Parlamentul României

Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 1924 până la 29 aprilie 2000, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță 26/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL 1

I. Dispozitii generale

A. Personalitatea juridica

Art. 1. - Jurisprudență (3)

Persoanele juridice de drept public se creeaza numai prin lege.

Asociatiile si fundatiile, fara scop lucrativ sau patrimonial, create si organizate de particulari, nu pot dobindi personalitatea juridica decit in conditiile legii de fata. Jurisprudență (1)

Ele sint considerate persoane juridice de drept privat.

Societatile si asociatiile prevazute de codurile de comert si alte legi vor avea acelasi caracter si ramin supuse dispozitiilor acelor legi.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Persoanele juridice de drept privat existente la data promulgarii legii de fata vor continua sa functioneze potrivit dispozitiilor legilor, hotaririlor sau actelor care le-au constituit si care vor fi contrare dispozitiilor de ordine publica ale acestei legi.

Ele sint obligate insa, ca in termen de sase luni de la promulgarea acestei legi sa comunice grefei tribunalului, in circumscriptia careia functioneaza administratia lor principala, titlurile pe temeiul carora au dobindit personalitatea juridica, statutele sau actele constitutive, precum si informatiile ce se vor cere prin regulamentul de aplicatie al acestei legi.

Grefa tribunalului este obligata a inscrie organizatia sau asezamintul in registrul persoanelor juridice.

Contravenientii la aceasta dispozitie cad sub prevederile art. 94 din aceasta lege.

Art. 3. - Jurisprudență (2)

Asociatiile si asezamintele fara scop lucrativ sau patrimonial nu pot dobindi personalitatea juridica decit pe temeiul unei decizii motivate a tribunalului civil in circumscriptia careia s-au constituit.

Aceasta decizie nu se poate da decit la cererea celor interesati:

a) Dupa ce s-a cerut avizul ministerului in competenta caruia cade scopul asociatiei sau asezamintului;

b) Dupa ce s-a ascultat concluziile ministerului public si s-a constatat ca statutele sau actele constitutive, compunerea organelor de directie si administratie si celorlalte conditii, nu contravin la dispozitiile legii de fata.

Partile interesate, ministerul competent si reprezentantul ministerului public au dreptul de apel potrivit art. 90.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Persoana juridica va avea fiinta numai de la data inscrierii deciziei de recunoastere ramasa definitiva, in registrul special care va fi tinut in acest scop la grefa fiecarui tribunal civil.

Art. 5. -

Personalitatea juridica nu se poate recunoaste unei colectivitati de asociatii sau asezaminte nerecunoscute ca persoane juridice. Personalitatea juridica e individuala si efectul ei nu se poate intinde in afara de asociatia sau asezamintul pentru care a fost acordata.

Un asezamint creat de o persoana juridica nu poate avea o personalitate distincta de aceea a persoanei juridice care a creat-o, decit daca i se recunoaste formal aceasta, in conditiile statornicite prin legea de fata.

Art. 6. -

Nu se poate recunoaste personalitatea juridica a asociatiilor si asezamintelor care au un obiect ilicit, contrar ordinii publice sau bunelor moravuri, sau care sint formate in vederea realizarii unui asemenea scop.

Art. 7. -

Persoanele juridice de drept privat, fara scop lucrativ sau patrimonial, care isi au sediul in strainatate, pot sa beneficieze de personalitatea lor juridica si sa functioneze pe teritoriul Statului roman in conformitate cu legile romane, daca sint recunoscute dupa legile tarii lor si daca in prealabil au obtinut autorizarea guvernului roman.

Autorizarile acordate acestor persoane juridice se vor inscrie la cererea lor, sub sanctiunea unei amenzi de 5.000 - 20.000 lei si in caz de recidiva sub sanctiunea retragerii autorizatiei, in registrul tribunalului civil al circumscriptiei in care se va stabili sediul administratiei, sucursala, sau domiciliul ales.

Cind nu exista sucursala, alegerea domiciliului este obligatorie. Ea se face prin act autentic care se publica in Monitorul Oficial si se afiseaza la primaria si tribunalul domiciliului ales.

Art. 8. -

Fara distinctie intre persoanele juridice de drept privat existente si acele ce se va forma in viitor, de la data promulgarii legii de fata, nici o modificare de statute sau transformare a caracterului asociatiei sau asezamintului, nici o modificare a organelor de control si administratie, nici o incetare sau dizolvare, operatiunile de lichidare si de atribuire de bunuri, nu se va putea face decit conform acestei legi.

Aceste persoane sint obligate a se supune tuturor dispozitiilor declarate de ordine publica in legea de fata.

Modificarile statutelor sau actelor constitutive sint supuse verificarii si aprobarii puterii judecatoresti in conditiile art. 1.

B. Folosinta drepturilor civile

Art. 9. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Persoanele juridice de drept privat, cazind sub prevederile legii de fata, nu se pot folosi decit de drepturile ce le sint necesare pentru realizarea scopului si destinatiei lor.

