Act Internațional

Convenția privind recunoașterea internațională a drepturilor asupra aeronavelor din 19.06.1948 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 august 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Semnată la Geneva la 19 iunie 1948

Având în vedere că Conferința Aviației Civile Internaționale, reunită la Chicago în lunile noiembrie și decembrie 1944, a recomandat adoptarea, la o dată apropiată, a unei convenții privind transferul proprietății asupra aeronavelor,

ținând seama de dorința expresă, în interesul dezvoltării viitoare a Aviației Civile Internaționale, ca drepturile asupra aeronavelor să fie recunoscute pe plan internațional,

subsemnații, legal autorizați, au convenit, în numele guvernelor respective, asupra dispozițiilor următoare:

ARTICOLUL I

1. Statele contractante se angajează să recunoască:

a) dreptul de proprietate asupra aeronavei;

b) dreptul deținătorului unei aeronave de a dobândi proprietatea prin cumpărare;

c) dreptul de a utiliza o aeronavă în executarea unui contract de închiriere consimțit pe o durată de cel puțin 6 luni;

d) ipoteca, "mortgage" și orice drept similar asupra aeronavei, creat convențional ca garanție a plății unei datorii, cu condiția ca astfel de drepturi să fie:

(i) constituite în conformitate cu legea statului contractant în care este înmatriculată aeronava în momentul constituirii lor, și

(ii) în mod regulat înscrise în registrul public al statului contractant în care aeronava este înmatriculată.

Regularitatea înscrierilor succesive în diferite state contractante este determinată după legea statului contractant unde este înmatriculată aeronava în momentul fiecărei înscrieri.

2. Nici o dispoziție a prezentei convenții nu interzice statelor contractante să recunoască, prin aplicarea legii lor naționale, validitatea altor drepturi care grevează aeronava. Totuși nici un drept preferabil celor enumerate la paragraful 1 al prezentului articol nu trebuie să fie admis sau recunoscut de către statele contractante.

ARTICOLUL II

1. Toate înscrierile referitoare la o aeronavă sunt efectuate în același registru.

2. Cu excepția unei dispoziții contrare a acestei convenții, efectele înscrierii unuia dintre drepturile menționate la paragraful 1 al art. I cu privire la o terță parte sunt determinate în conformitate cu legea statului contractant unde este înscris acest drept.

3. Orice stat contractant poate interzice înscrierea unui drept asupra unei aeronave care nu ar putea fi valabil constituit în conformitate cu legea sa națională.

ARTICOLUL III

1. Adresa autorității responsabile cu ținerea registrului trebuie să fie indicată pe certificatul de înmatriculare al fiecărei aeronave.

2. Orice persoană este îndreptățită să primească de la această autoritate copii sau extrase certificate în mod corespunzător, care fac dovada, până la proba contrară, a înscrierilor din registru.

3. Dacă legea unui stat contractant prevede că depunerea la dosar a unui document ține loc de înscriere, această depunere la dosar are aceleași efecte ca și înscrierea în scopurile convenției. În acest caz, se vor lua măsurile necesare pentru ca acest document să fie accesibil publicului.

4. Autoritatea responsabilă cu ținerea registrului poate percepe taxe rezonabile pentru îndeplinirea serviciilor.

ARTICOLUL IV

1. În eventualitatea că vreo creanță aferentă:

a) plăților datorate pentru salvarea aeronavei; sau

b) cheltuielilor extraordinare indispensabile pentru, conservarea aeronavei

dă naștere, conform legii statului contractant unde operațiunile de salvare sau conservare au fost terminate, unui drept de urmărire asupra aeronavei, acest drept va fi recunoscut de către statele contractante și va avea prioritate asupra tuturor celorlalte drepturi asupra aeronavelor.

2. Creanțele enumerate la paragraful 1 al prezentului articol vor fi luate în considerare în ordinea cronologică inversă a evenimentelor care le-au determinat.

3. Oricare dintre aceste creanțe pot fi înregistrate în registru, într-un interval de 3 luni de la data terminării operațiunilor de salvare sau conservare.

4. Aceste drepturi nu mai sunt recunoscute de celelalte state contractante după expirarea celor trei luni menționate la paragraful 3, cu excepția cazului în care, în decursul acestui termen:

a) creanța a fost menționată în registru, în conformitate cu paragraful 3, și

b) cuantumul creanței a fost fixat pe cale amiabilă sau a fost introdusă o acțiune judiciară privind această creanță.

