Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" Puneri în aplicare (3)

Art. 3. -

Fondurile externe nerambursabile se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" finanțate din FEDR, IPA II și ENI, precum și a prevederilor programelor aprobate de Comisia Europeană.

Art. 4. -

(1) Programele finanțate prin FEDR sunt următoarele:

a) Programul Interreg V-A România-Bulgaria;

b) Programul Interreg V-A România-Ungaria;

c) Programul transnațional Dunărea;

d) Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;

e) Programul de cooperare URBACT III;

f) Programul de cooperare INTERACT III;

g) Programul de cooperare ESPON 2020.

(2) IPA II finanțează Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

(3) ENI finanțează următoarele programe operaționale comune:

a) Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020;

b) Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020;

c) Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

d) Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria- Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.

Art. 5. -

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile din FEDR, IPA II și ENI, prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau la Trezoreria Statului și/sau la instituții financiar- bancare.

(3) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile stabilite pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) și alin. (3) lit. a) -c) se transferă de către Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în contul analitic în valută deschis la Banca Națională a României/în conturi în euro deschise la instituții financiar-bancare.

(4) Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferă fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (3) către beneficiarii lideri, în conturi de disponibil deschise de către aceștia la instituții financiar-bancare. Plata sumelor prevăzute la alin. (3) se face în euro. Derogări (1)

(5) Beneficiarii lideri au obligația transferării către beneficiarii parteneri a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile, proporțional cu participarea acestora în proiect, conform prevederilor contractului de finanțare.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistență tehnică din România, finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în lei de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate națională/Punct de informare/Punct național de contact/Persoană națională de contact/Punct național de diseminare pentru programele de cooperare teritorială europeană, poate organiza în străinătate reuniuni ale comitetelor de monitorizare, comitetelor comune de selecție, reuniuni ale punctelor naționale de contact, alte tipuri de reuniuni, conferințe, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni, activități de instruire, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, acțiuni de informare, prezentări și alte asemenea evenimente și campanii media, după caz, în conformitate cu prevederile strategiilor anuale/multianuale de asistență tehnică ale programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în scopul implementării acestora.

(2) Normativele de cheltuieli pentru activitățile organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pe baza reglementărilor europene în vigoare și a deciziilor Comitetului comun de monitorizare, precum și în condițiile legii.

Art. 7. -

(1) Sumele corespunzătoare derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", existente în conturile beneficiarilor, provenite din avansuri acordate de către autoritățile de management/autoritățile naționale, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finanțare, cu excepția creanțelor bugetare stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, de către structurile de control organizate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale programelor prevăzute la art. 4.

(2) Sumele existente în conturile autorităților de management/autorităților naționale/Unității de certificare nu sunt supuse executării silite pe perioada de derulare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".

Art. 8. -

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor lideri din România, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează, în euro, de către Autoritatea de management, în conturile de disponibilități deschise pe numele acestora, după autorizarea de către Autoritatea de management a cheltuielilor, în conformitate cu regulile aplicabile fiecărui program.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părții proprii din proiect, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management sau de la beneficiarul lider, după caz.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

(4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -g), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părții proprii din proiect din cadrul unui proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management/beneficiarul lider din statul partener.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -g), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira sumele primite de la Autoritatea de management sau de la beneficiarul lider, după caz, din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

(6) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) -c), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite beneficiarilor lideri din România se virează, în euro, de către Autoritatea de management, în conturile de disponibilități deschise pe numele acestora, pe baza contractelor de finanțare încheiate conform prevederilor legale europene și naționale în vigoare.

(7) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale sau din bugetul local cuprind sumele care se primesc în avans pentru implementarea proiectelor proprii aferente programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) în bugetul fondurilor externe nerambursabile.

(8) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.

(9) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira, în lei, sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost cheltuite inițial sumele în vederea finalizării proiectelor respective.

(10) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -e), sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate națională/Punct național de contact/Punct național, conform contractelor/acordurilor/deciziilor de finanțare încheiate în cadrul axelor de asistență tehnică, se virează, în euro, de către Autoritatea de management/Secretariatul comun din statul partener în conturile de disponibilități deschise pe numele acestuia și se virează ca venit la bugetul de stat.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Obiectul reglementării Definiții
Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Contribuția publică națională totală
Plata în avans
Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Controlul de prim nivel
Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli
Dispoziții finale
;
se încarcă...