Parlamentul României

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*)

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (14), Admis recurs în interesul legii (2), Referințe (7), Derogări (1), Reviste (28), Doctrine (3), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 01 mai 1934.

În vigoare de la 01 iunie 1934

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Devenită lege prin Decretul nr. 1249/1934.

TITLUL I Despre cambie

CAPITOLUL I Despre emiterea și forma cambiei

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (3)

Cambia cuprinde:

1. Denumirea de cambie trecută în însuși textul titlului și exprimată în limba întrebuințată pentru redactarea acestui titlu;

2. Ordinul necondiționat de a plăti o sumă determinată; Jurisprudență

3. Numele aceluia care trebue să plătească (tras); Modificări (1)

4. Arătarea scadenții;

5. Arătarea locului unde plata trebue făcută;

6. Numele acelui căruia sau la ordinul căruia plata trebue făcută;

7. Arătarea datei și a locului emiterii; Reviste (1)

8. Semnătura celui care emite cambia (trăgător).

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (1)

Titlul căruia îi lipsește vreuna din condițiunile arătate la articolul precedent nu are valoarea unei cambii, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează: Reviste (1)

Cambia fără arătarea scadenții este socotită plătibilă la vedere.

În lipsa unei arătări speciale, locul arătat lângă numele trasului este socotit loc de plată și, în același timp, loc al domiciliului trasului.

Cambia care nu arată locul unde a fost emisă se socotește semnată în locul arătat lângă numele trăgătorului.

Dacă în cambie sunt arătate mai multe locuri de plată, posesorul cambiei o va putea prezenta pentru acceptare sau plată la oricare din aceste locuri.

Art. 3. - Jurisprudență

Cambia poate fi la ordinul trăgătorului însuși.

Ea poate fi trasă asupra trăgătorului însuși.

Ea poate fi trasă pentru contul unui terțiu.

Art. 4. -

Cambia poate fi plătită la domiciliul unui al treilea, fie în localitatea unde trasul domiciliază, fie în altă localitate.

Dacă în cambie nu se prevede de către tras că plata se va face la domiciliul celui de al treilea, se presupune ca ea va fi făcută de acesta din urmă.

Art. 5. - Reviste (1)

Într'o cambie plătibilă la vedere sau la un anume timp dela vedere, trăgătorul poate stipula că suma va fi producătoare de dobândă. În orice altă cambie această stipulațiune se socotește nescrisă.

Cifra dobânzii va trebui să fie arătată în cambie; în lipsa acestei arătări stipulațiunea se socotește nescrisă. Jurisprudență

Dobânda curge dela data emisiunii cambiei dacă o altă dată nu este arătată.

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă într'o cambie suma de plată este scrisă în litere și în cifre, în caz de deosebire, suma de plată este cea scrisă în litere.

Dacă suma de plată este scrisă de mai multe ori, fie în litere, fie în cifre, în caz de deosebire, suma de plată este suma cea mai mică.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dacă cambia poartă semnături ale unor persoane incapabile de a se obliga prin cambie, semnături false sau semnături ale unor persoane imaginare, ori semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cambia, sau în numele cărora ea a fost semnată, obligațiunile celorlalți semnatari rămân totuși valabile.

Art. 8. - Modificări (2), Jurisprudență

Orice semnătură cambială trebue să cuprindă numele și pronumele sau firma celui care se obligă. Este totuși valabilă semnătura în care pronumele este prescurtat sau arătat numai prin inițială.

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (1)

Cine pune semnătura sa pe cambie, ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea împuternicirea de a lucra, e ținut personal în temeiul cambiei și, dacă a plătit, are aceleași drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant. Aceeași regulă se aplică reprezentantului care a depășit împuternicirea sa.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (1)

Orice persoană se poate obliga cambialmente prin mandatar, chiar dacă mandatul este conceput în termeni generali în ce privește dreptul mandatarului de a emite sau semna cambii.

Art. 11. - Reviste (1)

Trăgătorul răspunde de acceptare și de plată.

El poate să se descarce de răspunderea de acceptare; orice clauză prin care se descarcă de răspunderea de plată se socotește nescrisă.

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (2)

Dacă o cambie, necompletată la emitere, a fost completată fără a se ține seama de înțelegerile intervenite, neobservarea acestor înțelegeri nu va putea fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit cambia cu rea credință, sau dacă a săvârșit o greșeală gravă în dobândirea ei. Jurisprudență, Reviste (1)

Posesorul decade din dreptul de a completa cambia în alb după trei ani dela data emisiunii cambiei. Jurisprudență, Reviste (1)

Asemenea decădere nu este opozabilă posesorului de bună credință, căruia titlul i-a fost transmis completat. Jurisprudență

CAPITOLUL II Despre gir

Art. 13. - Jurisprudență

Cambia, chiar dacă nu a fost expres trasă la ordin, este transmisibilă prin gir. Jurisprudență

Dacă trăgătorul a înscris în cambie cuvintele: "nu la ordin" sau o expresiune echivalentă, titlul este transmisibil numai în forma și cu efectele unei cesiuni ordinare. Jurisprudență, Reviste (1)

Girul poate fi făcut chiar în folosul trasului, indiferent dacă a acceptat sau nu, al trăgătorului sau al oricărui alt obligat. Aceștia pot să gireze din nou cambia.

Art. 14. - Jurisprudență

Girul trebue să fie necondiționat. Orice condițiune la care ar fi supus se socotește nescrisă.

Girul parțial este nul.

Girul "la purtător" este echivalentul unui gir în alb.

Art. 15. - Modificări (1)

Girul trebue să fie scris pe cambie sau pe un adaus (foaie de prelungire) al acesteia (allonge). El trebue să fie semnat de girant.

Girul este valabil chiar dacă beneficiarul nu este arătat sau dacă girantul a pus numai semnătura (gir în alb). În acest din urmă caz girul pentru a fi valabil trebue să fie scris pe dosul cambiei sau pe adaus.

Art. 16. - Jurisprudență

Girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie. Dacă girul este în alb posesorul poate:

1) să-l completeze cu propriul său nume sau cu numele altei persoane;

2) să gireze cambia din nou în alb sau în ordinul unei anume persoane;

3) să predea cambia unui terțiu fără să completeze girul în alb și fără s'o gireze.

Art. 17. - Jurisprudență

Girantul, dacă nu s'a stipulat altfel, răspunde de acceptare și de plată.

El poate interzice un nou gir; în acest caz el nu răspunde față de persoanele cărora cambia a fost ulterior girată.

Art. 18. - Jurisprudență

Deținătorul unei cambii este socotit posesor legitim, dacă justifică dreptul său printr'o serie neîntreruptă de giruri, chiar dacă ultimul gir este în alb. Girurile șterse se socotesc, în această privință, nescrise.

Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este socotit că a dobândit cambia prin efectul unui gir în alb.

Dacă o persoană a pierdut, prin orice întâmplare, posesiunea unei cambii, noul posesor care justifică dreptul său în modul arătat în alineatul precedent, nu este ținut să predea cambia, afară numai dacă a dobândit-o cu rea credință, sau dacă a săvârșit o greșeală gravă în dobândirea ei. Jurisprudență

Art. 19. - Jurisprudență, Reviste (4)

Persoanele împotriva cărora s'a pornit acțiune cambială nu pot opune posesorului excepțiunile întemeiate pe raporturile lor personale, cu trăgătorul sau cu posesorii anteriori, afară numai dacă posesorul dobândind cambia a lucrat cu știință în paguba debitorului.

Art. 20. -

Dacă girul cuprinde mențiune "valoarea pentru acoperire", pentru "încasare", "pentru procură", sau orice altă mențiune care implică un simplu mandat, posesorul poate să exercite toate drepturile izvorând din cambie, dar nu o poate gira decât cu titlul de procură.