Ele nu pot contracta obligatii decit tot in vederea realizarii acestui scop si acestei destinatii.

Art. 10. - Jurisprudență (2)

Persoanele juridice nu pot primi liberalitati decit daca vor fi autorizate regal, pe baza unui jurnal al consiliului de ministrii.

C. Exercitiul drepturilor civile

Art. 11. -

Persoanele juridice nu-si pot exercita drepturile decit daca sint inzestrate cu organele de directie si administatie prevazute in statute, actul consultativ sau in legea de fata.

Art. 12. -

Vointa persoanelor juridice se manifesta prin organele lor.

Actele juridice incheiate de aceste organe, in conformitate cu statutele si in limita puterilor ce le sint atribuite, sint considerate ca incheiate de insasi persoana juridica pe care o obliga.

Actele prin care organele persoanei juridice ar urmari un vadit scop strain aceluia pentru care asociatia sau fundatia a fost constituita sau recunoscuta, nu vor avea efect fata de persoana juridica.

Persoana juridica raspunde de toate faptele contractuale, delictuale si quasi-delictuale, savirsite de organele ei in timpul exercitarii functiunii lor.

Membrii care formeaza organele de directie si administratie sint personal solidar raspunzatori pentru daunele provenite din culpa lor, atit fata de terti, cit si fata de persoana juridica insasi.

D. Sediul

Art. 13. -

Domiciliul persoanei juridice este la sediul principal al administratiei sale. Schimbarea de domiciliu trebuie sa fie declarata prin act autentic la ambele grefe ale tribunalelor noului si vechiului domiciliu.

Sub sanctiunea prevazuta la art. 94 din prezenta lege, grefa tribunalului vechiului domiciliu va face mentiunea de stramutare, iar grefa tribunalului noului domiciliu va inscrie persoana juridica in registrul prevazut la art. 4.

Art. 14. -

Domiciliul persoanei juridice autorizata, potrivit art. 7, pentru toate actele judiciare si extrajudiciare ce o privesc, va fi sediul sucursalei sau, in lipsa, la domiciliul ales.

E. Supraveghere

Art. 15. - Jurisprudență (3)

Statul are un drept de supraveghere si control asupra tuturor persoanelor juridice de drept privat. El va urmari: pe de o parte, ca ele sa se administreze si sa-si indeplineasca menirea in conformitate cu statutele si cu actele constitutive, iar pe de alta parte, ca sa lucreze impotriva bunelor moravuri, ordinei publice si sigurantei Statului.

Aceasta actiune de supraveghere si control se va exercita prin inspectorii si delegatii ministerului, sub autoritatea si controlul caruia cade fundatia sau asociatia, precum si prin comisia superioara a persoanelor juridice.

Art. 16. -

Numirea delegatului ministerului pe linga organele de directie si de administratie, nu poate avea loc decit numai pe linga fundatiile si asociatiile subventionate sau legate de Stat prin conventii.

Acelasi drept, la numirea de delegati judeteni sau comunali, il au autoritatile judetene sau comunale pentru fundatiile si asociatiile care se vor gasi fata de ele in situatia de mai sus.

Celelalte persoane juridice nesubventionate sint supuse controlului general prin inspectorii ministerelor competente.

Art. 17. -

Fiecare autoritate interesata nu va putea numi mai mult de un delegat de fundatie sau asociatie. Autoritatile judetene sau comunale pot insarcina cu aceasta functie pe delegatul ministerului sau invers, ministerul pe unul din delegatii judeteni sau comunali. O persoana poate indeplini aceasta functie pe linga mai multe fundatii sau asociatii.

Art. 18. -

Delegatii ministerului si, in lipsa acestora, delegatii judeteni sau comunali, au dreptul de a suspenda executarea deciziilor organelor de directie sau administratie, ce s-ar gasi contrarii actelor de fundatie, regulamentelor interioare, conventiilor cu ministerul, judetul sau comuna, legilor, bunelor moravuri, ordinei publice si sigurantei Statului.

Despre acest lucru se va incheia un proces-verbal care se va comunica de urgenta organelor persoanei juridice.

Delegatii vor participa cu vot consultativ la sedintele organelor de directie si administratie. Directorii sau administratorii sint obligati sa-i convoace.

In lipsa delegatilor de la sedinte, organele de directie si administratie sint obligate sa comunice delegatilor deciziile luate.

Sub sanctiunea retragerii mandatului de directie si administratie si a dizolvarii fundatiei sau asociatiei, independent de celelalte sanctiuni civile si penale de drept comun, persoanele care formeaza organele de directie si administratie sint personal si solidar raspunzatoare de executarea deciziilor contrare actelor de fundatie, regulamentelor interioare, conventiunilor, legilor, bunelor moravuri, ordinei publice si sigurantei Statului, fata de care s-a exercitat sau nu dreptul de suspendare.

