Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 303/1948 privind naționalizarea industriei cinematografice și reglementarea comerțului cu produse cinematografice

Modificări (...), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 noiembrie 1948

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I

Art. 1. -

Se naționalizează toate întreprinderile în funcțiune sau care și-au încetat funcțiunea în totul sau în parte, în lichidare, sau depozit de producere și transformare (studiouri, laboratoare, etc.) de filme cinematografice care nu se găsesc în proprietatea Statului, fie ele întreprinderi individuale, societăți de orice fel, sau asociații, în conformitate cu tabloul anexat, care face parte integrantă din lege.

Întreprinderile prevăzute în tabloul anexat sunt considerate naționalizate, chiar dacă sunt indicate parțial sau inexact, sau dacă și-au schimbat denumirea sau adresa.

De asemenea se consideră naționalizate întreprinderile, dacă ele sunt indicate prin numele persoanei fizice sau juridice ce le-a deținut sub orice titlu (arendă, etc.), dela data de 1 Ianuarie 1938.

Întreprinderile naționalizate trec în proprietatea Statului, ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini.

Acțiunile și părțile sociale ale societăților, asociațiilor sau asociaților din întreprinderile cinematografice naționalizate prin prezenta lege, trec în proprietatea Statului, libere de orice sarcini.

Administratorii sau consiliile de administrație ale întreprinderilor naționalizate își încetează activitatea și funcțiunile pe data publicării legii de față, rămânând la dispoziția organelor ce vor lua în primire sau celor ale Ministerului de resort pentru predare, inventariere și orice informații necesare.

Art. 2. -

Odată cu întreprinderile principale se naționalizează, și toate întreprinderile anexe sau ajutătoare, precum și acele destinate comercializării produselor cinematografice.

Deasemenea se naționalizează orice instalație, mobilier, materiale cinematografice, mijloace de transport, instrumentaj, local etc., care servesc în mod permanent activității unei întreprinderi naționalizate, fie că ele aparțin întreprinderii naționalizate sau altui proprietar și sunt deținute și utilizate în folosul întreprinderii sub orice titlu.

Art. 3. -

Societățile sau asociațiile naționalizate de orice fel care posedă mai multe unități de producție sau comercializare, se naționalizează, în întregime, chiar dacă numai una din unități, se încadrează în prevederile legii de față.

Art. 4. -

Începând dela data publicării prezentei legi nici o întreprindere nu va putea înstrăina, nici în total și nici în parte și nici muta utilajul, instalațiile sau mobilierul său sub orice titlu ar fi deținut fără autorizația Ministerului Artelor și Informațiilor sub sancțiunile prevăzute de lege.

Înstrăinările sau contractările având de obiect cele menționate în aliniatul precedent sunt nule de drept, nulitatea fiind de ordine publică și putând fi ridicată din oficiu și de oricine.

Art. 5. -

Nu intră în prevederile legii de față și nu se naționalizează întreprinderile sau parte de capital a acestora care se găsesc în proprietatea unui Stat, făcând parte din Națiunile Unite, care au dobândit bunuri sau drepturi ca urmare a executării Tratatului de Pace sau prin achitarea unor obligații de despăgubiri isvorând din starea de războiu.

De asemenea nu intră în prevederile legii de față întreprinderile sau părțile de întreprindere de producție sau comercializare, ale statelor sus arătate, chiar dacă, pe baza drepturilor arătate în alin. precedent, ele au fost înființate, și deschise, conform convențiilor, ulterior datei de 23 August 1944, sau Tratatului de Pace. Contractele încheiate de instituțiile acestor State cu particularii persoane fizice sau juridice, ale căror întreprinderi sau participare sunt naționalizate, trec asupra Ministerului Artelor și Informațiilor și rămân în vigoare astfel cum au fost stipulate și vor fi executate de ambele părți.

Art. 6. -

Statul are monopolul producerii, transformării și comercializării produselor cinematografice, cu excepțiile prevăzute în art. 5 al prezentei legi.

Pe data publicării legii în Monitorul Oficial, trece asupra Statului orice întreprindere de import și export, locațiune și comercializare ale produselor cinematografice.

