TITLUL III | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III

ARTICOLUL 201) Referințe (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

1. Comisia se compune dintr-un număr de membri egal cu acela al înaltelor părți contractante. Comisia nu poate cuprinde mai mult de un cetățean al aceluiași stat. Jurisprudență

2. Comisia se întrunește în ședință plenară. Totuși, ea poate constitui în cadrul ei Camere, compuse fiecare din cel puțin șapte membri. Camerele pot examina cererile introduse în aplicarea art. 25 al prezentei convenții, care pot fi soluționate pe baza unei jurisprudențe consacrate sau care nu ridică o problemă gravă relativ la interpretarea sau la aplicarea convenției. În aceste limite și sub rezerva paragrafului 5 al prezentului articol, Camerele exercită toate competențele încredințate Comisiei de către convenție.

Membrul Comisiei ales în numele înaltei părți contractante împotriva căreia a fost introdusă o cerere are dreptul de a face parte din Camera sesizată cu această cerere.

3. Comisia poate constitui în cadrul ei comitete, compuse fiecare din cel puțin trei membri, având puterea de a declara în unanimitate ca inadmisibilă sau scoasă de pe rol o cerere introdusă în aplicarea art. 25, atunci când o astfel de decizie poate fi luată fără o examinare mai amplă.

4. O Cameră sau un comitet poate, în orice stadiu al cauzei, să se desesizeze în favoarea Comisiei în plenul sau, care poate, de asemenea, examina orice cerere încredințată unei Camere sau unui comitet.

5. Numai Comisia în plenul său poate exercita competențele următoare:

a) examinarea cererilor introduse potrivit art. 24;

b) sesizarea Curții conform art. 48 lit. a);

c) stabilirea regulamentului interior conform art. 36.

ARTICOLUL 211) Referințe (7), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

1. Membrii Comisiei sunt aleși de Comitetul Miniștrilor cu majoritate absolută de voturi, dintr-o listă de nume întocmită de Biroul Adunării Consultative; fiecare grup de reprezentanți ai înaltelor părți contractante în Adunarea Consultativă prezintă trei candidați, dintre care cel puțin doi vor avea cetățenia acestuia. Referințe (1)

2. În măsura în care este aplicabilă, aceeași procedură este urmată pentru a completa Comisia, în cazul în care și alte state ar deveni ulterior părți la prezenta convenție și pentru a se ocupa locurile devenite vacante. Modificări (1), Referințe (2)

3. Candidații vor trebui să se bucure de cea mai înaltă reputație morală și să întrunească condițiile cerute pentru numirea în înalte funcții judiciare sau să fie persoane recunoscute pentru competența lor în domeniul dreptului național sau internațional. Modificări (1), Referințe (5)

ARTICOLUL 222) Doctrină (2)

2) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 5, intrat în vigoare la 20 decembrie 1971.

1. Membrii Comisiei sunt aleși pentru o durată de 6 ani. Ei pot fi realeși. Totuși, în ceea ce privește membrii desemnați la prima alegere, mandatul a șapte membri va înceta după 3 ani.

2. Membrii ale căror mandate se vor încheia la sfârșitul perioadei inițiale de 3 ani sunt desemnați prin tragere la sorți efectuată de secretarul general al Consiliului Europei imediat după ce se va fi procedat la prima alegere.

3. Pentru a se asigura pe cât posibil reînnoirea unei jumătăți din Comisie la fiecare trei ani, Comitetul Miniștrilor poate, înainte de a proceda la orice alegere ulterioară, să decidă ca unul sau mai multe mandate ale membrilor care urmează să fie aleși să aibă o altă durată decât aceea de 6 ani, fără ca totuși această durată să poată depăși 9 ani sau să fie mai mică de 3 ani.

4. În cazul în care trebuie atribuite mai multe mandate și Comitetul Miniștrilor face aplicarea paragrafului precedent, repartiția mandatelor are loc printr-o tragere la sorți efectuată de secretarul general al Consiliului Europei imediat după alegere.

5. Membrul Comisiei ales în locul unui membru al cărui mandat nu a expirat va duce la sfârșit mandatul predecesorului său.

6. Membrii Comisiei rămân în funcție până la înlocuirea lor. După înlocuire, ei continuă să se ocupe de cauzele cu care au fost deja sesizați.

