Banca Națională a României - BNR

Regulamentul nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 august 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 101 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite prezentul regulament.

Art. I. -

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 și 602 bis din 13 august 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Prezentul titlu stabilește în cap. II-XI obligațiile de raportare la Banca Națională a României a datelor și informațiilor statistice privind:

- bilanțul monetar al instituțiilor financiare monetare;

- ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare;

- activele și pasivele bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare;

- activele și pasivele fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară;

- balanța de plăți și poziția investițională internațională;

- operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung;

- structura în profil teritorial a creditelor și depozitelor clienților nebancari, neguvernamentali;

- emisiunile și deținerile de titluri de valoare;

- activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare;

- activele și pasivele societăților de asigurare."

2. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul unei plăți ordonate prin sistem computerizat (electronic banking) a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data plății, clienții ordonatori au obligația transmiterii formei electronice a formularului DPE, în maximum 10 zile calendaristice de la efectuarea plății."

3. La articolul 53, alineatul (5) se abrogă.

4. La articolul 54, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

(1) Clienții rezidenți ai instituțiilor de credit au obligația să completeze formularul «Declarație de încasare externă (DIE)» pentru orice încasare de la nerezidenți, a cărei valoare este egală ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data încasării, în cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor. Formularul DIE prezentat în anexa nr. V.2 se completează letric în două exemplare, dintre care unul pentru instituția de credit și celălalt pentru client sau într-o formă electronică agreată de client și instituția de credit."

5. La articolul 65, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 65. -

(1) Persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația să notifice operațiunile respective prin transmiterea la Banca Națională a României - Direcția statistică a formularului F1 «Notificare la Banca Națională a României», prevăzut în anexa nr. VI.1, și a formularului F2 «Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane», prevăzut în anexa nr. VI.2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Obligația notificării revine și persoanelor juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen de cel mult un an și care au prelungit cu mai mult de un an valabilitatea contractului."

6. Articolul 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 74. -

(1) Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 1 noiembrie 2012 și ale Orientării nr. 7/2013 a Băncii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2013/7), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 125 din 7 mai 2013, Regulamentului (UE) nr. 730/2015 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 privind statisticile referitoare la deținerile de titluri de valoare (BCE/2012/24) (BCE/2015/18), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 116 din 7 mai 2015, mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Recomandării nr. 22/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/22), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C339 din 7 noiembrie 2012, și ale Orientării nr. 21/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/21), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 307 din 7 noiembrie 2012, mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Orientării nr. 23/2011 a Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 65 din 3 martie 2012, mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Orientării nr. 25/2013 a Băncii Centrale Europene din 30 iulie 2013 de modificare a Orientării BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2013/25), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 247 din 18 septembrie 2013, precum și mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 366 din 20 decembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul BCE/2014/50.

(2) Prezentul capitol se aplică următoarelor categorii de rezidenți: instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare, societăți vehicul investițional, societăți de administrare a investițiilor, societăți de investiții autoadministrate, societăți de asigurare și societăți de administrare ale fondurilor de pensii."

7. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Instituțiile de credit care desfășoară activitate de custodie și administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în numele clienților, cu excepția clienților rezidenți fonduri de piață monetară, fonduri de investiții, instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare, societăți vehicul investițional, societăți de asigurare și fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii facultative, date statistice privind:

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5."

8. La articolul 76, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Societățile de servicii de investiții financiare care desfășoară activitate de custodie și administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în numele clienților, cu excepția clienților rezidenți instituții de credit, societăți vehicul investițional, societăți de servicii de investiții financiare, fonduri de piață monetară și fonduri de investiții, societăți de asigurare și fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii facultative, date statistice privind:

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5."

9. La articolul 76, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:

"

(7) Societățile de asigurare raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică, în nume propriu, date statistice privind:

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.2;

c) Situația emisiunilor de acțiuni/unități de fond identificabile prin cod ISIN listate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.3;

d) Situația emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe piețele externe de capital, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.4;

e) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.

(8) Societățile de administrare a fondurilor de pensii administrate privat și a fondurilor de pensii facultative raportează Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice referitoare la fondurile de pensii administrate privat și la fondurile de pensii facultative pe care le administrează, privind:

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1;

b) Situația dividendelor și cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.2;

c) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referință al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârșitul lunii de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.5.

(9) Societățile de asigurare raportează anual Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice referitoare la sucursalele lor care funcționează în străinătate, privind:

a) Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN ale sucursalelor societăților de asigurare care funcționează în străinătate, la 31 decembrie anul de referință, conform structurii de date prezentate în anexa nr. VIII.1 A."

10. La articolul 78, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 78. -

(1) Entitățile raportoare enumerate la art. 76 au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative."

11. La articolul 78, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, menționate la art. 76 alin. (1)-(8), se referă la activitatea tuturor unităților operative de pe teritoriul național și se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei de referință. Informațiile statistice menționate la art. 76 alin. (9) se referă la activitatea sucursalelor societăților de asigurare, operative în străinătate, și se transmit anual la Banca Națională a României, în format electronic, până cel mai târziu la data de 15 ianuarie anul următor celui de referință."