Orice birou, local, grădină, locuință, magazie sau încăpere anexă sau accesorie afectate întreprinderilor de cinematografice, trece asupra Statului, prin Ministerul Artelor și Informațiilor, cu toată aparatura, instalațiile principale sau accesorii, mobilierul și inventarul mobil, liber de obligații și sarcini.

Orice contracte de închiriere, arendă, locațiune, participare sau exploatare la întreprinderile și obiectele mobile sau imobile, corporale sau incorporale, prevăzute în acest articol, se declară reziliate de plin drept.

Toate drepturile particularilor de orice natură nu se mai pot îndrepta în contra Ministerului de resort și vor fi lichidate pe calea prevăzută la capitolul despăgubiri. Orice litigiu în curs de judecată în orice stadiu s'ar găsi în fața instanțelor judecătorești de orice grad, venit pe cale de acțiuni, intervenții, chemări de terță persoană, sau pe căile de atac ordinare sau extraordinare, este închis de drept la data publicării prezentei legi. Pretențiile în contra Statului prevăzute din procesele în curs, privitoare la drepturile particularilor relative la întreprinderile naționalizate, se vor lichida prin despăgubiri, pe calea prevăzută la capitolul respectiv al legii.

CAPITOLUL II Efectele naționalizării

Art. 7. - Practică judiciară (1)

Prin efectul naționalizării, întreprinderile trec în proprietatea Statului cu fondul de comerț și cu toate obligațiunile contractate în vederea exploatării lor; întreprinderile, sub orice formă de societate sau asociațiuni își păstrează patrimoniul, așa precum el va reieși din bilanțul încheiat în vederea predării către noua conducere desemnată de Stat în urma naționalizării, în activul și pasivul întreprinderilor de orice fel, naționalizate, intrând:

a) La activ, toate bunurile imobile și mobile corporale și incorporale, precum: terenuri, clădiri, instalațiuni, drepturipatente, licențe, contracte, autorizații, mărci de fabrică, hârtii de valoare, cambii, cărți de depuneri, numerar, sume datorate întreprinderii, accesorii, materii prime, mărfuri semifabricate sau finite și alte asemenea;

b) La pasiv, totalitatea obligațiunilor întreprinderii.

Prin efectul prezentei legi, întreprinderile naționalizate se substituie în toate drepturile și obligațiunile vechilor întreprinderi.

Art. 8. -

Noua conducere a întreprinderii naționalizate va putea cere, în termen de 3 luni de zile dela publicarea prezentei legi, să declare nule obligațiunile sau tranzacțiunile încheiate de întreprinderea respectivă înainte de naționalizare, care au fost încheiate cu scopul vădit de a păgubi întreprinderea, în folosul personal al contractantului sau al unei persoane fizice sau juridice străine.

Judecarea acestor cereri este de competința comisiei constituită prin art. 7 din legea Nr. 119 din 1948, care va judeca în aceleași condiții.

CAPITOLUL III Procedura naționalizării

Art. 9. -

La intrarea în vigoare a acestei legi, ministerele de resort vor numi directori, care vor lua în primire conducerea întreprinderilor naționalizate pe baza unor situațiuni sumare, dela proprietarii sau reprezentanții ori împuterniciții acestora.

Noii directori vor exercita toate atribuțiunile vechilor organe de conducere.

În caz de lipsă a proprietarilor, reprezentanților sau împuterniciților lor, întreprinderea va fi preluată în prezența autorităților polițienești în comunele urbane, sau a autorităților comunale în comunele rurale.

Art. 10. -

Până în momentul preluării întreprinderilor de către noua conducere, conform inventarului și bilanțului pe care întreprinderile sunt obligate să le încheie în acest scop, vechea conducere stă la dispoziția celei noui pentru orice lămuriri, fiind responsabilă pentru lipsurile constatate afară de lipsurile și pagubele provenite din actele de administrație ale nouei conduceri.

Art. 11. -

La predarea întreprinderii se va încheia un proces-vamal în triplu exemplar, la care se vor alătura copii de pe inventar și bilanț. Un exemplar al procesului verbal se va înmâna vechiului proprietar, un altul se va păstra de întreprindere, iar ultimul se va înainta ministerului de resort.

