Dispoziții transitorii | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL III -
CAPITOLUL I
Dispoziții transitorii

Art. 108. -

Condițiunile speciale și efectele cambiilor, precum și ale tuturor obligațiunilor sau mențiunilor de pe cambie, făcute înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, se vor judeca după legea sub imperiul căreia au fost făcute.

De asemenea și în ce privește termenul de prezentare pentru acceptare.

Art. 109. -

Dispozițiunile acestei legi, privind modul de acceptare și de plată, drepturile de acțiune și de regres ce isvorăsc din cambie, afară de executarea cambială, conservarea și stingerea acestor drepturi și efectul forței majore, se întind și asupra cambiilor emise sub imperiul legilor vechi, dacă au scăzut sau au fost prezentate pentru acceptare după intrarea în vigoare a acestei legi.

De asemenea, prin derogare dela art. 76 din legea pentru lichidarea datoriilor agricole și urbane, promulgată cu Înaltul Decret Regal cu Nr. 1036 din 7 Aprilie 1934, prescripțiile și decăderile isvorând din neintentarea în termenul defipt de acest articol a acțiunilor cambiale relative la cambiile prevăzute de acest articol, se suspendă pe tot timpul aplicațiunii acestei legi.

În consecință creditorul va putea intenta acțiunile cambiale relative la aceste cambii, în tot acest interval de timp, fără a pierde vreun drept față de oricare din semnatarii, giranții sau avaliștii cambiei.

În ceea ce privește executarea cambiei, dispozițiunile legii de față se vor aplica și cambiilor emise mai înainte de intrarea în vigoare a acestei legi, dacă au scadență după data de 1 Noemvrie 1934.

Art. 110. -

Dispozițiunile acestei legi se aplică și la prescripțiunea neîmplinită la data punerii în vigoare a legii de față. Începutul acestei prescripțiuni, precum și întreruperea ei intervenită sub imperiul legii vechi, se vor judeca după vechile legi.

Dacă termenul de prescripțiune prevăzut în această lege este mai scurt decât cel prevăzut de legile vechi, el se va socoti dela data intrării în vigoare a legii de față, afară numai dacă termenul din prezenta lege s'ar împlini mai târziu decât s'ar fi împlinit, potrivit vechilor legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Despre plată
Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Despre protest
Despre intervențiune
Despre pluralitatea exemplarelor și despre copii
Despre alterări
Despre anulare și înlocuirea titlului
Despre prescripție
Dispozițiuni generale
Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Dispoziții transitorii
Dispozițiuni finale
;
se încarcă...