Cei obligați nu pot opune în acest caz posesorului decât excepțiunile ce ar fi putut opune girantului.

Mandatul cuprins într'un gir "de procură", nu încetează prin moartea mandantului, prin incapacitatea sau restrângerea capacității acestuia.

Art. 21. - Jurisprudență

Dacă girul cuprinde mențiunea "valoare în garanție", "valoare în gaj" sau orice altă mențiune care implică un gaj, posesorul poate exercita toate drepturile izvorând din cambie, dar un gir făcut de el este socotit ca făcut cu titlul de procură.

Cei obligați nu pot opune posesorului excepțiunile întemeiate pe raporturile lor personale cu girantul, afară numai dacă posesorul, primind cambia, a lucrat cu știință în paguba debitorului.

Art. 22. -

Girul posterior scadenței produce aceleași efecte ca un gir anterior. Cu toate acestea, girul făcut posterior protestului de neplată, sau făcut după trecerea termenului pentru facerea protestului, produce numai efectele unei cesiuni ordinare.

Girul fără dată este socotit, până la dovada contrarie, ca fiind făcut înainte de trecerea termenului stabilit pentru facerea protestului.

Art. 23. - Jurisprudență

Prin cesiunea cambiei, derivând fie dintr'un gir făcut posterior protestului de neplată sau după expirarea termenului pentru facerea protestului, fie dintr'un act separat, chiar anterior scadenței, se transmit creditorului toate drepturile cambiale ale cedentului, căruia i se vor putea opune toate excepțiunile opozabile acestuia, cesionarul având dreptul la predarea cambiei.

CAPITOLUL III Despre acceptare

Art. 24. - Reviste (1)

Posesorul cambiei sau chiar un simplu deținător, poate prezenta trasului, până la scadență, cambia spre acceptare, la domiciliul acestuia.

Art. 25. - Reviste (1)

În orice cambie trăgătorul poate stipula că ea va trebui să fie prezentată spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.

El poate interzice în cambie prezentarea spre acceptare, afară numai de cazul în care cambia este plătibilă la un terțiu sau este plătibilă într'o altă localitate decât aceea a domiciliului trasului, sau dacă este plătibilă la un anume timp dela vedere.

El poate de asemenea să stipuleze că prezentarea spre acceptare nu va putea avea loc înaintea unei anume date.

În afară de cazul când trăgătorul a interzis prezentarea spre acceptare, oricare din giranți poate stipula că va trebui să fie prezentată cambia spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.

Art. 26. - Reviste (1)

Cambia plătibilă la un anume timp dela vedere, trebue prezentată spre acceptare în termen de un an dela data emisiunii.

Trăgătorul poate reduce sau prelungi acest termen.

Aceste termene pot fi reduse de giranți.

Art. 27. -

Trasul poate cere ca o a doua prezentare să-i fie făcută în ziua următoare primei prezentări. Cei interesați nu pot să se prevaleze de neobservarea acestei cereri, dacă nu este menționată în protest.

Posesorul nu este dator să lase trasului cambia prezentată spre acceptare.

Art. 28. - Jurisprudență

Acceptarea se scrie pe cambie. Ea se exprimă prin cuvântul "acceptat" sau orice altă expresiune echivalentă; ea este semnată de tras. Simpla semnătură a trasului pusă pe fața cambiei e socotită acceptare.

Când cambia este plătibilă la un anume timp dela vedere, sau când ea trebue prezentată spre acceptare într'un termen stabilit printr'o clauză specială, acceptarea trebue să poarte data zilei când este făcută, afară numai dacă posesorul cere ca ea să poarte data zilei prezentării. Dacă acceptarea nu este datată, posesorul, pentru a păstra dreptul de regres împotriva giranților și împotriva trăgătorului, trebue să ceară să se constate această lipsă printr'un protest făcut în timp util. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 29. - Reviste (1)

Acceptarea trebue să fie necondiționată; trasul o poate însă restrânge la o parte din sumă.

Orice altă modificare adusă prin acceptare, celor cuprinse în cambie, se socotește ca refuz de acceptare. Acceptantul rămâne totuși ținut în limitele acestei acceptări.

Art. 30. - Jurisprudență

Dacă trăgătorul a arătat în cambie un loc de plată, altul decât cel al domiciliului trasului, fără însă să arate un terțiu la care plata trebue să fie făcută, trasul îl va putea arăta odată cu acceptarea. În lipsa unei atari arătări, acceptantul este socotit că s'a obligat să plătească el însuși la locul plății.

Când cambia este plătibilă la domiciliul trasului, acesta poate să arate în acceptare o adresă în aceeași localitate unde plata trebue să fie făcută.

Art. 31. - Jurisprudență

Prin acceptare trasul se obligă a plăti cambia la scadență.

În caz de neplată posesorul, chiar dacă este trăgător, are împotriva acceptantului o acțiune cambială directă pentru tot ce poate fi cerut în temeiul art. 53 și 54.

Trasul care a acceptat rămâne obligat chiar dacă nu a avut cunoștință de falimentul trăgătorului.

Art. 32. -

Dacă acceptarea scrisă pe cambie de către tras este ștearsă de către acesta, mai înainte de înapoierea titlului, acceptarea este socotită refuzată. Ștergerea se socotește până la dovada contrarie că a fost făcută înainte de restituirea titlului.

Totuși, dacă trasul a adus, prin scris, la cunoștința posesorului sau a oricărui alt semnatar că a acceptat, el este ținut către aceștia în limitele acestei acceptări.

CAPITOLUL IV Despre aval

Art. 33. - Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

Plata unei cambii poate fi garantată printr'un aval pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea.

Această garanție poate fi dată de un terțiu sau chiar de un semnatar al cambiei. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 34. - Jurisprudență

Avalul se dă pe cambie sau pe adaus.

El se exprimă prin cuvintele "pentru aval" sau prin orice altă formulă echivalentă și este semnat de avalist.

Avalul este socotit că rezultă din simpla semnătură a avalistului pusă pe fața cambiei, afară numai dacă semnătura este a trasului sau a trăgătorului.

Avalul trebue să arate pentru cine este dat. În lipsa acestei arătări se socotește dat pentru trăgător.

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (1)

Avalistul este ținut în același mod ca acela pentru care a garantat. Jurisprudență

Obligațiunea sa este valabilă chiar dacă obligațiunea pe care a garantat-o ar fi nulă din orice altă cauză decât un vițiu de formă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Când avalistul plătește cambia, el dobândește drepturile izvorând din ea împotriva celui garantat, cum și împotriva acelora care sunt ținuți către aceasta din urmă, în temeiul cambiei.

CAPITOLUL V Despre scadență

Art. 36. - Jurisprudență

O cambie poate fi trasă:

La vedere;

La un anume timp dela vedere;

La un anume timp dela data emisiunii;

La o zi fixă.

Cambiile cu alte scadențe sau cu scadențe succesive sunt nule. Jurisprudență

Art. 37. - Jurisprudență

Cambia la vedere este plătibilă la prezentare. Ea trebue prezentată spre plată în termen de un an dela data sa. Trăgătorul poate reduce sau prelungi acest termen. Aceste termene pot fi reduse de giranți.

Trăgătorul poate stipula că o cambie plătibilă la vedere nu trebue să fie prezentată spre plată înaintea unei anumite date. În acest caz termenul de prezentare curge dela această dată.

Art. 38. -

Scadența unei cambii la un anume timp dela vedere este determinată, fie de data acceptării, fie de aceea a protestului.

În lipsa protestului, acceptarea nedată este socotită față de acceptant ca fiind făcută în ultima zi a termenului prevăzut pentru prezentare spre acceptare.