12. La articolul 78, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

(5) Societățile de asigurare și societățile de administrare a fondurilor de pensii administrate privat și a fondurilor de pensii facultative rezidente vor efectua prima raportare de date statistice la Banca Națională a României conform art. 76 alin. (7) și (8) în perioada 1-15 februarie 2016, având ca lună de referință ianuarie 2016."

13. La titlul I, după capitolul X se introduce un nou capitol, capitolul XI, cu următorul cuprins:

"

CAPITOLUL XI Statistici privind activele și pasivele societăților de asigurare

SECȚIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 921. -

Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.374/2014 al Băncii Centrale Europene din 28 noiembrie 2014 privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L366 din 20.12.2014, denumit în continuare Regulamentul BCE/2014/50, și se aplică societăților de asigurare persoane juridice române, sucursalelor din România ale societăților de asigurare din Spațiul Economic European și sucursalelor din România ale societăților de asigurare din state terțe.

Art. 922. -

(1) În sensul prezentului regulament, societate de asigurare (subsectorul S.128 «Societăți de asigurare» din SEC 2010) înseamnă o societate sau o cvasisocietate financiară a cărei funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări.

(2) Categoria societăți de asigurare cuprinde:

a) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare de viață, unde deținătorul poliței efectuează plăți regulate sau unice către un asigurător și primește în schimb din partea asigurătorului garanția că acesta îi va plăti o sumă convenită sau o rentă, la o anumită dată sau mai devreme;

b) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de asigurare generală pentru acoperirea riscurilor din categoria riscurilor de accident, de boală, de incendiu și de nerambursare a unui credit;

c) o societate sau o cvasisocietate financiară care furnizează servicii de reasigurare, unde asigurarea este cumpărată de asigurător pentru a se proteja pe sine față de un număr neașteptat de mare de indemnizații sau față de indemnizații excepțional de mari de plătit.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții specifice

Art. 923. -

(1) Contrapărțile rezidente și cele nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene ale societăților de asigurare se clasifică pe sectoare instituționale definite la art. 4.

(2) Standardele privind clasificarea sectoarelor instituționale sunt definite în Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (SEC 2010).

Art. 924. -

(1) Activele societăților de asigurare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 6: numerar; depozite overnight; depozite la termen; alte depozite; titluri de natura datoriei deținute; credite; acțiuni cotate; acțiuni necotate; alte participații; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară; acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții, altele decât fondurile de piață monetară; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri acordate; alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri; alte active.

(2) În plus față de activele enumerate la alin. (1), specifice activității societăților de asigurare sunt și următoarele categorii:

a) împrumuturi, din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare; garantarea depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare reprezintă depozitele plasate de societățile de reasigurare drept garanții pentru societățile de asigurare care acționează drept societăți cedente în operațiunile de reasigurare;

b) provizioane tehnice de asigurări generale reprezintă creanțele financiare ale societăților de asigurare față de societățile de reasigurare bazate pe polițe de reasigurare generală și de viață;

c) active nefinanciare reprezintă active corporale și necorporale, altele decât activele financiare; această categorie include locuințe, alte clădiri și construcții civile, mașini și echipamente, obiecte de valoare și produse de proprietate intelectuală precum software pentru computere și baze de date.

Art. 925. -

(1) Pasivele societăților de asigurare se clasifică în următoarele categorii, definite la art. 7: titluri de natura datoriei emise; capitaluri proprii; acțiuni cotate; acțiuni necotate; provizioane pentru executarea garanțiilor standardizate; instrumente financiare derivate; opțiuni pe acțiuni ale angajaților; credite comerciale și avansuri primite; alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri; alte pasive, precum și categoria credite primite, definite ca sume datorate de societatea de asigurare creditorilor (altele decât cele aferente titlurilor de natura datoriei emise).

(2) În plus față de pasivele enumerate la alin. (1), specifice activității societăților de asigurare sunt și următoarele categorii:

a) împrumuturi, din care garanții ale depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare; garantarea depozitelor în legătură cu activitatea de reasigurare reprezintă depozitele primite de societățile cedente drept garanții de la societățile de reasigurare;

b) provizioane tehnice de asigurări generale reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare generală; provizioanele tehnice de asigurări generale sunt împărțite pe următoarele sectoare de activitate specifice societăților de asigurare:

b1) asigurări privind cheltuielile medicale reprezintă obligațiile de asigurare privind cheltuieli medicale, atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață, altele decât obligațiile incluse în sectorul de activitate definit la lit. b3);

b2) asigurări pentru protecția veniturilor reprezintă obligațiile de asigurare pentru protecția veniturilor, atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață, altele decât obligațiile incluse în sectorul de activitate definit la lit. b3);

