Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 1954 până la 30 septembrie 2011, fiind abrogat prin Lege 71/2011 și înlocuit de Codul Civil 2009(r1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

d) printr-un alt mod reglementat de lege.

Art. 29. -

Institutiile de stat, ca persoane juridice, pot fi infiintate, prin lege, decret sau Hotarire a Consiliului de Ministri, iar intreprinderile si organizatiile economice de stat si prin actul unui organ local al puterii de stat ori prin actul unui organ central sau local al administratiei de stat, in conditiile stabilite prin lege, decret sau Hotarire a Consiliului de Ministri.

Institutiile si intreprinderile anexe se infiinteaza in acelasi mod ca si organizatiile socialiste pe linga care functioneaza.

Art. 30. -

Gospodariile agricole colective si celelalte organizatii cooperatiste, precum si institutiile si intreprinderile anexe, create de acestea, sint persoane juridice prin recunoasterea infiintarii lor de catre organele si in conditiile prevazute de lege.

Art. 31. - Jurisprudență (4)

Organizatiile obstesti, ca si sindicatele, uniunile de scriitori, artisti sau compozitori, asociatiile cu scop nepatrimonial, precum si insitutiile si intreprinderile anexe create de acestea, sint persoane juridice daca au autorizarea prealabila a infiintarii lor data de catre organele si in conditiile prevazute de lege.

Art. 32. - Jurisprudență (7)

Persoanele juridice sint supuse inregistrarii sau inscrierii, daca legile care le sint aplicabile reglementeaza aceasta inregistrare sau inscriere.

Art. 33. - Jurisprudență (17), Reviste (1)

Persoanele juridice care sint supuse inregistrarii au capacitatea de a avea drepturi si obligatii de la data inregistrarii lor. Jurisprudență (5)

Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi si obligatii, dupa caz, potrivit dispozitiunilor art. 28, de la data actului de dispozitiune care le infiinteaza, de la data recunoasterii, ori a autorizarii infiintarii lor sau de la data indeplinirii oricarei alte cerinte, prevazute de lege. Jurisprudență (2)

Cu toate acestea, chiar inainte de data inregistrarii sau de data actului de recunoastere ori de data indeplinirii celorlalte cerinte ce ar fi prevazute, persoana juridica are capacitatea chiar de la data actului de infiintare cit priveste drepturile constituite in favoarea ei, indeplinirea obligatiilor si a oricaror masuri preliminare ce ar fi necesare, dar numai intrucit acestea sint cerute pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil. Jurisprudență (5)

Art. 34. - Jurisprudență (44), Reviste (2)

Persoana juridica nu poate avea decit acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut. Jurisprudență (4), Reviste (1)

Orice act juridic care nu este facut in vederea realizarii acestui scop este nul. Jurisprudență (6)

Art. 35. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (83), Reviste (2)

Persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale. Jurisprudență (12), Reviste (2)

Actele juridice facute de organele persoanei juridice, in limitele puterilor ce le-au fost conferite, sint actele persoanei juridice insasi. Jurisprudență (12), Reviste (1)

Faptele ilicite savirsite de organele sale obliga insasi persoana juridica, daca au fost indeplinite cu prilejul exercitarii functiei lor. Jurisprudență (26)

Faptele ilicite atrag si raspunderea personala a celui ce le-a savirsit, atit fata de persoana juridica, cit si fata de cel al treilea. Jurisprudență (23)

Art. 36. - Jurisprudență (8), Reviste (2)

Raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale sint supuse, prin asemanare, regulilor mandatului, daca nu s-a prevazut altfel prin lege, actul de infiintare ori statut.

Art. 37. - Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (41)

Statul nu raspunde pentru obligatiile organelor si celorlalte institutii de stat, ale intreprinderilor si organizatiilor economice de stat, precum si ale oricaror alte organizatii socialiste de stat, daca ele sint persoane juridice. Deasemenea, nici una dintre aceste persoane juridice nu raspunde pentru obligatiile statului. Jurisprudență (8)

Persoana juridica subordonata unui Sfat Popular sau unui organ al administratiei de stat ori unei organizatii economice socialiste sau unei organizatii obstesti, nu raspunde pentru obligatiile acestora si, tot astfel, acestea nu raspund pentru obligatiile persoanei juridice subordonate, in afara de cazurile prevazute de lege.

Art. 38. -

Persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut.

Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice, se va trece in registru si denumirea ei.

Art. 39. - Jurisprudență (1)

Sediul persoanei juridice se stabileste potrivit actului care a infiintat-o sau statutului.

