Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP

Ordinul nr. 509/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 396/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L. Galați

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 18 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (3) lit. b) și c) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 396/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L. Galați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 8 noiembrie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul conținut:

"

c) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Galați, județul Galați, și identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 106396, 117086 și 120449, eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, în baza cererilor din data de 8 iulie 2015."

2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Titlul de parc industrial este valabil în perimetrul prevăzut în anexă, pentru o perioadă de valabilitate de 49 ani, în condițiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislația în vigoare."

4. După articolul 3 se introduc trei noi articole, articolele 31-33, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 32. -

Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilitățile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în situația îndeplinirii condițiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33. -

Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este municipiul Galați, județul Galați."

5. Articolul 4 se abrogă.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Sirma Caraman,
secretar de stat

București, 14 august 2015.

Nr. 509.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...