Guvernul României

Ordonanța nr. 42/2015 privind dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de către stat, care atestă finalizarea studiilor, absolvenții înmatriculați anterior începerii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la instituții de învățământ superior acreditate și care au fost înmatriculați, după caz:

a) la programe de studii organizate la forme de învățământ și/sau în locații geografice neautorizate;

b) la programe de studii organizate în limbă de predare neautorizată;

c) peste capacitatea maximă de școlarizare aprobată;

d) la programe de studii aflate în curs de autorizare, la data înmatriculării;

e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea condițiilor de înmatriculare sau mobilitate.

(2) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază și absolvenții înmatriculați la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de învățământ la distanță și care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii într-un singur an.

(3) O diplomă eliberată, în condițiile legii, de către o instituție de învățământ superior acreditată atestă finalizarea studiilor, este recunoscută de stat și reprezintă un înscris oficial. Jurisprudență

(4) Diplomele eliberate conform alin. (3) sunt valabile până la anularea acestora, în condițiile legii, de către emitent sau de către instanțele judecătorești.

(5) În termen de 30 de zile de la solicitarea instituției de învățământ superior acreditate, Ministerul Educației și Cercetării Științifice aprobă numărul de formulare tipizate necesare pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1).

(6) Procedura de aprobare a formularelor tipizate care atestă finalizarea studiilor pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice. Puneri în aplicare (1)

Art. 2. -

(1) Au dreptul de a beneficia de recunoașterea actelor de studii, la cerere, în vederea accesului, după caz, la muncă ori la continuarea studiilor, oriunde în străinătate, absolvenții care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevăzute la art. 143 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la programe de studii autorizate/acreditate și ale căror acte de studii conțin neconcordanțe cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor și al programelor de studii universitare, domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați, ce se aprobă, anual, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Neconcordanțele prevăzute la alin. (1) reprezintă vicii de formă a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora în raport cu nomenclatorul prevăzut la art. 138 alin. (5) din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Îndreptarea neconcordanțelor este susținută în mod indubitabil de către instituția de învățământ superior acreditată prin documentele de școlarizare și finalizare studii aferente, asumate de către senatul universitar și rector.

(4) Procedura de recunoaștere și de aprobare a formularelor tipizate ale actelor de studii pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Art. 3. -

(1) Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în calitate de autoritate de stat în domeniul educației și învățământului, poate recunoaște, prin ordin al ministrului, studiile și pentru alți beneficiari care au fost vătămați în drepturile lor, dacă se face dovada că s-au aflat într-o eroare comună și invincibilă.

(2) Consiliul de etică și management universitar, denumit în continuare CEMU, din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice este împuternicit să constate cazurile în care absolvenți cu diplomă ai instituțiilor de învățământ superior acreditat au fost vătămați în drepturile lor prin nerecunoașterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(3) CEMU este împuternicit să constate contravenția prevăzută la art. 4 alin. (3) la solicitarea oricărui absolvent cu diplomă eliberată de către o instituție de învățământ superior acreditată, în cazurile în care validitatea acesteia nu este recunoscută în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor.

(4) În urma sesizării prevăzute la alin. (3), CEMU solicită rectorului și senatului instituției de învățământ superior acreditate, emitentă a diplomei, să procedeze la verificarea școlarizării și eliberării actului de studii.

(5) Pe baza constatărilor realizate conform alin. (4) înaintate de către rectorul instituției de învățământ superior acreditate și a propriilor verificări, CEMU adoptă o hotărâre prin care stabilește, după caz, contravenția prevăzută la art. 4 alin. (3).

Art. 4. -

(1) Constituie abatere administrativă și se sancționează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de școlarizare încasate, pentru numărul de studenți înmatriculați peste capacitatea maximă de școlarizare aprobată pentru respectivul program de studii, instituțiile de învățământ superior care înmatriculează studenți peste această capacitate maximă de școlarizare.

(2) Constituie abatere administrativă și se sancționează cu amendă, al cărei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de școlarizare încasate, instituțiile de învățământ superior care au școlarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.

(3) Constituie contravenție nerecunoașterea validității diplomelor eliberate de către instituțiile de învățământ superior acreditate, de către orice persoană fizică sau juridică în procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

(4) Sumele rezultate din amenzile prevăzute la alin. (1)-(3) se varsă la bugetul de stat.

(5) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică pentru fapte săvârșite începând cu anul universitar 2015-2016 . Modificări (1)

(6) Se împuternicește Ministerul Educației și Cercetării Științifice să constate abaterile administrative prevăzute la alin. (1) și (2).

(7) Aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face de către persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

(8) Modelul de proces-verbal privind constatările și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilește și se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

(9) Împotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta.

(10) Prevederile alin. (3) intră în vigoare în termen de 30 de zile de data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(11) Dreptul persoanelor de a se adresa instanțelor judecătorești este garantat.

Art. 5. -

(1) Școlarizarea și înmatricularea studenților cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare referitoare la organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare sau privind depășirea capacității de școlarizare aprobate se sancționează după cum urmează:

a) programul de studii respectiv intră în lichidare, în cazul în care încălcarea dispozițiilor legale se referă la un singur an universitar și la un singur program de studii;

b) universitatea intră în lichidare și se efectuează demersurile legale pentru desființare, în cazul în care se constată încălcarea dispozițiilor legale la două sau mai multe programe de studii universitare ori încălcarea prevederilor legale se constată pe parcursul a cel puțin 2 ani universitari consecutivi.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică pentru fapte săvârșite începând cu anul universitar 2015-2016. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Anual, în termen de 6 luni de la începerea fiecărui an universitar, instituțiile de învățământ superior transmit Ministerului Educației și Cercetării Științifice tabele nominale cu toți studenții înmatriculați la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, formă de învățământ, limbă de predare, locație geografică.

(2) Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pe baza tabelelor înaintate conform alin. (1), verifică ca fiecare student să fie înmatriculat legal.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii,
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 26 august 2015.

Nr. 42.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...