Art. 39. -

Scadența unei cambii trasă la una sau mai multe luni dela data emisiunii sau dela vedere, e socotită la data corespunzătoare, din luna în care plata trebue să fie făcută. În lipsă de dată corespunzătoare, scadența va fi în ultima zi a acestei luni.

Când o cambie este trasă la una sau mai multe luni și jumătate dela dată sau dela vedere, se socotesc mai întâi lunile întregi și apoi jumătatea.

Dacă scadența este fixată la începutul, la mijlocul sau la sfârșitul lunii, se înțelege prin aceste termene:

Prima, a cinsprezecea sau cea din urmă zi a lunii.

Expresiunile "8 zile" sau "cincisprezece zile" se înțeleg, nu ca una sau două săptămâni, ci ca opt sau cincisprezece zile efective.

Prin expresiunea "jumătate lună" se înțeleg cincisprezece zile.

Art. 40. - Jurisprudență

Când o cambie este plătibilă la o zi fixă într'un loc, unde calendarul este deosebit de acela al locului de emisiune, data scadenței se consideră fixată după calendarul locului de plată.

Când o cambie trasă între două locuri, având calendare deosebite, este plătibilă la un anume timp dela data emisiunii, scadența se stabilește socotindu-se din ziua care, potrivit calendarului locului de plată, corespunde zilei de emisiune.

Termenele de prezentare a cambiilor se socotesc potrivit regulelor alineatului precedent.

Aceste reguli nu sunt aplicabile dacă într'o clauză a cambiei sau numai din simplele arătări ale titlului, rezultă intențiunea de a se adopta reguli deosebite.

CAPITOLUL VI Despre plată

Art. 41. - Jurisprudență

Posesorul unei cambii plătibilă la o zi fixă sau la un anume termen dela data emisiunii sau dela vedere trebue să o prezinte la plată, fie în ziua în care ea este plătibilă, fie în una din cele două zile lucrătoare ce urmează. Jurisprudență

Prezentarea unei cambii la un Oficiu de Compensații echivalează cu o prezentare spre plată. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 42. - Jurisprudență

Cambia trebue să fie prezentată spre plată la locul și adresa indicată în cambie. Jurisprudență

În lipsa arătării unei adrese cambia trebue să fie prezentată pentru plată:

1) La domiciliul trasului sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru el. Jurisprudență

2) La domiciliul acceptantului prin intervențiune sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru acesta.

3) La domiciliul celui indicat la nevoie.

Art. 43. - Jurisprudență, Reviste (1)

Trasul care plătește cambia poate pretinde ca aceasta să-i fie predată cu mențiunea de achitare scrisă de către posesor.

Posesorul nu poate refuza o plată parțială. Jurisprudență

În caz de plată parțială trasul poate cere să i se facă pe cambie mențiune de această plată și să i se dea o chitanță. Jurisprudență

Art. 44. - Jurisprudență

Posesorul unei cambii nu este ținut să primească plata înainte de scadență.

Trasul care plătește înainte de scadență, o face pe riscul și pericolul său.

Acel care plătește la scadență este valabil liberat, afară numai dacă nu a fost fraudă sau greșeală gravă din partea sa. El este dator să verifice regulata succesiune a girurilor, dar nu și autenticitatea semnăturilor giranților.

Art. 45. -

Când o cambie este plătibilă într'o monedă, care nu are curs la locul plății, suma poate fi plătită în moneda țării, după valoarea ei din ziua scadenței.

Dacă debitorul este în întârziere cu plata, posesorul poate, la alegerea sa, să ceară ca suma să fie plătită în moneda țării, fie după valoarea din ziua scadenței, fie după valoarea din ziua plății.

Valoarea monedei străine este determinată de uzurile locului de plată. Trăgătorul poate totuși să stipuleze că suma de plată va fi calculată după un curs indicat în cambie. Reviste (1)

Regulele aci arătate nu se aplică în cazul când trăgătorul a stipulat că plata va trebui făcută într'o monedă anume arătată (clauză de plată efectiv în monedă străină).

Dacă suma este arătată într'o monedă având aceeași denumire, dar de o valoare diferită, în țara de emisiune, și în aceea a plății, se presupune că arătarea se referă la moneda locului de plată.

Art. 46. - Modificări (2), Jurisprudență

Când cambia nu este prezentată spre plată în termenul fixat de art. 40, orice debitor are facultatea de a consemna suma la Casa de Depuneri și Consemnațiuni pe cheltuiala și riscul posesorului cambiei, recipisa depunându-se la tribunalul sau judecătoria locului de plată.

CAPITOLUL VII Regresul în caz de neacceptare sau neplată

Art. 47. - Jurisprudență, Reviste (1)

Acțiunea cambială este directă sau de regres: directă contra acceptantului și avaliștilor săi; de regres contra oricărui alt obligat.

Art. 48. - Jurisprudență, Reviste (1)

Posesorul poate exercita drepturi de regres împotriva giranților, trăgătorului și a celorlalți obligați:

a) La scadență, dacă plata nu a avut loc;

b) Chiar înainte de scadență:

1. Dacă acceptarea a fost refuzată în totul sau în parte.

2. În caz de faliment al trasului, fie că acesta a acceptat sau nu; în caz de încetare de plăți din partea acestuia, chiar dacă încetarea de plăți nu este constatată printr'o hotărîre, dacă urmărirea bunurilor lui a rămas fără rezultat.

3. În caz de faliment al trăgătorului unei cambii stipulată neacceptabilă.

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (1)

Refuzul de acceptare sau de plată trebue să fie constatat printr'un act autentic (protest de neacceptare sau de neplată).

Protestul de neacceptare trebue făcut în termenele fixate pentru prezentare la acceptare. Dacă în cazul prevăzut de primul alineat al art. 27 cea dintâi prezentare a avut loc în ultima zi a termenului, protestul poate fi încă făcut în ziua următoare.

Protestul de neplata a unei cambii plătibilă la o zi fixă sau la un anume timp dela data emisiunii, sau la un anume timp dela vedere, trebue să fie făcut în una din cele două zile lucrătoare ce urmează zilei în care cambia este plătibilă. Când cambia este plătibilă la vedere, protestul trebue să fie făcut în condițiunile arătate în alineatul precedent, pentru protestul de neacceptare.

Protestul de neacceptare scutește de prezentare la plată și de protestul de neplată.

În cazul când trasul a încetat plățile, fie că a acceptat sau nu, sau în cazul când o urmărire a bunurilor acestuia nu a dat rezultat, posesorul nu poate exercita dreptul său de regres, decât numai după ce cambia a fost prezentată trasului spre plată și după ce protestul a fost făcut.

În cazul când trasul, fie că a acceptat sau nu, a fost declarat în stare de faliment, cum și în caz de faliment al trăgătorului unei cambii stipulate neacceptabile, prezentarea hotărîrii declarative de faliment este îndestulătoare pentru a permite posesorului exercitarea dreptului de regres.

Art. 50. -

Posesorul trebue să încunoștiințeze pe girantul său și pe trăgător despre neacceptare sau neplată, în cele patru zile lucrătoare ce urmează zilei protestului sau zilei prezentării, dacă există stipulațiunea "fără cheltuieli". Fiecare girant trebue, în cele două zile lucrătoare ce urmează zilei în care a primit încunoștiințarea, să aducă la cunoștința girantului său încunoștiințarea primită, arătând numele și adresele acelora care au făcut încunoștiințările precedente; se va urma tot astfel până la trăgător. Termenele aci arătate curg dela primirea încunoștiințării precedente.

Când, potrivit prevederilor alineatului precedent, o încunoștiințare este făcută unui semnatar al cambiei, aceeași încunoștiințare trebue să fie făcută, în același termen, avalistului său.

În cazul când un girant n'a arătat adresa sa, sau a arătat-o într'un mod ilizibil, încunoștiințarea făcută girantului care îl precede este îndestulătoare. Acel care e dator să facă încunoștiințarea, poate să o facă în orice formă chiar prin simpla înapoiere a cambiei.

