Organizația Națiunilor Unite - ONU

Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.) din 30.09.1957 *)

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 mai 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Traducere.

Părțile contractante,

dornice să crească securitatea transporturilor rutiere internaționale,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

În sensul prezentului acord, se înțelege:

a) prin vehicule, automobilele, vehiculele articulate, remorcile și semiremorcile, așa cum sunt definite prin art. 4 al Convenției referitoare la circulația rutieră, din data de 19 septembrie 1949, cu excepția vehiculelor care aparțin forțelor armate ale unei părți contractante sau care se află sub responsabilitatea acestor forțe armate; Modificări (1)

b) prin mărfuri periculoase, substanțele și obiectele al căror transport rutier internațional se interzice prin anexele A și B**) sau nu este autorizat decât în anumite condiții;

c) prin transport internațional, orice transport efectuat pe teritoriul a cel puțin două părți contractante, cu vehiculele definite în paragraful a) de mai sus.

**) Anexele A și B vor fi comunicate de către Ministerul Transporturilor autorităților competente direct interesate.

ARTICOLUL 2

1. Sub rezerva dispozițiilor paragrafului 3 al art. 4, mărfurile periculoase al căror transport este exclus de anexa A nu trebuie să facă obiectul unui transport internațional.

2. Transporturile internaționale ale altor mărfuri periculoase sunt autorizate, dacă se îndeplinesc:

a) condițiile impuse de anexa A pentru mărfurile în cauză, în special privind ambalarea și etichetarea; și

b) condițiile impuse de anexa B, în special privind construcția, echiparea și circulația vehiculului care transportă mărfurile respective, conform dispozițiilor paragrafului 2 al art. 4.

ARTICOLUL 3

Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acest acord.

ARTICOLUL 4

1. Fiecare parte contractantă își păstrează dreptul de a reglementa sau de a interzice, din alte motive decât cele de securitate, pe parcursul drumului, intrarea pe teritoriului său a mărfurilor periculoase.

2. Vehiculele care erau în serviciu pe teritoriul unei părți contractante la intrarea în vigoare a prezentului acord sau care au fost puse în serviciu în termen de 2 luni după această intrare în vigoare vor putea efectua, în decurs de 3 ani de la această intrare în vigoare, un transport internațional de mărfuri periculoase chiar dacă construcția și echipamentul lor nu satisfac în întregime condițiile impuse de anexa B pentru transportul în cauză. Cu toate acestea, clauze speciale ale anexei B pot reduce acest interval.

3. Părțile contractante își păstrează dreptul de a conveni prin acorduri speciale, bilaterale sau multilaterale ca anumite mărfuri periculoase, al căror transport internațional este interzis prin prezentul acord, să poată totuși, în anumite condiții, face obiectul transporturilor internaționale pe teritoriile lor sau ca mărfurile periculoase al căror transport este autorizat de prezentul acord în condiții determinate să poată face obiectul transporturilor internaționale pe teritoriile lor în condiții mai puțin riguroase decât cele impuse de anexele la prezentul acord. Acordurile speciale, bilaterale sau multilaterale, la care se referă prezentul paragraf, vor fi comunicate secretarului general al O.N.U., care le va comunica părților contractante care nu au semnat aceste acorduri.

ARTICOLUL 5

Transporturile cărora li se aplică prezentul acord rămân supuse prevederilor naționale sau internaționale care privesc în mod general circulația rutieră, transporturile rutiere internaționale sau schimburile internaționale de mărfuri.

ARTICOLUL 6

1. Țările membre ale Comisiei Economice pentru Europa și țările admise în comisie cu titlu consultativ, conform paragrafului 8 al mandatului acestei comisii, pot deveni părți contractante la prezentul acord:

a) semnându-l;

b) ratificându-l după semnarea lui sub rezerva ratificării;

c) aderând la el.

2. Țările susceptibile de a participa la anumite lucrări ale Comisiei Economice pentru Europa, aplicând paragraful 11 al mandatului acestei comisii, pot deveni părți contractante la prezentul acord aderând la el după intrarea în vigoare.

3. Acordul va fi deschis spre semnare până la 15 septembrie 1957. După această dată va fi deschis spre aderare.

4. Ratificarea sau aderarea va fi făcută prin depunerea unui instrument pe lângă secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 7

1. Prezentul acord va intra în vigoare la o lună de la data la care numărul de țări menționate în paragraful 1 al art. 6 care l-au semnat fără rezerva ratificării sau au depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare se va ridica la cinci. Cu toate acestea, anexele nu se vor aplica decât la 6 luni după intrarea în vigoare a acordului.