Delegatii vor putea aduce la cunostinta publica, prin Monitorul Oficial si prin publicatiile mai raspindite din localitate, numarul, data si obiectul deciziilor suspendate.

Art. 19. -

Organele de directie si administratie sint obligate a repune in discutie chestiunile care fac obiectul deciziei suspendate in baza art. 18 pentru a primi solutia conforma actelor de fundatie, regulamentelor, conventiilor, Constitutiei si legilor tarii.

In caz de refuz de discutie din partea organelor de directie si administratie, sau in caz de mentinere a deciziei suspendate, delegatii guvernului vor aduce imediat cazul la cunostinta comisiei persoanelor juridice de pe linga ministerul justitiei, care va da o decizie executorie.

In cel mult 3 zile libere de la, comunicarea procesului-verbal de suspendare, organele de directie si administratie au drept de apel la comisia superioara a persoanelor juridice, care decide in ultima instanta asupra dispozitiilor ce urmeaza a se executa in termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii.

Art. 20. -

Delegatii isi exercita dreptul lor de supraveghere si de control asupra tuturor organelor de directie, administratie si control, a fundatiei sau asociatiei, sub orice denumire s-ar gasi, comitete sau consilii de directie si administratie, eforii sau epitropii, adunari generale, colegii, etc.

Art. 21. -

In toate fundatiile si asociatiile care nu cad sub prevederea art. 16, alin. 1 si urmatorii, actiunea de supraveghere si control se va exercita de inspectorii ministerului, la insarcinarea ministerului sau la cererea organelor de directie si administratie a fundatiilor sau asociatiilor.

Cind scopul persoanei juridice cade in competenta a doua sau mai multe ministere, fiecare din ele au exercitiul actiunii de control si supraveghere.

Persoanele juridice ale caror scopuri sint insuficient caracterizate, din punctul de vedere al competentei organelor de control, cad sub supravegherea ministerului de interne.

Inspectorii vor avea sa cerceteze numai daca fundatiile si asociatiile functioneaza potrivit actelor de fundatie sau actelor lor constitutive, daca institutiile create corespund conditiilor statornicite prin aceste acte si conditiilor de ordine publica din Constitutia si legile tarii.

Inspectorii nu pot face observatii si da indicatii direct organelor de directie si administratie ale fundatiilor sau asociatiilor. Constatarile lor se consemneaza in rapoarte scrise asupra carora au a decide ministrul competent, organele administrative sau judecatoresti, prevazute in legea de fata.

Controlul Statului nu prejudiciaza controlul instituit de statute sau actul constitutiv.

Art. 22. -

Daca organele de directie sau administratie nu se conformeaza legilor tarii, actelor de fondare sau de constituire, sau daca se constata ca averile ce le sint incredintate se risipesc, se deturneaza, sau se intrebuinteaza in alte scopuri decit acele prevazute prin actele de fondare sau de constituire, ministerul public sau ministerul sub autoritatea si controlul caruia functioneaza fundatia sau asociatia, va trimite pe administratorii raspunzatori inaintea Curtii de apel in circumscriptia careia cade sediul principal al fundatiei sau asociatiei.

Administratorii pot fi condamnati la destituire, in afara de celelalte penalitati prevazute in legile ordinare dupa dreptul comun.

Art. 23. - Jurisprudență (1)

Administratorii asociatiilor si fundatiilor care cu rea credinta lucreaza la vatamarea persoanelor sau lucrarilor incredintate directiei si administratiei lor, se vor pedepsi cu inchisoare de la o luna la un an.

Art. 24. -

Toate organele de directie si administratie ale fundatiilor sint datoare sa inainteze ministerului sub autoritatea si controlul caruia functioneaza, in termen de 6 luni de la promulgarea acestei legi, copia autentificata de pe actele de fondare si un inventar de averea ce poseda, insotit de bilantul si contul de gestiune al anului precedent.

F. Incetarea personalitatii

Art. 25. -

Asociatiile si fundatiile isi pierd personalitatea juridica, de plin drept sau prin justitie, in cazurile determinate prin legea de fata.

Persoanele juridice autorizate, potrivit art. 7, isi pierd dreptul de a functiona in Romania si prin retragerea autorizatiei.

Aceasta retragere se face tot prin decret regal, pe temeiul unui jurnal al consiliului de ministri.

Art. 26. - Jurisprudență (1)

In cazuri urgente cind s-ar constata ca o persoana juridica isi desfasoara activitatea impotriva bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei Statului, consiliul de ministri, cu avizul comisiei superioare a persoanelor juridice, poate interzice functionarea persoanei juridice, pina la intrarea ei in legalitate, sau chiar poate hotari dizolvarea ei. In acest din urma caz, lichidarea persoanei juridice nu se poate face decit de puterea judecatoreasca in conditiile art. 29, 54 si urmatorii, 82 si urmatorul. In afara de cazurile urgente, dizolvarea nu se poate face decit prin justitie.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...