El trebue să probeze că a făcut încunoștiințarea în termenul prescris. Acest termen va fi socotit ca observat, dacă o scrisoare cuprinzând încunoștiințarea a fost predată poștei în termenul prescris.

Acel care nu face încunoștiințarea în termenul mai sus arătat, nu decade din dreptul de regres; el este răspunzător, dacă va fi locul, de paguba cauzată prin culpa sa, fără însă ca daunele interese să poată întrece suma din cambie.

Art. 51. - Jurisprudență

Trăgătorul, girantul, sau avalistul, pot, prin stipulațiunea "fără cheltuieli", "fără protest", sau orice altă expresiune echivalentă, scrisă pe cambie și semnată, să scutească pe posesor pentru exercitarea dreptului de regres, de facerea protestului de neacceptare sau neplată. Jurisprudență

Această stipulațiune nu scutește pe posesor de prezentarea cambiei la termenele stabilite, nici de încunoștiințările ce urmează a fi făcute. Dovada neobservării termenelor cade în sarcina aceluia care o opune posesorului.

Dacă stipulațiunea este înscrisă de trăgător, ea produce efectele sale față de toți semnatarii; dacă ea este înscrisă de un girant sau un avalist, ea produce efectele sale numai față de acesta. Dacă, cu toată stipulațiunea înscrisă de trăgător, posesorul face protestul, cheltuielile rămân în sarcina sa. Dacă stipulațiunea a fost înscrisă de un girant sau de un avalist, cheltuielile protestului, dacă a fost făcut, pot fi cerute dela toți semnatarii.

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (1)

Trăgătorul, acceptantul, girantul și avalistul cambiei sunt ținuți solidari față de posesor. Jurisprudență

Posesorul are dreptul de urmărire împotriva tuturor acestor persoane, individual sau colectiv, fără a fi ținut să observe ordinea în care s'au obligat. Jurisprudență, Reviste (1)

Același drept îl are orice semnatar care a plătit cambia.

Acțiunea pornită împotriva unuia din obligați, nu împiedică urmărirea celorlalți, chiar dacă sunt posteriori aceluia împotriva căruia s'a procedat mai întâi. Jurisprudență

Art. 53. - Jurisprudență

Posesorul poate cere pe cale de regres:

1. Suma arătată în cambia neacceptată sau neplătită, împreună cu dobânda, dacă a fost stipulată.

2. Dobânda legală socotită cu începere dela scadență.

3. Cheltuielile de protest, acelea ale încunoștiințărilor făcute, cum și alte cheltuieli justificate.

Dacă regresul este exercitat înainte de scadență, va fi dedus un scont la suma arătată în cambie. Acest scont va fi calculat potrivit scontului Băncii Naționale în vigoare, la data regresului, la locul domiciliului posesorului.

Art. 54. - Jurisprudență

Acel care a plătit prin regres cambia poate cere dela giranții săi: Reviste (1)

1. Întreaga sumă plătită;

2. Dobânda legală la această sumă, socotită cu începere din ziua când a plătit suma;

3. Cheltuielile pe care le-a făcut.

Art. 55. - Jurisprudență, Reviste (1)

Orice obligat împotriva căruia se exercită sau ar putea fi exercitat, un drept de regres, poate cere, în schimbul plății, predarea cambiei cu protestul și un cont de întoarcere achitat.

Oricare girant care a plătit cambia poate șterge girul său și pe acelea ale giranților următori.

Art. 56. -

În cazul unui regres, după o acceptare parțială, acel care plătește suma pentru care cambia nu a fost acceptată poate cere să se facă mențiune de această plată pe cambie și să i se dea chitanță. Posesorul trebue, în afară de aceasta, să-i predea o copie a cambiei, certificată conform, cum și protestul, pentru a-i face posibil exercițiul regresurilor ulterioare.

Art. 57. - Jurisprudență, Reviste (1)

Oricare persoană, având dreptul să exercite regresul, poate, dacă nu s'a stipulat altfel, să se despăgubească prin o nouă cambie (contracambie), trasă la vedere asupra unuia din giranții săi și plătibilă la domiciliul acestuia.

Contra-cambia cuprinde, în afară de sumele arătate la art. 53 și 54, un drept de curtaj și taxă de timbru pentru ea.

Dacă contra-cambia este trasă de posesor, suma este fixată după cursul unei cambii la vedere, trasă dela locul unde cambia originară era plătibilă asupra locului domiciliului girantului. Dacă contra-cambia este trasă de un girant, suma este fixată după cursul unei cambii la vedere, trasă dela locul unde trăgătorul contra-cambiei are domiciliul asupra locului domiciliului girantului. Jurisprudență

Art. 58. - Jurisprudență

După trecerea termenelor fixate:

a) pentru prezentarea unei cambii la vedere sau la un anume timp dela vedere; Jurisprudență

b) pentru facerea protestului de neacceptare sau de neplată;

c) pentru prezentarea la plată în cazul stipulațiunii "fără cheltuieli". Jurisprudență

Posesorul este decăzut din drepturile sale împotriva giranților, împotriva trăgătorului și împotriva celorlalți obligați cu excepțiunea acceptantului. Jurisprudență

În cazul în care cambia nu este prezentată spre acceptare în termenul stipulat de trăgător, posesorul este decăzut din dreptul său de regres, atât pentru neplată, cât și pentru neacceptare, afară numai dacă nu rezultă din cuprinsul stipulațiunii că trăgătorul a înțeles să se descarce numai de garanția de acceptare. Jurisprudență

Dacă stipulațiunea unui termen pentru prezentare este cuprinsă într'un gir, numai girantul poate opune lipsa.

Art. 59. -

Când prezentarea cambiei sau facerea protestului în termenele prescrise este împiedecată de un obstacol de neînlăturat (prevedere legală, caz fortuit ori de forță majoră), aceste termene sunt prelungite.

Posesorul este dator să aducă, fără întârziere, la cunoștința girantului său, prin scrisoare recomandată, cazul fortuit ori de forță majoră și să facă pe cambie sau pe adaus mențiune datată și semnată de el de această încunoștiințare; pentru rest se aplică dispozițiile art. 49. Modificări (1)

După încetarea cazului fortuit ori de forță majoră posesorul trebue fără întârziere, să prezinte cambia spre acceptare sau spre plată și dacă este nevoie s'o protesteze.

Dacă cazul fortuit ori de forță majoră ține peste treizeci de zile dela scadență, drepturile de regres pot fi exercitate fără a fi nevoie de prezentare și de protest.

Pentru cambiile la vedere sau la un anume timp dela vedere, termenul de treizeci de zile curge dela data când posesorul a încunoștiințat pe girantul său despre cazul fortuit ori de forță majoră, chiar dacă încunoștiințarea este făcută înainte de expirarea termenului de prezentare; la termenul de 30 de zile se adaugă termenul la vedere sau dela un timp dela vedere arătat în cambie.

Nu se socotesc cazuri fortuite ori de forță majoră faptele pur personale ale posesorului sau ale persoanei pe care acesta a însărcinat-o să prezinte cambia sau de a o pretesta.

Art. 60. - Jurisprudență

Între mai mulți obligați care au o situație egală în cambie nu se poate exercita acțiunea cambială, raporturile dintre aceste persoane vor fi reglementate după normele relative la obligațiunile solidare.