b3) asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale reprezintă obligații de asigurare de sănătate legate de vătămări și accidente de muncă și boli profesionale, atunci când activitatea de bază nu este desfășurată pe o bază tehnică similară celei a asigurării de viață;

b4) asigurări privind răspunderea civilă pentru autovehicule reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de răspundere în cazul utilizării de autovehicule care funcționează pe uscat (inclusiv răspunderea transportatorului);

b5) asigurări privind alte motoare reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea vehiculelor de uscat (inclusiv stocul de rulare pe calea ferată);

b6) asigurări maritime, aeriene și de transport reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea pe mare, lac, râu sau canal a unei nave sau aeronave și daunele sau pierderea unor bunuri în tranzit sau a unor bagaje indiferent de forma de transport; obligații de asigurare care acoperă răspunderea generată de utilizarea unor aeronave nave sau bărci pe mare, lac, râu sau canal (inclusiv răspunderea transportatorului);

b7) asigurări împotriva incendiului și a altor deteriorări ale proprietății reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de daune sau pierderea proprietății, altele decât cele incluse la lit. b5) și b6), din cauza unui incendiu, a unei explozii, a forțelor naturii, inclusiv furtuni, grindină, îngheț, energie nucleară, alunecări de teren și orice alt eveniment precum furtul;

b8) asigurări de răspundere civilă generală reprezintă obligații de asigurare care acoperă toate tipurile de răspundere, altele decât cele incluse la lit. b4) și b6);

b9) asigurarea creditelor și a garanțiilor reprezintă obligații de asigurare care acoperă insolvența, creditele de export, creditele în rate, ipotecile, creditul agricol și asigurarea directă și indirectă a garanțiilor;

b10) asigurarea privind cheltuielile juridice reprezintă obligații de asigurare care acoperă cheltuielile juridice și cheltuielile de judecată;

b11) asigurări de asistență reprezintă obligații de asigurare care acoperă asistența acordată persoanelor care se confruntă cu dificultăți în timpul unei călătorii, atunci când sunt departe de casă sau de reședința obișnuită;

b12) asigurări de diverse pierderi financiare reprezintă obligații de asigurare care acoperă riscul de șomaj, venituri insuficiente, condiții meteo nefavorabile, pierderea indemnizațiilor, cheltuieli generale continue, cheltuieli de tranzacționare neprevăzute, pierderea valorii de piață, pierderea chiriei sau a venitului, cheltuieli de tranzacționare indirecte altele decât cele sus-menționate, alte pierderi financiare (fără legătură cu tranzacționarea), precum și orice alt risc de asigurare generală neacoperit de cele incluse la sectoarele de activitate de la lit. b1) la lit. b11);

b13) reasigurare reprezintă obligațiile de reasigurare ale societăților de asigurare;

c) provizioane tehnice de asigurări de viață legate de unități reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare de viață legate de unități; viitoarele indemnizații ale unui deținător de poliță de asigurare în cadrul unui contract de asigurare de viață legată de unitate depind de performanța grupului de active în care sunt investite fondurile deținătorului de poliță;

d) provizioane tehnice de asigurări de viață nelegate de unități reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare de viață nelegate de unități; viitoarele indemnizații ale unui deținător de poliță de asigurare în cadrul unui contract de asigurare de viață nelegată de unitate nu depind de evoluția vreunui grup de active;

e) drepturi de pensie, din care sisteme de cotizații predefinite reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor lor de asigurare din sistemele sale de cotizații predefinite; într-un sistem cu contribuții definite, prestațiile plătite depind de performanța activelor achiziționate; pasivul unui sistem cu contribuții definite este egal cu valoarea de piață curentă a activelor fondului;

f) drepturi de pensie, din care sisteme de prestații predefinite reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare ale deținătorilor polițelor de asigurare din sistemul său de prestații predefinite; într-un sistem de pensii cu prestații predefinite, nivelul prestațiilor de pensii promise angajaților contribuabili este stabilit printr-o formulă convenită în prealabil; pasivul unui sistem de acest tip este egal cu valoarea actualizată a prestațiilor promise;

g) drepturi de pensie, din care sisteme hibride reprezintă nivelul de capital deținut de societatea de asigurare pentru a putea onora viitoarele indemnizații de asigurare care combină elemente ale sistemelor de cotizații predefinite și de prestații predefinite.

