Prezentarea cazierului fiscal | Ordonanță 39/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 8 Prezentarea cazierului fiscal

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situații:

a) la înființarea societăților, a societăților cooperative, a cooperativelor agricole și a entităților fără personalitate juridică, de către asociați, acționari, membri și reprezentanții legali sau desemnați;

b) la solicitarea înscrierii asociațiilor și fundațiilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor de către asociații sau membrii fondatori ai acestora, după caz, de către aceștia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) la autorizarea exercitării unei activități independente de către solicitanți;

d) la cesiunea ori înstrăinarea sub orice formă a părților sociale sau a acțiunilor, de către noii asociați, acționari sau membri;

e) la numirea de noi reprezentanți legali, precum și la cooptarea de noi asociați, acționari sau membri cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanți legali, asociați, acționari sau membri; Jurisprudență

f) la numirea de noi reprezentanți legali, precum și în cazul cooptării unor noi membri în asociații și fundații, atunci când aceștia dobândesc și calitatea de reprezentanți legali ai persoanei juridice deja înregistrate, de către aceștia;

g) în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situațiile prevăzute la lit. a) și c)-e) pentru persoanele care se înscriu în registrul comerțului prin transmiterea, în format electronic, a informațiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenția Națională de Administrare Fiscală Oficiului Național al Registrului Comerțului, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informații: numele și prenumele/denumirea și codul numeric personal/codul de identificare fiscală.

(3) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal și de transmitere, în format electronic, a informațiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a cărui prezentare este obligatorie pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care se înscriu în registrul comerțului, se stabilește prin protocol încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului.

(4) Persoanele fizice și juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România și se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu au obligația să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârșit fapte și nu s-au aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu sunt înregistrați fiscal în România. Proceduri (11)

(5) Se interzice autorizarea operațiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informații privind faptele și situațiile prevăzute la art. 4. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(6) La solicitarea organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești Agenția Națională de Administrare Fiscală va furniza informații din cazierul fiscal al contribuabililor. Puneri în aplicare (1)

(7) În baza acordurilor fiscale internaționale Agenția Națională de Administrare Fiscală poate furniza autorităților fiscale competente din statele partenere, la cerere, informații din cazierul fiscal al contribuabililor. Puneri în aplicare (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 39/2015:
Definiția cazierului fiscal
Scopul cazierului fiscal
Organizarea și gestionarea cazierului fiscal
Înscrierea în cazierul fiscal și transmiterea informațiilor între instituții
Documente care stau la baza înscrierii informațiilor în cazierul fiscal
Scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal
Organizarea și gestionarea istoricului contribuabililor scoși din evidența cazierului fiscal
Prezentarea cazierului fiscal
Eliberarea certificatului de cazier fiscal
Rectificarea informațiilor înscrise în cazierul fiscal
Contestarea deciziei de respingere a cererii de rectificare a informațiilor înscrise în cazierul fiscal
Dispoziții tranzitorii
Protecția datelor
Dispoziții finale
Reviste:
Cazierul fiscal la înregistrarea unui ONG
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ori a reprezentanților persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate și modificarea datelor lor personale
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind transmiterea părților de interes și a părților sociale la SNC, SCS, SRL, GIE și GEIE constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării unei sucursale înființată de o societate sau un grup de interes economic cu sediul în România
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării unei sucursale înființată în România de o firmă cu sediul în străinătate sau de un grup european de interes economic
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării unei sucursale înființate de regiile autonome
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății cooperative de gradul I și gradul II, care funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății și companiei naționale
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății pe acțiuni și în comandită pe acțiuni
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării societății în nume colectiv, in comandită simplă și cu răspundere limitată
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării organizației cooperatiste de credit prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (cooperative de credit și case centrale ale cooperativelor de credit)
;
se încarcă...