ARTICOLUL 231) Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

Membrii Comisiei își desfășoară activitatea în cadrul Comisiei cu titlu individual. Pe întreaga durată a exercitării mandatului lor, ei nu pot îndeplini funcții incompatibile cu cerințele de independență, de imparțialitate și de disponibilitate inerente acestui mandat. Doctrină (1)

ARTICOLUL 24

Orice parte contractantă poate sesiza Comisia, prin intermediul secretarului general al Consiliului Europei, de orice încălcare a dispozițiilor prezentei convenții pe care o socotește imputabilă unei alte părți contractante.

ARTICOLUL 25 Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

1. Comisia poate fi sesizată printr-o cerere adresată secretarului general al Consiliului Europei de către orice persoană fizică, orice organizație neguvernamentală sau de orice grup de particulari, care se pretinde victimă a unei încălcări de către una dintre înaltele părți contractante a drepturilor recunoscute în prezenta convenție, în cazul în care înalta parte contractantă aflată în cauză a declarat că recunoaște competența Comisiei în această materie. Înaltele părți contractante care au semnat o asemenea declarație se angajează să nu împiedice prin nici o măsură exercitarea efectivă a acestui drept. Referințe (1), Jurisprudență

2. Aceste declarații pot fi făcute pentru o durată determinată.

3. Ele sunt înmânate secretarului general al Consiliului Europei care transmite copii ale acestora înaltelor părți contractante și asigură publicarea lor.

4. Comisia nu va exercita competența pe care i-o atribuie prezentul articol decât atunci când cel puțin șase înalte părți contractante vor fi legate prin declarația prevăzută în paragrafele precedente.

ARTICOLUL 26 Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Comisia nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs intern, așa cum este stabilit conform principiilor de drept internațional general recunoscute și într-un termen de 6 luni, începând cu data deciziei interne definitive. Jurisprudență

ARTICOLUL 27 Modificări (1), Doctrină (1)

1. Comisia nu reține nici o cerere introdusă potrivit art. 25, dacă: Doctrină (1)

a) este anonimă;

b) ea este în mod esențial aceeași cu o cerere examinată anterior de către Comisie sau deja supusă unei alte instanțe internaționale de anchetă sau de reglementare și dacă ea nu conține fapte noi.

2. Comisia declară inadmisibilă orice cerere introdusă potrivit art. 25, atunci când ea consideră cererea incompatibilă cu dispozițiile prezentei convenții, în mod vădit nefondată sau abuzivă.

3. Comisia respinge orice cerere pe care o consideră inadmisibilă prin aplicarea art. 26.

ARTICOLUL 281) Modificări (1), Referințe (1), Doctrină (3)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

1. În cazul în care Comisia reține cererea:

a) pentru a stabili faptele, ea procedează la un examen în contradictoriu al cererii împreună cu reprezentanții părților și, dacă este cazul, la o anchetă pentru a cărei conducere eficientă statele interesate vor furniza toate facilitățile necesare, după un schimb de păreri cu Comisia;

b) ea se pune în același timp la dispoziția celor interesați în vederea ajungerii la rezolvarea prin bună înțelegere a cauzei, care să se inspire din respectarea drepturilor omului, astfel cum le recunoaște prezenta Convenție.

2. Dacă reușește să obțină rezolvarea cauzei prin bună înțelegere, Comisia întocmește un raport care este transmis statelor interesate, Comitetului Miniștrilor și secretarului general al Consiliului Europei, în vederea publicării. Acest raport se limitează la o scurtă expunere a faptelor și a soluției adoptate.

ARTICOLUL 291 ,2) Reviste (1), Doctrină (1)

După ce a reținut o cerere introdusă potrivit art. 25, Comisia poate totuși să hotărască, cu majoritate de două treimi din membri săi, să o respingă dacă, în cursul examinării, ea constată existența unuia dintre motivele de inadmisibilitate prevăzute în art. 27. Modificări (1), Referințe (1), Reviste (1)

Într-un asemenea caz, decizia este comunicată părților.

ARTICOLUL 301) Reviste (2), Doctrină (2)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

2) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 3, intrat în vigoare la 21 septembrie 1970.

1. În orice stadiu al procedurii, Comisia poate hotărî scoaterea de pe rol a unei cereri atunci când circumstanțele permit să se tragă concluzia că: Modificări (2), Referințe (1)

a) solicitantul nu dorește să o mai mențină; sau

b) litigiul a fost rezolvat; sau

c) pentru orice alt motiv constatat de Comisie care nu mai justifică continuarea examinării cererii.

Totuși, Comisia continuă examinarea cererii dacă respectarea drepturilor omului garantate prin convenție o cere.