CAPITOLUL IV Despăgubiri

Art. 12. -

Statul va acorda despăgubiri proprietarilor și acționarilor întreprinderilor naționalizate din "Fondul Industriei Naționalizate", prevăzut de art. 11 din legea Nr. 119 din 1948.

Pentru sumele datorate, Fondul Industriei Naționalizate va emite obligațiuni, pe care le va răscumpăra din beneficiul net al întreprinderii naționalizate.

Art. 13. -

Despăgubirile cuvenite proprietarilor se vor stabili de comisiuni funcționând pe lângă Curți, formate din trei magistrați numiți de Ministerul de Justiție.

Împotriva deciziunilor acestor comisiuni nu există nici o cale de atac.

Art. 14. -

Din drepturile de despăgubire se vor scădea datoriile întreprinderilor prevăzute în pasivul acestora, precum și acele izvorând din evaziuni fiscale sau alte operațiuni contrare legii, ca și pierderile provenite din reaua administrație a acestor întreprinderi, înainte de naționalizare.

Art. 15. -

Nu se acordă despăgubiri:

a) Acelora care, fiind în serviciul Statului, județelor sau comunelor, s'au îmbogățit în timpul cât erau în serviciu, prin fapte ilicite, constatate judecătorește;

b) Acelora care au plecat din țară în mod clandestin ori fraudulos, precum și acelora care nu se întorc în țară după expirarea termenului de valabilitate a actelor de călătorie eliberate de autoritățile române.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 16. -

Se pedepsesc cu 5-10 ani muncă silnică și cu confiscarea întregei averi acei care, indiferent prin ce mijloace, cu intențiune, vor zădărnici sau vor încerca să zădărnicească naționalizarea prevăzută de prezenta lege, vor tăinui parte din patrimoniul întreprinderilor sau vor vătăma, nimici, înstrăina, muta, exporta sau micșora prin orice mijloace, bunuri sau instalațiuni supuse naționalizării.

Cu aceeași pedeapsă se vor sancționa și acei care intenționat vor prezenta organelor Statului date inexacte sau incomplete asupra acestor bunuri.

Art. 17. -

Se pedepsesc cu închisoare corecțională dela 4-10 ani și cu amendă dela 50.000-500.000 lei, funcționarii publici sau persoanele împuternicite în temeiul prezentei legi, care nu vor executa sau vor zădărnici executarea însărcinărilor ce le revin, potrivit prevederilor ei.

TABEL ANEXĂ de cinematografele ce urmează a fi naționalizate

Aro, București.

Aida, București.

Arta, București.

Alianța, București.

Moșilor, București.

Apollo, București.

Bulevard Palace, București.

Clasic, București.

Casandra, București.

Cotroceni, București.

Corso, București.

Dacia, București.

Diana, București.

Femina, București.

Franklin, București.

Gioconda, București.

Gloria, București.

Isbânda, București.

Lia, București.

Lira, București.

Luther, București.

Filimon Sârbu, București.

Marconi, București.

Marna, București.

Milano, București.

Miorița, București.

Model, București.

Nero, București.

Nissa, București.

Noni, București.

Odeon, București.

Orfeu, București.

Pache, București.

Pax, București.

Rahova, București.

Ritz, București.

Rio (Rex), București.

Scala, București.

Florida, București.

Maxim Gorki, București.

Splendid, București.

Tineretului, București.

Trianon, București.

Tomis, București.

Triumf, București.

Unic, București.

Unirea, București.

Volta Buzești, București.

Venus, București.

Vergu, București.

Victoria, București.

Volga, București.

Avrig, București.

Capitol, București.

Barcelona, București.

Carmen, București.

Astoria, București.

Doina, București.

Mignon, București.

Omnia, București.

Pantelimon, București.

Picolo, București.

Roma, București.

Tivoli, București.

Județul Alba.

Capitol, Alba-Iulia.

Park, Alba-Iulia.

Detunata, Abrud.

Apollo, Aiud.

Progresul (Astra), Sebeș Alba.

Popular (Aro), Sebeș Alba.

Urania, Teiuș.

Sindicatul C.F.R., Teiuș Coșlar.

