TITLUL IV | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL IV

ARTICOLUL 38 Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului se compune dintr-un număr de judecători egal cu cel al membrilor Consiliului Europei. Ea nu poate cuprinde mai mult de un cetățean al aceluiași stat. Jurisprudență

ARTICOLUL 39 Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

1. Membrii Curții sunt aleși de Adunarea Consultativă cu majoritatea voturilor exprimate de pe o listă de persoane propusă de membrii Consiliului Europei, fiecare dintre aceștia trebuind să prezinte trei candidați, dintre care cel puțin doi având cetățenia sa. Doctrină (1)

2. În măsura în care este aplicabilă, aceeași procedură este urmată pentru a completa Curtea în cazul admiterii de noi membri în Consiliul Europei și pentru a se ocupa locurile devenite vacante.

3. Candidații vor trebui să se bucure de cea mai înaltă considerație morală și să întrunească acele condiții cerute pentru exercitarea unor înalte funcții judiciare sau să fie juriști având o competență recunoscută.

ARTICOLUL 402 ,3) Doctrină (1)

2) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 5, intrat în vigoare la 20 decembrie 1971.

3) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

1. Membrii Curții sunt aleși pentru o durată de 9 ani. Ei pot fi realeși. Totuși, în ceea ce privește membrii desemnați la prima alegere, mandatele a patru dintre membri vor lua sfârșit la împlinirea a 3 ani, iar cele ale altor patru membri se vor încheia la împlinirea a 6 ani.

2. Membrii ale căror mandate se vor încheia la împlinirea perioadelor inițiale de 3 și 6 ani sunt desemnați prin tragere la sorți efectuată de secretarul general al Consiliului Europei, imediat după ce se va fi procedat la prima alegere.

3. Pentru a asigura, în măsura posibilului, reînnoirea unei treimi a Curții la fiecare 3 ani, Adunarea Consultativă poate, înainte de a proceda la orice alegere ulterioară, să decidă ca unul sau mai multe mandate ale membrilor ce urmează să fie aleși vor avea o altă durată decât cea de 9 ani, fără ca totuși ea să poată depăși 12 ani sau să fie mai mică de 6 ani.

4. În cazul în care trebuie atribuite mai multe mandate și Adunarea Consultativă aplică paragraful precedent, repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorți efectuată de secretarul general al Consiliului Europei imediat după alegere.

5. Un membru al Curții ales în locul unui membru al cărui mandat nu a expirat duce la sfârșit mandatul predecesorului său.

6. Membrii Curții rămân în funcție până la înlocuirea lor. După această înlocuire, ei continuă să se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizați.

7. În cadrul Curții, membrii acesteia își exercită mandatul cu titlu individual. În tot cursul exercitării mandatului lor, ei nu pot îndeplini funcții incompatibile cu cerințele de independență, de imparțialitate și de disponibilitate inerente acestui mandat.

ARTICOLUL 413) Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (5)

Curtea își alege președintele și unul sau doi vicepreședinți pentru o durată de 3 ani. Ei pot fi realeși.

ARTICOLUL 42 Jurisprudență, Doctrină (1)

Membrii Curții primesc o indemnizație, fixată de Comitetul Miniștrilor, pentru fiecare zi de exercitare a funcției lor.

ARTICOLUL 433) Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

3) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

Pentru examinarea fiecărei cauze care este adusă înaintea sa, Curtea se constituie într-o Cameră compusă din nouă judecători. Din aceasta va face parte din oficiu, judecătorul cetățean al statului interesat sau, în lipsă, o persoană aleasă de el pentru a funcționa în calitate de judecător; numele celorlalți judecători sunt trase la sorți, înainte de începerea examinării cauzei, prin grija președintelui. Jurisprudență

ARTICOLUL 44 Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Numai înaltele părți contractante și Comisia au calitatea de a se prezenta în fața Curții. Referințe (1)

ARTICOLUL 45 Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Competența Curții acoperă toate cauzele privind interpretarea și aplicarea prezentei convenții pe care înaltele părți contractante sau Comisia i le supun, în condițiile prevăzute de art. 48. Reviste (1)

