Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Ordinul nr. 170/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 90/2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 august 2015 până la 18 noiembrie 2015, fiind înlocuit prin Ordin 245/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, și al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 90/2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs public de ofertă pentru concesionarea de activități miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 3. -

Organizarea și desfășurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activități miniere de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Ofertele redactate în limba română vor fi depuse, în original și în copie, potrivit legii, la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale din municipiul București, bd. Dacia nr. 58, sectorul 1. Ofertele pot fi transmise și prin poștă.

(2) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată prin prezentul ordin un ofertant poate depune o singură ofertă. Ofertele alternative nu sunt admise.

Art. 5. -

Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente și informații:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declarație de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără ștersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menține valabilitatea ofertei, menționarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziția din anexă potrivit art. 1 și coordonatele topogeodezice, așa cum au fost publicate, precum și asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor și declarațiilor din ofertă. Menționarea în cuprinsul declarației de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declarație cuprinzând date și informații privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociații/acționarii, precum și numele, funcția, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv și certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerțului, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată. Acesta va cuprinde informații actualizate referitoare la societate;

e) lista cuprinzând menționarea datelor și informațiilor incluse în fondul geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizării de date și informații publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind deținerea legală a datelor și informațiilor incluse în fondul geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenția Națională pentru Resurse Minerale și ordinul de plată sau chitanța corespunzătoare, precum și acordul de confidențialitate pentru utilizarea datelor și informațiilor geologice încheiat între ofertant și Agenția Națională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimați în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut și rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui altui indicator în afara celor menționați nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverințe, în original sau copie legalizată, emise de autoritățile/instituțiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică și memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților specializați și atestați de Agenția Națională pentru Resurse Minerale; ori

- documentație privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel puțin informații privind instalațiile și utilajele specifice activităților miniere de cercetare geologică, deținute de ofertant, și titlul deținerii acestora, precum și personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităților miniere, și un memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților cu dotare tehnică proprie, neatestați de Agenția Națională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentațiilor și/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și ștampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit obligația fermă de executare a activităților miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior.

În situația în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele documentelor prevăzute la lit. d), g) și h) vor fi prezentate în oferta aflată pe poziția superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) și h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. în cazul persoanelor juridice străine:

a) plicul exterior va cuprinde documentele și informațiile prevăzute la pct. A. lit. a), b), e), f) și i), precum și următoarele:

b) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuți la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

c) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate și filă finală;

II. plic interior:

Acesta, atât în cazul persoanelor juridice române, cât și al persoanelor juridice străine, conține oferta propriu-zisă, și anume:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus și proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, și valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 6. -

(1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 7. -

Modalitatea de evaluare a capacității financiare, capacității tehnice, programului de explorare și a proiectului tehnic de refacere a mediului, precum și datele-limită ale evaluării ofertelor și cea a declarării câștigătorului pot fi obținute gratuit de participanții la concursul public de ofertă de la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.

Art. 8. -

(1) În vederea formulării ofertelor Agenția Națională pentru Resurse Minerale pune la dispoziția persoanelor juridice interesate date și informații geologice existente în fondul geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele și informațiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind informațiile clasificate, a acordului de confidențialitate și în condițiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea și utilizarea de date și informații din fondul geologic național referitoare la resurse minerale, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în domeniul minier.

(3) Formularea ofertei prin utilizarea de date și informații incluse în fondul geologic național și/sau în fondul național de resurse/rezerve minerale, pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare și utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.

Art. 9. -

(1) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zi calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Ofertele depuse după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sunt înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

Art. 10. -

(1) Ofertele vor fi deschise la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 7-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 9 alin. (1).

(2) Ședința de deschidere a ofertelor este publică.

(3) Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 021/317.00.96, 021/317.00.18, 021/317.00.94 ori 021/317.00.95.

Art. 11. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Duțu

București, 19 august 2015.

Nr. 170.

ANEXĂ

LISTA
perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 90/2015

Nr. crt. Denumirea perimetrului Coordonate Suprafața km2 Județul Substanța
X Y
1 Peșteana Nord 1 371290 365810 0,330 Gorj lignit
371230,4 365878
371024,7 366010,4
370825 366075
370340 365975
370523 365464
2 Mofin 649133 524730 0,937 Suceava ape minerale terapeutice (carbogazoase) + dioxid de carbon mofetic
649156 526127
648551 525645
648285 525664
648268 524730
3 Adristel 649115 527774 0,674 Suceava ape minerale terapeutice (carbogazoase) + dioxid de carbon mofetic
649111 528138
648111 528144
648106 527144
648593 527140
648593 527779
4 Sărata II 558281 642068 0,050 Bacău ape minerale terapeutice
558452 641812
558540 641860
558390 642103
558383 642254
558273 642254
5 Borș 2 628740 257000 0,001 Bihor ape geotermale
628730 256990
628735 256950
628770 256945
6 Valea Halmașdului 632418 326133 0,100 Sălaj ape geotermale
632502 326411
632374 326458
632060 326379
632030 326292
632339 326123
7 Toplița - Ștrandul Urmanczy 602875 526370 0,050 Harghita ape geotermale
602875 526735
602670 526720
602665 526610
8 Toplița - Banffy 601900 526450 0,001 Harghita ape geotermale
601900 526598
601700 526598
601700 526450
9 Cliț Vest, bloc 1a 644162 376875 0,021 Sălaj nisip silicios
644263 377059
644169 377093
644070 376938
10 Valea Murăturii 575122 413409 0,429 Cluj sare gemă
575031 413816
573920 413305
574478 413055

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...