Art. 926. -

În sensul prezentului regulament, societățile de asigurare trebuie să asigure informații și cu privire la prime, contribuții, indemnizații, venituri și comisioane, după cum urmează:

a) Primele emise reprezintă prime emise brute, care cuprind toate sumele datorate în trimestrul de referință conform contractelor de asigurare, indiferent dacă aceste sume au legătură total sau parțial cu o perioadă ulterioară.

b) Primele încasate reprezintă sumele efectiv încasate de societatea de asigurare în trimestrul de referință, indiferent dacă aceste sume sunt aferente trimestrului de referință sau altor perioade.

c) Contribuțiile de încasat pentru drepturi de pensie reprezintă sumele datorate în trimestrul de referință conform contractelor privind drepturi de pensie, indiferent dacă aceste sume sunt aferente trimestrului de referință sau altor perioade.

d) Contribuțiile încasate pentru drepturi de pensie reprezintă sumele efectiv încasate de societatea de asigurare în trimestrul de referință, indiferent dacă acestea sunt aferente trimestrului de referință sau altor perioade.

e) Indemnizații de plătit reprezintă sumele plătite conform contractelor de asigurare și contractelor privind drepturi de pensie aferente trimestrului de referință plus provizioane pentru indemnizații aferente trimestrului respectiv, minus provizioanele pentru indemnizațiile aferente perioadelor precedente.

f) Indemnizațiile plătite reprezintă sumele efectiv plătite de societatea de asigurare în trimestrul de referință, indiferent dacă acestea sunt aferente trimestrului de referință sau altor perioade.

g) Veniturile din provizioanele tehnice pentru asigurări și drepturi de pensie reprezintă veniturile realizate de societatea de asigurare în trimestrul de referință din investirea sumelor reprezentând provizioane tehnice pentru asigurări și drepturi de pensie.

h) Comisioanele reprezintă sumele plătite sau încasate de societatea de asigurare pentru comercializarea produselor specifice activității de asigurare.

Art. 927. -

Clasificarea activelor și pasivelor societăților de asigurare pe categoriile de instrumente specificate la art. 924 și, respectiv, art. 925 se face cu respectarea următoarelor reguli:

a) activele și pasivele, ajustările din reevaluare, provizioanele tehnice de asigurări generale pe sector de activitate și ajustările din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurări generale ale societăților de asigurare se înregistrează, în moneda în care sunt denominate, în anexele nr. XIV.1-XIV.4;

b) categoriile de activ depozite overnight, depozite la termen și alte depozite se înregistrează atât la valoarea justă, conform reglementărilor contabile aplicabile, cât și la valoarea nominală și se detaliază pe benzi de scadență, conform anexei nr. XIV.6;

c) la categoria de activ credite la valoare justă se înregistrează creditele acordate, creanțele curente și restante aferente creditelor acordate și creanțele atașate aferente, existente în sold la data pentru care se întocmește raportarea;

d) la categoria de activ credite la valoare nominală se înregistrează doar principalul creditelor acordate, existente în sold la data pentru care se întocmește raportarea;

e) la categoria de pasiv credite primite se înregistrează creditele primite și datoriile atașate aferente, existente în sold la data pentru care se întocmește raportarea;

f) pentru anumite categorii de instrumente sunt necesare defalcări în funcție de scadență; acestea se referă la:

f1) scadența inițială, care reprezintă durata determinată de viață a unui instrument financiar și înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de natura datoriei) sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități (de exemplu, anumite tipuri de depozite);

f2) scadența reziduală reprezintă perioada rămasă până la scadență, și anume durata de viață rămasă a unui instrument financiar la sfârșitul perioadei de raportare, înainte de care acesta nu poate fi rambursat (de exemplu, titlurile de natura datoriei) sau înainte de care poate fi rambursat numai în condițiile plății anumitor penalități (de exemplu, anumite tipuri de depozite);

g) la categoria de activ titluri de natura datoriei deținute după scadența inițială fiecare titlu se clasifică pe o singură bandă de scadență, în funcție de durata inițială pentru care a fost emis; odată clasificat într-o bandă de scadență, titlul rămâne pe acea bandă până la rambursarea integrală a acestuia; aceeași abordare se aplică și în cazul celorlalte elemente de activ și de pasiv care se detaliază pe benzi de scadență;

h) cheltuielile înregistrate în avans, cum ar fi plăți în avans pentru un abonament, serviciu, comisioane plătite în avans, avansuri acordate pentru imobilizări proprii și alte asemenea se înregistrează în categoria de activ credite comerciale și avansuri acordate;

i) diferențele de curs valutar se înregistrează la categoriile de activ/pasiv alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri respectiv alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri;

j) amortizarea mijloacelor fixe se înregistrează la categoria de pasiv alte pasive;

k) activele și pasivele bilanțiere care nu se pot încadra în anexa nr. XIV.1 în unul dintre codurile de activ (de la A1 la A27) sau pasiv (de la P1 la P20), se încadrează la codul A28 alte active, respectiv P21 alte pasive.

SECȚIUNEA a 3-a Obligații de raportare

Art. 928. -

(1) Societățile de asigurare au obligația să raporteze Băncii Naționale a României - Direcția statistică date statistice, astfel:

a) situația activelor și pasivelor existente în sold, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.1;

b) ajustări din reevaluare, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.2;

c) provizioane tehnice de asigurări generale, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.3;

d) ajustări din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurări generale, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.4;

e) prime, contribuții, indemnizații, venituri și comisioane, trimestrial, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.5.