Edison, Uioara.

Modern, Zlatna.

Județul Argeș.

Muncitoresc, Pitești.

Lux, Pitești

Select, Pitești.

Trianon, Pitești.

Aro, Curta de Argeș.

Județul Arad.

Corso, Arad.

Popular, Arad.

Victoria, Arad.

Savoy, Arad.

Urania, Arad.

Casa Culturală Arlus, Curtici.

Corso, Chișineu Criș.

Apollo, Ineu.

Scala, Nădlac.

Apolo, Pâncota.

Astra, Rovine.

Dacia, Rovine.

Apolo, Radna.

Cinema Comunei Sf. Ana.

Cinema Comunei Siria.

U.T.M. , Arad com. Gai.

Județul Buzău.

Bulevard, Buzău.

Doina, Buzău.

N. Bălcescu (fost Moldavia), Buzău.

Corso, Buzău.

Savoy, Buzău.

Modern, Mizil.

Mareș, Mizil.

Județul Brașov.

Reduta, Brașov.

Aro, Brașov.

Progresul, Brașov.

Popular, Brașov.

Astra, Brașov,

Lumina, Brașov.

Scala, Brașov.

Eforia, Brașov.

Rodina, Brașov.

Cidonia, Codlea.

Urania, Râșnov.

Modern, Cernatu.

Județul Baia.

Lux, Fălticeni.

Județul Botoșani.

Popovici, Botoșani.

Lux, Botoșani.

Cinema Comunei, Hârlău.

Județul Brăila.

Cărăbuș, Brăila.

Comunal, Brăila.

Popular, Brăila.

Lira, Brăila.

Pasalaqua, Brăila.

Județul Bihor.

Scala, Oradea.

Corso, Oradea.

Transilvania, Oradea.

Popular, Teiuș.

Biharia, Biharia.

Prietenia, Diosig.

Apollo, Marghita:

Transilvania, Salonta Mare.

Doina, Tinca.

Comisia Locală, Beiuș.

Județul Bacău.

Fantasio, Bacău.

Forum, Bacău.

Mărășești, Bacău.

Lux, Bacău.

Oituz, Tg. Ocna.

Județul Caraș.

Astra, Oravița.

Apollo (Verner), Bocșa Montană.

Bărzeasca, Berzeasca.

Apollo (frații Crăciun), Reșița.

Cultural, Reșița.

Județul Covurlui.

Aro-Bănică, Galați.

Central, Galați.

Lux, Galați.

V. Miron, Galați.

Odeon, Galați.

Județul Ciuc.

Secuesc, Gheorghieni.

Spic de Aur, Sântimbru.

Popular, Sânsimion.

Borșoș, Ciuman.

Suseni, Suseni.

Pal Ignat și Zoltan, Tușnadul Mare.

Județul Câmpulug

Modern, Vatra Dornei.

Județul Constanța

Unirea, Constanța.

Doru, Constanța.

Popular, Constanța.

Progresul, Constanța.

6 Martie, Constanța.

23 August, Constanța.

Munca, Constanța.

Popular, Cernavodă.

Cinema Comunei, Hârșova.

Comunal, Mangalia.

Republica, Cernavodă.

Filimon Sârbu, Constanța.

Cămin Cultural, Medgidia,

Cinema Comunal, Medgidia.

Cinema Cultural, Mihail Kogălniceanu.

Cămin Cultural, Cogealac.

Județul Cluj.

Capital, Cluj.

Corso, Cluj.

Forum, Cluj.

Olimpia, Cluj.

Popular, Cluj.

Royal Palace, Cluj.

Select, Cluj.

Urania, Cluj.

Cinema Huedin, Cluj.

Județul Dolj.

6 Martie, Craiova.

23 August, Craiova.

Scala, Craiova.

30 Decemvrie (fost Select), Craiova.

Mirică, Calafat.

Capitol, Calafat.

Județul Dâmbovița

Victoria (Slovia), Târgoviște.

Popular, Târgoviște.

Modern, Bucșani.

Tudor Vladimirescu, Găești.

Bebe, Găești.

Căminul Cultural Spiru Haret, Gura Ocniței.

Cinema Comunei, Slobozia Mare.