Art. 61. - Respingeri de neconstituționalitate (4), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Cambia are valoare de titlu executor pentru capital și accesorii, stabilite conform art. 53, 54 și 57. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Până la unificarea regulilor de procedură, se extinde, în ce privește cambia, formula executorie astfel cum este arătată în art. 135 cod pr. civilă din Vechiul Regat. Jurisprudență, Doctrină (1)

Instanța competentă pentru a investi cambia cu o formulă executorie este judecătoria de ocol dacă sumă arătată în cambie nu depășește suma de lei 50.000 și tribunalul în caz contrar. Modificări (3), Jurisprudență

Contra jurnalului de investire nu este drept de apel. Modificări (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Cambia emisă în străinătate are aceleași efecte executorii dacă acestea sunt admise și de legea locului unde cambia a fost emisă. Jurisprudență

Somațiunea de executare trebue să cuprindă transcrierea exactă a cambiei sau a protestului, precum și a celorlalte acte din care rezultă suma datorită. Jurisprudență

Pentru obligațiunile cambiale subscrise prin procură, somațiunea va face mențiune și de actul din care rezultă mandatul.

Art. 62. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

În termen de 5 zile dela primirea somațiunii, debitorul poate face opoziție la executare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Opoziția se va introduce la instanța care a investit cambia cu formulă executorie. Ea se va judeca de urgență și cu precădere înaintea oricărei alte pricini. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Hotărîrea pronunțată asupra opoziției va putea fi atacată cu apel în termen de 15 zile dela pronunțare. Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1)

Instanța va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaște semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaște procura. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

În caz de suspendarea executării creditorul va putea obține măsuri de asigurare. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 63. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

În procesele cambiale pornite, fie pe cale de acțiune, fie pe cale de opoziție la somația de executare, debitorul nu va putea opune posesorului decât excepțiunile de nulitatea titlului, potrivit dispozițiunilor art. 2, precum și cele care nu sunt oprite de art. 19. Jurisprudență, Reviste (1)

Excepțiunile personale vor trebui să fie de grabnică soluțiune și întotdeauna întemeiate pe o probă scrisă. Jurisprudență, Reviste (2)

Excepțiunile cambiale trebuesc propuse la primul termen de înfățișare. Jurisprudență

Prin primul termen de înfățișare se înțelege primul termen la prima instanță, când procedura fiind îndeplinită, părțile pot pune concluzii în fond chiar dacă pârîtul sau oponentul nu se prezintă.

Art. 64. - Reviste (2)

Dacă din raportul care a dat naștere emisiunii sau transmisiunii cambiei, derivă o acțiune cauzală, aceasta rămâne în ființă cu toată emiterea sau transmisiunea cambiei, afară de cazul când se dovedește novațiunea.

O asemenea acțiune nu poate fi însă exercitată decât după ce se dovedește cu protestul lipsa de acceptare sau de plată.

Posesorul cambiei nu poate exercita acțiunea cauzală decât oferind debitorului restituirea cambiei, depunând-o la grefa instanței competente, justificând în același timp îndeplinirea formalităților necesare pentru conservarea față de debitor a acțiunilor de regres ce-i pot aparține.

Art. 65. - Jurisprudență, Reviste (2)

Când posesorul a pierdut acțiunea cambială în contra tuturor obligaților și nu are contra acestora acțiune cauzală, poate exercita contra trăgătorului, acceptantului sau girantului o acțiune pentru plata sumei cu care aceștia s'au îmbogățit fără cauză în dauna sa.

CAPITOLUL VIII Despre protest

Art. 66. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Protestul se face de portărel, iar în comunele nereședințe de tribunal, el poate fi făcut și de judecătorul de ocol.

În ținuturile unde funcționează notari publici, protestul va fi făcut de aceștia, potrivit competinței lor și legilor în vigoare.

Asistența martorilor nu este necesară la facerea protestului.

Art. 67. -

Protestul poate fi încheiat prin act separat pe însuși originalul titlului sau pe unul din exemplare, pe copia, ori pe un adaus al acestora. Dacă protestul se încheie pe un adaus, acel care-l încheie trebue să pună sigiliul oficial pe linia de unire. Modificări (1)

Pentru mai multe titluri plătibile de aceeași persoană, în același loc protestul se poate face la cererea posesorului printr'un singur act separat.

Dacă protestul este cuprins în act separat, mențiune de facerea protestului va fi făcută pe titlul depus spre protest.

Art. 68. -

Protestul trebue făcut în locurile prevăzute în art. 42 contra persoanelor respectiv indicate de acest articol, chiar dacă nu sunt prezente.

Dacă domiciliul acestor persoane nu poate fi găsit, protestul se va putea face în orice loc din cuprinsul comunei locului de plată, după alegerea posesorului cambiei. Modificări (1)

Incapacitatea persoanelor cărora cambia trebue să fie prezentată nu dispensează de obligațiunea de a dresa protestul contra acestora, cu excepția celor prevăzute de ultimul alineat al art. 49.

Dacă persoana căreia trebue să-i fie prezentată cambia a încetat din vieață, protestul se va face de asemenea pe numele său, după regulele precedente.

Art. 69. - Reviste (1), Doctrină (2)

Protestul trebue să cuprindă:

1. Anul, luna, ziua și ora în care a fost dresat.

2. Numele și pronumele celui care a cerut facerea protestului.

3. Numele și pronumele persoanei sau persoanelor contra cărora s'a făcut protestul.

4. Arătarea locurilor în care a fost dresat, cu mențiunea cercetărilor făcute, conform art. 42.

5. Transcrierea exactă a cambiei, dacă protestul nu s'a făcut chiar pe înscrisul cambial.

6. Somațiunea de plată, răspunsurile primite sau motivele pentru care nu s'a obținut niciun răspuns.

Protestul va fi subscris de portărelul, notarul sau judecătorul care l-a dresat. Modificări (1)

Când trasul căruia i se prezintă spre acceptare o cambie cere ca o nouă prezentare să-i fie făcută în ziua următoare, această cerere trebue cuprinsă în protest.

Art. 70. -

Ștersăturile, îndreptările și scrisul printre rânduri sau cu semn de trimitere, trebuesc să fie aprobate de acel care face protestul.

Art. 71. - Reviste (1)

Cel care face protestul este dator să treacă protestele în întregime, zi cu zi, după ordinea datei, într'un registru special.

Originalul protestului se va înmâna celui ce a cerut protestul.

În caz de pierdere, originalul poate fi înlocuit printr'o copie legalizată după registru.

Art. 72. - Modificări (1), Jurisprudență

În cea dintâi zi a fiecărei săptămâni, corpul portăreilor, judecătoria sau notarul public vor trimite tribunalului și Camerei de comerț un tablou de protestele de neplată făcute în cursul săptămânii precedente.

Tabloul va arăta data protestului, numele și pronumele persoanei împotriva căreea s'a făcut protestul, al celei care a cerut protestul și scadența titlului protestat.

Tribunalele vor ține un registru de evidență a protestelor.

Art. 73. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

În afară de cazul când trăgătorul a stipulat obligațiunea de protest, acesta poate fi înlocuit, dacă posesorul se învoiește, printr'o declarație de refuz de acceptare sau plată scrisă și datată pe titlu sau pe adaus, semnată de cel împotriva căruia protestul urma să fie făcut. Această declarațiune trebue să fie învestită cu dată certă, în termenul stabilit pentru facerea protestului.

CAPITOLUL IX Despre intervențiune

Secția 1. Dispozițiuni generale

Art. 74. - Reviste (1)

Trăgătorul, girantul sau avalistul pot indica o persoană care să accepte sau să plătească la nevoie.

Cambia poate fi, în condițiunile arătate mai jos, acceptată sau plătită de o persoană care intervine pentru oricare din obligați pe cale de regres.

Intervenientul poate fi un terțiu, însuși trasul sau o persoană deja obligată prin cambie, cu excepția acceptantului.

Intervenientul trebue în cele două zile lucrătoare ce urmează intervențiunii, să încunoștiințeze de intervențiunea sa pe acel pentru care a intervenit. În caz de neobservare a acestui termen, el este răspunzător, dacă va fi locul, de paguba cauzată prin neglijența sa, fără însă ca daunele-interese să poată întrece suma din cambie.

