau în cazul unor pagube provocate de automobilul care îi aparține sau care este condus de acesta.

8. Guvernele interesate vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura transferul nerestricționat al salariilor nete.

ARTICOLUL 23

Reprezentanții părților contractante, pe timpul exercitării misiunilor lor și al călătoriilor spre și dinspre locul de întrunire, se vor bucura de inviolabilitatea tuturor hârtiilor și a documentelor oficiale.

ARTICOLUL 24

În virtutea propriei scheme de asigurări sociale, directorul general și personalul Organizației vor fi scutiți de toate contribuțiile obligatorii către organismele naționale de asigurări sociale, fără a prejudicia aranjamentele dintre Organizație și părțile contractante existente la data intrării în vigoare a Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles în anul 1981.

ARTICOLUL 25

1. Responsabilitățile contractuale ale Organizației vor fi guvernate de legea în vigoare aplicabilă contractului respectiv.

2. În ceea ce privește responsabilitățile noncontractuale, Organizația va plăti daunele provocate prin neglijența organelor sale, a unuia dintre angajații săi în atribuțiile sale de muncă, în măsura în care li se pot imputa acele daune. Prevederea anterioară nu va exclude dreptul la alte compensații prevăzute de legile părților contractante.

ARTICOLUL 26

1.

a) Instalațiile Organizației vor fi inviolabile. Proprietățile și bunurile Organizației vor fi scutite de orice măsuri de rechiziționare, expropriere sau confiscare;

b) arhivele Organizației și toate hârtiile și documentele oficiale ce îi aparțin vor fi inviolabile, oriunde s-ar afla.

2. Proprietățile și bunurile Organizației nu pot fi nici confiscate, nici executate silit, decât pe baza unei hotărâri judecătorești. Instalațiile Organizației nu pot fi totuși confiscate sau executate silit.

3. Cu toate acestea, pentru a permite efectuarea anchetelor judiciare și aplicarea deciziilor judiciare pe teritoriile lor, autoritățile competente ale statului în care Organizația își are sediul și ale altor state în care sunt amplasate instalațiile și arhivele Organizației vor permite, după informarea directorului general al Agenției, accesul la astfel de instalații și arhive.

ARTICOLUL 27

1. Organizația va colabora în permanență cu autoritățile competente ale părților contractante, cu scopul de a facilita aplicarea legilor, de a asigura respectarea regulamentului poliției și de a preveni orice abuz căruia i-ar putea da naștere privilegiile, imunitățile, scutirile sau facilitățile specificate în prezenta convenție.

2. Organizația va înlesni, în măsura în care este posibil, executarea de lucrări publice în interiorul sau în vecinătatea oricărei proprietăți imobiliare date acesteia în folosință pe teritoriile părților contractante.

ARTICOLUL 28

În cazul în care Organizația își îndeplinește sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), acordurile internaționale și reglementările naționale privitoare la accesul pe, survolarea și securitatea teritoriului părților contractante vor avea un caracter obligatoriu pentru Agenție, care va lua toate măsurile necesare asigurării aplicării lor.

ARTICOLUL 29

În cazul în care Organizația își îndeplinește sarcinile prevăzute în art. 2 paragraful 2 lit. b), Agenția va fi obligată să dea părților contractante, la solicitarea acestora, toate informațiile necesare privind aeronavele despre care are cunoștință în exercitarea funcțiilor sale, pentru ca părțile contractante să poată verifica aplicarea acordurilor internaționale și a reglementărilor naționale.

ARTICOLUL 30

Părțile contractante recunosc necesitatea ca Agenția să realizeze echilibrul financiar și se angajează să pună la dispoziția acesteia, luând în considerare veniturile proprii, mijloacele financiare corespunzătoare, în limitele și în condițiile definite în statutul anexat la prezenta convenție.

ARTICOLUL 31

1. Orice litigiu care se poate ivi între părțile contractante sau între părțile contractante și Organizație, reprezentată prin Comisie, privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenții sau a anexelor sale și care nu se poate rezolva prin negociere directă sau prin altă metodă va fi deferit spre arbitraj, la cererea oricăreia dintre părțile contractante.

2. În acest scop, fiecare parte contractantă va numi un arbitru în fiecare caz, iar arbitrii vor conveni asupra numirii unui al treilea arbitru. În cazul în care una dintre părți nu și-a numit arbitrul, în termen de două luni de la data primirii cererii celeilalte părți, sau în cazul în care arbitrii numiți nu cad de acord, în timpul acestor două luni, asupra numirii celui de-al treilea arbitru, oricare dintre părți poate cere președintelui Curții Internaționale de Justiție să facă numirile.

3. Tribunalul de arbitraj va hotărî propria sa procedură.

4. Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile propriului arbitru și cheltuielile de judecată; onorariul celui de-al treilea arbitru și celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de către părțile în litigiu. Tribunalul de arbitraj poate, totuși, să hotărască o distribuire diferită a cheltuielilor, dacă socotește de cuviință.