(2) Situația activelor și pasivelor existente în sold, conform structurii prezentate în anexa nr. XIV.1, cuprinde date privind toate elementele bilanțiere de activ și de pasiv la valoarea brută, existente în sold la sfârșitul trimestrului pentru care se întocmește raportarea, clasificate conform categoriilor prezentate la art. 924 și 925; valorile acestor elemente includ creanțele atașate (aferente elementelor de activ) și respectiv datoriile atașate (aferente elementelor de pasiv), pentru categoriile de titluri de natura datoriei deținute/emise și pentru celelalte categorii care trebuie raportate la valoare justă.

(3) Elementele bilanțiere de activ și de pasiv clasificate conform art. 924 și respectiv art. 925 se înscriu în coloana A din anexa nr. XIV.1, astfel încât codul scadenței, codul de țară al contrapărții, codul sectorului instituțional al contrapărții (în cazul rezidenților din țările membre ale Uniunii Europene) și codul monedei în care sunt denominate să formeze o combinație unică;

(4) Fiecare element bilanțier de activ și de pasiv înscris în coloana A din anexa nr. XIV.1 are același cod de rând (înscris în coloana 0) pentru toate combinațiile cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă; astfel, un cod de rând înscris în coloana 0 poate apărea în structura de date de mai multe ori, în funcție de numărul de combinații cod scadență - cod țară - cod sector instituțional - cod monedă aferent elementului bilanțier respectiv.

(5) Cod sector instituțional al contrapărții are semnificația prevăzută în tabelul nr. 3 Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional din anexa nr. XIV.6.

(6) Contrapărțile societăților de asigurare care sunt nerezidente din state terțe nu sunt clasificate pe sectoare instituționale; pentru acestea, coloana Cod sector instituțional nu se completează.

(7) Ajustările din reevaluare reflectă fluctuațiile în evaluarea activelor și pasivelor rezultate din variațiile prețurilor la care activele/pasivele sunt înregistrate sau tranzacționate ori din variațiile cursurilor de schimb care afectează valorile exprimate în euro ale activelor și pasivelor exprimate într-o altă monedă. Reevaluarea prețului include variațiile care au loc în timp în valoarea stocurilor de sfârșit de perioadă din cauza variațiilor valorii de referință la care acele stocuri sunt înregistrate, adică pierderile/câștigurile înregistrate. Mișcările cursurilor de schimb față de moneda euro care au loc între datele de raportare de la sfârșitul perioadei generează și variații în valoarea în alte monede a activelor/pasivelor, atunci când acestea sunt exprimate în euro.

(8) Societățile de asigurare cu personalitate juridică rezidente pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie de asemenea să furnizeze anual date cu privire la prime, indemnizații și comisioane, în conformitate cu anexa nr. XIV.5, indicând activitatea desfășurată pe plan național și prin intermediul sucursalelor din străinătate, defalcate pe țări.

(9) Prima raportare trimestrială începe cu datele aferente ultimului trimestru din 2015.

(10) Datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) se transmit la Banca Națională a României - Direcția statistică în format electronic, după cum urmează:

a) pentru ultimul trimestru al anului 2015 și trimestrele anului 2016, în cel mult 56 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea;

b) pentru trimestrele anului 2017, în cel mult 49 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea;

c) pentru trimestrele anului 2018, în cel mult 42 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea;

d) începând cu anul 2019, în cel mult 35 de zile calendaristice de la sfârșitul trimestrului pentru care se realizează raportarea.

(11) Datele se transmit în formatul electronic comunicat de Banca Națională a României.

(12) Datele raportate conform prevederilor prezentului articol au la bază informațiile din evidența contabilă a societăților de asigurare.

(13) Datele statistice raportate Băncii Naționale a României, conform prevederilor prezentului articol, se referă la activitatea tuturor societăților de asigurare rezidente pe teritoriul național și societăților de asigurare din Spațiul Economic European care au deschis o sucursală pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire.

(14) În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia.

(15) Societățile de asigurare au obligația să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor contabile, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoțite de note explicative."

14. La articolul 98, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 98. -

(1) Prezentul titlu stabilește structura, modul, și termenele de raportare a datelor și informațiilor statistice privind plățile, operațiunile cu instrumente de plată și cele cu instrumente financiare, precum și obligațiile ce revin instituțiilor raportoare în legătură cu datele și informațiile furnizate Băncii Naționale a României."

15. La articolul 98, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), care va avea următorul cuprins:

"

(11) Prezentul titlu se aplică instituțiilor de credit persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine, denumite în continuare instituții de credit, instituțiilor de plată persoane juridice române și sucursalelor din România ale instituțiilor de plată străine înscrise în Registrul instituțiilor de plată ținut de Banca Națională a României, denumite în continuare instituții de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituțiilor emitente de monedă electronică, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică, precum și Trezoreriei Statului, Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A., denumită în continuare Poșta Română, administratorilor de sisteme de plăți, administratorilor de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, administratorilor de scheme de plăți, precum și depozitarilor centrali și contrapărților centrale pentru activitatea lor în legătură cu sistemele de decontare cu instrumente financiare."