Secția 2. Acceptarea prin intervențiune

Art. 75. -

Acceptarea prin intervențiune poate fi făcută oridecâteori posesorul unei cambii ce poate fi acceptată ar putea exercita dreptul de regres înainte de scadență.

Când într'o cambie s'a indicat o persoană pentru a o accepta sau a o plăti la nevoie, la locul plății, posesorul nu poate exercita, înainte de scadență, dreptul de regres în contra acelui care a făcut indicațiunea și în contra semnatarilor următori, afară numai dacă a prezentat cambia persoanei indicate și dacă aceasta, refuzând acceptarea, acest refuz a fost constatat prin protest.

În alte cazuri de intervențiune, posesorul poate refuza acceptarea prin intervențiune. Totuși, dacă o admite, el pierde dreptul de a recurge, înainte de scadență, pe cale de regres, împotriva aceluia pentru care acceptarea a fost făcută și a semnatarilor următori.

Art. 76. -

Acceptarea prin intervențiune se scrie pe cambie și se semnează de intervenient. Ea arată pentru cine este dată; în lipsa acestei arătări, acceptarea se socotește dată pentru trăgător.

Art. 77. -

Acceptantul prin intervențiune este ținut față de posesorul cambiei și fața de giranții posteriori aceluia pentru care a intervenit în același mod ca și acesta.

Cu toată acceptarea prin intervențiune, acela pentru care ea a fost făcută și giranții săi, pot cere posesorului, în schimbul plății sumei arătate la articolul 53, predarea cambiei, a protestului și, dacă va fi locul, a contului de întoarcere achitat.

Obligațiunea acceptantului prin intervențiune încetează în cazul în care cambia nu i-a fost prezentată cel mai târziu în ziua următoare ultimei zile pentru dresarea protestului de neplată.

Secția 3. Plata prin intervențiune

Art. 78. -

Plata prin intervențiune poate fi făcută oridecâteori posesorul ar putea exercita dreptul de regres la scadență sau înainte de aceasta.

Plata trebue să cuprindă întreaga sumă ce ar fi avut să plătească acel pentru care intervențiunea s'a făcut.

Ea trebue făcută cel mai târziu în ziua ce urmează ultima zi admisă pentru facerea protestului de neplată.

Plata prin intervențiune trebue să rezulte din protest și, dacă acesta a fost deja dresat, trebue să fie menționată la sfârșitul actului de protest de către portărelul, judecătorul de ocol sau notarul care l-a dresat. Cheltuielile de protest se vor restitui chiar dacă trăgătorul a pus clauza "fără cheltuieli". Modificări (1)

Art. 79. -

În cazul în care cambia a fost acceptată de mai mulți intervenienți, care au domiciliul la locul plății, sau dacă au fost indicate pentru a plăti - la nevoie - persoane având domiciliul în același loc, posesorul trebue să prezinte cambia tuturor acestor persoane, iar dacă va fi locul, să ceară protestul de neplată cel mai târziu în ziua ce urmează ultimei zile admise pentru facerea protestului.

Dacă protestul nu a fost făcut în acest termen, acel care a făcut indicarea la nevoie, sau acel pentru care o cambie a fost acceptată cum și giranții posteriori, sunt liberați.

Art. 80. -

Posesorul care refuză plata prin intervențiune pierde dreptul de regres împotriva celor care ar fi fost liberați.

Art. 81. -

Plata prin intervențiune trebue să fie constatată prin mențiune pe cambie, cu indicarea acelei pentru care este făcută. În lipsa unei atari indicări, plata se socotește făcută pentru trăgător.

Cambia și protestul, dacă a fost încheiat, trebue să fie predate aceluia care a plătit prin intervențiune.

Art. 82. - Reviste (1)

Cel care a plătit prin intervențiune dobândește drepturile rezultând din cambie împotriva aceluia pentru care a plătit și împotriva acelora care sunt ținuți cambialmente către aceasta din urmă; el nu poate însă gira din nou cambia.

Giranții posteriori semnatarului pentru care plata a fost făcută sunt liberați.

Dacă mai multe persoane oferă plata prin intervențiune, este preferat acela a cărui plată liberează un număr mai mare de obligați. Acela care, în cunoștință de cauză, intervine contrar acestei reguli, pierde dreptul de regres împotriva acelora care ar fi fost liberați.

CAPITOLUL X Despre pluralitatea exemplarelor și despre copii

Secția 1. Pluralitatea exemplarelor

Art. 83. - Jurisprudență

Cambia poate fi trasă în mai multe exemplare identice.

Aceste exemplare trebuiesc să fie numerotate în însuși textul titlului; lipsind aceasta, fiecare din exemplare se socotește o cambie distinctă.

Oricare posesor al unei cambii în care nu se arată că a fost trasă într'un singur exemplar, poate cere liberarea mai multor exemplare pe cheltuiala sa. În acest scop el trebue să se adreseze girantului său nemijlocit, care este dator să-i dea sprijinul către propriul său girant; se va urma astfel până la trăgător. Giranții sunt datori a reproduce girurile pe noile exemplare.

Art. 84. - Jurisprudență

Plata unuia din exemplare este liberatorie, chiar dacă nu s'a stipulat că o atare plată anulează efectul celorlalte exemplare. Cu toate acestea trasul rămâne ținut în temeiul fiecărui exemplar acceptat care nu i-a fost înapoiat.

Girantul care a transmis exemplarele la diferite persoane, ca și giranții următori, sunt ținuți în temeiul tuturor exemplarelor, purtând semnătura lor care nu le-au fost înapoiate.

Art. 85. -

Acel care a trimes un exemplar al cambiei, în vederea acceptării, trebue să indice pe celelalte exemplare numele persoanei la care acest exemplar se găsește. Această persoană este datoare să-l predea posesorului legitim al unui alt exemplar.

Dacă acesta refuză, posesorul nu poate exercita dreptul de regres decât după ce a făcut să se constate prin protest:

1. Că exemplarul trimes la acceptare nu i-a fost predat, cu toată cererea sa;

2. Că acceptarea sau plata nu a putut fi obținută pe alt exemplar.

Secția 2. Copiile

Art. 86. -

Oricare posesor al unei cambii are dreptul să facă una sau mai multe copii.

Copia trebue să reproducă întocmai originalul cu girurile și toate celelalte mențiuni care figurează în cambie; ea trebue să indice unde ia sfârșit.

Copia poate fi girată și avalizată în același mod și cu aceleași efecte ca și originalul.

Art. 87. -

Copia trebue să arate pe deținătorul titlului original. Acesta este dator să-l predea posesorului legitim al copiei.

În caz de refuz, posesorul nu poate exercita dreptul de regres împotriva persoanelor care au girat sau avalizat copia, decât după ce a făcut să se constate, prin protest, că originalul nu i-a fost predat, cu toată cererea sa.

Dacă titlul original poartă după ultimul gir dat înainte de întocmirea copiei stipulațiunea "de aici girul nu este valabil decât pe copie", sau orice altă formă echivalentă, girul ulterior pe original este nul.

CAPITOLUL XI Despre alterări

Art. 88. -

În cazul alterării textului unei cambii, semnatarii posteriori alterării sunt ținuți în limitele textului alterat; semnatarii anteriori sunt ținuți potrivit textului original.

În cazul în care din titlu nu rezultă sau nu se dovedește că semnătura a fost pusă înainte sau după alterare, se presupune că a fost pusă înainte.

