Contravenții | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Asigurările sociale de sănătate - Răspunderi și sancțiuni -
SECȚIUNEA a 2-a
Contravenții

Art. 312. - Referințe în jurisprudență (2)

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nedepunerea la termen a declarației prevăzute la art. 228 alin. (2);

b) nevirarea contribuției datorate conform art. 267 alin. (1) de către persoanele fizice și juridice angajatoare;

c) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale ANAF și ale caselor de asigurări a documentelor justificative și a actelor de evidență necesare în vederea stabilirii obligațiilor la fond; Referințe în jurisprudență (1)

d) refuzul de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative și actele de evidență financiar-contabilă privind sumele decontate din fond, precum și documente medicale și administrative existente la nivelul entității controlate și necesare actului de control.

Art. 313. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (30)

Contravențiile prevăzute la art. 312 se sancționează după cum urmează: Referințe în jurisprudență (7)

a) cele prevăzute la lit. a) și c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; Modificări (1)

b) cele prevăzute la lit. b) și d), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei. Modificări (1)

Art. 314. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control ale ANAF și ale caselor de asigurări.

(2) Amenzile contravenționale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 315. -

Prevederile art. 312 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 316. -

(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 313, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(2) Dispozițiile prezentei legi referitoare la obligațiile față de fond se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate
Organele de conducere
Serviciul medical
Obligațiile caselor de asigurări
Controlul de gestiune
Controlul furnizării serviciilor
Arbitrajul
Sancțiuni
Contravenții
Dispoziții generale
Nedemnități și incompatibilități
Autorizarea exercitării profesiei de medic
Dispoziții privind facilitarea dreptului de stabilire
Dispoziții cu privire la libera prestare a serviciilor medicale
Dispoziții comune cu privire la dreptul de stabilire și libera prestare de servicii medicale
Dispoziții generale
Atribuțiile CMR
Membrii CMR
Drepturile și obligațiile membrilor CMR
;
se încarcă...