16. La articolul 98, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Indicatorii raportați de instituțiile prevăzute la alin. (11) sunt prezentați în anexele nr. XI.1-XI.3 și XII.1-XII.4."

17. La articolul 98, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) În cazul adoptării monedei euro, pentru indicatorii privind plățile prevăzuți la alin. (2) se raportează și date statistice aferente ultimilor 5 ani anteriori aderării în structura și în conformitate cu metodologia prevăzută de acest regulament.

(4) Datele statistice obținute în alte valute decât moneda de raportare se convertesc utilizându-se ratele de schimb transmise trimestrial/semestrial entităților raportoare de Banca Națională a României."

18. La articolul 99 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) administrații publice - unități instituționale care nu sunt producători pentru piață și a căror producție este destinată consumului individual și colectiv și care sunt finanțate din contribuțiile obligatorii vărsate de unitățile din alte sectoare și unitățile instituționale a căror activitate principală constă în efectuarea de operații de redistribuire a veniturilor și a avuției naționale, astfel cum sunt definite în raport cu sectorul administrațiilor publice;".

19. La articolul 99 alineatul (1), după litera b) se introduc trei noi litere, literele b1), b2) și b3), cu următorul cuprins:

"

b1) alte instituții financiare - toate instituțiile financiare care participă la un sistem de plăți și sunt supravegheate de autoritățile relevante, respectiv banca centrală și/sau autoritatea de supraveghere prudențială, dar care nu se încadrează în definiția instituțiilor de credit;

b2) alte instituții emitente de monedă electronică - instituții care emit monedă electronică, altele decât «instituțiile emitente de monedă electronică» și «instituțiile de credit». A se vedea definiția «instituțiilor emitente de monedă electronică» de la lit. o);

b3) alți participanți direcți - orice participant direct într-un sistem de plăți, cu excepția instituțiilor de credit și băncilor centrale; această categorie însumează patru subcategorii: «administrații publice», «organizații de compensare-decontare», «alte instituții financiare» și «alții»;".

20. La articolul 99 alineatul (1), literele e) și f) se abrogă.

21. La articolul 99 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

g) bancă centrală - are sensul stabilit la art. 4 lit. b1);".

22. La articolul 99 alineatul (1), după litera g) se introduc trei noi litere, literele g1), g2) și g3), cu următorul cuprins:

"

g1) beneficiar al plății - are sensul stabilit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

g2) card - un dispozitiv care poate fi utilizat de către deținătorul său pentru a efectua tranzacții sau pentru a retrage numerar. În conformitate cu prevederile din contractul încheiat între deținătorul cardului și emitentul acestuia, cardurile oferă deținătorului lor una sau mai multe dintre următoarele funcții: numerar, debit, debit amânat, credit și monedă electronică; cardurile legate de un cont de monedă electronică sunt incluse la indicatorul «carduri cu funcție de monedă electronică», dar și la alte categorii în mod corespunzător cu funcția oferită de card;

g3) comerciant - o entitate autorizată să primească fonduri în schimbul livrării de bunuri și/sau servicii și care a încheiat un acord cu un prestator de servicii de plată în vederea acceptării acestor fonduri;".

23. La articolul 99 alineatul (1), litera h) se abrogă.

24. La articolul 99 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l1), cu următorul cuprins:

"

l1) fonduri - are sensul stabilit în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;".

25. La articolul 99 alineatul (1), litera m) se abrogă.

26. La articolul 99 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n1), cu următorul cuprins:

"

n1) instituție emitentă de carduri - o instituție financiară care pune carduri de plată la dispoziția deținătorilor de carduri, autorizează tranzacții la terminale POS sau ATM și garantează plata către prestatorul de servicii de acceptare la plată pentru tranzacțiile care sunt în conformitate cu regulile schemei relevante. În cazul schemelor cu trei părți, emitentul de carduri este chiar schema de carduri. În cazul schemelor cu patru părți, următoarele entități pot fi instituții emitente de carduri:

(i) o instituție de credit;

(ii) o întreprindere care este membră a unei scheme de carduri și are o relație contractuală cu un deținător de carduri care are ca scop furnizarea și utilizarea unui card al acelei scheme de carduri."

27. La articolul 99 alineatul (1), litera p) se abrogă.

28. La articolul 99 alineatul (1), litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

r) instituții financiare monetare (IFM) - toate unitățile instituționale incluse în subsectoarele bancă centrală (S.121), societăți care acceptă depozite, cu excepția băncii centrale (S.122) și fonduri de piață monetară (FPM) (S.123), astfel cum se prevede în Sistemul european de conturi revizuit stabilit în Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană."

29. La articolul 99 alineatul (1), după litera r) se introduc două noi litere, literele r1) și r2), cu următorul cuprins:

"

r1) instituții care oferă servicii de plată către non-IFM - cuprind toți prestatorii de servicii de plată;

r2) instrument de plată - are semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;".