CAPITOLUL XII Despre anulare și înlocuirea titlului

Art. 89. - Jurisprudență

În caz de pierderea, sustragerea sau distrugerea unei cambii, posesorul va putea înștiința despre aceasta pe tras și să ceară anularea titlului printr'o cerere adresată președintelui tribunalului locului în care cambia este plătibilă, sau judecătorului de ocol al locului de plată. Modificări (1)

Cererea va trebui să arate condițiunile esențiale ale cambiei și, dacă este vorba de o cambie în alb, elementele suficiente spre a o identifica.

Prezidentul tribunalului sau judecătorul, după examinarea cererii și a elementelor produse, cum și a dreptului posesorului, va pronunța în cel mai scurt timp posibil o ordonanță prin care, specificând datele cambiei, o va declara nulă în mâinele oricui s'ar găsi și va autoriza a se face plata ei după trecere de 30 zile dela publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, în cazul când cambia a scăzut sau este la vedere, sau de 30 zile dela data scadenței dacă aceasta este ulterioară publicațiunii în Monitorul Oficial, și numai dacă între timp deținătorul nu a făcut opoziție. Modificări (1)

Ordonanța trebue să fie notificată trasului și publicată în Monitorul Oficial, la stăruința și pe cheltuiala petiționarului.

Plata făcută de tras înainte de notificarea ordonanței, cu toată înștiințarea făcută, liberează pe debitor.

Art. 90. -

În termen de 30 zile dela publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, detentorul cambiei va putea face opoziție în contra acestei ordonanțe, opoziție ce se va comunica atât petiționarului cât și trasului, odată cu citarea lor înaintea instanței locului de plată.

Art. 91. -

Până la împlinirea termenului prevăzut de art. 89, petiționarul va putea exercita toate actele de conservare a drepturilor sale și dacă este vorba de o cambie deja scăzută, sau care a scăzut între timp, va putea cere plata acelei cambii a cărei anulare a cerut-o, depunând o cauțiune egală cu suma pretinsă, sau să ceară consemnarea acestei sume.

Art. 92. -

După trecerea termenului prevăzut de art. 89, fără a se fi făcut opoziție, sau după respingerea opoziției printr'o hotărîre rămasă definitivă, cambia pierdută sau sustrasă nu mai are niciun efect.

Oricine a obținut înlocuirea cambiei, va putea, la prezentarea ordonanței de anulare și a certificatului grefei respective de neintroducerea opoziției în termen, sau la prezentarea hotărîrii definitive de respingerea opoziției, să ceară plata acelei cambii; când cambia a fost dată în alb sau nu a scăzut încă, va putea cere, în aceleași condițiuni, un duplicat.

Pentru cambiile scăzute sau la vedere declarate nule, dobânzile curg în conformitate cu art. 53 și 54, afară de cazul când suma datorată a fost depusă potrivit art. 46 pe seama persoanei în favoarea căreia a avut loc anularea sau a fost pronunțată sentința.

Art. 93. - Jurisprudență

Ordonanța sau hotărîrea rămasă definitivă stinge orice drept decurgând din cambia anulată, fără a prejudeca eventualele acțiuni ale posesorului față de cel care a obținut anularea.

CAPITOLUL XIII Despre prescripție

Art. 94. - Jurisprudență

Orice acțiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu prin trei ani, socotiți dela data scadenței. Jurisprudență

Acțiunile posesorului împotriva giranților și împotriva trăgătorului se prescriu printr'un an socotit dela data protestului făcut în timp util sau dela data scadenței în caz de stipulațiune, fără cheltuieli. Jurisprudență

Acțiunile giranților, unii împotriva altora și împotriva trăgătorului, se prescriu prin 6 luni socotite din ziua din care girantul a plătit cambia sau din ziua în care acțiunea de regres a fost pornită împotriva sa.

Acțiunea de îmbogățire fără cauză se prescrie printr'un an din ziua în care hotărîrea pronunțată asupra acțiunii cambiale va fi rămas definitivă.

CAPITOLUL XIV Dispozițiuni generale

Art. 95. - Jurisprudență

Plata unei cambii, a cărei scadență este într'o zi de sărbătoare legală, nu poate fi cerută decât în prima zi lucrătoare ce urmează. Tot astfel toate celelalte acte privitoare la cambie, în special prezentarea spre acceptare și protestul, nu pot fi făcute decât într'o zi lucrătoare.

Când unul din aceste acte trebue să fie făcut într'un anumit termen, a cărui ultimă zi este o zi de sărbătoare legală, acest termen este prelungit până la prima zi lucrătoare ce urmează. Zilele de sărbătoare legală intermediare intră în calculul termenului.

Art. 96. -

În termenele legale sau convenționale nu se socotește ziua dela care ele încep să curgă.

Art. 97. -

Nu sunt admise termene de grație, nici legale, nici judecătorești.

Art. 98. - Modificări (1)

Prin cuvântul "domiciliu", în sensul prezentei legi, se înțelege locul unde persoana obligată, la care se referă, își are locuința sau sediul, iar prin cuvântul "loc de plată" se înțelege întreg teritoriul comunei respective.

Art. 99. -

Subscrierea prin punere de deget nu este socotită semnătură, afară numai dacă înscrisul este făcut în forma autentică sau notarială.

CAPITOLUL XV Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras

Art. 100. - Jurisprudență

În cambia trată, care nu trebue să fie prezentată la acceptare, cum și în orice altă cambie-trată în cazul în care nu a fost acceptată, trăgătorul poate, în limitele sumei prevăzută în cambie, să cedeze printr'o clauză inserată în cuprinsul cambiei, creanța sa derivând din vânzarea de mărfuri, pe care o are față de tras.

Clauza trebue să cuprindă, sub sancțiune de nulitate, data și numărul facturii referitoare la vânzarea de mărfuri.

În cazul unei cambii emisă la ordinul trăgătorului însuși, clauza de cesiune poate fi inserată în primul gir.

Cesiunea nu poate fi făcută de trăgător decât în favoarea unei bănci sau a unui bancher, însă va folosi tuturor giratarilor succesivi. Modificări (2)

Art. 101. -

Cesiunea dobândește efect față de terți prin notificarea făcută trasului, notificare ce se poate face și prin scrisoare recomandată, cu recipisă de întoarcere; notificarea trebue să cuprindă mențiunile exacte pentru identificarea cambiei.

Prezentarea cambiei făcută trasului, rezultând din protestul de neacceptare, ține loc de notificare.

Art. 102. -

Trasul, după notificarea cesiunii, nu poate plăti decât posesorului cambiei.

Acesta nu poate valorifica față de tras drepturile derivând din cesiune, decât dacă a dresat protestul de neplată contra acestuia și nu au trecut 5 zile dela comunicarea făcută trăgătorului a somației de executare, conform art. 61, sau dela citare în acțiunea cambială, ori dela admiterea creanței cambiale la pasivul falimentului trăgătorului, când acesta a fost declarat în stare de faliment.

Exercitarea acțiunii contra trasului nu împiedică executarea în același timp a acțiunii cambiale contra trăgătorului și a celorlalți obligați.

Posesorul cambiei nu-și va putea valorifica drepturile derivând din cesiune la falimentul trasului decât după facerea notificării cerute de alin. I al acestui articol.

Art. 103. - Jurisprudență, Reviste (1)

Oricine cesionează o creanță în condițiunile prevăzute de art. 100, știind că în momentul cesiunii nu există, în total sau în parte, creanța cedată, se va pedepsi cu amendă dela 5.000 - 100.000 lei și închisoare până la 6 luni, afară de cazul când faptul constitue un delict sancționat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se va aplica această pedeapsă.