Art. 40. - Jurisprudență (19), Reviste (1)

Persoana juridica inceteaza de a avea fiinta prin comasare, divizare sau dizolvare.

Art. 41. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

Comasarea se face prin absorbirea unei persoane juridice de catre o alta persoana juridica sau prin fuziunea mai multor persoane juridice pentru a alcatui o persoana juridica noua. Jurisprudență (2)

Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice intre mai multe persoane juridice care exista sau care iau, astfel, fiinta. Jurisprudență (4), Reviste (1)

Art. 42. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

Persoana juridica nu inceteaza de a avea fiinta in cazul in care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite la una sau mai multe alte persoane juridice existente sau care iau, astfel, fiinta.

Art. 43. - Jurisprudență (4)

Institutiile de stat, precum si intreprinderile si organizatiile economice de stat create prin lege, decret sau Hotarire a Consiliului de Ministri, inceteaza de a avea fiinta, in mod corespunzator, prin lege, decret sau Hotarire a Consiliului de Ministri, Intreprinderile si organizatiile economice de stat create prin actul unui organ local al puterii de stat ori prin actul unui organ central sau local al administratiei de stat inceteaza de a avea fiinta prin actul organului care le-a creat sau al organului ierarhic superior.

Dispozitiunile alineatului precedent se aplica si in cazul in care o parte din patrimoniul unei institutii de stat sau al unei organizatii economice socialiste de stat se desprinde si transmite potrivit art. 42.

Art. 44. -

Comasarea si divizarea organizatiilor cooperatiste, precum si desprinderea unei parti din patrimoniul acestora, se face in termenul hotaririi organului cooperatist chemat a le decide, precum si cu recunoasterea din partea organului competent, potrivit prevederilor legii.

Dispozitiunile alineatului precedent sint aplicabile prin asemanare si organizatiilor obstesti.

Art. 45. -

Organizatiile cooperatiste si orice organizatii obstesti se dizolva daca:

a) termenul pentru care au fost constituite s-a implinit;

b) scopul a fost realizat ori nu mai poate fi indeplinit;

c) scopul pe care il urmaresc sau mijloacele intrebuintate au devenit contrare legii ori regulilor de convietuire socialista sau urmaresc un alt scop decit cel declarat;

d) numarul membrilor a scazut sub limita stabilita de lege, actul de infiintare sau statut.

In cazurile prevazute la lit. a, b si d, dizolvarea se produce de plin drept: in cazul prevazut la lit. c, ea se face prin actul organului competent.

Organizatiile cooperatiste si orice organizatii obstesti se pot dizolva, deasemeni in conditiunile prevazute in art. 14 care se vor aplica prin asemanare.

Art. 46. - Jurisprudență (2)

In cazul fuziunii, drepturile si obligatiile persoanelor juridice fuzionate trec asupra noii persoane juridice astfel infiintate.

In cazul absorbtiei, persoana juridica dobindeste drepturile si este tinuta de obligatiile persoanei juridice pe care o absoarbe.

Art. 47. - Jurisprudență (1)

Patrimoniul persoanei juridice care a incetat de a avea fiinta prin divizare se imparte in mod egal intre persoanele juridice dobinditoare, daca prin actul care a dispus dizolvarea nu s-a stabilit o alta proportie.

In cazul in care o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde si se transmite la o singura persoana juridica existenta sau care ia astfel fiinta, impartirea patrimoniului se face in proportia partii desprinse si transmise.

In cazul in care partea desprinsa se transmite la mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinta, impartirea patrimoniului intre persoana juridica de la care s-a facut desprinderea si persoanele juridice dobinditoare se va face potrivit dispozitiunilor alineatului 2, iar intre persoanele juridice dobinditoare, impartirea partii desprinse se va face potrivit dispozitiunilor alineatului 1, care se vor aplica in mod corespunzator.

Art. 48. - Jurisprudență (2)

Persoanele juridice care dobindesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile persoanei juridice care a incetat de a avea fiinta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobindite, stabilita la data dobindirii, daca prin actul care a dispus divizarea persoanei juridice nu s-a prevazut altfel. In cazul organizatiilor cooperatiste sau al oricaror organizatii obstesti, raspunderea nu poate fi decit proportionala cu valoarea bunurilor dobindite.

Dispozitiunile alineatului precedent se aplica si persoanelor juridice care au dobindit bunuri ca urmare a desprinderii si transmiterii unei parti din patrimoniul altei persoane juridice.

