Guvernul României

Hotărârea nr. 656/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Compania Națională "Unifarm" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 19 august 2015.

Nr. 656.

ANEXĂ

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Compania Națională "Unifarm" - S.A.

Sediul/Adresa: București, str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 11653560

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an 2015
0 1 2 3 4
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 43.760,00
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 43.420,00
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0,00
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0,00
2 Venituri financiare 5 340,00
3 Venituri extraordinare 6 0,00
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 38.795,00
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 38.550,00
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 36.535,22
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 41,00
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 1.586,90
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 926,48
C1 ch. cu salariile 13 774,80
C2 bonusuri 14 151,68
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0,00
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 371,64
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 288,78
D. alte cheltuieli de exploatare 19 386,88
2 Cheltuieli financiare 20 245,00
3 Cheltuieli extraordinare 21 0,00
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 4.965,00
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 797,25
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 4.167,75
1 Rezerve legale 25 248,25
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 0,00
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 0,00
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0,00
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0,00
Cont 1174-Rezultat reportat 29a 0,00
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 3.919,50
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 61,65
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 1.990,58
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 1.990,58
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0,00
c) - dividende cuvenite altor acționari 34 0,00
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 1.928,92
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0,00
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0,00
a) cheltuieli materiale 38 0,00
b) cheltuieli cu salariile 39 0,00
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40 0,00
d) cheltuieli cu reclama și publicitate 41 0,00
e) alte cheltuieli 42 0,00
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 2.764,00
1 Alocații de la buget 44 0,00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45 0,00
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 2.764,00
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 39,00
2 Nr. mediu de salariați total 49 38,00
3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 50 1.917,35
4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 51 1.699,12
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 1.142,63
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0,00
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 54 886,54
8 Plăți restante 55 0,00
9 Creanțe restante 56 350,00

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...