Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 175/1948 pentru reforma învățământului

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 177 din 03 august 1948.

În vigoare de la 03 august 1948 până la 31 august 1968, fiind înlocuit prin Lege 11/1968;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 44, alin. 2 șl art. 45 al Constituției Republicii Populare Române,

Văzând și decizia Consiliului de Miniștri Nr. 1.178 din 31 Iulie 1948;

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române emite următorul decret:

CAPITOLUL I Principii generale

Art. I. -

Învățământul public constitue, în Republica Populară Română, un drept egal pentru toți cetățenii Republicii Populare Române, fără deosebire de sex, naționalitate, rasă sau religie.

El este organizat exclusiv de Stat pe temeiul unității de structură și este așezat pe baze democratice, populare și realist-științifice.

Învățământul public este laic.

Art. II. -

Învățământul public urmărește:

a) Înlăturarea neștiinței de carte;

b) Lărgirea și democratizarea învățământului de bază pentru a cuprinde pe toți copiii de vârstă școlară, precum și pe neștiutorii de carte;

c) Educarea tineretului în spiritul democrației populare și ridicarea nivelului cultural al poporului;

d) Îndrumarea folosirii timpului liber al elevilor, prin organizarea activității extrașcolare, legând școala, de familie și de viața socială din mediul înconjurător;

e) Pregătirea cadrelor medii și superioare de specialiști, pe baze științifice, care să corespundă nevoilor consolidării democrației populare și construirii societății socialiste;

f) Pregătirea personalului didactic necesar învățământului;

g) Formarea de cercetători și creatori în toate domeniile științei și culturii.

Art. III. -

Structura învățământului public este următoarea:

a) învățământul preșcolar;

b) învățământul elementar (școala de 7 ani);

c) învățământul mediu;

d) învățământul superior.

Art. IV. -

Învățământul naționalităților conlocuitoare se va face în școli de toate gradele, în limba maternă, iar limba română se va preda începând din clasa I-a elementară.

CAPITOLUL II Dispozițiuni speciale.
Organizarea învățămăntului

SECȚIA I
Învățământul preșcolar

Art. V. -

Învățământul preșcolar este facultativ. El se organizează pentru copiii de 3—7 ani și funcționează în cămine de zi și grădini de copii.

Căminele de zi și grădinile de copii depind direct de Ministerul Învățământului Public.

SECȚIA II
Învățământul elementar

Art. VI. -

Învățământul elementar este de 7 ani și este gratuit. Învățământul pentru primele patru clase elementare este general și obligatoriu. Pentru învățământul elementar, manualele vor fi unice, iar programa școlară va da o largă desvoltare disciplinelor de bază: limba, literatura, istoria și geografia națională, matematicile, științele naturii, educația fizică.

Pentru școlile naționalităților conlocuitoare se va ține seama de caracterul lor specific.

Cu începere din clasa IV-a elementară se va preda obligatoriu limba rusă.

Art. VII. -

Se vor organiza școli speciale pentru acei elevi care sunt în imposibilitate de a urma școlaritatea în mod normal ca: orbi, surdo-muți, etc.

SECȚIA III Învățământul mediu

Art. VIII. -

Învățământul mediu are o durata de 4 ani și cuprinde patru tipuri de școli și anume.

a) Licee;

b) Școli pedagogice;

c) Școli tehnice;

d) Școli profesionale.

Art. IX. -

Pot urma învățământul mediu de orice tip absolvenții învățământului elementar, care au reușit la examenul de admitere.

Art. X. -

Liceele au ca scop să asigure o bază temeinică de cunoștințe științifice, necesare continuării studiilor în învățământul superior. Ele depind de Ministerul Învățământului Public și vor fi unice în toată țara ca organizare, program și metodă de predare.

Art. XI. -

Învățământul în școli pedagogice medii are ca scop pregătirea corpului didactic pentru învățământul preșcolar (grădini de copii, cămine de zi) și pentru învățământul elementar.

