Art II " | Codul Silvic

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale -
Art 132 Dispoziții tranzitorii și finale
Art III "

NOTĂ: - Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 46/2008 - Codul silvic și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator: - " -
Art. II. -

(1) Autorizațiile de funcționare a ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile.

(2) Prevederile art. 14 alin. (5)* din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, se aplică ocoalelor silvice autorizate.

* Alin. (5) a devenit prin renumerotare alin. (6).

(3) Obligația coordonării acțiunii de identificare a pădurilor prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, până la momentul amenajării lor în conformitate cu prevederile prezentei legi, revine structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza unei fundamentări realizate de către persoane juridice autorizate pentru amenajarea pădurilor și a instituțiilor de învățământ cu specific silvic, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Prevederile art. 42 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică ocupărilor temporare aprobate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sumele prevăzute la art. 136** alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se plătesc pentru suprafețele de pădure neregenerate sau care nu au realizat starea de masiv.

** Art. 136 a devenit prin renumerotare art. 129.

(6) Contravaloarea surplusului de unități de reținere prin sechestrare - RMU aferente Sectorului «Utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură» din cadrul Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră se virează în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație forestieră, beneficiari fiind proprietarii de terenuri forestiere. Stabilirea cadrului instituțional privind administrarea, valorificarea, utilizarea și gestionarea surplusului de unități de reținere prin sechestrare se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și autorității publice centrale pentru mediu și schimbări climatice.

(7) Strategia Forestieră Națională se elaborează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(8) Se înființează Consiliul Național pentru Silvicultură ca organizație profesională, fără personalitate juridică. Înființarea și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(9) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, ocoalele silvice private, prevăzute la art. 12 și 13 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, devin ocoale silvice de regim.

(10) Sursa de finanțare prevăzută la art. 11 alin. (7) lit. f1)*** din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se achită începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

*** Lit. f1) a devenit prin renumerotare lit. g).

(11) Structurile silvice de rang superior, prevăzute la art. 13 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, care au dobândit personalitate juridică din momentul înscrierii acestora în Registrul național al administratorilor de păduri și al ocoalelor silvice, își păstrează personalitatea juridică astfel dobândită.

(12) Sancțiunea prevăzută la art. 14 alin. (21)**** din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, introdus prin prezenta lege, se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

**** Alin. (21) a devenit prin renumerotare alin. (3).

(13) Șefii ocoalelor silvice care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt numiți în funcție fără respectarea prevederilor art. 14 alin. (3) și (4)***** din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, sunt obligați să obțină avizul de numire în funcție, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

***** Alin. (3) și (4) au devenit prin renumerotare alin. (4) și (5).

(14) În cazul ocoalelor silvice care se regăsesc în situația prevăzută la alin. (13), termenul prevăzut la art. 14 alin. (5)****** din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește cu 90 de zile.

****** Alin. (5) a devenit prin renumerotare alin. (6).

(15) Ocoalele silvice care au dobândit calitatea de persoană juridică în condițiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, își păstrează această calitate și după intrarea în vigoare a acesteia.

(16) Contractele de administrare sau servicii silvice prevăzute la art. 16 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în condițiile legale în vigoare la momentul încheierii acestora.

(17) Amenajamentele silvice prevăzute la art. 20 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea până la data intrării în vigoare a actului ce reglementează aplicarea prevederilor unui nou amenajament silvic întocmit în condițiile prezentei legi.

(18) Prevederile art. 33 alin. (2) lit. a), c), f) și g) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

(19) Restituirea sumelor prevăzute la art. 33 alin. (7) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se face la finele anului fiscal în care a avut loc ultima recepție de executare a lucrărilor prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. a)-d) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege.

(20) Documentațiile de scoatere definitivă sau ocupare temporară din fondul forestier național, depuse anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dar care nu au fost aprobate, se vor reface cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) și art. 37 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege.

(21) Aprobările privind scoaterea definitivă sau ocuparea temporară din fondul forestier național emise în condițiile legale existente la data emiterii acestora, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile.

(22) Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, prevăzută la art. 43 și 45 alin. (3) și (41)******* din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, se aprobă prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Până la aprobarea acestei metodologii se va utiliza Metodologia de stabilire a echivalenței valorice a terenurilor și de calcul al obligațiilor bănești aflată în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

******* Alin. (41) a devenit prin renumerotare alin. (5).

(23) Normele specifice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 48 din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, se aprobă prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Până la aprobarea normelor rămân în vigoare normele legale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(24) Multiplicarea de două ori a valorii prejudiciilor, prevăzute la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, în pădurile încadrate prin amenajamente silvice în grupa I funcțională, se va aplica, după intrarea în vigoare a prezentei legi, numai dacă prejudiciul a rezultat ca urmare a unor fapte care constituie infracțiuni sau contravenții.

(25) Orice referire din actele normative în vigoare la ocoalele silvice private va fi considerată a fi făcută la ocoalele silvice de regim.

Acesta este un fragment din Codul Silvic din 2008. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...