5. Deciziile tribunalului de arbitraj sunt obligatorii pentru părțile în litigiu.

ARTICOLUL 32

1. Statutul Agenției, precum și orice modificări care se fac acestui statut, în condițiile prevăzute de prezenta convenție și de statutul anexat acesteia, vor fi valabile și vor intra în vigoare pe teritoriul părților contractante.

2. Orice modificare adusă prevederilor statutului va fi supusă spre aprobare Comisiei și se va face prin unanimitate de voturi.

3. Prevederile art. 1, 11, 19 și 20 ale statutului anexat la prezenta convenție nu vor fi supuse totuși modificărilor efectuate de către Comisie.

ARTICOLUL 33

În cazul unei stări de urgență sau război, prevederile prezentei convenții nu vor afecta libertatea de acțiune a părților contractante implicate.

ARTICOLUL 34

Părțile contractante se angajează să asigure Agenției aplicarea prevederilor statutare curente, destinate să asigure continuitatea serviciilor publice.

ARTICOLUL 35

1. Validitatea prezentei convenții, cu amendamentele aduse de Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în anul 1981, va fi prelungită pentru o perioadă de 20 de ani de la data intrării în vigoare a protocolului menționat.

2. Această perioadă se va prelungi, în mod automat, pe o perioadă de 5 ani, dacă o parte contractantă, prin înștiințare scrisă trimisă Guvernului Regatului Belgiei cu cel puțin 2 ani înainte de expirarea perioadei curente, nu-și va exprima intenția privind încetarea convenției. Guvernul Regatului Belgiei va anunța guvernele celorlalte state care se constituie părți la convenție, în legătură cu astfel de anunțuri.

3. Dacă, în aplicarea celor de mai sus, Organizația se dizolvă, se va considera ca existentă, în scopul lichidării sale.

ARTICOLUL 36

1. Aderarea la prezenta convenție, cu amendamentele aduse de Protocolul înaintat spre semnare la Bruxelles în anul 1981, a oricărui stat care nu a semnat protocolul susmenționat, va fi supusă:

a) acordului Comisiei, obținut în unanimitate de voturi; și

b) statului care depune în același timp un instrument de aderare la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, înaintat spre semnare la Bruxelles în anul 1981.

2. Președintele Comisiei va anunța statul nonsemnatar în legătură cu decizia de acceptare a aderării.

3. Instrumentul de aderare va fi depus la Guvernul Regatului Belgiei, care va anunța guvernele celorlalte state semnatare și ale statelor care doresc să facă parte din convenție.

4. Aderarea va fi considerată valabilă din prima zi a celei de-a doua luni de la depunerea instrumentului de aderare.

*
* *

Această versiune oficială a prevederilor convenției a fost întocmită în limbile: germană, engleză, franceză, olandeză și portugheză. În conformitate cu clauza finală a Convenției internaționale EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene din 13 decembrie 1960, precum și în conformitate cu clauza finală a Protocolului din 12 februarie 1981, care aduce amendamente la prezenta convenție, textul în limba franceză va avea întâietate în cazul unor incompatibilități între versiunile textului.

ANEXA Nr. 1

STATUTUL AGENȚIEI

ANEXA Nr. 2

REGIUNILE DE INFORMARE A ZBORURILOR
(articolul 3 al convenției)

Părţile contractante Regiunile de informare a zborurilor
Republica Federală Germania ........ Regiunea superioară de informare a zborurilor Hanovra
Regiunea superioară de informare a zborurilor Rhein
Regiunea de informare a zborurilor Bremen
Regiunea de informare a zborurilor Dusseldorf
Regiunea de informare a zborurilor Frankfurt
Regiunea de informare a zborurilor Munchen
Regatul Belgiei ........ Regiunea superioară de informare a zborurilor Bruxelles
Marele Ducat de Luxemburg Regiunea de informare a zborurilor Bruxelles
Republica Franceză ........ Regiunea superioară de informare a zborurilor Franţa
Regiunea de informare a zborurilor Paris
Regiunea de informare a zborurilor Brest
Regiunea de informare a zborurilor Bordeaux
Regiunea de informare a zborurilor Marsilia
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ........ Regiunea superioară de informare a zborurilor Scoţia
Regiunea de informare a zborurilor Scoţia
Regiunea superioară de informare a zborurilor Londra
Regiunea de informare a zborurilor Londra
Irlanda ........ Regiunea superioară de informare a zborurilor Shannon
Regiunea de informare a zborurilor Shannon
Regatul Olandei ........ Regiunea de informare a zborurilor Amsterdam
Republica Portugalia ........ Regiunea superioară de informare a zborurilor Lisabona
Regiunea de informare a zborurilor Lisabona
Regiunea de informarea zborurilor Santa Maria

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...