Art. 49. - Jurisprudență (1)

Transmisiunea drepturilor si obligatiilor, in caz de fuziune, absorbtie, divizare, precum si de desprindere si transmitere, privind persoane juridice supuse inregistrarii, se indeplineste, atit intre parti, cit si fata de cel de al treilea, numai prin inregistrarea operatiunii si pe data acesteia. Jurisprudență (1)

In ceea ce priveste celelalte persoane juridice, nesupuse inregistrarii, transmisiunea drepturilor si obligatiilor, in cazurile prevazute de alineatul precedent, se indeplineste atit intre parti, cit si fata de cel de al treilea, numai pe data aprobarii, de catre organul competent, a inventarului, a bilantului contabil intocmit in vederea predarii-primirii, a oricaror alte asemenea acte pe care legea le-ar prevedea, precum si a evidentei contractelor in curs de executare, care trebuie sa cuprinda si repartizarea tuturor contractelor in conditiunile art. 50 alin. 2.

Art. 50. -

Divizarea, precum si desprinderea si transmiterea nu se vor putea inregistra decit daca se vor prezenta, aprobate de organul competent determinat potrivit art. 43 sau 44, inventarul, bilantul contabil intocmit in vederea predarii-primirii, sau oricare alte asemenea acte pe care legea le-ar prevedea, precum si evidenta contractelor in curs de executare, care trebuie sa cuprinda si repartizarea tuturor contractelor.

Contractele se vor repartiza astfel incit executarea fiecaruia dintre ele sa se faca de o singura persoana juridica dobinditoare. Repartizarea unui singur contract la mai multe persoane juridice se va putea face numai daca impartirea executarii lui este cu putinta. In toate cazurile, in ce priveste transmiterea drepturilor si obligatiilor, se va face aplicatiunea art. 47 si 48.

Aprobarea ceruta potrivit alin. 1 nu se va putea da mai inainte ca, in cazul contractelor planificate, sa se fi obtinut, de la organul de planificare competent, modificarea sarcinii de plan concrete corespunzatoare. Jurisprudență (1)

Art. 51. - Jurisprudență (9)

Prin efectul dizolvarii, persoana juridica intra in lichidare, in vederea realizarii activului si a platii pasivului.

Art. 52. -

Bunurile organizatiei cooperatiste sau ale organizatiei obstesti dizolvate, ramase dupa lichidare, vor primi destinatia aratata prin actul de infiintare prin statut sau prin hotarirea luata, cel mai tirziu la data dizolvarii, de organele chemate a o decide.

In lipsa unei atari prevederi in actul de infiintare sau statut, ori in lipsa unei hotariri luate in conditiile alineatului precedent, precum si in cazul in care prevederea sau hotarirea este contrara legii ori regulilor de convietuire sociala, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de organul competent unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

Art. 53. - Jurisprudență (1)

In cazul in care persoana juridica este dizolvata pentru ca scopul ei sau mijloacele intrebuintate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii ori potrivnice regulilor de convietuire sociala, bunurile ramase dupa lichidare trec la stat.

CAPITOLUL 3 Ocrotirea drepturilor personale nepatrimoniale

Art. 54. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (28), Reviste (2)

Persoana care a suferit o atingere in dreptul sau la nume ori la pseudonim, la denumire, la onoare, la reputatie, in dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere stiintifice, artistice ori literare, de inventator sau in orice alt drept personal nepatrimonial, va putea cere instantei judecatoresti incetarea savirsirii faptei care aduce atingerea drepturilor mai sus aratate. Jurisprudență (2)

Totodata, cel care a suferit o asemenea atingere va putea cere ca instanta judecatoreasca sa oblige pe autorul faptei savirsite fara drept, sa publice, pe socoteala acestuia, in conditiile stabilite de instanta, hotarirea pronuntata ori sa indeplineasca alte fapte destinate sa restabileasca dreptul atins. Jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 55. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (8)

Daca autorul faptei savirsite fara drept nu indeplineste, in termenul stabilit prin hotarire, faptele destinate sa restabileasca dreptul atins, instanta judecatoreasca va putea sa-l oblige la plata, in folosul statului, a unei amenzi pe fiecare zi de intirziere, socotita de la data expirarii termenului de mai sus. Aceasta amenda poate fi pronuntata si prin hotarirea data asupra cererii facute potrivit art. 54.

Art. 56. - Jurisprudență (3)

Drepturile personale nepatrimoniale sint ocrotite si dupa moarte, in masura stabilita de lege sau de regulile de convietuire socialista.

CAPITOLUL 4 Dispozitiuni finale

Art. 57. -

Prezentul decret intra in vigoare la data de 1 Februarie 1954.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...