2. Pentru fiecare țară care va ratifica prezentul acord sau va adera la el după ce cinci dintre țările menționate în paragraful 1 al art. 6 îl vor semna fără rezerva ratificării sau vor fi depus instrumentul de ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra în vigoare la o lună după depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare a țării respective și anexele sale vor fi aplicate, pentru acea țară, fie la aceeași dată, dacă sunt deja în vigoare în momentul acela, fie dacă nu, la data la care se vor aplica conform dispozițiilor paragrafului 1 al prezentului articol.

ARTICOLUL 8

1. Fiecare parte contractantă va putea denunța prezentul acord prin notificarea adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

2. Denunțarea va avea efect la 12 luni după data la care secretarul general a primit notificarea.

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord va înceta să producă efecte dacă, după intrarea lui în vigoare, numărul părților contractante este mai mic de cinci, timp de 12 luni consecutive.

2. În cazul în care se încheie un acord mondial reglementând transporturile de mărfuri periculoase, orice dispoziție a prezentului acord care ar fi în contradicție cu una dintre dispozițiile acestui acord mondial, în raporturile dintre părțile la prezentul acord, devenite părți la acordul mondial, va fi abrogată în mod automat începând cu data intrării în vigoare a acestuia și înlocuită ipso facto de dispoziția respectivă a acordului mondial.

ARTICOLUL 10

1. Orice țară va putea declara, la semnarea prezentului acord fără rezerva ratificării sau la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare sau oricând ulterior, printr-o înștiințare adresată secretarului general al O.N.U., că prezentul acord va fi aplicabil pe tot teritoriul pe care îl reprezintă pe plan internațional sau numai pe o parte a acestuia. Acordul și anexele sale vor fi aplicabile pe teritoriul sau pe teritoriile menționate în înștiințare, la o lună după primirea acesteia de către secretarul general.

2. Orice țară care va face, conform paragrafului 1 al acestui articol, o declarație în scopul de a face aplicabil prezentul acord pe un teritoriu pe care îl reprezintă pe plan internațional va putea denunța acordul, conform art. 8, în ceea ce privește teritoriul respectiv.

ARTICOLUL 11

1. Orice diferend între două sau mai multe părți contractante, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, va fi soluționat, pe cât posibil, pe calea negocierii între părțile în litigiu.

2. Orice diferend care nu va fi soluționat pe calea negocierii va fi supus arbitrajului la cererea uneia dintre părțile contractante în litigiu și va fi trimis, în consecință, unuia sau mai multor arbitri aleși de comun acord între părțile în litigiu. Dacă, în 3 luni de la cererea de arbitraj, părțile în litigiu nu ajung să se înțeleagă în ceea ce privește alegerea unui arbitru sau a arbitrilor, oricare dintre aceste părți va putea cere secretarului general al Organizației Națiunilor Unite desemnarea unui arbitru unic în fața căruia va fi adus diferendul pentru decizie.

3. Sentința arbitrului sau arbitrilor desemnați conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi obligatorie pentru părțile contractante în litigiu.

ARTICOLUL 12

1. Fiecare parte contractantă va putea declara, în momentul semnării sau ratificării prezentului acord sau la aderare, că nu se consideră legată să respecte art. 11. Celelalte părți contractante nu vor fi legate să respecte art. 11 față de orice parte contractantă care va formula o astfel de rezervă.

2. Orice parte contractantă care va formula o rezervă conform paragrafului 1 al acestui articol va putea retrage această rezervă în orice moment, printr-o înștiințare adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 13

1. După ce prezentul acord va fi în vigoare timp de 3 ani, orice parte contractantă va putea cere, prin notificare adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, convocarea unei conferințe în scopul revizuirii textului acordului. Secretarul general va aduce la cunoștință această cerere tuturor părților contractante și va convoca o conferință de revizuire dacă, într-un interval de 4 luni de la înștiințarea adresată de el, cel puțin un sfert dintre părțile contractante îi aduc la cunoștință asentimentul lor față de această cerere.

2. Dacă se convoacă o conferință, conform paragrafului 1 al prezentului articol, secretarul general al O.N.U. va anunța toate părțile contractante și le va invita să prezinte, în termen de 3 luni, propunerile pe care vor dori să le examineze conferința. Secretarul general va comunica tuturor părților contractante ordinea de zi provizorie a conferinței, cât și textul acestor propuneri, cu cel puțin 3 luni înaintea datei de deschidere a conferinței.

3. Secretarul general al O.N.U. va invita la orice conferință convocată conform prezentului articol toate țările vizate în paragraful 1 al art. 6, cât și țările devenite părți contractante ca urmare a prevederilor paragrafului 2 al art. 6.