În acest caz, legea tribunalului sesizat va determina cauzele întreruperii sau suspendării termenului.

5. Dispozițiile prezentului articol se aplică cu precădere asupra celor ale paragrafului 2 al art. I.

ARTICOLUL V

Prioritatea care se acordă drepturilor menționate la paragraful 1 lit. d) al art. I se extinde asupra tuturor sumelor garantate. Totuși, în ceea ce privește dobânzile, prioritatea nu este acordată decât celor datorate pentru trei ani anteriori deschiderii procedurii de executare și în cursul acesteia din urmă.

ARTICOLUL VI

În caz de sechestru sau de vânzare, silită a unei aeronave sau a unui drept asupra acesteia, statele contractante nu sunt obligate să recunoască în prejudiciul, fie al creditorului care a instituit sechestrul sau care a început urmărirea, fie al cumpărătorului, constituirea sau transmiterea unuia dintre drepturile enumerate la paragraful 1 al art. I de către persoana împotriva căreia a început procedura de vânzare sau de executare, dacă ea avea cunoștință despre aceasta.

ARTICOLUL VII

1. Procedurile de vânzare silită a unei aeronave sunt cele prevăzute de legea statului contractant în care este efectuată vânzarea.

2. Dispozițiile următoare trebuie, totuși, să fie respectate:

a) Data și locul vânzării să fie fixate cu cel puțin 6 săptămâni înainte;

b) Creditorul care a instituit sechestrul trebuie să remită tribunalului sau oricărei alte autorități competente un extras, certificat în mod corespunzător, al înscrierilor privind aeronava. El trebuie, cu cel puțin o lună înainte de ziua fixată pentru vânzare, să publice un anunț, în conformitate cu dispozițiile legii locale, și, prin scrisoare recomandată trimisă la adresele menționate în registru, dacă este posibil, prin poșta aeriană, să prevină pe proprietar precum și pe titularii drepturilor sau creanțelor menționate în registru în conformitate cu paragraful 3 al art. IV.

3. Consecințele nerespectării dispozițiilor paragrafului 2 sunt cele prevăzute de legea statului contractant în care este efectuată vânzarea. Cu toate acestea, orice vânzare efectuată cu încălcarea regulilor instituite în acest paragraf poate fi anulată la cererea depusă, în termen de 6 luni socotind de la vânzare, de orice persoană care a suferit un prejudiciu datorat acestei încălcări.

4. Nici o vânzare silită nu poate fi efectuată, dacă drepturile dovedite în fața autorității competente și care au prioritate potrivit prezentei convenții, asupra celor ale creditorului care a instituit sechestrul, nu pot fi acoperite din prețul vânzării sau nu sunt preluate de cumpărător.

5. Atunci când, pe teritoriul statului contractant unde este efectuată vânzarea, o pagubă la sol este cauzată de o aeronavă grevată de unul dintre drepturile prevăzute la art. 1, ca garanție a unei creanțe, legea națională a acestui stat contractant poate dispune, în caz de sechestrare a acestei aeronave sau a oricărei alte aeronave având același proprietar și grevată de drepturi asemănătoare în beneficiul aceluiași creditor:

a) ca dispozițiile paragrafului 4 de mai sus să fie fără efect față de victime sau reprezentanții acestora, în calitatea lor de creditori care au instituit sechestrul;

b) ca drepturile prevăzute la art. I garantând o creanță și grevând aeronava sechestrată să nu fie opozabile victimelor sau reprezentanților acestora decât până la concurența a 80% din prețul său de vânzare. Totuși, dispozițiile de mai sus din prezentul paragraf nu sunt aplicabile atunci când dauna cauzată la sol este acoperită în mod convenabil și suficient de către cel care exploatează aeronava sau în numele său, printr-o asigurare corespunzătoare de către un stat sau o întreprindere de asigurări a unui stat oarecare.

În lipsa oricărei alte limitări prevăzute de legea statului contractant unde s-a procedat la vânzarea prin sechestru a unei aeronave, asigurarea va fi considerată corespunzătoare, în sensul prezentului paragraf, dacă cuantumul asigurării corespunde valorii în stare nouă a aeronavei sechestrate.