TITLUL II Despre biletul la ordin Jurisprudență

Art. 104. - Jurisprudență, Reviste (5)

Biletul la ordin cuprinde: Jurisprudență

1) denumirea de bilet la ordin trecută în însuși textul titlului și exprimată în limba întrebuințată pentru redactarea acestui titlu;

2) promisiunea necondiționată de a plăti o sumă determinată; Jurisprudență, Reviste (1)

3) arătarea scadenței; Jurisprudență

4) arătarea locului unde plata trebue făcută; Jurisprudență

5) numele aceluia căruia sau la ordinul căruia plata trebue făcută; Jurisprudență

6) arătarea datei și a locului emiterii; Reviste (1)

7) semnătura emitentului. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 105. - Jurisprudență

Titlul căruia îi lipsește vreuna din condițiunile arătate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin, afară de cazurile arătate în alineatele ce urmează. Jurisprudență

Biletul la ordin a cărui scadență nu este arătată, este socotit plătibil la vedere. Jurisprudență

În lipsa unei arătări speciale, locul emisiunii titlului este socotit loc de plată și în același timp loc al domiciliului emitentului. Jurisprudență

Biletul la ordin care nu arată locul unde a fost emis, se socotește semnat în locul arătat lângă numele emitentului.

Art. 106. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Sunt aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispozițiunile relative la cambie, privind: Jurisprudență

girul (art. 13-23);

scadența (art. 36-40);

plata (art. 41-46);

acțiunea sau executarea cambială (art. 47), și

regresul în caz de neplată (art. 48-55 și 57-65);

protestul (art. 66-73);

plata prin intervențiune (art. 74 și 78-82);

copiile (art. 83 și 86);

alterările (art. 88);

prescripțiunea (art. 94);

zilele de sărbătoare legală, calendarul termenelor și inadmisibilitatea termenului de grație (art. 95-98);

subscrierea prin punere de deget (art. 99)

acțiunea decurgând din îmbogățire fără cauză (art. 65);

anularea și înlocuirea titlului (art. 89-93).

Sunt de asemenea aplicabile biletului la ordin dispozițiunile privind cambia plătită de un an al treilea sau într'o localitate, alta decât aceea a domiciliului trasului (art. 4 și 30), stipulațiunea de dobândă (art. 5), deosebirile în indicarea sumei de plată (art. 6), efectele unei semnături puse în condițiunile arătate la art. 7, efectele semnăturii unei persoane care lucrează fără împuternicire sau depășind împuternicirea (art. 10) și cambia în alb (art. 12). Jurisprudență, Reviste (2)

Sunt de asemenea aplicabile biletului la ordin dispozițiunile privitoare la aval (art. 33-35), în cazul prevăzut de ultimul alineat al art. 34, dacă avalul nu arată pentru cine a fost dat, el se socotește dat pentru emitent. Jurisprudență

Art. 107. - Jurisprudență

Emitentul unui bilet la ordin este ținut în același mod ca acceptantul unei cambii. Jurisprudență

Biletele la ordin plătibile la un anume timp dela vedere, trebuesc prezentate spre viză emitentului în termenele fixate la art. 26. Termenul dela vedere curge dela data vizei subscrise de emitent pe biletul la ordin. Refuzul emitentului de a pune viza datată se constată prin protest (art. 28), a cărui dată servește ca punct de plecare pentru termenul dela vedere. Jurisprudență

TITLUL III

CAPITOLUL I Dispoziții transitorii

Art. 108. -

Condițiunile speciale și efectele cambiilor, precum și ale tuturor obligațiunilor sau mențiunilor de pe cambie, făcute înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, se vor judeca după legea sub imperiul căreia au fost făcute.

De asemenea și în ce privește termenul de prezentare pentru acceptare.

Art. 109. -

Dispozițiunile acestei legi, privind modul de acceptare și de plată, drepturile de acțiune și de regres ce isvorăsc din cambie, afară de executarea cambială, conservarea și stingerea acestor drepturi și efectul forței majore, se întind și asupra cambiilor emise sub imperiul legilor vechi, dacă au scăzut sau au fost prezentate pentru acceptare după intrarea în vigoare a acestei legi.

De asemenea, prin derogare dela art. 76 din legea pentru lichidarea datoriilor agricole și urbane, promulgată cu Înaltul Decret Regal cu Nr. 1036 din 7 Aprilie 1934, prescripțiile și decăderile isvorând din neintentarea în termenul defipt de acest articol a acțiunilor cambiale relative la cambiile prevăzute de acest articol, se suspendă pe tot timpul aplicațiunii acestei legi.

În consecință creditorul va putea intenta acțiunile cambiale relative la aceste cambii, în tot acest interval de timp, fără a pierde vreun drept față de oricare din semnatarii, giranții sau avaliștii cambiei.

În ceea ce privește executarea cambiei, dispozițiunile legii de față se vor aplica și cambiilor emise mai înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, dacă au scadență după data de 1 Noemvrie 1934.

Art. 110. -

Dispozițiunile acestei legi se aplică și la prescripțiunea neîmplinită la data punerii în vigoare a legii de față. Începutul acestei prescripțiuni, precum și întreruperea ei intervenită sub imperiul legii vechi, se vor judeca după vechile legi.

Dacă termenul de prescripțiune prevăzut în această lege este mai scurt decât cel prevăzut de legile vechi, el se va socoti dela data intrării în vigoare a legii de față, afară numai dacă termenul din prezenta lege s'ar împlini mai târziu decât s'ar fi împlinit, potrivit vechilor legi.

CAPITOLUL II Dispozițiuni finale

Art. 111. -

Legea de față intră în vigoare la 1 Iunie 1934.

Art. 112. -

Din ziua intrării în vigoare a acestei legi sunt abrogate toate legile și dispozițiunile anterioare, cu privire la cambie și bilet la ordin.

Art. 113. -

Sunt socotite zile de sărbătoare legală, în afară de dumineci, cele prevăzute de legea pentru organizarea judecătorească.

Art. 114. -

Un regulament întocmit de Ministerul Justiției va fixa orele când cambiile sau biletele la ordin pot fi depuse pentru protest.

Art. 115. -

Oficiul de compensație va fi organizat pe lângă Banca Națională a României.

Această lege s'a votat de Adunarea Deputaților în ședința dela 27 Aprilie anul 1934 și s'a adoptat cu unanimitate de una sută șasesprezece voturi.
Președinte, N.N. SĂVEANU
(L.S.A.D.). Secretar, R. Zăgănescu

Această lege s'a votat de Senat în ședința dela 28 Aprilie anul 1934 și s'a adoptat cu unanimitate de una sută două voturi.
Vicepreședinte, TONY ILIESCU
(L.S.S.). Secretar, Matei Vasiliu

Promulgăm această lege și ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul Statului și publicată în Monitorul Oficial.
Dat în București la 30 Aprilie 1934.
(L.S.St.).
CAROL
Ministerul Justiției
Victor Antonescu

Nr. 1.249.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Biletul la ordin în alb, avalul acestuia și intrarea emitentului în insolvență în perioada de completare a biletului la ordin în alb
Avalizarea unui bilet la ordin. Răspunderea solidară a avalistului
Refuzul de a accepta cambia și acceptarea extraordinară în Republica Moldova și România
Condițiile de validitate a înscrisurilor sub semnătură privată*
Contestație la executare și opoziție la executarea cambiala. Bilet la ordin. Constatare nulitate titlu. Excepția de neexecutare a contractului
Acceptarea cambiei în Republica Moldova și în România
15. Onorariul executorului judecătoresc. Criterii de apreciere a proporționalității acestuia cu actele îndeplinite
Opoziția la executare în materia biletului la ordin
Bilet la ordin. Lipsa transmiterii refuzului de plată pe cale electronică în sistemul SENT. Efecte
Cesiunea unei creanțe constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtător
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2009 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în legătură cu interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3741 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost introduse prin Legea nr. 459/2006, raportate la prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 53 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările și completările ulterioare, referitor la învestirea cu formulă executorie a cambiei, biletului la ordin și cecului
Decizia nr. 13/2012 privind judecarea recursurilor în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 14/2012
;
se încarcă...