Art. XII. -

Școlile tehnice au ca scop de a pregăti cadrele tehnice medii, necesare producției. Ele se organizează în diferite centre ale țării, ținând seama de nevoile Republicii Populare Române. Ele sunt: industriale, agricole, comerciale, sanitare, juridico-administrative, etc. Durata școlarității lor este de 4 ani.

Art. XIII. -

Sunt absolvenți ai școlilor tehnice, elevii care au reușit la examenul de absolvire.

Art. XIV. -

Școlile profesionale se organizează pe lângă întreprinderi. Ele au drept scop de a pregăti cadre calificate.

O lege specială va reglementa organizarea și funcționarea lor.

Art. XV. -

Liceele și școlile pedagogice sunt organizate, conduse, finanțate și administrate direct de Ministerul Învățământului Public.

Școlile tehnice și școlile profesionale sunt organizate, conduse, finanțate și administrate de ministerele de resort.

Ministerul Învățământului Public are conducerea întregului învățământ mediu, sub raportul studiilor și al metodelor de învățământ.

SECȚIA IV Învățământul superior

Art. XVI. -

Învățământul superior are două categorii de instituții:

a) Universități și politehnici;

b) Institute de învățământ superior.

Art. XVII. -

Universitățile și politehnicile depind de Ministerul învățământului Public. Ele au menirea de a pregăti cadre pentru corpul didactic din învățământul mediu și mai ales pentru învățământul superior, cadre superioare de specialiști, precum și cercetători în diferite ramuri ale științei.

Numărul studenților în universități și politehnici se fixează anual de către Consiliul de Miniștri după criteriile cerute de necesități.

Durata, studiilor în universități și politehnici este 4-6 ani.

Art. XVIII. -

Institutele de învățământ superior depind, fie de Ministerul învățământului Public, fie de ministerele de resort, în condițiunile art. 14 din prezenta lege și au menirea să creeze în primul rând cadre superioare de specialiști destinați producției ca: ingineri, agronomi, medici etc., precum și profesori pentru învățământul mediu.

Durata studiilor în institutele de învățământ superior este de 3-4 ani.

Art. XIX. -

Pot deveni studenți ai instituțiilor de învățământ superior absolvenții liceelor, ai școlilor pedagogice, ai școlilor tehnice care reușesc la examenul de admitere.

Art. XX. -

În întreg învățământul superior se vor întocmi programe analitice minimale, care sunt obligatorii și unice pentru toate catedrele de aceeași specialitate.

Art. XXI. -

La fiecare disciplină se va pune la îndemână studenților manualele și tratatele minimale obligatorii.

Art. XXII. -

Numai universitățile și politehnicile pot decerna titlul de doctor.

Art. XXIII. -

Poate urma cursurile pentru doctorat orice absolvent al învățământului superior care reușește la examenul de admitere. Numărul locurilor pentru doctorat va fi fixat de Consiliul de Miniștri, în legătură cu necesitățile țării.

Durata cursurilor pentru doctorat va fi de 3 ani.

Art. XXIV. -

Universitățile și politehnicile vor acorda și titlul de docent în condițiunile ce se vor stabili prin decretul special de organizare a învățământului superior.

SECȚIA V Școli și cursuri speciale

Art. XXV. -

În scopul lichidării analfabetismului se vor organiza pentru persoanele dela 14-55 ani cursuri de alfabetizare, cu o durată de 1-2 ani, având programe analitice și manuale unice speciale. Absolvența acestor cursuri se echivalează pe bază de examen cu absolvența primilor patru ani ai învățământului elementar.

Art. XXVI. -

Se vor crea, în unele centre pentru oamenii din câmpul muncii, școli speciale de 2 ani. Aceste școli au ca scop să dea elevilor o pregătire echivalentă cu școala medie. Pot deveni elevi ai acestor școli cei ce au reușit la examenul de admitere.

Elevii acestor școli vor fi scoși din procesul de producție. Ei vor fi întreținuți pe toată durata școlarității de ministerele de resort și întreprinderi.

