Despre anulare și înlocuirea titlului | Lege 58/1934

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre cambie -
CAPITOLUL XII
Despre anulare și înlocuirea titlului

Art. 89. - Referințe în jurisprudență (18), Hotărâri judecătorești

În caz de pierderea, sustragerea sau distrugerea unei cambii, posesorul va putea înștiința despre aceasta pe tras și să ceară anularea titlului printr'o cerere adresată președintelui tribunalului locului în care cambia este plătibilă, sau judecătorului de ocol al locului de plată. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Cererea va trebui să arate condițiunile esențiale ale cambiei și, dacă este vorba de o cambie în alb, elementele suficiente spre a o identifica.

Prezidentul tribunalului sau judecătorul, după examinarea cererii și a elementelor produse, cum și a dreptului posesorului, va pronunța în cel mai scurt timp posibil o ordonanță prin care, specificând datele cambiei, o va declara nulă în mâinele oricui s'ar găsi și va autoriza a se face plata ei după trecere de 30 zile dela publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, în cazul când cambia a scăzut sau este la vedere, sau de 30 zile dela data scadenței dacă aceasta este ulterioară publicațiunii în Monitorul Oficial, și numai dacă între timp deținătorul nu a făcut opoziție. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Ordonanța trebue să fie notificată trasului și publicată în Monitorul Oficial, la stăruința și pe cheltuiala petiționarului. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Plata făcută de tras înainte de notificarea ordonanței, cu toată înștiințarea făcută, liberează pe debitor.

Art. 90. -

În termen de 30 zile dela publicarea ordonanței în Monitorul Oficial, detentorul cambiei va putea face opoziție în contra acestei ordonanțe, opoziție ce se va comunica atât petiționarului cât și trasului, odată cu citarea lor înaintea instanței locului de plată.

Art. 91. -

Până la împlinirea termenului prevăzut de art. 89, petiționarul va putea exercita toate actele de conservare a drepturilor sale și dacă este vorba de o cambie deja scăzută, sau care a scăzut între timp, va putea cere plata acelei cambii a cărei anulare a cerut-o, depunând o cauțiune egală cu suma pretinsă, sau să ceară consemnarea acestei sume.

Art. 92. -

După trecerea termenului prevăzut de art. 89, fără a se fi făcut opoziție, sau după respingerea opoziției printr'o hotărîre rămasă definitivă, cambia pierdută sau sustrasă nu mai are niciun efect.

Oricine a obținut înlocuirea cambiei, va putea, la prezentarea ordonanței de anulare și a certificatului grefei respective de neintroducerea opoziției în termen, sau la prezentarea hotărîrii definitive de respingerea opoziției, să ceară plata acelei cambii; când cambia a fost dată în alb sau nu a scăzut încă, va putea cere, în aceleași condițiuni, un duplicat.

Pentru cambiile scăzute sau la vedere declarate nule, dobânzile curg în conformitate cu art. 53 și 54, afară de cazul când suma datorată a fost depusă potrivit art. 46 pe seama persoanei în favoarea căreia a avut loc anularea sau a fost pronunțată sentința.

Art. 93. - Referințe în jurisprudență (9), Hotărâri judecătorești

Ordonanța sau hotărîrea rămasă definitivă stinge orice drept decurgând din cambia anulată, fără a prejudeca eventualele acțiuni ale posesorului față de cel care a obținut anularea.

Acesta este un fragment din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 58/1934:
Despre gir
Despre acceptare
Despre aval
Despre scadență
Despre plată
Regresul în caz de neacceptare sau neplată
Despre protest
Despre intervențiune
Despre pluralitatea exemplarelor și despre copii
Despre alterări
Despre anulare și înlocuirea titlului
Despre prescripție
Dispozițiuni generale
Cesiunea creanței derivând din vânzarea de mărfuri față de tras
Dispoziții transitorii
Dispozițiuni finale
;
se încarcă...