Obiectul reglementării Definiții | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Obiectul reglementării. Definiții

Art. 1. -

Prezenta ordonanță stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum și a plăților în avans și contribuției publice naționale aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" pentru perioada de programare 2014-2020.

Art. 2. -

(1) Termenii "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli" și "autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) obiectivul "Cooperare teritorială europeană" - obiectivul Politicii de coeziune a Uniunii Europene care vizează dezvoltarea de activități economice și sociale transfrontaliere prin inițiative locale și regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaționale prin acțiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, inclusiv cooperarea bilaterală dintre regiunile maritime și stimularea cooperării interregionale, prin realizarea de activități de conectare în rețea și prin schimburi de experiență între autoritățile regionale și locale ale statelor membre și/sau state nemembre ale Uniunii Europene, ale cărui dispoziții specifice sunt reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană;

b) Fondul european pentru dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR - fondul structural care sprijină regiunile mai puțin dezvoltate, prin finanțarea de investiții în sectorul productiv, infrastructură, educație, sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii și altele asemenea, conform Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creșterea economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

c) Instrumentul de asistență pentru preaderare, denumit în continuare IPA II - instrumentul care asigură ajutor financiar specific adresat țărilor candidate și țărilor potențial candidate și asistență limitată pentru noile state membre, în vederea susținerii eforturilor lor de a consolida reformele politice, economice și instituționale, conform Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) și Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II);

d) Instrumentul european de vecinătate, denumit în continuare ENI - instrumentul financiar care sprijină implementarea Politicii europene de vecinătate prin finanțarea de programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre și ale țărilor terțe, state din afara Uniunii Europene pentru care nu există deocamdată perspectiva aderării, cărora li se adresează Politica europeană de vecinătate, conform Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea unui instrument european de vecinătate și Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;

e) Unitatea de certificare - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană;

f) Autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice care asigură gestionarea asistenței financiare nerambursabile a Uniunii Europene din FEDR, IPA II și ENI, precum și a cofinanțării de la bugetul de stat aferente beneficiarilor parteneri. Pentru programele operaționale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește exclusiv atribuții de Autoritate națională, Autoritatea de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program;

g) Autoritate națională - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și din statele partenere pe care fiecare stat participant în programe a însărcinat-o cu responsabilitatea de a sprijini Autoritatea de management în implementarea programului pe teritoriul propriu;

h) Secretariatul comun/Secretariatul tehnic comun - structura organizatorică desemnată de către Autoritatea de management, în urma consultării cu statul/statele partenere în program care, în baza atribuțiilor delegate de către aceasta, sprijină activitatea Autorității de management, a Comitetului de monitorizare/Comitetului comun de monitorizare conform prevederilor regulamentelor programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" și, după caz, a Autorității de audit în contextul prevăzut de regulamentele specifice ENI, în exercitarea atribuțiilor care le revin;

i) Unitate de plată - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu următoarele responsabilități:

- primirea de la Comisia Europeană a fondurilor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" transferate României din FEDR în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria și în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, din IPA II în cadrul Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia și din ENI în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, al Programului operațional comun România- Republica Moldova 2014-2020 și al Programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

- efectuarea plăților către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană";

j) Sistemul național de control de prim nivel - format din unitatea de control de prim nivel și punctul național de contact în materie de control din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și unitățile de control de prim nivel organizate la nivelul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria; Biroului Regional de Cooperare Teritorială Oradea și Biroului Regional de Cooperare Teritorială Timișoara, desemnate pentru a asigura verificarea și validarea cheltuielilor efectuate din asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene aferentă obiectivului "Cooperare teritorială europeană", provenită din FEDR, IPA și ENI și a cofinanțării de la bugetul de stat, în cadrul axelor prioritare pentru finanțarea de proiecte și/sau de asistență tehnică, după caz;

k) Control de prim nivel - activitatea de control prin care se verifică furnizarea de produse și de servicii cofinanțate, realizarea lucrărilor, faptul că cheltuielile declarate de beneficiari/parteneri de proiecte au fost plătite, că sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză, respectiv prin care se verifică dacă beneficiarii care participă la implementarea operațiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;

l) Punct național de contact/Punct de contact/Punct național/Persoana națională de contact - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și din statele partenere pe care fiecare stat participant în programe a însărcinat-o cu responsabilitatea de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor și Secretariatul comun în implementarea acțiunilor de comunicare/promovare pe teritoriul propriu;

m) beneficiarul lider - persoana juridică de drept public sau de drept privat, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanțare nerambursabilă din fonduri externe cu Autoritatea de management și își asumă pe deplin față de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară și implementarea proiectului;

n) beneficiarul partener - persoana juridică de drept public sau de drept privat, din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de beneficiarul lider la inițierea și implementarea proiectului;

o) beneficiar de asistență tehnică - persoana juridică de drept public sau privat din oricare dintre statele participante la program, care primește finanțare nerambursabilă de la Autoritatea de management/Secretariatul comun/Secretariatul tehnic comun din fondurile de asistență tehnică ale programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în baza unui/unei acord/contract/decizii/ordin de finanțare;

p) plată în avans - sumele transferate către beneficiarii lideri din statele participante la programele obiectivului "Cooperare teritorială europeană", precum și către beneficiarii de asistență tehnică, la începutul derulării contractului de finanțare, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractele/deciziile de finanțare; Modificări (1)

q) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) -g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a) -d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, precum și alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

r) contribuție publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", format din cofinanțarea publică și din fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

s) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. q), aferentă proiectelor finanțate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană";

ș) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", care pot fi finanțate atât din fondurile externe nerambursabile, cât și din cofinanțarea publică și/sau privată, conform reglementărilor legale europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

t) asistența tehnică - totalul activităților de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare, audit și control al programelor, precum și orice alte activități întreprinse în vederea dezvoltării capacității administrative necesare pentru implementarea programelor;

ț) cerere de finanțare - totalitatea documentelor completate și depuse de către solicitant în vederea obținerii finanțării;

u) cerere de rambursare - totalitatea documentelor depuse de către beneficiarul lider în vederea obținerii rambursării sumelor cheltuite;

v) cerere de plată - pentru programele finanțate din ENI, totalitatea documentelor depuse de către beneficiarul lider în vederea obținerii plății în avans, a plăților intermediare sau a plății finale, după caz.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Obiectul reglementării Definiții
Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Contribuția publică națională totală
Plata în avans
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Controlul de prim nivel
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...