Absolvenții acestor școli au dreptul să se prezinte la examenul de admitere, a învățământului superior.

CAPITOLUL III Corpul didactic

Art. XXVII. -

Corpul didactic necesar pentru buna funcționare a școlilor de toate gradele și toate tipurile, va fi asigurat de Ministerul Învățământului Public, în colaborare cu ministerele de resort, în ce privește cadrele tehnice.

Art. XXVIII. -

Pentru școlile tehnice precum și institutele de învățământ superior, vor putea fi folosiți în corpul didactic, fără a părăsi câmpul muncii și specialiști: ingineri, medici, etc.

CAPITOLUL IV Serviciul de îndrumare și control

Art. XXIX. -

Pentru fiecare grad de învățământ se va costitui un serviciu de îndrumare și control, format din inspectori școlari

Art. XXX. -

Pentru ajutarea muncii de îndrumare a corpului didactic, se vor organiza, pe lângă inspectoratele școlare, birouri pedagogice, cu scopul de a contribui la sprijinirea efectivă a activității pedagogice a corpului didactic, va continua îmbunătățirea muncii în școală, prin material documentar, metodologic, consultații pedagogice. etc.

CAPITOLUL V Disposițiuni finale și tranzitorii

Art. XXXI. -

Pentru nevoile urgente ale vieții economice și sociale ale țării, se pot înființa școli cu o durată mai scurtă decât cea prevăzută în legea de față, în condițiuni ce se vor fixa prin legi speciale.

Art. XXXII. -

Actualele școli normale se transformă în școli pedagogice.

Art. XXXIII. -

Actualele facultăți și școli de învățământ superior, vor fi restructurate, conform prezentei legi. În acest scop, se vor putea desființa catedre inutile, altele vor putea fi raționalizate, după necesități, sau se vor crea catedre noi.

Art. XXXIV. -

Crearea, modificarea sau desființarea instituțiilor școlare de învățământ mediu și superior se va face prin decizia Consiliului de Miniștri.

Art. XXXV. -

Toate școlile confesionale sau particulare de orice fel devin școli de Stat.

Art. XXXVI. -

Membrii corpului didactic al școlilor confesionale sau particulare trecute la Stat vor fi încadrați în învățământul de Stat, potrivit titlurilor ce posedă și în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare, la data promulgării legii de față.

Art. XXXVII. -

Cei care, indiferent prin ce mijloace, vor zădărnici sau vor încerca să zădărnicească aducerea la îndeplinire a art. 35 din legea de față, se vor pedepsi cu 5-10 ani muncă silnică și confiscarea întregii averi.

Art. XXXVIII. -

Ministerul Finanțelor este autorizat să deschidă creditele necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiunilor prezentei legi.

Art. XXXIX. -

Se abrogă următoarele legi fundamentale pentru organizarea învățământului, cu toate modificările și completările lor ulterioare:

a) Legea pentru organizarea și funcționarea învățământului primar și normal, din 27 Mai 1839;

b) Legea asupra învățământului particular din 22 Decemvrie 1925;

c) Legea pentru raporturile dintre școalele secundare confesionale române și Ministerul Instrucțiunii, din 27 August 1829;

d) Legea pentru organizarea și funcționarea învățământului secundar teoretic din 4 Noemvrie 1939;

e) Legea pentru organizarea și funcționarea învățământului secundar industrial de băieți și fete din 16 Aprilie 1936;

f) Legea de organizare a învățământului comercial secundar din 1 Aprilie 1936;

g) Legea pentru organizarea învățământului superior din 23 Mai 1942, republicată la 23 Noemvrie 1943.

Deasemenea se abrogă și orice alte dispozițiuni de legi contrarii legii de față.

Dat în București, la 2 August 1948.

Nr. 1.383.

C.I. PARHON
POPA EMIL
Ministrul învățământului public,
Gh. Vasilichi
Ministrul justiției,
Avram Bunaciu
Ministrul finanțelor,
Vasile Luca

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...