Art 280 Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate | Lege 95/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea caselor de asigurări de sănătate - Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate -
Art. 280. -
Jurisprudență

(1) Atribuțiile CNAS sunt următoarele:

a) gestionează fondul prin președintele CNAS, împreună cu casele de asigurări; Jurisprudență

b) elaborează, implementează și gestionează procedurile și formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătății, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

c) elaborează și actualizează Registrul unic de evidență a asiguraților;

d) elaborează și publică raportul anual și planul de activitate pentru anul următor, cu avizul conform al Ministerului Sănătății;

e) îndrumă metodologic și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele de asigurări;

f) răspunde pentru activitățile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fața Guvernului, a ministrului sănătății și a asiguraților;

g) elaborează proiectul contractului-cadru, care se prezintă de către Ministerul Sănătății spre aprobare Guvernului;

h) elaborează condițiile privind acordarea asistenței medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu consultarea CMR și CMDR; Modificări (1)

i) participă anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contribuție personală, pe baza prescripțiilor medicale, pentru persoanele asigurate;

j) administrează și întreține bunurile imobile și baza materială din patrimoniu, în condițiile legii;

k) asigură organizarea sistemului informatic și informațional unic integrat pentru înregistrarea asiguraților și pentru gestionarea și administrarea fondului. Indicatorii folosiți în raportarea datelor în sistemul de asigurări de sănătate sunt unitari și se stabilesc de către Ministerul Sănătății, la propunerea CNAS, CMR și CMDR; Modificări (1)

l) negociază și contractează cu instituții abilitate de lege colectarea și prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguraților, în vederea contractării și decontării acestora de către casele de asigurări;

m) acordă gratuit informații, consultanță și asistență în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor și furnizorilor de servicii medicale;

n) încheie și derulează contracte de furnizare de servicii medicale de dializă;

o) asigură logistica și baza materială necesare activității de pregătire și formare profesională a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului;

p) inițiază, negociază și încheie cu instituții similare documente de cooperare internațională în domeniul său de activitate, cu avizul conform al Ministerului Sănătății;

r) îndeplinește funcția de organism de legătură, care asigură comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu România documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății;

s) prezintă un raport anual Guvernului privind starea sistemului de asigurări sociale de sănătate;

t) prezintă rapoarte Parlamentului, la solicitarea acestuia;

u) alte atribuții prevăzute de acte normative în domeniul sănătății.

(2) CNAS organizează și administrează Platforma informatică din asigurările de sănătate, care cuprinde: sistemul informatic unic integrat, sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate, sistemul național de prescriere electronică și sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului, asigurând interoperabilitatea acestuia cu soluțiile de e-Sănătate la nivel național, pentru utilizarea eficientă a informațiilor în elaborarea politicilor de sănătate și pentru managementul sistemului de sănătate. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Reviste (5), Comentarii expert (1)

(3) Realizarea atribuțiilor care revin CNAS, potrivit prezentei legi, este supusă controlului organelor competente potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Care sunt dispozițiile neconstituționale din Legea privind reforma în domeniul sănătății? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro) în data de 17.07.2018, “Curtea Constituțională…..cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.30 alin.(2) și (3), precum și sintagma „sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului” din cuprinsul art.280 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății sunt neconstituționale.
CCR a constatat că dosarul electronic de sănătate, instituit prin reglementările criticate, cuprinde date personale cu caracter medical, protejate prin art.26 din Constituție. În măsura în care statul a instituit prin lege o măsură în aplicarea dreptului la ocrotirea sănătății persoanei, prevăzut de art.34 din Constituție, tot acestuia îi revine obligația de a proteja și garanta caracterul confidențial al informațiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de același nivel. Aceasta întrucât nu este îndeajuns ca protejarea datelor medicale să fie realizată printr-o legislație infralegală, care este caracterizată printr-un grad sporit de instabilitate sau inaccesibilitate [a se vedea în acest sens Decizia nr.17/21.01.2015, Decizia nr.51/16.02.2016 sau Decizia nr.61/07.02.2017]. Or, dispozițiile legale criticate nu reglementează în sine nicio măsură care să poată fi calificată drept garanție a dreptului la viață intimă, familială sau privată, astfel încât CCR a constatat încălcarea art.26 din Constituție.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 95/2006:
Art 270 Constituirea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 271 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 272 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 273 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 274 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 275 Utilizarea și administrarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
Art 276 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Art 277 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Art 278 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Art 279 Constituirea caselor de asigurări de sănătate și organizarea administrativă
Art 280 Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate
Art 281 Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate
Art 282 Organele de conducere
Art 283 Organele de conducere
Art 284 Organele de conducere
Art 285 Organele de conducere
Art 286 Organele de conducere
Art 287 Organele de conducere
Art 288 Organele de conducere
Art 289 Organele de conducere
Art 290 Organele de conducere
Reviste:
CCR: Dispoziții neconstituționale privind dosarul electronic de sănătate al pacientului
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Impactul Deciziei Curții Constituționale nr. 498 din 17 iulie 2018 asupra reglementării dosarului electronic de sănătate al pacientului
Cronica jurisprudenței Curții Constituționale a României pe anul 2018
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 498/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. (2) și (3), precum și a sintagmei "sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...