Aro Parc, Pucioasa.

Județul Dorohoi

Lux, Dorohoi.

Județul Fălciu

Modern, Huși.

Județul Făgăraș

Filimon Sârbu, Făgăraș.

Transilvania, Făgăraș.

Concordia, Cincu.

Claudia, Șercaia.

Județul Gorj

Căldăruș, Tg. Jiu.

Județul Hunedoara

Progresul, Deva.

Cultura, Dobra.

Central Orăștie.

Orion, Orăștie.

Căminul Cultural, Baia de Criș.

Scala, Hațeg.

Dacia, Petroșani.

Cazinoul, Vulcani.

Cinema, Lonea.

Județul Ialomița

Modern, Călărași.

Victoria, Călărași.

Unirea, Fetești.

Cinema Comunei, Fetești-Gară.

Capitol, Urziceni.

Iordănescu, Slobozia.

Popular, Țăndărei-Gară.

Județul Ilfov

Budești, Budești.

Domnești, Domnești.

Comunal, Oltenița.

Cinema Mare (cpt. Mera), Chitila.

Județul Iași

Capitol (Popular), Iași.

Scala, Iași.

Sidoli, Iași.

Phoenix, Iași.

Trianon, Iași.

Județul Mureș

Progresul, Tg. Mureș.

Transilvania, Tg.-Mureș.

Venus, Sovata.

Transilvania, Toplița.

Județul Mehedinți

Rio, Turnu-Severin.

Teatrul orașului, Turnu-Severin.

Rogova (Stuparu), Rogova.

Județul Muscel

Jinga, Câmpulung-Muscel.

Căminul Cultural "Costopol", Călinești.

Căminul Cultural Domnești, Domnești.

Căminul Cultural Rucăr, Rucăr.

Județul Maramureș

Sindicatul C.A.M. Ocna Sugatag.

Județul Neamț

Trianon, Piatra-Neamț.

Progresul, Piatra-Neamț.

Popular, Piatra-Neamț.

Popular, Buhuși.

Găetan, Tg. Neamț.

Trianon, Tg. Neamț.

Județul Năsăud

Omnia, Bistrița.

Capitol, Bistrița.

Cika, Năsăud.

Radna (Hapca Vasile), Radna.

Trianon, Prundul Bărăganului.

Județul Olt

Ivanovici, Slatina.

Județul Odorhei

Muncitoresc, Odorhei.

Urania, Cristur.

Județul Prahova

Aro, Ploiești.

Corso, Ploiești.

Victoria, Ploiești.

Odeon, Ploiești.

Progresul, Ploiești.

Roxi, Ploiești.

Popular, Ploiești.

Colorado, Ploiești.

Fabrica de postav "Azuga", Azuga.

Cinema Comunei, Băicoi.

Com. Cultural, Bărcănești.

Lumina Sarului, Brebu.

Casa Națională, Breaza.

Ursu, Comarnic.

Gh. Gheorghiu-Dej, Câmpina.

Victoria, Câmpina.

11 Iunie, Ceptura Urlați.

Horia, Cloșca și Crișan, Comarnic.

Cornu, Cornu.

Victoria, Filipești-Târg.

Căminul Cultural, Filipești-Pădure.

Modern, Mâneciu-Ungheni.

Zorile, Mâneciu-Ungheni.

Căminul Cultural, Mărginenii de Sus.

Columbia, Moreni.

Sala Epure (Muntenia), Moreni.

Alexiu, Moreni.

Aro, Scăeni.

Progresul, Sinaia.

Select, Urlați.

Unirea, Slănic.

Teleaga, Teleaga.

Liga Culturală, Vălenii de Munte.

Vulcănești, Vulcănești,

Căminul Cultural Doina, Poiana Tapului.

Cinema Comunei, Valea Călugărească.

Județul Putna

Bristol, Focșani.

Capitol, Focșani.

Scala, Focșani.

Select, Odobești.

Județul Rădăuți

Scala Popular, Rădăuți.

Unirea, Rădăuți.

Unirea, Siret.

Județul Romanați

Apolo, Caracal.

Teatrul Național, Caracal.

Cosma, Corabia.

Cinema Corabia, Corabia.