2. Dacă hotărăște să scoată de pe rol o cerere după ce o reținuse, Comisia întocmește un raport care cuprinde o expunere a faptelor și o decizie motivată de scoatere de pe rol. Raportul este transmis părților, precum și, pentru informare, Comitetului Miniștrilor. Comisia poate să îl publice.

3. Comisia poate hotărî repunerea pe rol a unei cereri atunci când ea consideră că împrejurările o justifică.

ARTICOLUL 311) Jurisprudență, Doctrină (1)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

1. Dacă examinarea unei cereri nu s-a încheiat prin aplicarea art. 28 (paragraful 2), 29 sau 30, Comisia redactează un raport în care constată faptele și formulează un aviz pentru a stabili dacă faptele constatate dovedesc, din partea statului interesat, o încălcare a obligațiilor ce îi revin în temeiul dispozițiilor convenției. Opiniile individuale ale membrilor Comisiei asupra acestui punct pot fi exprimate în acest raport.

2. Raportul este transmis Comitetului Miniștrilor; el este, de asemenea, comunicat statelor interesate care nu au dreptul să-l publice.

3. Transmițând raportul Comitetului Miniștrilor, Comisia poate formula propunerile pe care le consideră necesare.

ARTICOLUL 32 Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

1. Dacă în termen de 3 luni de la transmiterea raportului Comisiei către Comitetul Miniștrilor, cauza nu este deferită Curții în aplicarea art. 48 din prezenta convenție, Comitetul Miniștrilor ia, printr-un vot cu majoritatea a două treimi din reprezentanții având dreptul de a face parte din Comitet, o decizie asupra constatării încălcării sau nu a convenției. Modificări (1)

2. În caz afirmativ, Comitetul Miniștrilor fixează un termen în care înalta parte contractantă interesată, trebuie să ia măsurile care decurg din hotărârea Comitetului Miniștrilor.

3. Dacă înalta parte contractantă interesată nu a adoptat măsuri satisfăcătoare în termenul stabilit, Comitetul Miniștrilor, cu majoritatea prevăzută la paragraful 1 de mai sus, dă hotărârii sale inițiale urmarea pe care o comportă și publică raportul.

4. Înaltele părți contractante se angajează să considere ca obligatorie pentru ele orice hotărâre pe care Comitetul Miniștrilor o poate lua în aplicarea paragrafelor precedente.

ARTICOLUL 33 Jurisprudență, Doctrină (2)

Comisia își desfășoară activitatea cu ușile închise.

ARTICOLUL 341) Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (3)

1) Text revizuit în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 3, intrat în vigoare la 21 septembrie 1970, și ale Protocolului nr. 8, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990.

Sub rezerva dispozițiilor art. 20 (paragraful 3) și 29, hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea membrilor prezenți și votanți. Jurisprudență

ARTICOLUL 35 Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

Comisia se întrunește atunci când împrejurările o cer. Ea este convocată de secretarul general al Consiliului Europei. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

ARTICOLUL 36 Jurisprudență, Doctrină (2)

Comisia își stabilește regulamentul său interior.

ARTICOLUL 37 Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Secretariatul Comisiei este asigurat de secretarul general al Consiliului Europei. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*) . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
TITLUL I
TITLUL II
TITLUL III
TITLUL IV
TITLUL V
Reviste:
Cu privire la declarația unilaterală a statului în cauză și efectele ei în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
Curtea EDO. Cauza M.C. și A.C. împotriva României. Condamnarea statului român. Rele tratamente. Incitarea la ură sau discriminare. Victimă a discriminării
Admitere sesizarea de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 lit. g) din Legea lustrației privind limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere și din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Refuzul condamnatului de a se supune examenului medical la primirea în penitenciar – expresie legitimă a autonomiei persoanei sau conduită reprobabilă?
Unele considerații privind aplicarea doctrinei "dreptului viu" în jurisprudența Curții Constituționale a României
Considerații privind revizuirea hotărârilor penale în cazul hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului
Decizia nr. 843 din 13 decembrie 2018
Despre interogatoriul luat într-un proces
Critica hotărârii CEDO cu privire la Sindicatul Păstorul cel bun contra României (nr. 2330/09)
CEDO. Rolul și atribuțiile Marii Camere în procedura de retrimitere privind cauzele care ridică probleme grave de interpretare și aplicare a Convenției. Dreptul/obligația părților de a sesiza Marea Cameră
Doctrină:
Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 2
Protecția europeană a drepturilor omului, ediția 4
Aderarea Uniunii Europene la Convenția europeană a drepturilor omului, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...