ARTICOLUL 46 Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

1. Fiecare dintre înaltele părți contractante poate, în orice moment, să declare că recunoaște ca obligatorie de drept și fără o convenție specială, jurisdicția Curții privind toate cauzele referitoare la interpretarea și aplicarea prezentei convenții. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

2. Declarațiile mai sus menționate vor putea fi făcute pur și simplu sau sub condiția de reciprocitate din partea mai multor sau a anumitor alte părți contractante sau pentru o durată determinată. Jurisprudență

3. Aceste declarații vor fi înaintate secretarului general al Consiliului Europei care va transmite copii înaltelor părți contractante.

ARTICOLUL 47 Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Curtea nu poate fi sesizată cu o cauză decât după constatarea de către Comisie a nereușitei unei reglementări prin bună înțelegere și în termenul de 3 luni prevăzut în art. 32.

ARTICOLUL 48 Doctrină (1)

Cu condiția ca înalta parte contractantă interesată, dacă este numai una, sau înaltele părți contractante interesate, dacă sunt mai multe, să fie supuse jurisdicției obligatorii a Curții sau, în caz contrar, cu consimțământul sau acordul înaltei părți contractante interesate, dacă nu este decât una, sau al înaltelor părți contractante, dacă sunt mai multe, o cauză poate fi deferită Curții:

a) de către Comisie;

b) de către o înaltă parte contractantă al cărei cetățean este victimă;

c) de către o înaltă parte contractantă care a sesizat Comisia;

d) de către o înaltă parte contractantă pusă în cauză.

ARTICOLUL 49 Jurisprudență, Doctrină (1)

În caz de contestare a competenței Curții, Curtea hotărăște.

ARTICOLUL 50 Jurisprudență, Doctrină (1)

Dacă hotărârea Curții declară că o decizie luată sau o măsură dispusă de o autoritate judiciară sau de orice altă autoritate a unei părți contractante este în întregime sau parțial în opoziție cu obligațiile ce decurg din prezenta convenție și dacă dreptul intern al acelei părți nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei decizii sau ale acestei măsuri prin hotărârea Curții se acordă, dacă este cazul, părții lezate o reparație echitabilă.

ARTICOLUL 51 Jurisprudență, Doctrină (1)

1. Hotărârea Curții trebuie motivată.

2. Dacă hotărârea nu exprimă în totalitate sau în parte opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător va avea dreptul să adauge acesteia expunerea opiniei sale individuale.

ARTICOLUL 52

Hotărârea Curții este definitivă.

ARTICOLUL 53

Înaltele părți contractante se angajează să se conformeze hotărârilor Curții în litigiile în care ele sunt părți.

ARTICOLUL 54

Hotărârea Curții este transmisă Comitetului Miniștrilor care supraveghează punerea ei în executare.

ARTICOLUL 55

Curtea își stabilește regulamentul său și își fixează procedura.

ARTICOLUL 56

1. Prima alegere a membrilor Curții va avea loc după ce declarațiile înaltelor părți avute în vedere în art. 46 vor fi atins numărul de opt.

2. Curtea nu poate fi sesizată înaintea acestei alegeri.

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
TITLUL I
TITLUL II
TITLUL III
TITLUL IV
TITLUL V
Reviste:
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Noi aspecte ale aplicării articolelor 41 și 46 din Convenție în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Analiza jurisprudenței în materia revizuirii întemeiate pe art. 322 pct. 9 C. pr. civ.
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Dreptul legal al victimei, al publicului larg în materie de informații. Anchetă aprofundată și eficientă
Înfăptuirea justiției. Egalitatea în drepturi. Accesul liber la justiție. Dreptul la un proces echitabil
încălcarea principiului nediscriminării și a dreptului la viață privată prin refuzul acordării concediului parental militarilor de sex masculin - cauza Hulea c. României
Curtea EDO. Cauza Stepanian împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Neglijența în serviciu
Considerații privind revizuirea hotărârilor penale în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Dreptul Uniunii Europene, ediția 3
;
se încarcă...