Județul Roman

Luxor, Roman.

Trianon, Roman.

Județul Râmnicul Sărat

Lux, R. Sărat.

Victoria, R. Sărat.

Județul Severin

Capitol, Lugoj.

Comunal-Cinema, Lugoj.

Victoria, Lugoj.

Apolo, Făget.

Olimpia Stricker, Orșova.

Județul Suceava

Comunal, Suceava.

Județul Someș

Cazinou, Belcean.

Select, Gherla.

Cultura, Reteag.

Județul Sibiu

Apolo, Sibiu.

Capitol, Sibiu.

Rio, Sibiu.

Corso, Sibiu.

Victoria, Sibiu.

Ecaterina, Avrig.

23 August, Cisnădie.

Cinema, Comunei, Gârbova.

Cinema Comunei, Miercurea.

Cămin Cultural, Rășinari.

Turiștilor, Săliște.

Miorița, Tălmaciu.

Filiala A.R.L.U.S., Sibiu.

Județul Sălaj

Libertatea, Zalău.

Popular, Careii Mari.

Infrățirea, Jibou.

Scala, Simleul Silvaniei.

Transilvania Valea lui Mihai.

Progresul, Cehul Silvaniei.

Crasna, Crasna.

Nușfalău, Nușfalău.

Județul Satu Mare

Scala, Satu Mare.

Popular, Satu Mare.

Carpați, Baia Mare.

Popular, Baia Mare.

Județul Tutova

Francez, Bârlad,

Select, Bârlad.

Județul Teleorman

Valli, Turnu Măgurele.

Capitol, Alexandria.

Trianon, Alexandria

Carpați, Roșiorii de Vede.

Modern, Roșiorii de Vede.

Căminul Cultural, Zimnicea.

Județul Turda

Aro (sală fără aparat), Turda.

Maxim Gorki, Turda.

Dacia (nu funcționează din 1946), Câmpeni.

Lia (nu funcționează din 1945), Luduș.

Județul Tulcea

Select, Tulcea.

Aro, Măcin.

D.D.M. , Splina.

Județul Tecuci

Comunal, Tecuci.

Județul Târnava Mică

Apollo, Blaj.

Roxi, Dumbrăveni.

Saxonia, Jidvei.

Capitol, Târnăveni.

Județul Târnava Mare

Capitol, Mediaș.

Corso, Mediaș.

Steaua, Sighișoara.

Apollo, Agnita.

Apollo.

Județul Trei Scaune

Modern, Baraolt.

Apollo, Brețcu.

Zâna, Covasna.

Orășenesc, Tg. Săcuiesc.

Prole Gustav, Zăgan.

Județul Timiș-Trontal

Apollo, Timișoara.

Aro, Timișoara.

Arta, Timișoara.

Capitol, Timișoara.

Coloseum, Timișoara.

Corso, Timișoara.

Thalia, Timișoara.

Triano, Timișoara.

Victoria (fost Urania), Timișoara.

E. Unger, Biled

Hercules, Cărpiniș.

Schisak, Ciacova.

Cultura, Cenadul Mare.

Scala, Comloșul Mare.

Corso, Bicicherecul Mic.

Roxi, Fratelia.

Fratelia, Fratelia.

Elite, Freierdorful Nou.

Lumina, Pecica Mare.

Olimpia, Jimbolia.

Central, Lipova.

Corso, Lipova.

Poporului, Nichidorf.

Cultura, Lovin.

Astra, Petrian.

Muncitoresc, Plopi.

Recaș, Recaș.

Pavlov, Sânnicolaul Mare.

Victoria, Sânnicolaul Mare.

Sport, Secusigiu.

Olympia, Teremia Mare.

Cultura, Tomnatic.

Scala, Comloșul Mic.

Victoria, Peciul Nou.

Lumina, Crabăț.

Județul Vlașca

Europa, Giurgiu.

Modern, Giurgiu.

Țăranu, Giurgiu.

Județul Vaslui

Teatrul județean (Izbânda), Vaslui.

Județul Vâlcea

Adriani, R. Vâlcea.

30 Decemvrie, R. Vâlcea.

23 August, Drăgășani.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...