Guvernul României

Ordonanța nr. 40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Modificări (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2015 până la 31 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Lege 1/2017.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situația autovehiculelor pentru care s-a emis decizie de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în conformitate cu prevederile art. 12."

2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins: Practică judiciară (4)

"

Art. 12. -

(1) Contribuabilii care au achitat taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia prin cerere adresată organului fiscal competent, în termenul de prescripție prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență (1)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), precum și dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și data restituirii acesteia se achită către persoana prevăzută la alin. (1), potrivit prevederilor art. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar plata tranșelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de organul fiscal competent.

(3) Cererile de restituire ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se soluționează în conformitate cu prevederile art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie care se comunică persoanei interesate în termen de maximum 10 zile de la emitere.

(4) Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul nesoluționării cererii de restituire în termenul prevăzut la alin. (3), persoana interesată poate face contestație în condițiile titlului IX din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea termenului în care trebuia soluționată cererea de restituire.

(5) Organul competent, prevăzut la art. 209 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, soluționează contestația în termenul prevăzut la art. 70 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie care se comunică de îndată contestatorului.

(6) Deciziile emise în soluționarea contestațiilor pot fi contestate la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Sumele prevăzute la alin. (1), precum și dobânzile calculate până la data plății integrale se actualizează cu indicele prețurilor de consum publicat pe portalul Institutului Național de Statistică la data emiterii deciziei de restituire.

(8) Procedura de efectuare a plății sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale va fi stabilită prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire."

3. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) În vederea stimulării achiziționării de vehicule nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ- teritoriale și instituțiile publice care achiziționează autovehicule pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride, aparținând categoriilor de folosință M1 și N1, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, beneficiază de un tichet, pentru fiecare autovehicul achiziționat, denumit în continuare ecotichet.

(2) Ecotichetul se suportă din bugetul Fondului pentru mediu și are o valoare de 20.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric și o valoare de 5.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km.

(3) Criteriile de eligibilitate, modalitatea de utilizare, precum și metodologia de finanțare se stabilesc prin Ghidul de finanțare a programului aprobat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului".

Art. II. - Practică judiciară (2)

Dreptul contribuabililor prevăzut la art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, astfel cum aceasta a fost modificată prin prezenta ordonanță, de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa.

Art. III. -

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de efectuare a plății sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale, prevăzut la art. 12 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță, va fi emis în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

București, 26 august 2015.

Nr. 40.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...