Plata în avans | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Plata în avans Puneri în aplicare (1)

Art. 19. -

(1) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate de management, se acordă plăți în avans din: Derogări (1)

a) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;

b) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilității de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unității de plată, pentru beneficiarii de asistență tehnică.

(2) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate de management, se acordă plăți în avans din:

a) fonduri externe nerambursabile, în limita disponibilității de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unității de plată, pentru beneficiarii lideri;

b) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilității de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unității de plată, pentru beneficiarii de asistență tehnică.

(3) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) -c), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate de management, se acordă plăți în avans, din fondurile externe nerambursabile, pentru beneficiarii lideri din statele partenere la programe și pentru beneficiarii de asistență tehnică.

(4) Cuantumul avansului și condițiile de acordare a acestuia se vor stabili în funcție de specificul programului și vor fi prevăzute în contractul de finanțare.

Art. 20. -

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri se vor deduce integral din valoarea cofinanțării aferente fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceștia, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor de asistență tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceștia din sursa din care au fost acordate sau prin deducerea integrală a valorii cofinanțării din valoarea fiecărei cereri de rambursare, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -e) și alin. (2), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de către aceștia din sursa din care au fost acordate, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare/documentelor programului.

(4) Sumele recuperate din plățile în avans acordate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) -e) și alin. (2), provenind din fonduri externe nerambursabile sau cofinanțare, se utilizează pentru continuarea finanțării programului, iar sumele recuperate din plățile în avans provenind din cofinanțarea de la bugetul de stat, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat după închiderea finală a programului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) -c), plățile se realizează în două sau mai multe tranșe, dintre care prima se acordă după semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de management și beneficiarii lideri, iar următoarele conform prevederilor contractului de finanțare încheiat cu beneficiarii lideri.

(6) Scopul acordării plăților în avans este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor de finanțare/cofinanțare; aceste sume pot fi avansate partenerilor în limita și în condițiile stabilite prin contractele/deciziile de finanțare/cofinanțare.

(7) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri au obligația restituirii integrale sau parțiale a avansului acordat în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestuia, conform termenelor și condițiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

(8) Sumele provenind din plățile în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.

Art. 21. -

(1) Pentru sumele acordate ca avans și nejustificate potrivit art. 20 alin. (7), autoritățile de management/autoritățile naționale notifică beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România cu privire la obligația restituirii acestora.

(2) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), în situația în care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România nu restituie autorităților de management sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a avansului, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.

(3) Titlul de creanță prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(4) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță contestat și nu este supusă taxelor de timbru.

(5) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.

(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(7) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).

(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.

(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a avansului, autoritățile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.

(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autoritățile de management care au emis decizia de recuperare a avansului au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării.

(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (10) și se utilizează pentru continuarea finanțării programului din care se recuperează.

Art. 22. -

Autoritățile de management/Autoritățile naționale pot acorda plăți în avans către contractanți pentru contractele finanțate din axele prioritare de asistență tehnică ale programelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Obiectul reglementării Definiții
Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Contribuția publică națională totală
Plata în avans
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Controlul de prim nivel
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...