TITLUL V | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL V Modificări (1)

ARTICOLUL 57 Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Oricare înaltă parte contractantă va furniza, la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, explicațiile cerute asupra felului în care dreptul său intern asigură aplicarea efectivă a tuturor dispozițiilor acestei convenții. Jurisprudență

ARTICOLUL 58

Cheltuielile Comisiei și ale Curții sunt în sarcina Consiliului Europei.

ARTICOLUL 59

Membrii Comisiei și ai Curții se bucură, pe timpul exercitării funcțiilor lor, de privilegiile și imunitățile prevăzute de art. 40 al Statutului Consiliului Europei și de acordurile încheiate în virtutea acestui articol.

ARTICOLUL 60 Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

Nici o dispoziție din prezenta convenție nu va fi interpretată ca limitând sau aducând atingere drepturilor omului și libertăților fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor oricărei părți contractante sau oricărei alte convenții la care această parte contractantă este parte. Jurisprudență

ARTICOLUL 61 Modificări (1), Doctrină (1)

Nici o dispoziție a prezentei convenții nu aduce atingere competențelor conferite Comitetului Miniștrilor prin Statutul Consiliului Europei.

ARTICOLUL 62 Modificări (1), Doctrină (1)

Înaltele părți contractante renunță reciproc, în afara unei înțelegeri speciale, să se prevaleze de tratatele, convențiile sau de declarațiile care există între ele, în vederea supunerii, pe calea unei cereri, a unui diferend apărut din interpretarea sau aplicarea prezentei convenții unui alt mod de reglementare decât cele prevăzute de numita convenție.

ARTICOLUL 63 Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

1. Orice stat poate, în momentul ratificării, sau în orice alt moment ulterior să declare, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei, că prezenta convenție se va aplica tuturor sau unuia dintre teritoriile ale căror relații internaționale el le asigură. Modificări (1), Jurisprudență

2. Convenția se va aplica teritoriului sau teritoriilor desemnate în notificare începând cu a 30-a zi socotită de la data la care secretarul general al Consiliului Europei va fi primit această notificare.

3. În respectivele teritorii, dispozițiile prezentei convenții vor fi aplicate ținând seama de necesitățile locale. Jurisprudență

4. Orice stat care a făcut o declarație conform primului paragraf din acest articol poate ulterior, în orice moment, să declare relativ la unul sau mai multe teritorii vizate în această declarație că acceptă competența Comisiei de a lua cunoștință de cererile persoanelor fizice, organizațiilor neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 25 din prezenta convenție. Modificări (1), Jurisprudență

ARTICOLUL 64 Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

1. Oricare stat poate, în momentul semnării prezentei convenții sau al depunerii instrumentului său de ratificare, să formuleze o rezervă în legătură cu o dispoziție anume a convenției, în măsura în care o lege atunci în vigoare pe teritoriul său nu este conformă cu această dispoziție. Rezervele cu caracter general nu sunt autorizate în termenii prezentului articol. Jurisprudență, Doctrină (1)

2. Orice rezervă emisă conform prezentului articol necesită o scurtă expunere privind legea în cauză. Jurisprudență

ARTICOLUL 65 Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

1. O înaltă parte contractantă nu poate denunța prezenta convenție decât după expirarea unui termen de 5 ani începând cu data intrării în vigoare a convenției în ceea ce o privește și prin intermediul unui preaviz de 6 luni, dat printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei care informează despre aceasta celelalte părți contractante.

2. Această denunțare nu poate avea drept efect să dezlege înalta parte contractantă interesată de obligațiile conținute în prezenta convenție în ceea ce privește orice fapt care, putând constitui o încălcare a acestor obligații, ar fi fost comis de ea anterior datei la care denunțarea își produce efectele.

3. Sub aceeași rezervă ar înceta de a mai fi parte la prezenta convenție orice parte contractantă care ar înceta de a mai fi membru al Consiliului Europei.

4. Convenția poate fi denunțată conform dispozițiilor paragrafelor precedente în ceea ce privește orice teritoriu pentru care ea a fost declarată aplicabilă potrivit art. 63. Modificări (1)

ARTICOLUL 66 Modificări (1), Doctrină (1)

1. Prezenta convenție este deschisă spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Ratificările vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

2. Prezenta convenție va intra în vigoare după depunerea a zece instrumente de ratificare. Modificări (1)

3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, convenția va intra în vigoare din momentul depunerii instrumentului de ratificare. Modificări (1)

4. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea în vigoare a convenției, numele înaltelor părți contractante care au ratificat-o, precum și depunerea oricărui instrument de ratificare intervenită ulterior. Modificări (1)

Încheiată la Roma, la 4 noiembrie 1950, în limbile franceză și engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general va transmite copie certificată tuturor semnatarilor.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
    În ceea ce privește rezervele la Convenție și la Protocoalele acesteia, abordarea proiectului de Acord aurmărit asigurarea principiului egalității între părți – între statele părți la Convenție, pe de oparte, și Uniune, pe de altă parte289. Astfel, atât în art. 2 al proiectului de Acord de aderare, cât și în art. 57 alin. (1) al Convenției însăși, au fost introduse prevederi privind posibilitatea Uniunii de aformula rezerve. Principiul egalității între părți se reflectă în noua formă propusă pentru art. 57, care prevede că Uniunea poate formula orezervă în raport cu oanumită prevedere aConvenției „în măsura în care dreptul Uniunii Europene în vigoare la acel moment nu este în conformitate cu acea prevedere”290. Reamintim că în conformitate cu art. 57 al Convenției, nu sunt permise rezervele cu caracter general. 
    289 CDDH-UE (2011) 16fin, parag. 27-30, p. 15. 
    290 CDDH-UE (2011) 16fin, art. 2 (2), p. 3.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Convenție:
TITLUL I
TITLUL II
TITLUL III
TITLUL IV
TITLUL V
Reviste:
Protecția drepturilor omului și autonomia ordinii juridice a UE - Avizul 2/2013 al CJUE
Unele considerații critice asupra Avizului 2/13 al Curții de Justiție a Uniunii Europene
Casa de asigurări de sănătate, persoană vătămată în procesul penal (II)
Evoluția instituției camerei preliminare de la adoptarea Codului de procedură penală până în prezent. Scurtă prezentare
Dreptul la viață al fătului - recunoscut sau nu de dreptul penal român?
Claritatea și previzibilitatea cauzei justificative speciale prevăzute de dispozițiile art. 226 alin. (4) lit. d) C. pen.
Un punct de vedere cu privire la interpretarea corelată a dispozițiilor art. 53 din Convenția (europeană) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și art. 53 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în contextul aderării Uniunii la această convenție
Derogarea României de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
;
se încarcă...