30. La articolul 99 alineatul (1), după litera w) se introduc trei noi litere, literele w1), w2) și w3), cu următorul cuprins:

"

w1) non-IFM - orice persoană fizică sau juridică necircumscrisă sectorului instituțiilor financiare-monetare. Pentru scopurile prezentei secțiuni, toți prestatorii de servicii de plată sunt excluși din categoria non-IFM;

w2) numerar - bancnote și monede păstrate în tezaurele instituțiilor financiare monetare (IFM). Monedele jubiliare care nu sunt utilizate în mod curent pentru efectuarea tranzacțiilor de plată nu sunt incluse;

w3) organizație de compensare și decontare - orice organizație de compensare și decontare care este participant direct într-un sistem de plăți;".

31. La articolul 99 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera x1), cu următorul cuprins:

"

x1) operator de sistem de plăți - înseamnă o entitate juridică responsabilă din punct de vedere legal pentru funcționarea unui sistem de plăți;".

32. La articolul 99 alineatul (1), după litera y) se introduc trei noi litere, literele y1), y2) și y3), cu următorul cuprins:

"

y1) plătitor - are semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

y2) prestator de servicii de plată - are semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

y3) prestator de servicii de acceptare la plată - termenul desemnează, după caz:

(i) entitatea care deține conturi de depozit pentru entitățile care acceptă la plată carduri (acceptor), respectiv comercianții, și către care acestea transmit datele referitoare la tranzacții. Prestatorul de servicii de acceptare la plată este responsabil de colectarea informațiilor privind tranzacțiile și de decontarea sumelor aferente acestor tranzacții cu entitățile care acceptă carduri;

(ii) în tranzacțiile la puncte de vânzare (POS), entitatea căreia acceptantul (acceptor), de obicei un comerciant, îi transmite informațiile necesare pentru a procesa plata cu card. Prestatorul de servicii de acceptare la plată este entitatea care gestionează contul comerciantului;

(iii) în tranzacțiile la ATM, entitatea care pune bancnotele la dispoziția deținătorului cardului, direct sau prin utilizarea unor terți;

(iv) entitatea care furnizează terminalele, indiferent de proprietatea asupra terminalelor;".

33. La articolul 99 alineatul (1), după litera z) se introduc douăsprezece noi litere, literele z1), z2), z3), z4), z5), z6), z7), z8), z9), z10), z11) și z12), cu următorul cuprins:

"

z1) schemă de carduri - un acord tehnic și comercial încheiat pentru a deservi una sau mai multe mărci de carduri, care determină cadrul organizațional, juridic și operațional necesar pentru funcționarea serviciilor comercializate de aceste mărci. O schemă de carduri cu trei părți este o schemă de carduri care implică:

(i) schema de carduri care furnizează servicii de emitere și de acceptare la plată;

(ii) deținătorul de carduri;

(iii) acceptatorul. O schemă de carduri cu patru părți este o schemă de carduri care implică:

(iv) emitentul;

(v) prestatorul de servicii de acceptare la plată;

(vi) deținătorul de card;

(vii) acceptatorul.

În cazul tranzacțiilor la ATM, de obicei, prestatorul de servicii de acceptare la plată este cel care furnizează serviciile prin intermediul ATM;

z2) serviciu de plată - are semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

z3) serviciu de acceptare la plată - înseamnă un serviciu care permite unui beneficiar al plății să accepte un instrument de plată sau o tranzacție de plată prin furnizarea de servicii de autentificare, autorizare și decontare care au ca rezultat transferul de fonduri către beneficiarul plății;

z4) serviciu de inițiere a plății - serviciu prin care se inițiază tranzacții de plată printr-un cont de plăți accesibil prin internet. Serviciile sunt prestate de entități terțe, care nu deschid și/sau mențin în evidențele lor contul de plăți utilizat;

z5) schemă de monedă electronică - un set de concepte tehnice, reguli, protocoale, algoritmi, funcții, acorduri juridice și contractuale, acorduri comerciale și proceduri administrative care stau la baza furnizării unui anumit produs de tip monedă electronică. Acesta poate include și furnizarea unei serii de servicii de comercializare, procesare și de altă natură membrilor;

z6) sistem de plăți - are semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

z7) sucursală - un loc de desfășurare a activității, altul decât sediul central, situat în țara de raportare și înființat de un prestator de servicii de plată (PSP) constituit în mod legal în altă țară. Aceasta nu are personalitate juridică și efectuează direct unele sau toate tranzacțiile inerente în activitatea unui PSP. Toate locurile de desfășurare a activității înființate în țara raportoare de către aceeași instituție constituită în mod legal în altă țară reprezintă o sucursală unică. Fiecare dintre aceste locuri de desfășurare a activității este luat în considerare ca un birou individual;

z8) tranzacție de plată - are semnificația prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;

z9) tranzacție de plată națională - are sensul stabilit la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009;

z10) tranzacție primită - o tranzacție care implică non-IFM, primită de la PSP. Informațiile sunt furnizate în țara raportoare de către PSP rezident. Pentru servicii de plată diferite se aplică următoarele:

