Consiliul Europei

Protocolul adițional nr. 1/1952 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (28), Reviste (125), Doctrine (9), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 31 mai 1994.

În vigoare de la 31 mai 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Paris, 20.III.1952

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

hotărâte să ia măsuri de natura a asigure garantarea colectivă a drepturilor și libertăților, altele decât cele care sunt deja înscrise în titlul I al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare convenția),

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1 Modificări (1), Referințe (19), Jurisprudență, Reviste (117), Doctrină (8)

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor. Jurisprudență, Reviste (2)

ARTICOLUL 2 Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le va asuma în domeniul educației și al învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filosofice. Doctrină (1)

ARTICOLUL 3 Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Înaltele părți contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condițiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.

ARTICOLUL 4 Modificări (1), Jurisprudență

Orice înaltă parte contractantă poate, în momentul semnării ori al ratificării prezentului protocol sau în orice alt moment ulterior, să comunice secretarului general al Consiliului Europei o declarație precizând măsura în care aceasta se angajează ca dispozițiile prezentului protocol să se aplice anumitor teritorii care sunt desemnate în declarația respectivă și ale căror relații internaționale aceasta le asigură.

Orice înaltă parte contractantă care a comunicat o declarație în virtutea paragrafului precedent poate, după un anumit interval de timp, să comunice o nouă declarație care să modifice termenii oricărei declarații anterioare sau care să pună capăt aplicării dispozițiilor prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu.

O declarație făcută potrivit prezentului articol va fi considerată ca fiind în conformitate cu paragraful 1 din art. 63 al convenției. Modificări (1)

ARTICOLUL 5 Modificări (1), Jurisprudență

Înaltele părți contractante vor considera art. 1, 2, 3 și 4 din acest protocol ca articole adiționale la convenție și toate dispozițiile convenției se vor aplica în consecință.

ARTICOLUL 6 Modificări (1), Jurisprudență

Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei, semnatari ai convenției; el va fi ratificat o dată cu convenția sau după ratificarea acesteia. El va intra în vigoare după depunerea a zece instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care îl va ratifica ulterior, protocolul va intra în vigoare o dată cu depunerea instrumentului de ratificare. Jurisprudență

Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei, care va notifica tuturor membrilor numele celor care au ratificat protocolul.

Încheiat la Paris la 20 martie 1952, în limbile franceză și engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va transmite copie certificată fiecăruia dintre statele semnatare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Modul de calcul al indemnizației de șomaj. Probleme ivite în practica judiciară. Sesizarea înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
Pretenții privind drepturi salariale rezultate din includerea în salariu a premiului anual
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Arhivar, posesor-deținător de arhivă. Calitate și legitimitate procesuală pasivă. Acțiune în constatarea grupei de muncă. Angajator desființat
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Recalcularea unor pensii de serviciu, în viziunea înaltei Curți de Casație și Justiție
Analiza jurisprudenței în materia revizuirii întemeiate pe art. 322 pct. 9 C. pr. civ.
Povestea legii nr. 221/2009[1]
Cerere de constatare a caracterului abuziv al naționalizării unui imobil. Inadmisibilitatea cererii în situația în care exista posibilitatea formulării unei acțiuni în realizare. Compatibilitatea cu Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Decizia pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Oranka Pall împotriva României
Contestație în anulare. Invocarea omisiunii de a analiza unele dintre motivele de recurs. Analizarea recursului în limitele impuse de o hotărâre irevocabilă anterioară
Doctrină:
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...