Cheltuielile legal exigibile, potrivit legii statului contractant unde este efectuată vânzarea, care sunt create în interesul comun al creditorilor, în cursul procedurii de executare în vederea vânzării, vor fi rambursate din vânzare înaintea oricăror alte creanțe, chiar și a celor care sunt privilegiate în conformitate cu art. IV.

ARTICOLUL VIII

Vânzarea silită a unei aeronave, în conformitate cu dispozițiile art. VII, transferă proprietatea asupra acestei aeronave, liberă de orice drepturi care nu sunt recunoscute de cumpărător.

ARTICOLUL IX

Cu excepția cazului de vânzare silită pe calea justiției, în conformitate cu dispozițiile art. VII, nici un transfer de înscriere sau de înmatriculare a unei aeronave din registrul unui stat contractant în cel al unui alt stat contractant nu poate fi efectuat fără radierea prealabilă a drepturilor înscrise sau fără consimțământul titularilor acestor drepturi.

ARTICOLUL X

1. Dacă, în virtutea legii statului contractant unde este înmatriculată aeronava, unul dintre drepturile prevăzute la art. I, reglementar înscris asupra unei aeronave și constituit ca garanție a unei creanțe, se extinde asupra unor piese de schimb depozitate într-unul sau mai multe amplasamente determinate, această extindere este recunoscută de toate statele contractante, cu condiția ca aceste piese să fie conservate în amplasamentele menționate și o publicitate corespunzătoare, făcută la fața locului prin afișare, să avertizeze în modul cuvenit terții asupra naturii și extinderii dreptului care grevează aceste piese și să indice registrul în care acesta este înscris, precum și numele și adresa titularului.

2. Un inventar arătând natura și numărul aproximativ al respectivelor piese va fi anexat documentului înscris. Aceste piese pot fi înlocuite cu piese similare fără a afecta dreptul creditorului.

3. Dispozițiile art. VII paragrafele 1 și 4 și ale art. VIII se aplică vânzării, prin sechestru, a pieselor de schimb. Totuși, dacă creanța celui care a instituit sechestrul nu este însoțită de o garanție reală, dispozițiile art. VII paragraful 4 sunt considerate ca permițând adjudecarea prin licitație la două treimi din valoarea pieselor de schimb, așa cum a fost determinată de către experții desemnați de autoritatea însărcinată cu vânzarea. În afară de aceasta, din momentul distribuirii prețului, autoritatea însărcinată cu vânzarea poate limita, în favoarea creditorului care a instituit sechestrul, cuantumul plătibil creditorilor cu drepturi anterioare, la două treimi din produsul vânzării după deducerea cheltuielilor prevăzute la art. VII paragraful 6.

4. În sensul prezentului articol, prin expresia piese de schimb se înțelege piesele care compun aeronavele, motoarele, elicele, aparatele de radio, instrumentele, echipamentele, garniturile, piesele din aceste elemente diferite și, în general, oricare alte obiecte, indiferent de natura lor, conservate în vederea înlocuirii unor piese care compun aeronava.

ARTICOLUL XI

1. Dispozițiile prezentei convenții se aplică, în fiecare stat contractant, tuturor aeronavelor înmatriculate într-un alt stat contractant.

2. Totuși, fiecare stat contractant va aplica aeronavelor înmatriculate pe teritoriile lor:

a) dispozițiile art. II, III, IX;

b) dispozițiile art. IV, cu excepția cazului în care salvarea sau operațiunile de conservare a aeronavei au fost terminate pe propriul teritoriu.

ARTICOLUL XII

Dispozițiile prezentei convenții nu afectează dreptul statelor contractante de a impune unei aeronave legile lor naționale referitoare la imigrare, la vamă sau la navigație aeriană.

ARTICOLUL XIII

Prezenta convenție nu se aplică aeronavelor folosite în servicii militare, de vamă sau de poliție.

ARTICOLUL XIV

Pentru aplicarea prezentei convenții, autoritățile judiciare și administrative competente ale statelor contractante pot în lipsa unei dispoziții contrare din legea națională, să corespondeze direct între ele.

