Art 11 Contribuția publică națională totală | Ordonanță 29/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contribuția publică națională totală -
Art. 11. -

(1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu rol de Autoritate de management/Autoritate națională se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", cu excepția cazului în care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România sunt instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

b) sumele necesare finanțării cheltuielilor eligibile și a altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are calitatea de beneficiar de asistență tehnică;

c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programelor gestionate, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a acestora de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri în condițiile agreate cu statele partenere în program;

d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu rol de Autoritate de management/Autoritate națională în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, precum și cele aferente transferului între conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care se gestionează fondurile externe nerambursabile din FEDR, IPA II și ENI, deschise la Banca Națională a României și/sau la Trezoreria Statului și/sau la bănci comerciale;

e) sumele necesare acoperirii diferențelor de curs valutar pentru operațiunile efectuate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană";

f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor de finanțare, conform prevederilor art. 16;

g) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate în conformitate cu prevederile regulamentelor europene, în condițiile memorandumurilor de înțelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;

h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale aplicării corecțiilor financiare de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) și art. 144 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în condițiile memorandumurilor de înțelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;

i) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Comisia Europeană/indisponibilității temporare a fondurilor din instrumentele structurale, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene;

j) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică din România în baza contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finanțare încheiate potrivit prevederilor cadrului legal național, în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) și alin. (3) lit. a) -c), declarate eligibile de autoritatea de management/Unitatea de certificare, dar care nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană;

k) sumele pentru care sunt obligate la plată autoritățile de management în cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România;

l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. j) și k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

m) sumele necesare pentru achitarea notelor de debit emise pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din statele participante la programe și/sau autoritățile naționale din aceste state, până la recuperarea acestora de la debitori;

n) sumele necesare cofinanțării axelor de asistență tehnică pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) -e), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește atribuții de Autoritate națională;

o) sumele necesare cofinanțării pentru toate axele prioritare ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) și g);

p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care s-au aplicat corecții financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achizițiile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora.

(2) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile din contul analitic deschis și administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzut la art. 9 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la disponibilitățile din acest cont, aferente fiecărui program, provenite din sumele primite de la Comisia Europeană aferente programelor prevăzute la art. (4) alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) și alin. (3) lit. a) -c), finanțate în cadrul obiectivului 3 "Cooperare teritorială europeană".

(3) În situația în care sumele reprezentând dobândă negativă în euro acordată la suma aferentă unui program sunt mai mari decât sumele reprezentând dobândă pozitivă în euro aferente sumei aceluiași program în contul analitic prevăzut la alin. (2), diferența se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de la o poziție bugetară distinctă din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".

(4) Echivalentul în lei al diferenței prevăzute la alin. (3) se stabilește prin utilizarea cursului de schimb valutar al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.

(5) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (2) se face venit la bugetul de stat la închiderea programelor. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 29/2015:
Art 1 Obiectul reglementării. Definiții
Art 2 Obiectul reglementării. Definiții
Art 3 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 4 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 5 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 6 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 7 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 8 Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"
Art 9 Contribuția publică națională totală
Art 10 Contribuția publică națională totală
Art 11 Contribuția publică națională totală
Art 12 Contribuția publică națională totală
Art 13 Contribuția publică națională totală
Art 14 Contribuția publică națională totală
Art 15 Contribuția publică națională totală
Art 16 Contribuția publică națională totală
Art 17 Contribuția publică națională totală
Art 18 Contribuția publică națională totală
Art 19 Plata în avans
Art 20 Plata în avans
Art 21 Plata în avans
;
se încarcă...