ARTICOLUL 14

1. Independent de procedura de revizuire prevăzută în art. 13, orice parte contractantă va putea propune unul sau mai multe amendamente la anexele prezentului acord. În acest scop, ea va transmite textul secretarului general al Organizației Națiunilor Unite. Pentru a obține concordanța acestor anexe cu celelalte acorduri internaționale referitoare la transportul mărfurilor periculoase, secretarul general va propune, de asemenea, amendamente la anexele prezentului acord. Modificări (1)

2. Secretarul general al O.N.U. va comunica tuturor părților contractante și va aduce la cunoștință celorlalte țări vizate în paragraful 1 al art. 6 orice propunere făcută conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului articol.

3. Orice proiect de amendament al anexelor va fi considerat acceptat dacă, în termen de 3 luni de la data la care secretarul general al O.N.U. l-a transmis, cel puțin o treime dintre părțile contractante sau cinci dintre ele dacă o treime este mai mare decât această cifră nu au comunicat în scris secretarului general opoziția lor la amendamentul propus. Dacă tratamentul este considerat acceptat, va intra în vigoare pentru toate părțile contractante la expirarea unui nou termen de 3 luni, cu excepția cazurilor de mai jos:

a) în cazul în care au fost aduse sau vor fi probabil aduse amendamente la alte acorduri internaționale vizate în paragraful 1 al prezentului articol, va intra în vigoare la expirarea unui termen care va fi fixat de secretarul general astfel încât să permită, pe cât posibil, intrarea în vigoare simultană a amendamentelor respective și a celor care au fost sau vor fi probabil aduse la celelalte acorduri. Termenul nu va putea fi oricum mai mic de o lună;

b) partea contractantă care înaintează proiectul de amendament va putea specifica în propunerea sa un termen mai mare de 3 luni pentru intrarea în vigoare a amendamentului în cazul când va fi acceptat. Modificări (1)

4. Secretarul general al O.N.U. va comunica cât mai curând posibil tuturor părților contractante și tuturor țărilor vizate în paragraful 1 al art. 6 orice obiecție primită de la părțile contractante față de un amendament propus.

5. Dacă proiectul de amendament al anexelor nu este considerat acceptat, dar dacă cel puțin o parte contractantă, alta decât cea care l-a propus, a comunicat în scris secretarului general al O.N.U. acordul ei cu privire la proiect, va fi convocată o reuniune a tuturor părților contractante și a tuturor țărilor vizate în paragraful 1 al art. 6 de către secretarul general, în termen de 3 luni calculate de la expirarea termenului de 3 luni prevăzut de paragraful 3 al prezentului articol, pentru a se opune amendamentului. Secretarul general poate invita la această reuniune și reprezentanți:

- ai organizațiilor internaționale guvernamentale cu atribuții în domeniul transporturilor;

- ai organizațiilor internaționale neguvernamentale ale căror activități sunt legate direct de transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul părților contractante.

6. Orice amendament adoptat de mai mult de jumătate din numărul total al părților contractante la o reuniune convocată conform paragrafului 5 al acestui articol va intra în vigoare, pentru toate părțile contractante, conform modalităților hotărâte la respectiva reuniune de către majoritatea părților contractante participante la aceasta.

ARTICOLUL 15

În afara înștiințărilor prevăzute în art. 13 și 14, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite va aduce la cunoștință țărilor vizate în paragraful 1 al art. 6, cât și țărilor devenite părți contractante ca urmare a paragrafului 2 al art. 6:

a) semnările, ratificările și aderările, conform art. 6;

b) datele la care prezentul acord și anexele sale intră în vigoare conform art. 7;

c) denunțările, conform art. 8;

d) abrogarea acordului, conform art. 9;

e) înștiințările și denunțările primite, conform art. 10;

f) declarațiile și înștiințările primite, conform paragrafelor 1 și 2 ale art. 12;

g) acceptarea și data intrării în vigoare a modificărilor conform paragrafelor 3 și 6 ale art. 14.

ARTICOLUL 16

1. Protocolul de semnare a prezentului acord va avea aceeași valabilitate, valoare și durată ca și acordul însuși, din care va fi considerat ca făcând parte integrantă.

2. Nu se admite nici o rezervă la prezentul acord, cu excepția celor înscrise în protocolul de semnare și celor formulate conform art. 12.

ARTICOLUL 17

După 15 decembrie 1957, originalul prezentului acord va fi depus la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, care va trimite copii certificate conforme fiecăreia dintre țările menționate în paragraful 1 al art. 6.

Drept pentru care subsemnații, autorizați în modul cuvenit, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, într-un singur exemplar, în limbile engleză și franceză pentru textul acordului și în limba franceză pentru anexe, fiecare text având aceeași valabilitate pentru acordul menționat.

Secretarul general al O.N.U. este invitat să întocmească o traducere oficială a anexelor în limba engleză și să anexeze această traducere la copiile certificate, menționate în art. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...