ARTICOLUL XV

Statele contractante se angajează să ia măsurile necesare pentru a asigura executarea dispozițiilor prezentei convenții și să le facă cunoscute, fără întârziere, secretarului general al Aviației Civile Internaționale.

ARTICOLUL XVI

În sensul prezentei convenții, prin aeronavă se înțelege: celula, motoarele, elicele, aparatele de radio și orice piese destinate funcționării aeronavei, fie că sunt parte componentă a aeronavei, fie că sunt temporar separate.

ARTICOLUL XVII

Dacă un registru distinct de înmatriculare a aeronavelor este ținut într-un teritoriu reprezentat de un stat contractant în relațiile sale externe, orice referire făcută în prezenta convenție la legea statului contractant se înțelege ca o referire la legea acelui teritoriu.

ARTICOLUL XVIII

Prezenta convenție rămâne deschisă pentru semnare până la intrarea ei în vigoare în condițiile prevăzute în art. XX.

ARTICOLUL XIX

1. Prezenta convenție va fi ratificată de către statele semnatare.

2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse în arhivele Organizației Aviației Civile Internaționale, care va notifica data depunerii instrumentului de către fiecare dintre statele semnatare sau de către cele care au aderat.

ARTICOLUL XX

1. Atunci când două state semnatare au depus instrumentele lor de ratificare a prezentei convenții, aceasta intră în vigoare, pentru ele, în a nouăzecea zi de la depunerea celui de-al doilea instrument de ratificare. Ea va intra în vigoare, pentru fiecare stat care depune instrumentul său de ratificare după această dată, în a nouăzecea zi de la depunerea instrumentului său de ratificare.

2. Organizația Aviației Civile Internaționale notifică fiecăruia dintre statele semnatare data la care prezenta convenție a intrat în vigoare.

3. După intrarea sa în vigoare, prezenta convenție va fi înregistrată pe lângă Națiunile Unite prin grija secretarului generalal Organizației Aviației Civile Internaționale.

ARTICOLUL XXI

1. După intrarea sa în vigoare, prezenta convenție va fi deschisă pentru aderare statelor nesemnatare.

2. Aderarea se face prin depunerea la arhivele Organizației Aviației Civile Internaționale a unui instrument de aderare. Organizația notifică data acestei depuneri fiecăruia dintre statele semnatare care au aderat.

3. Aderarea va produce efecte din a nouăzecea zi după depunerea instrumentului de aderare în arhivele Organizației Aviației Civile Internaționale.

ARTICOLUL XXII

1. Fiecare stat contractant poate denunța prezenta convenție notificând această denunțare Organizației Aviației Civile Internaționale, care va informa pe fiecare dintre statele semnatare sau care au aderat despre data primirii acestei notificări.

2. Denunțarea produce efecte după șase luni de la data primirii de către organizație a notificării de denunțare.

ARTICOLUL XXIII

1. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare sau de aderare, să declare că prezenta convenție nu se aplică nici unui teritoriu sau mai multor teritorii pe care le reprezintă în relațiile externe.

2. Organizația Aviației Civile Internaționale notifică o asemenea declarație fiecăruia dintre statele semnatare sau care au aderat.

3. Cu excepția teritoriilor în privința cărora a fost făcută o declarație în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, prezenta convenție se aplică tuturor teritoriilor pe care un stat contractant le reprezintă în relațiile externe.

4. Orice stat poate adera la prezenta convenție separat, în numele tuturor teritoriilor sau al oricărui teritoriu în privința cărora a făcut o declarație în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol; în acest caz, dispozițiile paragrafelor 2 și 3 ale art. XXI se aplică acestei aderări.

5. Orice stat contractant poate denunța prezenta convenție în conformitate cu dispozițiile art. XXII, separat, pentru totalitatea teritoriilor sau pentru un teritoriu oarecare pe care acest stat îl reprezintă în relațiile externe.

Drept care, plenipotențiarii subsemnați, autorizați legal, au semnat prezenta convenție.

Întocmită la Geneva, în a nouăsprezecea zi a lunii iunie din anul una mie nouă sute patruzeci și opt, în limbile franceză, engleză și spaniolă, fiecare dintre aceste texte având aceeași putere doveditoare.

Prezenta convenție va fi depusă în arhivele Organizației Aviației Civile Internaționale unde, în conformitate cu art. XVIII, va rămâne deschisă spre semnare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...