(i) transferurile credit sunt luate în considerare la beneficiarul plății;

(ii) debitările directe sunt luate în considerare la plătitor;

(iii) cecurile sunt luate în considerare la plătitor;

(iv) tranzacțiile cu card sunt luate în considerare la beneficiarul plății, respectiv la acceptare;

(v) tranzacțiile de plată cu monedă electronică sunt luate în considerare fie la plătitor, fie la beneficiarul plății, în funcție de canalul de inițiere. În cazul în care este luată în considerare la plătitor (beneficiarul plății) la tranzacții primite, tranzacția ar trebui considerată la beneficiarul plății (plătitor) la tranzacții trimise;

z11) tranzacție transfrontalieră - o tranzacție de plată inițiată de un plătitor sau de un beneficiar al plății, atunci când PSP al plătitorului și PSP al beneficiarului plății sunt situați în țări diferite. În cazul sistemelor de plăți: o tranzacție de plată între participanți situați în țări diferite;

z12) tranzacție trimisă - o tranzacție care implică non-IFM, trimisă către PSP. Informațiile sunt furnizate în țara raportoare de către PSP rezident. Pentru servicii de plată diferite se aplică următoarele:

(i) transferurile credit sunt luate în considerare la plătitor;

(ii) debitările directe sunt luate în considerare la beneficiarul plății;

(iii) cecurile sunt luate în considerare la beneficiarul plății;

(iv) tranzacțiile cu card sunt luate în considerare la plătitor, respectiv la emitere;

(v) tranzacțiile de plată cu monedă electronică sunt luate în considerare fie la plătitor, fie la beneficiarul plății, în funcție de canalul de inițiere. În cazul în care este luată în considerare la plătitor (beneficiarul plății) la tranzacții trimise, tranzacția ar trebui luată în considerare la beneficiarul plății (plătitor) la tranzacții primite.

În ceea ce privește sistemele de plăți, aceasta este o tranzacție trimisă de un participant pentru procesare în sistemul de plăți."

34. La articolul 99 alineatul (1), litera aa) se abrogă.

35. La articolul 99, alineatul (2) se abrogă.

36. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

"

Art. 100. -

(1) Entitățile prevăzute la art. 98 alin. (11) transmit Băncii Naționale a României informațiile și/sau datele statistice prevăzute la anexele XI.1-XI.3, XII.1-XII.4, luând în considerare indicațiile metodologice din aceste anexe.

(2) Entitățile prevăzute la art. 98 alin. (11) transmit Băncii Naționale a României informațiile și/sau datele statistice relevante pentru activitatea desfășurată anual, semestrial sau trimestrial, după caz, luând în considerare perioada de referință și frecvența de raportare specificate în anexele prevăzute la alin. (1).

(3) Datele și informațiile statistice se vor raporta în structura menționată în anexele prevăzute la alin. (1).

(4) Indicatorii având frecvența de raportare semestrială se transmit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare semestrului pentru care se efectuează raportarea. Indicatorii având frecvența de raportare trimestrială se transmit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează raportarea. În cazul indicatorilor având frecvența de raportare semestrială și perioada de referință lunară/trimestrială se raportează Băncii Naționale a României date aferente fiecărei luni/trimestru din perioada pentru care se raportează.

(5) Administratorii de scheme de plăți raportează Băncii Naționale a României indicatorii relevanți pentru activitatea pe care o desfășoară semestrial, până cel târziu la data de 15 a lunii următoare semestrului pentru care se raportează.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4) și (5), entitățile menționate la art. 98 alin. (11), cu excepția administratorilor de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și depozitarilor centrali/contrapărților centrale, raportează, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, până cel târziu la data de 25 iulie 2015, informațiile și/sau datele statistice pentru perioadele de referință 2013-2014, primele două trimestre și primul semestru din anul 2015.

(7) Administratorii de sisteme de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, respectiv depozitarii centrali și contrapărțile centrale au obligația să transmită Băncii Naționale a României - Direcția stabilitate financiară, anual, până cel mai târziu la data de 10 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prevăzute în anexele nr. XI.2 și XI.3, după caz."

37. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Anexele nr. I-XIV fac parte integrantă din prezentul regulament."

38. Anexele nr. VIII.1-VIII.7 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. VIII.1-VIII.7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1.

39. Anexele nr. XI.1-XI.3 și nr. XII se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. XI.1-XI.3 și anexele nr. XII.1-XII.4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.

40. După anexa nr. XIII se introduce o nouă anexă, anexa nr. XIV, constituită din anexele nr. XIV.1-XIV.6, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3.

41. Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 bis.

Art. II. -

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Florin Georgescu

București, 29 iulie 2015.

Nr. 6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...